Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-09-17 / 40. szám

4 BÉKÉS L905. szeptember 17. Elek, Urszinyi Dezső, Rosenthal Adolf, Pfeiffer István, Nemeskey Andor, dr. Lengyel Sándor, dr. Polner Aladár, Weisz Mór, dr. Márki János, Bulla Sándor, Hoffmann Mihály, Winkler Lajos, Ladies György, Mikolay István, Herczegh Géza, Dáni József, Kraft Viktor, Kny Antal, Kecskeméthy Ferencz, Kratochvill Gyula, Benedekty Gyula, Emperl Ernő, Zelinka János, Zsilinszky Mihály, dr. Dunay Alajos. Az ekként összeállított név jegyzék 15 napig közszemlére lesz kitéve és ellene felebbezés adható be. A gyulai pénzügyigazgatóság uj székháza íz­léses, impozáns uj épület a megyeházával szemben, jóformán teljesen készen áll, csak az apróbb dí­szítő, takarító, csinosító munkák foglalkoztatják még a munkásokat az épületben. A költözés ennek daczára már megkezdődött s az épület jobb szár­nyának földszintjére már a héten beköltözött a pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség, mely a pénzügy- és a közigazgatás közös szak­szerve lévén, legjobban érezte az elhelyezés hiá­nyosságát, a megyétől távol fekvésének nehézkes­ségét, mely hatósággal pedig lépten-nyomon érint­keznie kellett. Most már nagyrészt megszűnnek a panaszok a sok hercze-hurcza, utánjárás miatt, melyek a számlák felvétele körül jórészt az elhe­lyezésből kifolyólag előállottak s vármegye, pénz­ügy, számvevőség és adóhivatal egy helyen lévén összpontosítva, nagy idő és munkamegtakarítást fog eredményezni a felek javára. Az uj épület pompás, világos, levegős, tágas szobákkal bir. A külső formák és arányok és a szimetria kedvéért helyenkint áldozatot hoztak a^szobák belső beren­dezésének s sok szobában kevés a hely a bútorok beállítására, de hogy minden szép, tiszta, világos és egészséges az épületben, az tagadhatatlan s a tisztviselők fokozott munkakedvvel láthatnak hozzá a hivataloskodáshoz az uj helyiségben. Az épület jobbszárnyának földszintjét a számvevőség, bal­szárnyának földszintjét a kataszter és adóhivatal foglalják el, mig az emeleten jobbszárnyon a pénz­ügyigazgatóság fogalmazási és kezelő személyzete nyer elhelyezést, balszárnyán pedig az igazgató kap természetbeni lakást. A többi pénzügyi hiva­talok a jövő héten költöznek át. A bekésbánáti ev. ref. egyházmegye folyó hó 12. és 13-án tartott Hódmezővásárhelyen közgyű­lését, amelyen részt vettek: Dombi Lajos esperes, Fekete Márton gondnok, Garzó Gyula, Szeremlei Sámuel, Pap Imre, dr. Csécsi Miklós, Darabos Sándor, Futó Zoltán, Nagy Károly, Csathó Zsig- mond, Kovács S. Aladár, dr. Szegedy Kálmán, Pogány Károly, dr. Imre József, Szabolcska Mihály tanácsbirák, dr. Zsíros Lajos, Bay József, Szabó Emil e. m. jegyzők, Böszörményi Béla, Fekete Gyula péuztárnokok, Kovács János e. m. ügyész, Kovács Lajos e. m. számvevő, Tereh Gyula levél- tárnok, Császár Péter, Gulyás János tanitókép- viselők, Somogyi Lajos, Halász Kálmán, Szabó Mihály, Győrffy József, Losonczy Endre, Szabó Béla, Csák Emil, Tóth József, Szabó János, Gulya György, Baráth Imre, Fa István, Szalai József, Soós Károly, Csapó Péter, Zöld József, Berenk Sándor, Szombati István, Papp Lajos lelkészek, Dr. Kovács Károly, Domokos Gábor stb. ptesbi- terek és számos hallgató. — A közgyűlés tagjai a templomi istenitiszteleten testületileg résztvettek, ahol a lelkészi szolgálatot Györfy József hód­mezővásárhelyi lelkész végezte. Az istenitisztelet után a közgyűlés tagjai a városháza tanácstermébe mentek, hol a gyűlést Dombi Lajos esperes imá­val és beszéddel nyitotta meg. A szavazatszedő bizottság jelentése nyomán kitűnt, hogy az egyházmegyei tanácabiróságra Pogány Károly, Szabolcska Mihály és Dr. Imre József lettek meg választva, egyházmegyei jegyzővé pedig Szabó Emil, akik is a hivatalos esküjüket a közgyűlés színe előtt nyomban letévón, magukat hűséges szolgálat­tételre kötelezték. Az esperesi terjedelmes jelen­tés Futó Zoltán, e. m. főjegyző által előterjesz­tetvén, az annak folytán szükségesnek mutatkozott intézkedések megtétettek. A több mint 80 pont alá felvett ügyek a tárgysorozat rendén elintézést nyertek. 12-én gyűlés után az egyházmegyei gyű­lés tagjai együttes ülésre jöttek össze a hód­mezővásárhelyi népkerti vigadóban, ahol is nem volt hi Íny felköszöntőkben, amelyek során az uj tisztviselők a fehér asztalnál is üdvözöltettek, A gyűlés véget ért 13-án délután. Itthon vannak a honvédek a nagy pestmegyei gyakorlatozások után, melyet a fővárosi lapok való­ságos „Bilek“-nek mondottak, olyan nehéz, fárasztó tourokat kellett tenniök. A hazajött katonákon azonban, kik e hó 13-án érkeztek meg, nem is igen látszik meg a nagy strapa hatása, frissen jó egészségben vannak s czáfolnak rá a pesti latok túlzott híreire. A benedeki földek eladását a kiküldött bizott­ság folyó hó 12-én kedden kezdette meg a hely­színén Hoffrnan Ferencz 1. jegyző elnöklete mellett. Péntek estig eladatott, amelyből vásároltak 11740 Q-öl Prekup Tógyer 6200 korona, 11778 Q-öl Cseto Lajos 6100 korona, 4665 Q-öl Beleznai Ist­ván 2400 korona, 7074 Q-öl, Szűcs Tódor 3600 kor., 4762 Q-öl Bálán Mojsza 2520 kor., 2385 Q-öl Argyelán Mojsza 1264 kor., 2394 Q-öl Horváth Mihály 1264 kor., 4628 Q-öl Pólyák József 2528 korona, 2212 Q-öl Góg Ferencz 1264 kor., 2293 Q-öl özv. Rácz Ferenczné 1264 kor,, 2792 Q-öl Veres István 1480 kor., 5652 Q-öl Tóth István 2570 kor., 5324 Q-öl L. Kovács András 2532 korona, 2416 Q-öl Juhász János, 1280 korona, 2478 és 2550 Q-öl Sztoján Demeter 2520 korona, 13811 Q-öl Fábián Ferencz 6700 korona, 15137 Q-öl Fábián János 7804 korona, 10343 Q-öl Kilkó Antal 5278 korona, 10077 Q-öl Kollár János 5300 korona, 5241 Q-öl Ücsai János 2702 korona, 4875 Q-öl Ficzere Ist­ván 2604 korona, 4726 Q-öl Ficzere József 2632 korona, 4933 Q-öl Orosz János 2672 korona, 5186 Q öl Bottó Pál 2620 korona, 5438 Q-öl Lengyel József 2620 korona, 12758 Q-öl Hzlávik József 5012 korona, 11664 Q-öl Mihálik András 7230 korona, 4400 Q-öl Fröhner György 2800 korona, 4400 Q-öl Faragó Pál 2728 korona, 11802 Q-öl Ilollósi István 7312 korona, 5689 Q öl Szász Mi­hály 3010 korona, 12644 Q-öl Szigeti János 6200 korona, 6600 Q-öl özv. Hegedűs Tódorné 3792 ko­rona, 4400 Q-öl Murvai István 2528 korona, 12060 Q-öl Faragó Gergely 7040 korona, 8800 Q-öl Fa­ragó Ferencz 5376 korona, 14748 Q-öl Kukla Pál 7000 korona, 7636 Q-öl Róth Mihály 3852 korona, 10880 Q-öl Steigervald Jánosné 6420 korona, 10840 Q-öl Kneifel József 6560 korona, 2200 Q-öl Farkas Sándor 1200 korona, 4400 Q-öl Borek András 2500 korona, 11000 Q-öl Sebestyén Mátyás 6220 korona. 11000 Q-öl Góg Gáspár 6800 korona, 4400 Q-öl Csuvarszki Mátyás 2400 korona, 6600 Q öl Tulkán Péter 4320 korona, 49318 Q-öl Kö­kény Ferencz 32826 korona, 9035 Q-öl Juhász Kis József 8360 korona, 11000 Q-öl Argyelán György 8000 korona, 11000 Q-öl Mány Péter 8000 korona, 11000 Q-öl Kimpián György 8000 korona, 4400 Styr György 2240 korona, 2200 Q-öl Styr István 1120 korona. Az árverést tegnap folytatták, úgy­szintén holnaptót kezdve folytatni fogják. A gyulavidéki takarékpénztár magyar utczai helyiségéből a kőhíd melletti saját házába tegnap költözködött át. Az uj helyiség ízléses kiállítású, magyar stílben épült, magyaros, — szinte a czifra szűrök díszítéséhez hasonló — ornamentikájával meglepő külsővel bir s eternitt palával van fedve. Menyezete vasbeton s pompás pánczélszoba bizto­sítja a pénzszekrényeket s tágas, világos, kényei mesek az üzlethelyiségek is. Összeégett az ágyban. Az a rósz szokás, hogy némelyek czigarettával feküsznek az ágyba, keser­vesen megboszulta magát Fix Sándor komlószálló­beli főpinezéren, ki alighanem áldozata lesz vigyá­zatlanságának. A szerencsétlen ember ugyanis el­aludt égő czigarettával szájában s kiejtvén azt, lángra lobbant a párna s az egész ágynemű s mire a szerencsétlen ember magához tért, az iszonyú fájdalom felébresztette, már oly súlyos égési sebe­ket szenvedett, hogy állapotát aggasztónak mond­ják. A szerencsétlenül járt embernek Széli Imre dr. nyújtotta az első segélyt. A vármegye kiskatonája. A honvédelmi minisz­ter a vármegye közönsége által létesített honvéd­hadapródiskolai alapítványi helyet a törvényható­sági bizottság által javaslatba hozott Kiss Elek gyulai illetőségű ifjúnak adományozta. Kútba ugrott. GrVóá József21 éves legény tífusz­ban szenvedett s lázas állapotában kifutott az ud­varra, hol a kútba ugrott és ott halálát lelte. Kellemetlen meglepetés érte Burda Antal gyu­lai szőlős gazdát, mikor szüretelni akart és a szőlőbeli kunyhóba helyezett kádakat, hordókat akarta igénybe venni, kisült, hogy az összes szüre­telő holmikat ellopta valaki, feltörvén a kunyhó ajtaját. — A károsult gazdának kölcsönkért edé­nyekbe kellett leszüretelni s a rendőrség kutat a tolvaj után. Áthelyezik a táviró és telefon vezetéket az Erdélyi utón a háztetőkre, a mely valóban kívá­natos újítás, mert az Erdélyi ut, mely mint vasúti összekötő ut, a legforgalmasabb valóságos pózna­erdőkkel van borítva, a mi nagyon akadályozza a forgalmat. A táviró és telefon vezetéket most egye­sítik és a háztetőkre fogják vezetni. E czélból a nagyváradi távirda igazgatóság kiküldöttje Gál Elemér főmérnök Gyulára jön és e hó 20-án d. e. 9 órakor az érdekelt háztulajdonosok közbenjötté- vel megtartják a közigazgatási bejárást. Eljegyzések. Dr. Szabó Jenő pénzügyi fogal­mazó eljegyezte Besz'erczebányán Pittner Árpád pénzügyőri felügyelő leányát Mariska Flórát. — Bartos József gyulai kir. állampénztári tiszt elje­gyezte Lendvay Margitot, Lendvay Mátyás takarék- pénztári pénztáros leányát. Rákóczy ünnep Nagyszécsényben. Szeptember 12-én volt 200 éve annak, hogy a Nagyszécsény melletti mezőn összegyűlt rendek országyülése II. Rákóczy Ferenczet vezérlő fejedelemmé választotta A nevezetes évfordulót lélekemelőén szép nagy­szabású országos ünnepélylyel ülte meg Nográd- vármegye közönsége. Az ünnepélyen Békésvármegye törvényhatóságát dr. Berthóty István tb. főjegyző képviselte és részt vett azon a képviselőház küldött­ségével Achim L, András, békéscsabai orsz, kép­viselő is. Locsolják az utczákat. A nyárutó negyvenegy fokos hőséggel és tűrhetetlen porral kinoz bennün­ket több egy heténél. A tikkasztó meleg ellen nincs enyhülés, a tökéletes szélcsendben felkavart port a szél se viszi tovább, ott kavarog egész nap az utczákon, nyitva nem lehet tőle egész nap tartani az ablakot s megadással némán szenvedünk ebben a szaharai állapotban, állandó porfelhőkbe burkolva bízva a jövőben Ez az iszonyú por végre ana az elhatározásra birta a városháza és megyeháza ut­czai háztulajdonosokat, ahol a nagyobb forgalom következtében a por elviselhetetlen, hogy össze­adakoztak locsolás! költségre s pénteken a locso­lást meg is kezdték s Bucskó Corjolán tűzoltó fő- parancsnok leleményessége folytán oly módon, hogy sokkal kevesebb anyagi erővel, sokkal hatékonyab­ban lehet locsolni, mint öntöző kocsival, ugjanisa tűzoltó fecskendők és szivattyúk segélyével hosszú csöveken vezeti c ki a vizet az utbaesö házikutak- ból és öntözik szét a poros utczákon. S az ered­mény: pompás szinte városias az ilyen öntözött utczán sétálni a többi poros utczák között. 8 bár kissé későn fogtak az utczalocsoláshoz, mert egész nyáron szívtuk a port, mégis elismerést érdemel­nek az intéző körök ezért a kicsiért is, mert tud­juk milyen nehéz nálunk ennyi kicsit is produkálni. Bankett. Báró Drechsel Béla vasúti állomás- főnök előléptetése alkalmából, nagy számú tisztelői és barátai bankettre gyűltek özsze tegnap este Ludvig József vendéglőjébe. Az ünnepi tosztot dr. Zöldy Géza mondotta a közkedvelt „vasutyi“-ra s egy napraforgóból álló óriási csokrot is nyújtott át neki egy „fehérruhás leánynak“ öltözött jó paj­tás, a mely megható jelenet óriási derültséget kel­tett. A bankett a lehető legvidámabb hangulatban reggelig tartott. Kossuth szobor leleplezés Békéscsabán. Közöl­tük már programmját annak az ünnepélynek, a melynek keretében Kossuth Lajos szobrát fogja le­leplezni Békéscsaba község hazafias lakossága. A szobor, a melyet Horvay János ismert kiváló szob­rász mintázott, a múlt héten került ki Haraszthy

Next

/
Oldalképek
Tartalom