Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-07-30 / 33. szám

1905. julius 30. BÉKÉS 7 zata, mely évenkint 12 ezer koronát nyújt ezen isko­lának, mégis hasznos befektetés, de csak évtizedek múlva fog jó eredményekben visszatérülni. A tanulók száma 40 volt, ezek között 16 volt a kezdő, a többi haladó. Az állam időről-időre küld külön ruthén, tót és székely fiukat, sőt felnőtteket is tanfolyamokra, sőt ilyeneket tanítók számára is rendez Az idén is volt 4 orosz fiú, sőt egy Czvetko Grigorov nevű külföldi, etropoli lakos is, tanfolyamon. Az iskola a kereskedelmi miniszter felügyelete alatt áll, fentar- tásához az aradi iparkamara 600, Békésvármegye 400, Békés város 1000 koronával járul évenkint; az ipari termékek eladásából mintegy 5000 korona térül meg. Az évi kiadás 18000 korona, ami az évi értesí­tőben hibásan 28 ezer koronára van összegezve. Az intézet leltára 100.000 korona vagyont mutat. A tanítás díjtalan. Az iskola vezető tanítója és a kosár­fonás mesteVe Fehérváry Ferencz, az elméleti okta­tást Jákay Károly polg. isk. igazgató végezte. Az iskola uj épülete, melyet az állam építtetett, 65.000 koronába került s az intézet fejlődésének egyik biztosítéka. hozzájárulása mellett. A második gyűlésen szintén iGöndöcs-féie népkertben, a gyulai dalárda közremü­Hírek. A gyulai színművészet pártoló egyesület tiszt viselőinek és választmányának megbízatása lejárván, a tisztújító közgyűlés, amelyre az egyesület tagjai személyre szóló nyomtatványokon hivattak meg, ma délelőtt 11 órakor lesz a vármegyeház termében A színművészet pártoló egyesület e czélból kikül­dött bizottsága által az Erkel Ferencz színkörön szükségesnek javasolt kiigazítási s helyreállítási munkálatok, amelyek között a legfontosabb a villamos világítási vezetékek alapos megvizsgálása s biztonságba hozatala s újabb felszerelése, e hét folyamán megtörtént, úgy hogy a személy és tűz­biztonság az arénában minden kételyen felül áll. Távozó orvos. Dr. Pándy Kálmán elmegyógy­intézeti osztályorvos, hasonló minőségben a Lipót- mezői elmegyógyintézetbe neveztetvén ki, távozik Gyuláról. Pándy dr. személyében a gyulai elme­gyógyintézet jeles orvosát veszti, ki a psychiátria terén irodalmilag is teljes sikerrel működ k. Szabadságon. Gr. Fábry Sándor alispán megyei közgyűlést követő napon hat heti szabadság- időre utazott, amely időtartamra a törvény értel­mében dr. Daimel Sándor főjegyző helyettesíti. Adótiszti vizsgát tartott a héten a gyulai kir. pénzügyigazgatóság kebeléből alakult vizsgáló bizott­ság, melyen Cserei Gyula orosházi gyakornok a vizsgát jó sikerrel letette. A színi szezon kedden este a „Boszorkáoy^-nyal megkezdődik. A Somogyi ezidén kitűnő társulatának titkára már Gyulán van s tegnap hozzákezdett a bérletek gyűjtéséhez, ami tekintettel arra, hogy oly rég nem volt volt Gyulán részünk szellemi élvezetben, előreláthatólag szép sikerre fog vezetni. A Somogyi idei műsora a színházi év összes jelen­tősebb premierjeit foglalja magában. A kórházi bizottság ülései. Kétszer is tartott ülést a kórházi bizottság az elmúlt héten, először dr. Fábry Sándor alispán, másodszor dr. Daimel Sándor főjegyző elnöklete ala t. Az első ülésen tárgyalván a kórházi igazgató jelentését, kimondta, hogy az ősztől kezdve 10—12 orvosnövendéknek ad lakást és élelmezést a kórházban, a kik kórházi orvosi gyakorlatot tartoznak szerezni. Ezenkívül tudomásul vette, hogy a vármegye alispánja gondnoki állásra Schmidt Gyulát nevezte ki s egy­ben Szabó Sándor mostani ellenőrnek a fizetését személyhez kötötten 400 koronával felemelte. Elfo­gadta az uradalom ajánlatát, mely szerint hajlandó a mintegy 5000 métermázsa turfás foekáliát méter mázsánként 14 fillérért számítva elszállítani, illetve átvenni. Ezzel kapcsolatban határozott a kórházi gazdasági telep bérbeadása tárgyában, minthogy a legelőnyösebb ajánlat tevő Márkus János tanitó volt a ki 2600 korona évi bért h ijlandó fizetni, vele a szerződ snek 8 évre való megkötését mondta ki, a törvényhatóság jóváhagyásától feltételezetten. Meg­állapította még özv. Szalczer Nándorné nyugdiját s férje eltemetési költségeire 500 korona megszava zását hozta javaslatba, szintén a törvényhatóság arról volt szó, hogy a pécsi újonnan épült eline- gyógyintézetbe 30 elmebeteg átszállítása engedé- lyeztessék-e? Minthogy azonban ennek engedélye zése a belügyminiszter hatáskörébe tartozik, felter jesztés intéztetett ily irányban a belügyminiszter­hez. Ennek a 30 dunántulra való elmebetegnek elszállítása után volna lehetővé téve, hogy a vár­megyében még szerteszét levő, ápolás alatt nem álló, mintegy 30 közveszélyes elmebeteg elhelyez­hető lenne a gyulai elmegyógyintézetben, ahol most minden hely be lévén töltvp, ez ma még nem lehetséges. Árlejtés. Hétfőn tartotta meg az árlejtező bizottság a pavilion bérletére vonatkozólag az árlej test. Pályáztak : özv. Trukker Pálné, Debreczeny Gábor (Magyarkirályi), Tóth János (újvárosi kör) vendéglősök és Rozenczweig Hermann, kik közül a bizottság 2165 korona bérleti összeggel a legtöbbet ígérő Trukkernénak adta bérletbe a népkerti ven­déglőt, azzal a közönségre nézve kedvezőtlen kikö­téssel, hogy a bérlő bármikor bezárhatja a kertet és belépő dijat szedhet, ami valóban abszurdum nálunk, ahol egyetlen nyári üdülőhely a népkert. Árlejtés a szanatóriumra. A hitetlen Tamáso kát, akik talán sehol sincsenek olyan szép számban, mint Gyulán, ha meggyőzni nem is, — ezt sok volna tőlük egyszerre követelni, — de talán meg­fogja ingatni abbeli aggodalmukban, (amelynek őszin­teségében különben mi nem hittünk,) hogy a szana tórium igazán épül-e s ha épül, igazán Gyulán épül-e ? az a tény, hogy az egyesület építő bizotsága. Lukács György elnöklete alatt, (aki mióta minister, a vasárnapi napot eddig mindig szerető családja körében Gyulán töltötte,) fo'yó hó 23-án délután tartott ülésében, amelyen résztvettek Haviár Lajos kir. főmérnök, dr. Berkes Sándor kórházigazgató, Szekér Gyula jószágfelügyelő és Molnár Albert városi mérnök, elhatározták, hogy a néh. Cz'gler Győző p ennek halála után Dvorzsák Ede műépítész terve s költségvetése alapján a szanatórium építé­sére árlejtést hirdet. Az árlejtés, mint lapunk hir­detési rovatában olvasható, augusztus 10 én lesz és pedig miután Lukács György, távolléte következ­tében az építő bizottság elnökévé dr. Fábry Sándort ajánlotta, a vármegye alispáni hivatalában. A szárazság egyre tirt, szövetségese a nagy 'orróság, mely semmivel sem áll mögötte a tavalyi­nak s a kettő szövetkezve elpusztít, tönkre tesz minden növényt, különösen pedig a veteményeket és a tengerit, Ínségbe, nyomorúságba kergetve en­nek a szerencsétlen vármegyének lakosságát, amely­nek anyagi helyzete annyival kétségbeejtőbb, mert itt búzában, árpában, zabban is gyönge, középen aluli termés van, nem úgy mint boldogabb várme­gyékben, ahol az idei magtermés a tavalyi jóközép termésnél is kedvezőbb, ahol különben a tengeri is sokkal jobban áll, mert mig nálunk folytonos a szárazság, ott időközönkint jó esők is vannak. Ha a múlt évben szorongva, az idén valóságos borza- ommal nézünk a jövő elé; borzalommal és kétségbe­eséssel, mert a mai nemzedék sokkal követelőbb sokkal nagyobb igényű elődeinél, akik a bibliai hát sovány esztendőt is elsinylették, miránk egy második rossz gazdasági esztendő olyan katasztrófa számba esik, amelynek következményeit elképzelni sem tudjuk. És esőre, ami különben sok mindenre eddig is elkésett, semmi de semmi kilátás. Halottkém választás. Békésen Freund doktor lemondásával megüresedett községi halottkémi állásra három pályázó volt: Dr. Hajnal József, dr. Mezey Lajos és Sarkadi Mór. A választás e hó 22-ól történt meg. Megválasztatott békésvárosi halott- kémmé Sarkadi Mór 19 szavazattal. Nagyszalontai dalárda. Ma este nagyszabású magyar hangverseny lesz a népkertben, mintegy válaszul a mul( vasárnapra tervezett és elmaradt román hangversenyre. A nagyszalontai városi dalárda a gyulai dalárdával karöltve adnak elő szebbnél szebb magyar dalokat s Sál Gyula kitűnő hegedű művész fog játszani magyar zoneszerzeményeket. A rendezőség különben a hangversenyre a következő meghívót bocsátotta ki: a „Nigyszalonta városi dalárda“ junius hó 30-ikán, vasárnap Gyulán, a ködösével, jótékonyczólu nagy hangverseny estélyt rendez. Belépő dij : szemólyjegy 1 korona, család­jegy 3 korona. A tiszta jövedelem 25 százaléka a árosi tisztviselők nyugdíjalapja, 25 százaléka pedig a gyulai főgimnáziumi tápintézet javára fordirtátik. Felülfizetések a jótékonyczél érdekében köszönettel vétetnek s a „Békés“-ben és a „Szalontai Lapod­ban nyilvánosan nyugtáztatnak. Kezdete este pont fél 9 órakor. Jegyek előre válthatók Dobay János könyvkereskedésében és este a pénztárnál. A hang­verseny kert elzárással lesz. Műsor: I. 1 Dalünne­pen. Müdal Them Károlytól. 2 Régi nóta. Egyveleg. Lányi Ernőtől, énekli a szalontai dalárda. 3 Kápolna. Kreutzertől, ónekli a gyulai dalárda. 4 Őszszel lehull . . . Egyveleg Költő Kálmántól, énekli a sza­lontai dalárda. 5 Legenda. Heyssig A.-tói. Hegedű solo Előadja Sál Gyula Zongorán kiséri Niedermayer Béla karnagy. 6. Falu végén kurta korcsma. Magyar müdal Axantól, ónekli a szalontai dalárda. — II Tíz perez szünet után : 7 Nyisd ki anyám .... Egyveleg Gaáltól. 8. Párisr'ifjuság. Adámtól, ónekli a szalontai dalárda. 9. Nem nézek ón, minek néz­nék . . . Huber Károlytól, ónekli a gyulai dalárda. 10 Muzsikálnak harangoznak. Egyveleg Lányitól, énekli a szalontai dalárda. 11. Pusztai harangok. Hubay Jenőtől. Hegedű solo. Előadja : Sál Gyula ur, zongorán kiséri Niedermayer Béla karnagy ur. 12. Szabadságdal. Huber Károlytól. Előadja a szalontai dalárda. Gömb feltétel lesz ma délután 4 órakor a helybeli József városi r. k. templomnál ünnepélyes beszentelés után, mely beszentelóst Gróh Ferencz prépost-plébános fogja teljesíteni; a templom reno­válásával az egyháztanács tudvalevőleg Dávid Jakab helybeli építőmestert b'zta meg árlejtés utján. TŰZ. Csütörtökön délután nagy szélben, forró­ságban rémes hangok zavarták meg a polgárokat. A toronyőr az újvároson tüzet jelzett. Nagy ijedséggel rohantak az emberek a tűz irányába, hol a tűzoltóság is hamar megjelent, de az ijedségnek szerencsére nem lett folytatása, mert a tűz a leg­szerencsésebb helyen — ha a szerencsétlenségben szerencséről beszélhetünk — ütött ki. Ifj. Sebestyén Ferencz napszámos hajó-.ér raedri háza égett, házaktól messze, fákkal körülvéve teljesen elszige­telten, ami nagy szerencse, mert ha máskép lett volna, végzetes katasztrófa lett volna a város részen. A tüzet igy hamir lokalizálták. A kár 600 korona. Az épület nem volt b’ztositva. Eljegyzés. Török Ferencz ifjú mézesbábos ip ros, eljegyezte Mezőberényben Csele Krisztinát. Halálozás. Régóta betegeskedő ember : id. Hoffmann János halt meg e hó 17 ón Békésen. család gyászjelentése a következő volt: Alól- irottak mély fájdalommal tudatják a felejthetelen jó férjnek, apának, nagyapának és jó rokonnak id. Hoffmann János nyug. uradalmi erdésznek folyó hó 17-én reggel 5 órakor hosszas szenvedés után történt elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 18 án délután 5 órakos fognak a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat folyó hó 19-én reggel 7 órakor fog az Egek Urának bu- mutattatni. Békés 1905. julius 17 Az örök világos­ság fényeskedjék neki 1 özv. Hoffmann Jánosnó Geszner Mária neje. Hoffmann Imre és neje Bedő Mária, Hoffmann Rezső és neje Breier Nina, Hoff­mann János és neje Horváth Anna gyermekei. Hoffmann Feri, Erzsiké, Margitka, írónké, Magduska, Janika unokáú Hoffmann Antal, özv. Heszler Mátyásné Hoffmann Gábriel la unokatestvérei. Halálozás. Szop ifjú leány halála okozott a héten mély részvétet Békéscsabán és a megyében. Szeberényi Zs. Lajos ág. ev. lelkész 17 éves Maliid 'eánya hosszas kinos szenvedés után elhuuyt. H Bá­lát tüdővész okozta. A magas gallér. A londoni Britisch Medic d Journal, az angol orvosok lapja czikket irt a magas gal.érről. Figyelmeztet arra, hogy az utolsó három évtizedben megváltozott a fiatal emberek típusa, aminek okát abban találja, hogy túlságosan magas gallár divatos. Pedig ez a magas gallér a pneumo ga8ztrikus idegre gyakorolt nyomásánál fogva igen

Next

/
Oldalképek
Tartalom