Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-10-01 / 42. szám

1905. október 1. BÉKÉS 5 intelligens s polgári családéit van hivatva össze­hozni 8 a részükre egy felejthetlen vig estét biz­tosítani. A gyulai 48-as függetlenségi kör október hó 1-én, ma este saját házvétel alapja javára a „Gön- döcs“ nópkertben tánczestélyt rendez, beléptidij személyenként 1 korona. Pelülfizetések tekintettel a jótékony czélra köszönettel fogadtatnak és hir- lapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 7 órakor. Házasság. Grünwald Bernét ifjú üveges iparos szeptember 24-én vezette oltárhoz Halasi Mór gépész polgártársunk leányát Jankát. Kossuth ünnep Kondoroson Vasárnap volt a kondorosi Kossuth-szobor leleplezése. Már korán reggel hullámzott az ünnepélyhez készülő közönség a fellobogózott község utczáin, melynek központján, a község háza előtt, fehér lepelbe burkoltan állott zászlókkal felékesitve a legújabb Kossuth-szohor. Élénkség, mozgalom volt az egész községben. Szarvas községtől 14 fogat érkezett. Ott volt a kerület országgyűlési képviselője, Fábry Károly, dr. Fábry Sándor alispán, akiket ünnepélyesen fogadtak. Áz ünnepség a templomban kezdődött, ahol Mendöl Lajos, Nagyszénás ékesszavu lelkésze mondott gyönyörű beszédet. A közönség nagy figye­lemmel hallgatta a gyönyörű, hazafias tűzzel lelkesen előadott szónoklatot. Innen a közönség a Kossuth- tórre vonult, az ünnep szónoka Fábry Károly, ors;ággyülési képviselő volt. — Beszöde közben lehullt a szoborról a lepel. A szépen sikerült mellszobort Zádory Gerő, fiatal szobrász művészi ihlettel alkotta meg. — Ezután még Baross István, községi első jegyző, megható beszéd kíséretében vette gondjaiba a szobrot és számos koszorút tettek a szoborra. A szoboravató ünnepséget a kondorosi hires csárdában bankett követte, amely mindvégig a legkedélyesebb hangulatban folyt le. A banketten számos toaszt hangzott fel és itt ol­vasták fel Kossuth Ferencznek, a község közönsé­géhez intézett üdvözlő táviratát, valamint Barabás Béla, Veres József és Vésztő község levelét, jlle- tőleg táviratát. Igazgató választás. Pénteken délelőtt töltötte be a békési ev. ref. egyház presbitériuma a békési főgimnáziumnál Osváth Ferencz elhunytával ez iskolai év eleje óta gazdátlan igazgatói széket, megválaszt­ván Korber Tivadart az intézet nagytudásu fizika mathematika tanárát, az eddigi igazgató helyettest. Körber közbecsülésben álló népszerű ember, a tár­sadalmi életben tevékenyen részt vesz. JóJelkülétéért, tanítványai rajonganak érte és most élénken sajnál­koznak, hogy uj állásában tanóráit kevesbíteni lesz kénytelen. A presbitérium szerencsésen választott, mert olyan férfiút nyert, kinek vezetése alatt a hanyatlásnak indult intézet fel fog virágozni. A közönség körében őszinte örömet keltett az eredmény. Beteg halak. Gyomán szerdán déltájban a folyó Körözsvize kezdett zavaros piszkossá válni és a halak sokasága megkábultan, betegesen úsztak benne, a viz- 8zinéhez közel lefelé. Nem ritka volt közöttük a pontyok és harcsák legszebb példányai. Délután 4 órától este mintegy 7 óráig már döglött halak úsztak a büzhödt, barna szinü piszkos vízben, de azért a közönség még ma is nagy élvezettel halássza és fogyasztja a fertőzött folyó halfajtáit s issza rá a büzhödt Köröz8vizet. Állítólag a Komódiban létező kendergyár megbüzhödt mocsaras vizének lecsapo- lása fertőztette meg a Körözsvizét. Kettős nász. Ritka szép családi ünnepség szin helye volt múlt szombaton Ferencsik Károly körös­ladányi földbirtokos háza. Kettős lakodalmat ültek. Margit leányát ugyanis tegnap vezette oltárhoz Bonomi Géza csanád-apáczai gyógyszerész s ugyan­csak szombaton esküdött örök hűséget Baksi Margit­nak ifj. Ferencsik Károly épitővállalkozó. Eljegyzés. Nyárády László békési ev. ref. segédlelkész szept. hó 23-án tartotta eljegyzését Fehérvári Emíliával, a békési kosárfonó iskola vezetőjének leányával. Halálozás. Általános mély részvétet keltett Urszinyi Károly mezőberényi gyógyszertártulajdonos­nak élete 56-ik évében súlyos szenvedés után szép tember 28-án bekövetkezett halála. A derék polgárt és szeretett gondos családfőt neje szül. Chwezda Margit, három kis árvája és kiterjedt előkelő rokon- ság gyászolja. Holttestét tegnap a mezőberényi ágost. evang. templomban tartott gyászistentisztelet után Békéscsabára szállították és ott a családi sír­boltban helyezték örök nyugalomra. Uj vezérigazgató. A körösladányi takarékpénz­tár részvényesei legutóbb tartott közgyűlésén az intézet vezérigazgatójává Gyulai József körösladányi gazdálkodót választották meg. Eljegyzés. Dr. Csák István szeghalmi községi orvos leányáte Ildikót a napokban jegyezte el Papp Lajos lugosi ev. ref. lelkész Szeghalomnak huzamo­sabb ideig volt helyettes lelkésze. Esküvő. Kemény Zsigmond orosházi kir. posta és táviró tiszt vasárnap délután vezette oltárhoz Pálfi Idát, Pál fi Ignácz kedves és szép leányát. Öngyilkosság. Matók János 60 éves gyopár- halmi lakos szeptember hó 22-én éjjel életuntság- ból felakasztotta magát. Az öreg ember a kiskamrában szokott aludni s ez éjszakán egy kötőfókszárat erősített meg a kamara ablakba. A hurkot nyakára igazította, magára vette a subáját s a fal mellett alacsony vaczkára leült. Ilyen ülő helyzetben talál­ták meg hozzátartozói reggel megfulladva. Kettős nász. Szalay József csabai földbirtokos és neje Baghy Ágnes leányát, Ágnest szept. hó 26-án, d. u. 5 órakor vezette oltárhoz a rom, kath, templomban Noszlopy Kálmán kir. s. mérnök, tart. honvéd huszárhadnagy; ugyanakkor vezette oltár­hoz Margit leányukat Jankovich Oszkár honvéd huszárfőhadnagy. A kótegyházl önkéntes tűzoltó-egylet október hó 7-én, azaz szombaton a keresztény olvasókör összes helyiségében nagyszabású zártkörű táncz- vigalmat rendez. Belépti-dij: Személyenként 1 kor. Családjegy ‘2 kor. Kezdete este fél 8 órakor. Felül- fizetések köszönettel vétetnek és hirlapilag nyugtáz tatnak. Eljegyzés. Major Ágoston makói gyógyszerész eljegyezte Orosházán Bakos György földbirtokos leányát Erzsébetet. Talált tárgyak. A gyulai „Erkel Ferencz szin- kör“-ben a Bérczy Gyula jutalomjátéka alkalmával a földszinti zártszék egyik ülőhelyén egy ridikül- ben 2 drb. zsebkendő, 1 korona 93 fillér készpénz és egy kulcscsomó találtatott, igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányi hivatalnál átveheti. Köztudomású, hogy köhögés, rekedtség és ol- nyálkásodásnál legbiztosabban hatnak a világhírű Egger-fóle mellpasztillák, melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő izüek. Kaphatók minden gyógy­szertárban és drogériában. Doboza 1 korona és 2 korona. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár, Budapest, VI., Váczi körút 17. A jó háziasszony titka. A jó háziasszony minden fémtárgya u. m. arany, ezüst, nickel, alfenid, réz, sárgaréz stb. tisztításához csupán a valódi Fritz Schulz jun. Akt. Ges Eger und Leipzig-fóle Globus tisztítószert használ és ezzel pompás hosszú ideig tartó fényt nyer. Az összes eddigi kiállításokon a legnagyobb kitüntetéseket nyerte. Ezen tisztítószer az 1904-ik Szt. Louisi világkiállításon újólag dijat nyert. Ez is fényes tanúsága annak, hogy a Globus tisztítószer a világ legjobb fény tisztítószere. A Globus tisztitó-kivonat három hites kémikus bizonyí­tása szerint mentes minden ártalmas anyagtól. Havonként 5 000.000-nál több doboz tisztítószer szállittatik a világ minden részébe, a föld minden országába. Állandóan használják katonai kanonokban, vasutaknál, nagyobb ipartelepeken. A fémhez szük­séges Neuburgi kavics krétát a készítő Fritz Schulz jun. Akt. Ges. Eger und Leipzig saját bányáiból kapja. Ezért mindenütt csak Globus tisztitókivonatot használjunk. Kapható minden drogériában, fűszer, szappanos és rövidáru üzletben. Mindenütt Globus tisztitókivonatot kérjünk a Globus védjegygyei veres csikban. Irodalom és művészet. Az e rovatban közlött müvek kaphatók Dobay János könyvkereskedésében Gyulán, hol minden kül­földi és hazai lapra előfizetések is elfogadtatnak. A hírlapirodalom szenzácziója. A fővárosi zsur­nalisztika valóságos szenzácziója A Nap, ma az ország legradikálisabb legszókimondóbb, legnépsze­rűbb és legelterjedtebb ellenzéki napilapja. A Nap független, érdekes, tartalmas és teljes krónikása a napnak s minden más lap megelőzésével már a kora reggeli órákban kapja kézhez a vidéki olvasó. Reggel olvashatja a lap gazdag anyaga sorában a nap egész történet kritikáját: a teljes országgyűlést, a politikai informácziókat, a külföld « a vidék híreit, színházi, törvényszéki, sport- és egyéb eseményeket, továbbá a pontos és teljes tőzsdejegyzéseket. A Nap főszerkesztője Ábrányi Emil. Politikai czikkeinek legnagyob részét Ugrón Gábor, a magyar ellenzék e fényes nevű vezéralakja Írja. Belső dolgozótársai: Ábrányi Emil, Bródy Mihály, Feld Aurél, Gergely István, Hacsak Géza, dr. Hajdú Miklós segédszer­kesztő, Holló Márton, Kadosa Marczel, Kemény Simon, Mezei Ernő, Nádas Sándor, Pásztor Árpád, Székely Miklós, Szabolcs Bálint, Thury Zoltán, Ugrón Gábor. Ez a névsor — élén Braun Sándor szerkesztővel — kész progiamm. Hangban, tartalom­ban, formákban, színekben s elevenségben uj ez az újság. Külön szenzácziója, hogy a legkorábban meg­jelenő újság „a legolcsóbb is. Egyes szám ára 2 krajczár, előfizetési ára egész évre 16 korona, fél évre 8 korona, negyed évre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér (70 krajczár). Az érdek­lődőknek A nap kiadóhivatala (Budapest, VIII., Rökk Szilárd utcza 9.) készséggel küld mutatvány- számot. Telefontarifa. Az utóbbi évtizedek közgazda- sági és kulturális föllendülése a telefon fejlődésére is kedvező befolyást gyakorolt. A telefonigazgatás a helyi viszonyokhoz és a közönség igényeihez alkalmazkodva, évről-évre uj meg uj területeket von be az országos telefon-hálózatba s ezzel uj utakat nyit meg és uj összeköttetéseket teremt ott is, a hol a közvetlen forgalmat eddig sajnosán nél­külözték. A telefon ilyenformán nemcsak a nagyobb városok, hanem a kisebb községek részére is hozzá­férhetővé válik, s ma már nemcsak a vagyonosabb osztály, hanem a lakosság zöme is könnyű szerrel megszerezheti és teljes mértékben kihasználhatja amaz előnyöket, a melyeket a közvetlen szóbeli érintkezésnek a gyakorlati életben annyira bevált ez az eszköze nyújt. Ily körülmények között, a távbeszélők mostani beosztása és egymástól annyira elütő díjszabása mellett, a telefon használatára utalt közönség immár égető szükségét érezte olyan meg­bízható kézikönyvnek, a melyben az általános tudni­valókon és az egyes viszonylatokra megállapított díjtételeken kívül megvan minden, a mire a külön­féle elnevezésű és más-más rendeltetésű (városi, környékbeli, törvényhatósági, táviratközvetitő és interurban) telefon-összeköttetések használata közben lépten nyomban szüksége van mindenkinek, a ki telefont bérel, vagy egyáltalában telefonálni akar. Erre való tekintettel az érdeklődők figyelmébe ajánljuk Salamon Istvánnak, a kereskedelemügyi minisztériumba beosztott posta- és táviró-főtisztnek, a közhasználatra szánt állami telefonokról Telefon­könyv czimmel közrebocsátott tartalmas müvét, mely szakszerű útmutatással szolgál mindarra, a mit tudni és követni kell annak, a ki az állami telefonhoz előfizetőként csatlakozik, avagy a telefont vala­melyik nyilvános állomásról kívánja használni. A nagy gonddal és a legújabb keletű rendelkezések felhasználásával készült útmutató részletes fölvilá- gositáat nyújt a belföldi és külföldi viszonylatokra megszabott tarifákon és forgalmi körökön kívül a telefon-berendezések fölállításához kötött előfelté­telekre, valamint a vonalépitéssel és vezeték-fen- tartással járó költségekre nézve is, azért jó hasznát vehetik olyan községek és magánosok is, a kik telefon fölállítását tervezik. Megrendelhető 2 koro­náért a Budapesti Hírlap könyvkiadóbivatalában, valamint bármely könyvkereskedésben. Nyilatkozat. Több oldalról értesítenek benőn­ket, hogy roszindulatu egyének azt a hirt terjesztik lapunkról, mintha előfizetési diját a régi árra emelte volna fel. Kijelentjük ezennel és tudomására adjuk olvasóinknak, hogy ez az állítás rosszhiszemű kohol­mány, mert lapunk előfizetési ára ezentúl is havon- kint 1 korona 40 fillér negyedévenkint 4 korona félévenkint 8 korona egyes szám ára a tőzsdékben és az utczai elárusítóknál 4 fillér. Noha ezen elő­fizetési ár a fél ára lapunk régi előfizetési dijának, mindazonáltal olvasóinknak egy minden tekintetben érdekes, friss és bőtartalmu újságot adunk. Mutat­ványszámot bárkinek küldünk ingyen, ha erre bennünket egy levelező lapon is felszólít. Tiszteletei a Budapesti Napló kiadóhivatala V., Honvéd-utcza 10. szám. Egy hat tagból álló család. Lehetetlenség minden embernek az Ízlését eltalálni, mert ahány ember, annyi ízlés. „Tolnai Világ Lapja* nagy­szerűen oldotta meg ezen kérdést. Ezen lapnak, mely hetenkint 60, sőt 70 oldal terjedelemben jelenik meg, a főlapon kívül 5 melléklapja van. A 8 — 10 éves gyermeknek közöl minden két héten 16 oldalra terjedő gyermeklapot, melynek czime „Gyermek Világ“. A serdiiltebb ifjúság számára ugyan ilyen terjedelmű s rendkívül érdekes tartalmú lapot ád kóthetenkint „Aranyifjuság“ czim alatt, A háziasszony részére ott van háromféle melléklet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom