Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-03-12 / 11. szám

12 BÉKÉS 1905. márczius 12. I CLAYTON It SHUTTLE WORTH CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, Viiozi-itorút «»:Í, a Ital a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: Locomobil és gőzcséplőgépek, szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztitó- rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyiijtők, boronák, > sor/etöjepek, Planet jr. kapálok, i fik szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, A őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek. ©I©I©I@I©I©I© ©©©©©©©©©©© M Benzinmotorok, gözeséplökészletek, aratógépek és egyéb mezőgazdasági gépek a legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók a Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának 43 6—10 vezérügynökségénél BUDAPEST, V. kerület, Váczf-kürtit 22. szám. Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. © lEEépTriselő: IMZ-AiKIEETTS JÓZSEF, Oiosliaza. © B Tűzifa raktár. Gyulán, a vasút mellett a volt Tóth János-féle fatelepen teljesen újonnan be­rendezett tűzifa telepet rendeztem be, hol a n. é. közönség szük­ségletét az alábbi legolcsóbb árakért sze­rezheti be. I. osztályú gyertyánhasábfa, házhoz szál-! litva m. öle 14 írt 60 kr. I. osztályú bükkhasábfa 13 frt 20 kr. I. osztályú botfa 12 frt. Gyertyánfa mázsája 78 kr. Bükkfa mázsája 70 kr. A n. é. közönség szives megrendeléseit kéri. Tisztelettel : Földest János, 93 2—2 tűzifa tulajdonos Gyulán, 1905. akiadótulajdonos Do bay János nyomdája. ©©©©©©©©©©©©©©©©©© FEUER IMlA-FLíC kész férfi és gyermek, valamint női felöltők az „Angol Divathoz“ ÁRUHÁZA. az „Angol Divathoz“ SZEGED—0-‘'Z_TJXj-A-—OROSHÁZA. Vau szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni, hogy tavaszi nagy kül- és belföldi bevásárlásomról hazatérve, üzletemet a legmagasabb igényeknek is megfelelően, dúsan felszereltem. — Nagy választékot tartok kész férfi és gyermek ruhákban, Csak kérjen GLOBUS­tisztitó kivonatot mint az alant lévő rajz GLÓBUSÉ PUTZ“ / AlieinigerS, : . ^^Nur acht mit ­Metalle ; X Fritz Schi)lzjLj/jirma „ 1 i irma u.Glóbus/ rothemStreiíen^Vf ­__3 ^ Qefí . MadäÜ mivel számos értéktelen utánzat lesz ajánlva. Fritz Schulz jun. Actiengesellschaft Leipzig u. Eger. o o o o o o o o o o o o o o o o o özv. Kozits Pálné bor, sör és pálinka kimérésében egy kimérő felvétetik. Bővebbet a tulajdonosnál Szent István-utcza 333. sz> 97 1 — o o © o o o o o o o o o o o o o o melyek a legjobb minőségű szövetekből és a legújabb szabás sze­rint vannak készítve, továbbá angol fiú és férfi felöltőkben, búr férfi gallérokban. Egyedüli raktár valódi „Schwéd“ bőrkabátok­ban, vízhatlan gummi köpenyekben és pricses nadrágokban. Egyszersmint a hölgyközönség kényelmére nagy választékban tartok eredeti párisi és angol model felöltőket és redingokat. Külön osztályú mérték utáni megrendelések, hol állandóan nagy raktárt tartok valódi angol különlegességekben és hazai gyártmá­nyú szövetekben, melyekből a legújabb fővárosi divat szerint férfi ruhák merték után készülnek 20 forinttól kezdve minden árban. Szövetek és hozzávaló kellékek méter szerint is kaphatók. Vidéki megrendelések minta szerint pontosan eszközöltetnek. mi 5-6 Mindenki, ki hozzám fordul INGYEN kapja az „érdekes egyetemes árjegyzéket“ mely több mint 1500 képpel van ellátva. E füzet minden szükséglet és érdekes újdon­ság megrendelésénél nélkülözhetem Egy alábbi czimmel ellátott levelezőlap elküldése ntiin bér­mentve küldetik meg az érdekes egyetemes 90 2—8 árjegyzék. — Czim : Heinrich Kertész Wien, I.. Fleischmarkt 18 — 227.

Next

/
Oldalképek
Tartalom