Békés, 1908. (40. évfolyam, 1-52. szám)

1908-09-06 / 36. szám

1908. szeptember 6. BÉKÉS 8 megye a tervezett ezennyvizderitő-telep kérdésében felkérte a földmivelésügyi minisztert, bogy az ezzel kapcsolatos műszaki munkálatok kiviielével vala- me'yik szakközegét bizná meg. A földmivelésügyi minister most leiratban értesítette a vármegye kö­zönségét, hogy a 8zennyvizderitő-telep munkálatai­nál a közegészségügyi műszaki kérdések tekinteté­ben való szaktanács adásra a m. kir. országos viz- épitési igazgatóság közegészségügyi mérnöki osz­tályát utasította. A kórház építésének ügye külön­ben most ismét egy újabb és jelentősebb lendüle­tet nyert az által, hogy a kórházzal szomszédos úgynevezett Balog-féle telek megvétele, mely telek ugyanis a bővítés czéljából vásároltatott meg, a napokban kormányhatóságilag megerősítést nyert. Ennek folytán a telek a közkórház nevére már átíratott s a vármegye alispánja a telek vételárát képező 36000 koronát kiutalta By körülmények között az építkezéseknek most már ez sem áll útjában. Az újvárosi olvasókör, ez az agilis és életre­való derék egyesület, 40 éves fennállása emlékére, folyó hó 12-én, szombaton este saját helyiség > ben, zártkörű tánczvigalmat rendez. A tánczvigalmat megelőzik: Költemények, Szabolcska Mihálytól. Felolvassa dr Major Simon ur. Bakfis szerelem, előadja Denhoff Einmike. Az első levél, előadja Kohn Blanka k. a. A Menyasszony, előadja Bara- nyik Emmike k. a. Bel ép 11 d i j : személyenként 2 kor. Családjegy 4 kor Kezdete este 8 órakor Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Rácz Tóni zenekara műsor előtt a „Hunyadi László“ operából a nyitányt, műsor után pedig az „Ocskay brigadé- ros“-ból a Szerenádot játsza. A mulatságra felhív­juk a figyelmet! A gyulai szervezett munkások f hó 13 án a Göndöcs népkerti pavilion dísztermében a Gyulai Általános Munkásképző Egylet pénztára javára ke­délyes szüreti mulatságot rendeznek. — Kezdete este 8 órakor. Belépő-díj: személyjegy 1 korona családjegy 3 korona. Veszett kutya garázdálkodása. E hó 2-án reg­gel 4 órakor a református temető környékén egy veszett kutya garázdálkodott, hol két asszonyt meg­harapott. Innen a kutya elszaladt a Erkel-fóle gőzmalom felé, melynek udvarára a nyitott utcza- ajtón beszaladt s a disznó-ólból reá kandikáló ser­tések orrait megharapdálta. Innen kiszaladt s a dobozi utón egy ember agyonlőtte. A rendőrség az értesítésre kiszállította a kutyát a dögtérre, hol az állatorvos felbonczolta és megállapította rajta a veszettséget. A megmart sertéseket elkülönitettók a többitől s 3 hónapi megfigyelés alá vették, mérle- gelhetlen nagy kárára a tulajdonosnak, aki kit hízott sertéseit három hónapig nem értékesítheti. A — Hát a sok lakáj, mög a s >k herczeg ? — Azok is emésztenek, az igaz! — Hej! ha én király lőhetnék! — elegye­dett a diskurzusba Szűri Pista bá\ — Mit tönne kee ? — Majd tudnám én ! — A kincsös ládába nyúlna kee ? — Oda is . . . — No én — veté közbe Surul Pista — két hónapig inkább halál szeretnék lönni. — Halál ?-— Az a’. — No . . . Surul Pista oda pislantott az erdészlakra s aztán kissé leeresztette a hangját. — Akko’ tudom istenöm, hogy nem győz­nék temetni a sok gerófot 1 Elhallgattak. Aztán, hogy az égbolt mind jobban-jobban elborult s az eső-cs^ppek is kövérebbek lettek, az uraság cseh erdésze rósz magyarsággal ki­szólt az ámbitus alól : — Menni emperek, menni . . . Majd holnap kifizetni, mintenki kapja magáét . . . A parasztok összébb húzták magukon az átázott gúnyákat s hármasával, négyesével meg­indultak a falu felé. rnegharapott asszonyokat a budapesti Pasteur intó zetbe szállítottak. A rendőrség ez esetből kifolyó­lag 40 napi ebzárlatot rendelt el és óhajtandó, hogy a zárlat ellen vétőket kímélet nélkül szigorúan megbüntesse. Elgázolás. Ravrán Pál gyulai tanyai gazdának 3 és fel éves József nevű kis fia két nagyobb test­vérével kinn játszadozott a gyula —kigyósi ország­úton. A játékba annyira elmerültek, hogy nem vet­ték észre, hogy egy, a vásárra jövő cserépedényt szállitó kocsi sebesen hajt feléjük. A két nagyobb gyermek elugrott a kocsi elől, de a kis Jóska gye rek csak sivaikodott. A kocsi kereke keresztül ment a derekán s a kis fiú még az nap este 9 órakor meghalt. Az ismeretlen edényest puhatolja a rendőrség. Az augusztus végi tropikus hőségét ismét és csaknem átmenet nélkül, szeptember elején hűvös, sőt esténkint hidegnek mondható idő váltotta fel. Ez az idő különben mezőgazdasági szempontból épen nem mondható kedvezőtlennek. A hét köze­pén egyik reggel mintegy 7 tnmyi jó esőnk volt. amely a forró napok alatt elsenyvedt vegetácziót egészen felüditette. Különösen kedvező hatása volt a tarlólegelőkre s késői tengerire. A hűvös, száraz idő pedig, a szőlő előnyére, késlelteti annak tulkora érését, nevezetesen ha a hőség és az esők tovább tartottak volna, azesetben a szőlő teljesen elrohad s amire még nem volt példa, már szeptember ele­jén beállott volna a szüret kényszerűsége. így is sok helyütt rothadásnak indult már a szőlő ób helyenkint le kellett szedni. A csépiést és nyom­tatást megyeszerte befejezték és a kedvező idő folytán megkezdték az őszi szántást a laposabb réti földeken is. Lopás. Dr. Kurtucz Valéria orvosnő sugár-uti lakására múlt hó 30-án éjjel ismeretlen tettesek behatoltak s az udvaron bezárt színből, melyben a kulcsot véletlenül benne felejtették, elloptak 6 pár­nát és egy 60 korona értékű szőnyeget. A tettese­ket keresi a rendőrség. Nem lesz ellenőrző szemle. Honvédelmiminiszteri rendelet szerint az idei ellenőrző szemlék elmarad­nak. Ellenben elrendelte a honvédelmiminiszter, hogy tartósan szabadságolt, a szolgálatból vagy fegyver­gyakorlatról elbocsátott legénységet különös gond­dal oktassák ki jelentkezési kötelességeikről. A tiszti ellenőrző-szemlék az idén is a szokott módon megtartatnak. Bikády tárogatós meghalt. Bikády József, aki nemc-ak Gyulán, de messze hires volt arról, hogy a tárogatót — a kuruczvilágnak ezt a nemes és nehézkezelésü hangszerét — kiváló hivatottsággal és biztonsággal kultiválta, az elmúlt héten hosszas szenvedés után 47 éves korában elhunyt. A kiváló tárogatóét a gyulai zenészek nagy czigányparádéval temették el. B ke hamvaira ! Bimbóhullás. Werner József és nejét súlyos bánat érte; kis lányuk Magduska életének 6-ik évé ben f hó 3 án elhunyt. Temetése a szülők és roko­nok nagy részvétele mellett f. hó 4-ikén d. u. volt. Nyugodjék békében ! Az állandó mozi hetenként kétszer változó műsorral naponként gazdag, változatos műsoru és — tegyük mindjárt hozzá — kiválóan sikerült elő­adásokat tart esti 8 órai kezdéssel a népkerti pa­vilion nagytermében! A képek Ízléses, művészi ki- vite ű reprodukcziók, a vetitós és világítás a leg kényesebb igényeket is kielégíti, úgy hogy teljesen nyugodt lélekkel ajánlhatjuk mindenkinek a pár­tolásra érdemes, derék vállalatot. Szünetek alatt czigányzene szórakoztatja a közönséget. Bővebb értesitó-eket a falragaszok adnak. Sic transit gloria ... Az egykor országszerte hires Békésmegyei Okszerű Aléhéssegylet, mely idestova 2 évtized óta sem élni, sem meghalni nem tud, ma délután fél 4 órakor a vármegyeház kistermébe összehívott közgyűlésen újra s talán utoljára ad élet­jelt magáról. A hajdan országos hírnévre vergődött Móhészegylet, az egyesület alapitója s patronusa, Göndöcs Benedek halála óta csak nóvleg él, nin­csenek tagjai ; a telepet, melyet a törökzugban szer­zett s pár száz koronára rugó készpénzét Bandhauer György számtanácsos kezeli privátdiligencziából. Múlt évben már volt egy közgyűlés, melyre rendes tagok hiányában az egyesület alapitói hivattak meg. Ennek a gyűlésnek kellett volna az egyesület for­mális feloszlását is kimondania, egysersmind a még fennmaradt aktíva hovaforditása fölött in­tézkedni, d* akkor a feloszlás elhalasztatott és pedig őzért, — mert egyes ügybuzgó emberek kilátásba helyezték, hogy Gyulán a r. kath. egyház kebelében olyan mezőgazdasági iskola, esetleg telep van keletkezőben, amely a méhészetet is felkarolná, s ajánlatos volna, ha a régi Méhészegylet vagyona, eme feladatot szolgálná, illetőleg azt segítené. Azóta hónapok múltak újra el, de a kilátásba tett mozgalom vagy nem indult meg, vagy nem vezetett kellő eredményre, miért is Bandhauer György, aki az élőhalott egyesület sáfári szerepét tovább is viselni nem hajlandó, az egyesületnek újra össze­hívott alapitóit az egylet feloszlatására ma délután újból felhívja. Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, özv. Márki lmrónó született Bozóky Kornélia Sarkadon f. évi aug. 30-án 57 éves korában, 34 évi boldog házas­ság és 5 évi özvegység után hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult úrnőt f. évi aug. 31-ikén délután temették Sarkadon általános rész­vét mellett. A halálesetről kiadott családi gyász- jelentés a kővetkező : Lesújtott lelkünk fájdalmas szomorúságával adjuk hírül keserves veszteségün­ket : az áldott édesanya, a szeretett napa, a jó­ságos nagymama, a gyöngéd testvér és ragaszkodó rokon néhai Márki Imre özvegye, szül. ráczfehértói és szentbenedeki Bozóky Kornélia Sarkadon, folyó hó 30 ik napján, hajnali 3 órakor, asszonyi eré­nyekkel megszépített életének 57-ik évében, 34 esztendőt felölelő gazdag áldásu házasság, 5 ' v g tartó kegyeletes özvegység, sok szenvedés nemes tűrése és a halotti szentségek áhitatos föl vétele után visszaadta tiszta lelkét Teremtőjének kegyes kezébe. Drága halottunk földi részeit folyó hó 31-én dél­után V24 órakor a rom. kath. anyaszentegyház szer­tartása szerint, a boldog föltámadás reményében helyezzük csöndes pihenőre, a helybeli róni. kath. temető családi sírhelyén, a megboldogult lelki üdvösségéért az engesztelő szent miseáldozalof pedig szeptember hó 1-én délelőtt 9 ]/2 órakor mutatjuk be az élet és a halál irgalmas Istenének. Gyermekei: Márki írón férj. Kovách Albertné, Márki Jenő, Márki Imre dr., Márki Andor, Márki Kornélia férj. Varga Gózáné. Vejei: Kovách Albert Varga Géza. Menye: Flanhoffer Anna. Unokái: Kovách Katalin, Márki Anna, Márki Ilona, Kállay Bella, Kállay Marcit. Testvérei : Bozóky Béla, Bo­zóky Jolánta, özv. Bozóky Istvánná, Bozóky Gi­zella özv. Kállay Sándorné, Bozóky Hona férj. Talányi Ottó dr.-né. Hálás kegyeletnek örök lángja lobogjon áldásos emléked fölött! Betöréses gyilkossági kísérlet. Csathó Sámuelnó szül. Baji Katalin békési lakos e hó első napja éjszakáján 11—12 óra között álmából felébredve, az ágya előtt álló széken egy csendesen ülő alakot vett észre, kit Mándokon lakó fiának vélve, megszólí­tott. Megszólítására feleletet nem kapván, kikelt ágyából s a konyha felé tartott, amidőn hirtelen hátrarántotta az addig esendesen ülő rejtélyes ide­gen, a mellére térdelve, fojtogatni kezdte a magá­val is tehetetlen öreg asszonyt. Erre a szerencsétlen rimánkodásra fogta a dolgot, ágyát, ruháját, betevő falatját ajánlotta fel, csak életének kegyelmezzen ismeretlen támadója. A fojtogató erre eleresztette áldozatát és parancsoló hangon kenyeret kért, amit az öreg asszony készségesen adott neki, mire eltá­vozott az idegen. Csathó Sámuelnó másnap jelen­tést tett a csendőrségen, amely erélyesen nyomoz a gyilkossági kísérletet elkövető betörő után. Bár még nem bizonyos, de a legnagyobb valószínűség szerint a tettest fel is találta, még pedig egy férjes asszony személyében, ki a Csathó Sámuelnó kisebbik fiába halálosan szerelmes volt, amit a legény is viszonzott, de utóbb az anyja tilalmára elhidegült az urához hűtlen asszonytól, ki e miatt való keserű­ségében követte volna el a gyilkossági kísérletet. Öngyilkos pinczér. Voncza Ferencz köröstarcsai 49 éves pinczér, a mezőberényi református temető­ben édes anyja sírján főbelőtte magát. A szeren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom