Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-06-11 / 26. szám

1905. junius 11. BÉKÉS seket éa máris elhatározták, hogy ha a bűnös papokat el nem viszik a községből — bár az egész község magyar érzelmű — a hitközség jegyzőköny­veit tót nyelven fogják vezetni. Egyben arról is értesülünk, hogy Tótkomlós községben mozgalom indult meg az iránt, hogy a községet Békósvár- megyétől elválasztva — CsaDádmegyéhez csatolják. A megyei hírlapirodalom köréből. A Békés­csabán megjelenő „Bókésmegyei függetlenség“ felelős szerkesztését, mely eddig Pávik Béla kezében volt, junius 8-ától kezd ődől eg Székely Béla vette át. A békéscsabai daloskor f. hó 12 én, Pünkösd másodnapján, a Széchenyi-ligetben pénztára javára dalestélyt rendez. Műsor: 1. Rendületlenül. Zenéjét Révfy Géza. 2. Három eredeti magyar dal. Hoppe Rezső. 3. Éjjel. Zenéjét YárfÖldi Elek. 4. Uj kurucz nóták. Zenéjét Lányi Ernő. 5. Márczius 15. Zenéjét Galli János. Belépti-dij: Személyenként 60 fillér Kezdete 8 órakor. Dalestély után tánczvigalom. Eljegyzés. Noszlopy Kálmán kir. segédmérnök, tartalékos huszárhadnagy eljegyezte Szalay József csabai földbirtokos és megyebizottsági tag leányát Agaest. Leégett gőzmalom. Nagy tűz volt Orosházán folyó hó 8-án d. u. 5 órakor. Gémes Ferenc gőzmalma gyuladt ki, a tűz pár pillanat alatt lángbaboritotta az egész épületet, amely gépekkel, a búza és liszt- készlettel együtt egészen leégett. A tűzoltóság tehe­tetlen volt a lángok megfékezésére, csupán a vész lokalizálására szorítkozhatott. A hatóságilag felbe­csült kár 100,000 korona, a tűz keletkezésének oka ismeretlen. Alig egy év óta ez a második gőzma­lom, mely a tűz martaléka lett, tavaly ugyanis a Megyaszay féle nagy malom égett le Orosházán. Baleset. Egy szerencsétlenül járt embert szállítottak be kedden reggel a csabai kórházba. Madarász István, 27 éves, orosházi illetőségű, telefon- és sürgönyvonal felvigyázó, kedden reggel a vona­lat vizsgálta, miközben felmászott egy telefonpóznára. Az oszlop korhadt volt és súlya alatt eldőlt és Madarásznak esés következtében eltört egyik lába. A kórházban ápolják. Emberölés szerelemféltósböl. Orosházán a kis­erdőben a kereskedő ifjak báljáról tértek haza töb­ben e hó 4-én este a mulatozók közül. Útközben Dénes Ferenczet egy fához támaszkodva találták és észrevették, hogy ruhája csupa vér. Haza kisérték a sebesült legényt. A megejtett vizgálat megállapí­totta, hogy Dénes Ferencz gyilkosa egyik társa Nyemecz János volt, aki a kissé ittas Dénest egy vésővel lágyókban sebesitette meg halálosan. A tett oka ugylátszik szerelemfóltós volt, mert a mulatozó legények a kiserdőből leányok társaságában jöttek haza. A gyilkost elfogták s ellene megindították az eljárást. Házasság. Lendvai Pál ujkigyósi gépész folyó hó 6-án veztte oltárhoz Gyulán Beleznai Ferencz csizmadia mester leányát Rózát. Villámcsapás. A péntek délután a Sárréten átvonuló zivatar alkalmával a villám két helyen is lecsapott Szeghalmon, a Gligán gőzmalom és a szegényház közelében. A nagy tnenydörgés és vil­lámlás mellett azonban alig esett a záporból valami Szeghalmon. Lövés a kaszárnyában. Csabán a 101-esek kaszárnyájában kedden reggel 9 órakor egy lövés dördült el. Egy szerencsétlen katona fordította maga ellen a Manlichert, Vajda Géza nevű öreg baka mellbe lőtte magát és szörnyet halt. A lövést térdelő helyzetben hajtotta végre. A szerencsétlen baka czivilben szabó volt s októberben szabadult volna ki a katonaságtól s már menyasszonya is volt Rosenvasser Berta szép csabai leány, akivel vasárnap tartotta volna az eljegyzését. A katonai subordináczió és discziplina következtében azonban nem lehetett volna megtartani a vasárnapi eljegy­zést, mert a szegény bakát a kapitány ur kaszár­nya áristomra Ítélte valami szolgálati hanyagságért b az érzékeny lelkű fiú nem tudta már bevárni a komisz ólet végén a czivilben rája váró boldogsá­got, hanem agyonlőtte magát e fölötti elkesere­désében. Tűz. Alig múlik el hét, hogy Békésről tüzeset hire ne érkeznék. Folyó hó 3-ikán é' 1 2 órasor eégett Komáromi Gábor hentes nádiadéiü, kamar á- nak használt épülete. A felhalmozott szalonna, zsir lés husnemü hatalmas lánggal égett. Háromnegyed órai munks után sikerült eloltani és a közeli lakó­házakra való átterjedését megakadályozni. Házasság. Forschner Jakab L. békéscsabai gabonkereskedő ma délután tartja esküvőjét Zeisler Jankával Békésen. Ingyen! Mint minden évben, úgy az óv fo yamán is az ösmert Kertész Henrik Bécs, (Fleischmarkt Nr. 18) rendkívül érdekes 1500 tár­gyat tartalmazó árjegyzékét, mely tartalmazza az összes újdonságokat, mi a beszerzésnél nagy előny, ingyen és bérmentve küldi meg. Levelező-lapon kívánt árjegyzékek, még az nap folyamán kül detnek. 7—8 Kitűnő háziszer. A hashajtó és görcs csilapitó Ilódinirigy cseppek jó hatással bírnak mindenféle étvágytalanság, gyomorhév és gyomorterhelés ellen. Ara üvegenkint 1 korona. Kapható a Bittuer-féle gyógyszertárban. Glonitz. N. O. 8—9 Egy 50 éves gyulai illetőségű keresztény férfi, ki a könyvvezetésben is jártassággal bir, helyben vagy vidéken, szolid feltételek mellett felügyelői vagy bármily tisztességes alkalmazást keres, mit azonnal is elfoglalhat. Czim Kolozsi Péter, 116. szám. A gyulai szini saison. Somogyi Károly, a nagyvárad—gyulai szini ke­rület igazgatója közzétette előleges szini jelentését, mely szerint a társulat augusztus 1-én kezdi meg valószínűleg két hónapra terjedő előadásainak soro­zatát Gyulán. A társulat nagy részében újjá van szervezve. A nők közül Agnelly Irén, E. Kovács Mariska, örley Flóra, Tóthné Pogány Janka és Verő Janka, a férfiak közül Bérczy Gyula, Bognár János, Erdélyi Miklós, Krasznay Andor, Rédey István, Szarvasi Sándor, Tihanyi Miklós, Tóth Elek az előző évekből kedves ismerőseink és kiváló erősségei a társulatnak. Az uj tagok közül Aradi Aranka már tavaly is tagja volt a társulatnak, de Gyuláról betegsége miatt távol maradt, eleven temperamentumu, szép hangú és játéku soubrett, a szerepkörben osztályostársát Gerlaky Hermint a társulathoz való szerződésekor a szabadkai közönség az elismerés és szeretet impo­záns tüntetése között búcsúztatta el. Bárdos Irma coloratur énekesnőt szép hangjának jó hire előzi meg. Anday Terka és Hidy Irén az operett ensemblet hivatottak kiegészíteni. A vígjátéki és drámai sze­mélyzet szintén jeles tagokkal erősbödött Angyal Ilka a hősnő, Szilágyi Berta, Örley Flóra elismert kitűnőségei a világot jelentő deszkáknak. Kiváló naiva hírében áll Komáromi Margit és Simon Mariska, a vígjátékok élénkségét fogja betölteni. Az uj férfi tagok közül a fáma legkedvezőbben ajánlja figyel­münkbe Palásthy Sándor énekes bonvivantot. Jó hangú énekesek Sz. Nagy Imre tenorista és Székely Gyula baritonista, Peterdy Sándor jónevü hős és jellemszinész, Hajnal György pedig mint operett komikus lesz hasznos tagja a társaságnak. A jelentésben ígért műsor 28 újdonságot és több érdekes felújítást helyez kilátásba és igy, te­kintve a társulat személyzetének és előadásainak niveaun álló voltát, a gyulai közönségnek igen szép saisonra van kilátása. A saison sikere természetesen jórészben a kö­zönségtől függ, mert hiába ! a művésznek a támoga­tás és az elismerés adja meg az erkölcsi erőt ké­pességének kifejezéséhez és az üres ház nyomasztó hatása meglátszik a legnagyobb művészek által pro­dukált előadáson is. A helyzet e tekintetben kétség­telenül jobb mint a múlt években, vagy legalább ez idén nem állhatnak meg azok a mentségek, a melyekkel magunkat az előző években megnyugtatni igyekeztünk. Viszonyaink között az őszi saisonnak mindenesetre jobbnak kell lennie, mint a tavalyiak voltak ; ezen kívül most jó előre tájékozva van kö­zönségünk a társulat jövetelének idejéről, körülmé­nyeit tehát módjában van már most akként beosz­tani és rendezni, hogy a színházi saisont Gyulán töltse. Maga ez a körülmény — azt hisszük — már a bérletek előjegyzésénél éreztetni fogja a múlttal szemben kedvező hatását és e tekintetben ismét utalunk a bérlet kedvező feltételeire, a jelentékeny árkedvezményekre és arra, hogy az igazgató minden újdonságot bérletben előadat. A színház egyenletes látogatottsága, a műsor helyes beosztásának lehető­sége függ jórészben attól, hogy rendes színházláto­gató közönségünk e tekintetben az igazgatót bérlet jegyzésével tájékoztassa és ez még a legszerényebb viszonyok között élő egyéneknek is módjában van most, alkalma lévén mindenkinek a színészet támo­gatására szánt kiadását akár három hónapra el­osztva fedezni. Ennyi előnyös körülmény mellett ha számí­tásba veszszük azt, hogy Gyulán évről évre mond­hatni egyedüli nemes szórakozás az, a mit a színház nyújt közönségünknek és hogy sok áldozattal sike­rült városunknak oly kedvező helyzetet teremteni, a milyenben hasonló városok közül igen kevés részesül, hogy a vidéknek ma legjobb társulata mutatja be kifogástalan előadásokban a szinmüirodalom legkivá­lóbb termékeit, bizalommal számítunk ez idén közön­ségünk támogatására és a saison fokozottabb sikerére. Olvasóink tájékoztatása végett lenyomtatjuk egész terjedelmében a színigazgató előzetes jelen­tését : Előleges színházi jelentés! Tisztelettel értesí­tem Gyula város és vidéke nagyérdemű közönségét, miszerint szini előadásaimat 1905. évi augusztus hó l-én megkezdem. Müvezetőségi személyzet; Somogyi Károly igaz­gató és főrendező. Erdélyi Miklós titkár. Palásthy Sándor, Krasznay Andor, Peterdy Sándor szakrende­zők. Mártonfalvy György karnagy. Irmay B. kar- tanitó. P. Laky Eugénia súgó, Losonczy Gábor ügyelő. Halmay Lajos könyvtárnok. B. Horváth Irma ballettmesternő. Előadói személyzet: Előadó nők: Aradi Aranka, operett soubrett, népszínmű énekesnő. Agnelly Irén, énekesnő, társalgási színésznő. Angyal Ilka, drámai hősnő. Anday Terka, operett énekesnő. Bárdos Irma, koloratour énekesnő. Gerlaky Hermin, operett soub­rett, népszínmű énekesnő. Hidy Irén, énekesnő, társalgási színésznő. E. Kovács Mariska, soubrett, szende színésznő. Komáromy Margit, naiva. őrley Flóra szalon komika. T. Pogány Janka, operett komika. Simon Mariska, vígjátéki komika. Verő Janka, társalgási, fiatal anya színésznő. Szilágyi Berta, drámai anya színésznő. Női kar . H. Czene Stefánia, B. Horváth Irma, Jakabffy Aranka, Kemény Hona, Kiss Margit, Nagy Irén, Lengyel Margit, Lengyel Klári, Nagy Mariska, Nagy Sándorné, O. Rózsa Katicza, Vankné Mariska, Zách Terka, Peres Irma. Előadó jérfiak : Bérezi Gyula komikus. Bognár János, drámai apa színész. Erdélyi Miklós, natur- bursch. Hajnal György, operett buffo komikus. Krasznay Andor, szalon komikus. Palásthy Sándor, operett tenor buffo, énekes bonvivant. Peterdy Sán­dor, drámai hős, jellemszinész. Rédey István, tenor­énekes, énekes bonvivant. Szarvasi Sándor hősszerel­mes. Székely Gyula, opera, operett, bariton, nép­színmű énekes. Sz. Nagy Imre, tenorista. Tihanyi Miklós, szalon komikus, bass buffo. Tóth Elek, bon­vivant, szerelmes. Férfi kar: Bartók Endre, Bombay Gusztáv, Bokross László, Erdélyi Sándor, Eber Erőss Sándor, Fabriczky Zsigmond, Halmay Lajos, Irmai Béla, Kiss Sándor, Losonczy Gábor, Miksai Emil, Odry Gergely, Rózsa Jenő, Vank István. 16 tagú saját zenekar. Zenekari igazgató: Fleischer József. Műszaki osztály: Szepesi Andor főruhatáros 1 segéddel, Ramminger István fodrász 2 segéddel, Szilágyi Gyula diszmester 4 segéddel, Kállay Mihály főkellékes 3 segéddel, Csomós Imre iroda szolga, Műsorom újdonságai: János vitéz, uj daljáték (operett). Mulató istenek, uj operett. A kis császár, uj operett. A kis kofa, uj operett. A fecskefészek, uj operett. A granadai vőlegény, uj operett. Apajune, uj operett. Rátartós királykisasszony, uj operett. Reprizek : Ninis, operett. Modell, operett. Boccaccio, operett. Koldus diák, operett. Dunanan apó és fia utazása, operett. Sulamith, opera. Hajdúk hadnagya, operett. Bob herczeg, operett stb. Drámai és vígjátéki válfajok: Utazás az öz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom