Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-03-26 / 13. szám

1905. márczius 25. BÉKÉS 5 Békéscsaba község képviselőtestülete hétfőn délelőtt közgyűlést tartott, amelyet az ott elő­fordult izgalmas jelenetek miatt, a bírónak fel kellett oszlatnia, még mielőtt a kitűzött ügyeket letárgyalhatták volna. Annál sajnálatosabb ez, mert a jeleneteket a község országgyűlési képviselője, Achim L. András rendezte, akinek, hogy a tör­vényhozói tisztre való alkalmassága kétségbe ne vonassák, ismernie és tisztelnie kell a törvényt és annak megtartásával és higgadtsággal példát kellene mutatni mindeneknek. Az ülés kezdetén Debreczeni Lajos 8zolgabiró elnökölt, akinek vezetése alatt a képvitelőtestületet az árvaszéki kiadó állásra Garai Imrét helyettesítette. Darabos János interpellált ezután az építkezési engedélyekért szedett dijak ügyében, mire Achim Gusztáv mérnök válaszolt. A választ többek hozzászólása után tudomásul vették. Az elöljáróságnak előterjesztését, hogy az olcsó burgonyából 13 waggonnal rendelt a szegényebb lakosság részére, helyeslőleg tudomásul vették. A tanyai orvosi állások ügye keltett hosszabb vitát. Az elöljáróság nem javasolta az állások szervezését. Többen szóltak hozzá a tárgyhoz, végre egy bizott­ságot küldtek ki, mely készítsen tervezetett az állások szervezetére, javadalmazására és a kerületi beosztásra nézve. Ezután Achim L. András indula­tosan követelte, hogy a hirlapirók asztalánál ülő Máyer Jenő hirlapirót, a „Szocziálizmus“ czimü hetilap szerkesztőjét utasítsák ki a közgyűlési teremből Hiába szólaltak fel egymásután töb­ben és figyelmeztették Achimot, hogy a köz­gyűlés nyilvános, arról ok nélkül kitiltani senkit nem lehet, Achim mindig szenvedélyesebben a leg- válogatottabb sértő kifejezésekkel illette Mayert és kilökését követelte azzal, hogy ha nem teljesitik kérését, legközelebb 10.000 embert vezet a köz­gyűlési terembe. A dühtől elvakult férfiú kitörései miatt felháborodva a képvitelőtestület tagjai egy másután hagyták el a termet, mire aztán Achim Tamás biró a közgyűlést berekeeztette. Betörések. Szarvason Waldmann Katalin csaba- csüdi csárdájába f. hó 9-én éjjel ismeretlen tettesek betörtek, és nagymennyiségű pálinkát, czukrot és 120 korona készpénzt vittek el. — Folyó hó 16 és i7 közti éjjel pedig az ó-temető mellett levő szől- lőkbe törtek be ismeretlen tettesek négy helyen is és minden megmozgatható bútordarabot elvittek. A csendőrség erélyes nyomozást indított. Hurokra került betörő banda. Egy jól szerve­zett betörő társaság tagjairól rántotta le a leplet a múlt héten a kétegyházai csendőrség. Egy balul sikeiült betörés alkalmával ugyanis a csendőrök egy 7 tagból álló tolvaj bandát füleltek le, akikről a vallatás során csakhamar kiderült, hogy már 1903 óta állandóan veszélyeztetik Kétegyházán és környékén a vagyonbiztonsági állapotokat. Eddig nem kevesebb, mint tizenhárom rendbeli betöréses lopást vallottak be a jómadarak saját gyermeküknek. Működési körük Kétegyházán kívül a kigyósi, med- gyesegyházai és a gyulai határra terjedt ki s állandó rettegésben tartották a tanyai lakosságot, amelynek sejtelme sem volt arról hogy ükből áll a jeles társaság. Az elcsípett tolvajbanda teljes névsora a következő: Szandra Péter, Argyelán János, Szánfira György, Csoltyán Vazúl, Avrám György, Szelezsán Mitru és Jepure György. A csendőrség tovább foly­tatja a nyomozást s most a károsultakat igyekszik kikutatni. Eljegyzés. Zsurkucz Gusztáv szarvasi postatiszt eljegyezte Horváth Ilmát. Vére8 Végrehajtás Rotár János dobozmegyeri lakosnak minduntalan baja akadt a hatóságokkal. Így nemrégiben is 32 korona pénzbírsággal sújtotta az elöljáróság mezőrendcri kihágási ügyből kifolyó lag, s mivel Rotár fizetni nem akart, végrehajtást vezettek ellene. A dobozi elöljáróság ismerve Rotár természetét, a zálogtárgyak beviteléhez csendőrség kirendelését kérte a főszolgabírótól. A mikor az emberek megjelentek Rotárnál, elkezdte szidalmazni sz esküdteket, csendőröket, János név i fia pedig András öcscsével vasvillát ragadva, folyton kiabálta: hogyha vér folyik is, nem engedünk semmit. A csendőrök látva, hogy szép szóval sem mennek semmire, Rotárék pedig egyre fenyegetőbben kezd tek viselkedni, szuronyrohamot intézve, nagyne- hezen lefegyvereztók az ellenszegülőket, s bilin­csekbe verve, ártalmatlanná tették a két fiatal Rotárt, akik közül Jánosnak a czombját járta át a csendőrszurony. Az öreg Rotár pedig megijedve az ellenszegülés következményeitől, menten lefizette a 32 koroua pénzbüntetést. Az ügyészség hatóság elleni erőszak miatt a bűnvádi eljárást folyamatba tette ellenük. Színészet. Mezőberényben szombaton kezdte meg Monori Sándor szintársul tta előadásait. Ez ideig színre került : Áldozati bárányka bohózat, Aranyvirág operette, Tetemrehivás, Rang és Mód, Szulamith, Bob herczeg, és Drótostót ; minden darab összevágó előadásban. Díszlet, ruhatár minden darab hoz szép s csaknem teljeseu uj. A közönség napról- napra jobban látogatja a jó előadásokat. A tagok közül Barna Mariska szubrett, Nagy Aranka éne­kesnő, Monoriné Kovács Aranka naiva, Havasiné komika, férfiak közül Monori, Réthy, Szántó, Radnai a kitűnő erők. Halálozás. Részvéttel vettük az alábbi gyász­jelentést, egy fiatal dobozi gazdatiszt korai halálá­ról, melynek tragikumot növeli hogy alig egy éve, boldog házassága közben érte őt a halál. Az elhunyt Kéry Zoltán gazdatiszt, néhai jó emlékű Kéry Elek dobozi jegyző fia s a gróf Wenckheim Frigyes uradalmának derék tisztje volt. Haláláról a követ­kező gyászjelentést vettük : Ozv. Kéry Zoltánná, Pethő Ilona a maga s az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy forrón szeretett férje Kéry Zoltán uradalmi ispán, életének 35-ik, boldog házasságának első évében, 1905. márc/.ius 21-én, éjjeli 2 órakor, hosszas szenvedés után, csendesen elhunyt. Kihűlt teteme márczius ‘22-én d. u. 3 órakor fog az ev. ref. egyház szer­tartása szerint Dobozon örök nyugalomra helyez­tetni. Békés-Vizesfákmellék, 19C5. márczius 21. özv. Kéry Zoltánná Pethő Ilona. Kéry Aranka, dr. Godán Ferencznó, Kéry Margit, Nagy Lajosné, Kéry Jolán testvérei. Dr. Godán Ferencz, Nagy Lajos sógorai. Godán Tiborka, Nagy Sándorka unokaöcscséi. Áldás legyen emlékezetén ! Két Öngyilkosság történt a héten Békéscsabán. A laktanyában szerdán hajnalban Diószegi Imre békési közlegény lőtte magát agyon. Nem szeretett katonáskodni és fegyelmezetleneégeért sokszor volt büntetve. Az utóbbi napokban feltűnt levertsége és gyakran emlegette bajtársainak, hogy megunta nz életét. Szerdán reggel kiment a folyosóra és ott élesre töltött fegyverét szájába vevón, lábával elsü­tötte. A golyó átjárta Diószegi koponyáját és rög­töni halált okozott Az öngyilkos katonát a kato­nai közkórházból temették el. — A másik öngyilkos Czirják Jenő, az alföldi első gazdasági vasút pálya- felvigyázója. Könnyelmű életet folytató fiatal ember volt, ki mulatozásai miatt hivatalát elhanyagolta Kedden este egy kétes hirü nővel a Kakasszállodába mentek, hol egész éjjel együtt mulattak. Reggel tértek nyugovóra a szálló egyik szobájában. Féltiz felé Czirják rászólt a nőre, hogy forduljon a fal felé, mert aludni akar. Alig tett eleget a nő kíván­ságnak, Czirják a kéznél tartott revolverrel halán­tékon lőtte magát. A lövés és a megrémült nő sikoltozása nagy riadalmat okozott a szállóban, hol csakhamar megjelentek a hatóság közegei is és az öngyilkos holtestét beszállították a kórházba, a honnan bonczolás után csütörtökön temették el. Czirják hivatalában a reá bízott pénzekkel nem tudott elszámo'ni és ezért lett öngyilkos. Viszálykodás a politika miatt. Orosházán a legutóbbi képviselő választás a szokottnál is nagyobb hullámokat vert fel, aminek sajnálatos következ­ményei egyre jelentkeznek. Az ellenzéknek tudva levőleg két jelöltje is volt a választáson s azóta e részen állandóan viszálykodik a polgárság. A 48 as kör a napokban tartotta évi közgyűlését s e kör­ben Bikády Antal dr. hívei lévén többségben, Tobak István elnököt, Veress József orszgy. képviselő hívét az elnökségből kibuktatták s a tagok sorából törül­ték, Kunos József ellenőrt, aki szintén Veress hive, továbbá Sülé András választmányi tagot kibuktatták és a tagok sorából törülték. Veress József orszgy. képviselőt, ki az egyletnek húsz óv óta diszelnöke, szintén kibuktatták a diszelnöksógből s helyére Bikádi Antal drt. választották meg. Veress hívei, mint nekünk Írják, Bikádyék erőszakos viselkedése folvtán egytől egyig kilépnek az egyletből s uj 48-as kört alakítanak. Az aczetilen robbanás halottja. A csabai aczetilón robbanásnak, melyről múlt számunkban megemlékeztünk, egyik áldozata Babuiszky Judit cselédleány kedden belehalt súlyos égési sebébe. Hulláját a hatóság felbonczoltatta. Betörés. Orosházán özv. Győri Antalné kom­lóéi utczai lakását, mig ő a 48-as kör estély n mu­latott f. hó 15-én, ismeretlen tettes feltörte s onnan 19 selyemkendőt és 30 korona készpénzt elemeit. Öngyilkosság gyufaoldattal. Bámulatra méltó határozottsággal vetett véget életének Orosházán Polónyi Erzsébet 17 éves cselédleány. Még f. hó 9-ón megmérgezte magát gyufaoldattal s daczára annak, hogy csak 16-án reggel 5 órakor halt meg, irtózatos kínjai közepette sem fordult orvoshoz, hanem titokban tartotta végzetes tettét. Egyébként tettének okát kideríteni nem sikerült. Fatolvajok. Békésen a Horgosi-Kárász féle uradalom megyeri birtokán a napokban 37 szálfa szőrén lábán eltűnt. A csendőrség azonban a tolva­jokat csakhamar kinyomozta M. Juhász Ferencz, János és István megyeri lakosok személyében, akik a lopást beösmerték. Tüzek. A Füzesgyarmathoz tartozó Vargapál pusztán Tóth Zsigmondné kárára egy istálló és egy cselódlak leégett. A tűz gondatlanságból származott. — Orosházán folyó hó 12-én, Pusztakakasszéken a délutáni órákban tüzbe borult egy cselédlak s a cselédek óljai is csakhamar tüzet fogtak. A kivo­nult tűzoltóságnak éjféli 12 óráig tartó kemény munka után sikerült a tüzet — daczára a vízhiány­nak — lokalizálni, ugyannyira, hogy az először tüzet fogott épületek kivételével meg lett mentve az összes majori rakomány és a major többi náddal fedett, tűzveszélyes épületei. A cselédházban benn- égett a cselédek hús és zsirkószlete és bútora, sőt nagy párnak sertései is szénné égtek az ólak ban. A kár tetemes, de — mivel úgy az épületek, mint a cselédek holmija biztosítva volt — valószínűleg nagy részben meg fog térülni. — Nagyszénáson ugyanakkor a délutáni órákban tüzet fogott Bernstein kereskedő udvarában egy rakás csutkaszár, de itt szerencsére hamarosan sikerült a tüzet elnyomni, úgy hogy még a osutkaszár egy része is meg lett mentve. Uj Ügyvéd. Dr. Bleuer Sándor Lajos békési ügyvédjelölt a budapesti ügyvéd bizottság előtt folyó hó 20-án az ügyvédi vizsgát jeles sikerrel letette. Irodáját szülő városában Békésen nyitja meg. Eljegyzés. Diósi József békési ifjú kereskedő eljegyezte Steiner Terézt Mezőberónyből. Tűz. Békésen csütörtökön reggel 5 órakor Bondár Sándor malomvégi lakóháza ismeretlen okból kigyuladt és teljesen leégett. A kár biztosítás folytán megtérül. Ellopott telefondrót. Múlt számunkban megír­tuk, hogy a szarvasi templom tornyából ismeretlen tettes ellopta a tűzjelző telefon készüléket. Ehhez némileg hasonló eset történt Köröstarcsa község határában, hol a napokban a megyei telefon drótot, mintegy 190 méter hosszúságban eddig ösmeretlen tolvaj leszedte és elvitte. Alighanem a Szarvason ellopott készülékhez akart vezetékre szert tenni. Csendélet Gyulaváriban. Alapos verekedés volt vasárnap Gyulaváriban. Guti Ferencz, Székely József és M. Szilágyi K. gyulavári legényeket úgy elver­ték, hogy a csendőrség eszméletlenül találta őket az utcza sarában. A nyomozás során kiderült, hogy Kun Gábor és 14 legénytársai hagyták helyben, akik ellen a bűnügyi eljárást folyamatba tették. A megvert legények állapota súlyos, de nem élet- veszélyes. A képviselőtestület ismételten a csend- őrörs felállítását kéri, mert kisebb-nagyobb vereke­dések úgyszólván napirenden vannak. Rheuma, csusz és köszvényes fájdalmak eny­hítésére, sőt gyógyítására használja az egész con- tinensen már évtizedek óta kitünően bevált Kriegner- féle Reparator-t. A Kriegner-féle Reparator kitűnő hatásáról 1000 nél több spontán nyilatkozat, köszönő levél érkezett be a készítőhöz, melyek mind tanú-

Next

/
Oldalképek
Tartalom