Békés, 1904. (36. évfolyam, 1-52. szám)

1904-03-06 / 10. szám

1904. márczius fi. BÉKÉS 9 j^klLAYTON tt SHUT71EW0RTH CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, Vdozi-lcortit (339 által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: Locomobil és gőzcséplőgépek, szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztitó- rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtők, boronák, k sorvetőgépek, Planet jr. kapálok, A igk szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, A BÜk őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2 ekék és minden egyéb gazdasági gépek. Férjem uram sem ellenzi f Dávid Gyula, eszéki gyógyss, ezépitöszereit használni. Szeplő és má.8 arczfoltok ellen Eszéki pomádéja ára 70 f, K. 1.20, 2.20, makacs arczfoltoknál az erősebb hatású Pompadour-pasJtám köcsögje K. 3 és 5. Arcz- csúfító fekete pont alakú miteszszerek egyedüli mu­lasztója a Iuvenil, ára K. 1 és 2. Bármelyik szerem baszuálata előtt csakis Detergon különös porszappan- ual kell mosdani K. 1, 2, 3. Örömet szerzek szinte ifjitó bajfestőmmel az őszülőknek, próbaüveg K. 2, 4 és 8. ANTEüRIN. Háziállatok óv-és gyógpra,MiDdCD dolkozás és kcrdezősködés nélkül, hogy mi volna jó, csakis Antegrint kell, a mint bágyadtak, mind­járt beadni. Egyszeri adag alig keiül 3 krajczárba, melylyel nagy kárt elhárítanak azok, a kik óvszerképen és étvágygerjesz­tőül hébe-korba adva hizlaláskor is mindig már előre megrendelik, pel dául 100 darab sertés közt a dögöt megszüntetni 10—15 —20 kilogramm szükséges. Egy tekercs ára K. 2, mely elég 2 süldő megmen­tésére. Egy kilogramm ára K. 4. Két és fél kilogrammot tiz ser­tésre csomagolással K. 10 32 f-ért már bér- mentve is küldőm. Öt kilogram 20 K. helyett K. 19; de 10 kilogramm csak K. 34. Kaphatók posta v. vasúton ntán- véttsl küldve, csakis Dr. Dávid Viktor. TÖrv. védve. flyógyszerós*-tudor, a m. kír. természetfudományi rendes tagfa. . Szent látván király gyógyszertárában, ESZEK, alsdváros. I társulat ‘274 9-10 Meregmenteb! Szabadalmazva 1216. sz. Fuclisolkipusztitja-az összes rágóállatokat és pedig: patkányokat, házi és mezei ege­reket emberekre és házi állatokra való veszély nélkül. u/‘liwnl kiPusztitja az összes férgeket, u. m. :| F UbllnOl poloskát, bolhát, svábbogarakat, molyt stb. a fajzattal együtt. I ti t i nem általános szer, hanem minden. _C UCIlSOi állatnem részére külön szer létezik. Kapható vidéki városokban, gyógyszerészek­nél és tüszerkereskedőknél. Gyulán: Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos, Féhn István és ifj Kohlmann Ferencz üzleteiben. Közvetlenül kapható 14 3—12 Ujliázy Árpád és Társai vegyészeti laboratóriumában, Pozsonyban. BRA7AYr-ü! SÓSBORSZESZ NACY ÜVEG ÁRA: 2 KORONA KIS • ÜVEG ÁRA! 1 KORONA HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDEN ÜVECNE2 MELLÉKEIVÉ VAN ! 43 7—52 DEUTSCH JAKAB férfi és női divat, diszmü és rövidáru üzlet Megyei telefon 46. €ryiilán, a városháza mellett. Megyei telefon 46. Tavasz,i óriási mennyiségű bevásárlásaim folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mindennemű czikkeket jó minőségük mellett eddig ismeretlen olcsó árakon szolgálhatok. 96 í—ío Különösen bárom czikkre fordítottam nagy figyelmet, u. m. : kalap, czipő és fehérnemű raktáram Felszerelésére, amelyekre különösen felhivom b. figyelmüket. Mielőtt valaki ezen czikkeket vásárolja, tekintse meg kirakataimat. Nói rnhadiszekben, csipkékben, szalagokban, hím­zésekben a legújabbak bői nagy választék. Ítélés árúk áremelkedésük daczára a régebbi OlCSÓ árakon kaphatók. A gyulai harisnyagyár elárusitóhelye eredeti olcsó árak mellett! Menyasszonyi kelengyék állandó raktára Vidéki megrendelések gyors és pontos kivitele. 92 l—18 Értesítés. Értesítem a helybeli nagyérdemű közönséget, miszerint Gyulán ablakredőnykészitő műhelyt nyitottam, készítek min­dennemű fa és vászon ablakredönyöket. Javí­tásokat gyorsan és pon­tosan eszközlök. Vidéki rendelések is elfogadtatnak. 95 1—l A nagyérdemű kö­zönség b pártfogását kérve maradtam, tisztelettel: Felez József redönykészitő ifj. Pécsy Istvánná há­zában, Keskeny-utcza. OOOQOÖOOOOOOOOOOOOGÖOOOOOOQOOOOOOOOOOO A Bieber bundát Győző névvel Mladin Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg. Feuer Márk Telefon 41. o o kész férfi és gyermek, vala- O mint női ruhák árúháza O Gyulán és Orosházán. Tan szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, hogy a külföldi tavaszi bevásárlásból hazaérkezve, raktáromat teljesen újonnan dúsan felszereltem, nagy válasz­tékot tartok kész férfi és gyermek ruhákban, angol felöltőkben és valódi vízmentes gumikö­penyben és búrgallérokban. A tisztelt hölgyközönség kényelmére dús választékot tartok kész női és gyermek felöltőkben, vala­mint gallérokban a legújabb külföldi model szerint. Egyszersmint ajánlom nagy választékú gyapjúszö­vet raktáromat, hol állandóan valódi angol és hazai elsőrendű gyártmányú szöveteket tartok, melyekből a leg­újabb divat szerint, mérték után legelőnyösebb felté­telek és árak mellett készülnek saját műhelyemben elsőrendű szabászom felügyelete alatt a ruhák teljesen vatta nélkül a legmagasabb Ízlésnek megfelőleg készülnek. A nagyközönség pártfogását kérve maradtam, tisztelettel: ,001-2 Feuer Márk, férfiszabó. = GyapjusKÖvetek és kellékek eladása. o o o o o o o o o o o o o o o o o D ü o o o o o o ö Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. oooooooooooooooooooooooooooooocooooooo ooooooooooooooooooooooo

Next

/
Oldalképek
Tartalom