Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-12-17 / 53. szám

1905. deczember 17. BÉKÉS 3 A törvényhatóság tagjai általános éljenzéssel fogadták a határozat kihirdetését. Dr. Pándy István inditványát, mely szerint a közgyűlés határozza el, hogy január első felében úgyszintén az alispán felfüggesztése, vagy az állami dotáczió elvonása esetére rendkívüli közgyűlést fog tartani, egyhangúlag elfogadták. A honvédelmi minister leiratára, melyben a főispánt a karhatalom igénybe vételére feljogosító rendeletét az alispán felterjesztésével szemben is fentartja, az állandó választmány javaslatához képest és Haviár Dánielnek a rendelet törvénytelen és végrehajthatlan voltát tárgyazó felszólalása után elhatározta a közgyűlés, hogy a rendelettel szemben törvényben biztosított felirati jogával él és annak visszavonását sürgeti. Ezzel a közgyűlés véget ért. A közigazgatási bizottság ülése. — deczember 11. — A vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt tartotta deczemberi ez évben utolsó ülését. Az ülésen dr. Fábry Sándor kir. tanácsos, alispán elnökölt és jelen voltak: dr. Daimel Sándor főjegyző, Jantsovits Péter árvaszéki elnök, dr. Zöldy Géza főügyész, dr. Zöldy János főorvos, dr. Berthóty István tb. főjegyző, Bezey Sylvius kir. tanfelügyelő, Somossy Zsigmond h. pénzügyigazgató, dr. Liszy Yiktor kir. ügyész, Haviár Lajos kir. főmérnök, Szekér Gyula közgazd, előadó, dr. Márky János, dr. Ladies László, Szabó János, Varságh Béla, Szalay József, dr. László Elek, Dombi Lajos bizottsági tagok. Az ülés megnyitása után dr. Daimel Sándor főjegyző felolvasta az alispáni havi jelentést, a mely a következőleg hangzik : Tekintetes Közigazgatási Bizottság ! A folyó évi november haváról szóló rendszerinti havi jelentésemet a következőkben terjesztem elő. A személybiztonság a vármegye területén mind­össze 7 esetben zavartatott meg, többnyire kisebb mérvű verekedés által, melyeknek kinyomozott tettesei az illetékes hatóságoknak feljelentettek. Ezek között szerepel egy ember ölési kísérlet az orosházi járás területén. Baleset 7 esetben történt, amely közül 3 halálos kimenetelű volt, ugyanis Yaszkán János 68 éves napszámos gyulai lakost, a múlt hó 15-én reggel 5 órakor a vonat saját vigyázatlansága folytán elü­tötte ; Békéscsabán november hó 16-án özv. Madarász Pálné széngáz mérgezés következtében vesztette életét; Tótkomlóson pedig Szokolai János önmagát véletlenül agyonlőtte. Öngyilkossági eset 9 Ízben történt, melyek közül azonban egy az illetőnek nem okozta halálát, csupán a vállán okozott súlyosabb sérülést a czélt tévesztett golyó. A vagyonbiztonság kissebb-nagyobb lopási ese­tekkel 48 alkalommal zavartatott meg. A tettesek nagyobbrészt kinyomoztattak és ellenük a bünfenyitő eljárás folyamatba tétetett. Tüzeset 8-szor fordult elő, melyek közül két eset nagyobb mérvű volt, Csorváson gróf Wenckheim Géza kárára 2000 korona értékű gazdasági épület hamvadt el; Pusztaföldváron pedig Tenner Lipót gazdaságában takarmányt, dohányt és gazdasági épületeket hamvasztott el a tűz, mintegy 13000 korona értékben. Ezen tűzvész keletkezésének oka ismeretlen. A többi eset kissebb mérvű volt. Az okozott károk biztosítás révén nagyobbrészt megtérültek. Földmivelés. A mezőgazdasági munkák a vár­megye területén befejeztettek, helylyel-közzel az őszi szántás-vetés és répaszedés volt még folyamatban. A vetések állása a kedvező időjárás folytán általában kielégítő, kártékony rovarok fellépése nem mutatkozik. A munkások helyzete kielégítő s az általános munkabér 80—100 fillér volt. Ipar és kereskedelmi téren fellendülés nem volt észlelhető, a gabona és pénzhiány általános. Vegyesek : A vármegye és községi közigazgatás ellen panasz nem merült föl. Békéscsabán a múlt hó 23-án megejtett tiszt- ujjitás alkalmával árvaszéki kiadóvá Garay Imre ; a «Muukás Otthon* intézőjévé Chrisztián György; közigazgatási iktatóvá Budai Lajos; közigazgatási kiadóvá Pataki Szilárd és községi Írnokká Krmeczki Lajos választatott meg. Ugyanott november hó 26-án adatott át ren­deltetésének a «Munkás Otthon», melynek megnyi­tásán az elöljáróság több tagja s mintegy 300 mun­kás jelent meg. Köröstarcsa községben, a megüresedett halott- kémi állásra dr. Grossmann Nándor puji körorvos megválasztásával töltetett be. Kondoros községben november 19-én tartotta meg az újjászervezett szocziáldemokrata párt előre bejelentett népgyülését, amely minden rendzavarás nélkül folyt le és a hatósági beavatkozásra szükség nem volt. Dobozon november hó 23-án s földmivelő mun­kások tartottak népgyülést. Ez a gyűlés is teljes rendben folyt le. Tárgyait a nép anyagi és politikai helyzete és az általános titkos szavazati jog képezték. Az alispánnak jelentését úgyszintén a törvény- hatósági állatorvosnak az állategészségügy állapotá­ról szóló jelentését a bizottság tudomásul vette, majd több község behajthatatlan útadó hátralékát törölte. Dr. Zöldy János főorvos jelentése szerint a közegészségügyi viszonyok általában kedvezőtlenek, bár az előző hónaphoz viszonyítva valamivel jobbak voltak. Leggyakrabban a légző szervek hurutos és gyuladásos bántalmai fordultak elő, a leggyakoribb halálok a tüdővész volt. A heveny fertőző bajok közül előfordult a difteria 17 esetben 8 halálozással, a vörheny 76 esetben 12 halálozással, a kanyaró 126 megbetegedéssel 6 halálozással, hasi hagymáz 76 esetben 20 halálozással, és a szamárhurut 7 gyógyulással végződött esetben. A kanyaró és hasi- hagymáz csökkent, a vörheny emelkedést mutat és leginkább Tótkomlóson, Gyulán és Békésen uralkodik. Orvosrendőri vizsgálatot eszközöltek 106 élőn és 6 hullán, orvostörvényszékit 17 könnyű és 7 súlyos testi sérülés esetében. Gyógyszérummal beoltottak 6 difteriás egyént, kik közül 5 meggyógyult. A jelen­tést tudomásul vették. Somossy Zsigmond h. pénzügyigazgató az adó- befizetések eredményéről szóló szokásos kimutatá­sokat terjesztette elő, majd bemutatta a jövő évi adókivetési munkálatok megindítására vonatkozó pénzügyminiszteri rendeletet, amelyet közöltek a községekkel és végül néhány adóügyben beadott felebbezést referált. Az 1906 — 1908. években alakí­tandó italmérési illeték felszólamlási bizottság elnö­kévé dr. Márki Jánost választották meg. Rezei Szilviusz kir. tanfelügyelő november havi működéséről és a tanítói karban előfordult változá­sokról tett jelentést, azután több iskola költség- vetését és államsegély iránti kérvényét mutatta be, amelyeket pártolólag terjesztettek fel a kormányhoz. Dr. Zöldy Géza referálása mellett cselédügyi és mezőrendőri felebbezéseket intézett el a bizott­ság, majd tudomásul vette Haviár Lajosnak a köz­utak állapotáról szóló jelentését és a Körösladány- ban foganatosított mederáttöltési munkák felülvizs­gálatához Szabó János bizottsági tagot küldötte ki. Az Orosháza—gádoros—nagyszénási útépítés vállalkozójával kötött pótegyezséget tudomásul vet­ték ; a nagybucsa—puszta—ecsegi ut érdekeltségét megállapító alispáni határozatot jóváhagyták, a Wiszt József-féle gyulai építkezési ügyben hozott alsófoku határozatokat megsemmisítették és az ügyet a rendes bíróság elé utalták, Gádoros községnek a postahiva­tal áthelyezése iránti kérelmét elutasították. Tudomásul vette a bizottság az alispánnak szóbeli bejelentését, hogy a Dutkay Béla polgár- mester és társai ellen elrendelt fegyelmi ügy a fegyelmi választmányi tagok akadályoztatása miatt nem volt elintézhető. A többi szakelőadó jelentésének tudomásul vétele után az ülés véget ért. Hírek. A főispáni beiktatás a törvényhatósági bizott­ságnak a csütörtöki közgyűlésben való állásfogla­lása következtében elmarad és a folyó hó 28-án tartandó rendes közgyűlés napirendjére nem fog kitüzetni. A belügyminister, valamint Krcsmarik János kinevezett főispán mindenesetre keresni fog­ják a módot arra, hogy a főispáni eskü e határo­zat ellenére és letehető legyen. Erre vall a belügy- ministernek a vármegye alispánjához már pénteken délután leérkezett távirati rendelete, amelyben az 1886. évi XXI. t.-cz. 55. §-ában biztosított jogánál fogva és arra való hivatkozással a csütörtöki rend­kívüli közgyűlés jegyzőkönyvének haladéktalan fel­terjesztését rendeli el. A vármegyében mindenütt nagy érdeklődéssel várják a kormány intézkedéseit és az ügy fejleményeit. A vármegyei alkotmányvédő bizottság csütör­tökön délelőtt a közgyűlés befejezése után Haviár Dániel elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a ki­küldött hármas bizottság bemutatta a tisztviselők kártalanítására felveendő félmilliós kölcsön kötelez­vényét. A bizottság az okmányt, amelyet már nagy számmal Írtak alá a vármegye birtokosai és a tör­vényhatósági bizottság tagjai, megfelelőnek találta és megbízta elnökét, hogy a hitel nyújtására vállal­kozó pénzintézetek közül a legelőnyösebb ajánlatot tevővel az egyességet kösse meg. A vármegye rendes közgyűlése határidejét deczember hó 28-ikára tűzte ki a vármegye alis­pánja. A közgyűlés meghívóját és tárgysorozatát a vármegye hivatalos lapjának kedden megjelenő száma fogja közölni. A tárgysorozat közel 100 pon­tot foglal magában, köztük több fontos ügyet is, amelyek ismertetésére még visszatérünk. Jóváhagyás. A belügyminiszter a békésmegyei egyetemi ifjak köre javára segélyt megszavazó tör­vényhatósági bizottsági határozatot jóváhagyta. Áthelyezés. A magyar kir. pénzügyminiszter György Dénes szeghalmi magyar kir. ellenőrt a késmárki magyar kir. adóhivatalhoz, ugyancsak Perényi Károly késmárki magyar kir. adóellenőrt a szeghalmi magyar kir. adóhivatalhoz saját ké­relmükre, kölcsönösen áthelyezte. Járványos betegségek városunkban. Sajnálat­tal kell jeleznünk, hogy az október, november és deczember hónapokban rendesen fellépő gyermek- betegségek ez idén is felléptek városunkban és a hozzá tartozó tanyákon. — A beérkező jelentések alapján a vármegye alispánja 13 án délutánra összehívta a városi egészségügyi bizottság tagjait azzal az utasítással, hogy amennyiben szükséges­nek találnák, alakuljanak át járványbizottsággá s esetleg — törvényadta joguknál fogva — nyil­vánítsák a várost járványterületnek s rendeljék el az iskolák bezárását. Az egészségügyi bizottság elnöke, Nagy Jenő, erre az ülésre a helybeli iskolák tanítói közül is meghitt nehányat s meg­hívta a főgimnázium igazgatóját is. — A bizottság előadói : a városi orvosok konstatálták, hogy jelenleg mintegy 22 vörhenyes gyermek van or­vosi kezeles alatt és egy tifuszos, akik azonban nagyobbára a gyógyulás utján vannak ; ugyancsak van a városban egy roncsoló toroklob eset, az illető gyermek is — a kellő orvosi kezelés révén — immár gyógyultnak tekinthető. A jelenlevő tanítók is jelezték, hogy az iskolamulasztás minimális. A bizottság ezért meg is maradt egészségügyi bizott­ságnak ; kivételes rendelkezéseket nem tett, csakis annyit határozott el, hogy óvatosságból a jövő hét hét­főjén újra összeül, az összes iskolák mulasztásai- uak kimutatását bekéri s azok alapján fog határozni. Árlejtés volt a városnál folyó hó 12-én, ami­kor is a papir és Írószereket, könyvkötő munkákat Dobay János gyulai nyomdatulajdonos, mint leg olcsóbb ajánlatot tevő kapta. — Cselédség, rendőr­ség és tűzoltóság ruházatára 4198 korona előirány­zott ármellett beadtak ajánlatot : Feuer Márk 29 V2°/0, Galbács Mihály 35°/0, Bitter János 35V2°/0 enged­ménynyel hajlandó elvállalni. — Mivel Feuer Márk ajánlatában kijelentette még azt is, hogy a legol­csóbb ajánlatot tevő áraiban is hajlandó a munkát el­vállalni s a két másik ajánlattevő a tanács előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom