Békés, 1904. (36. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

1 1904. január 3. BÉKÉS számellenőrökké végleges, Kiss Gyula nyugd. tb. főszámvevő, számvevőségi dijnokot pedig számtisztté a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába ideiglenes minőségben, a gyulai kir. pénzügy igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. Kinevezte továbbá Levan- dovszky Dezső ambuláns számvevőt a X. fizetési osztály 1-ső fokozatába adóhivatali segéddé ideig­lenes minőségben a gyulai kir. adóhivatalhoz. Az újonnan kinevezett tisztviselők a hivatalos esküt még aznap letevén, nevükben Bandhauer György számtanácsos meleg szavakkal mondott köszönetét Kiss István számvevőségi főnöknek, aki a gyulai számvevőséghez beosztott tisztviselők ügyét az egy évi rendelkezési állapot bizonytalanságában főnöki és tiszttársi szeretettel viselte szivén. Azután Csák György kir. tanácsos pénzügyigazgatónál tiszteleg­tek az újonnan kinevezett pénzügyi tisztviselők. Újévi tisztelgések. A hivatalok szokásos újévi gratulácziói ez évben sem maradtak el. A vármegye tisztikara először dr. Fábry Sándor alispán előtt jelent meg, akit tisztviselőtársai nevében dr. Daimel Sándor főjegyző üdvözölt tartalmas beszéddel, a melyben visszapillantott az elmúlt év nevezetesebb eseményeire, kapcsolatosan az alispán eddigi köz­pályájára, aki ez újévvel töltötte be szolgálatba lépésének huszadik évfordulóját és ebben az évben fogja betölteni alispánságának 10-ik évét. Az alispán szívélyes szavakkal köszönte meg a tiszttársak üd­vözletét és megemlékezését az ő működésének ezen időhatároló mozzanatairól. A tisztikar ezután az alispán vezetésével dr. Lukács György főispánt ke­reste fel, akit az slispán üdvözölt közvetlen sza­vakkal, melyekre a főispán válaszolva kifejezést adott azon reményének, hogy az ujesztendő meg fogja hozni a tisztviselőknek a régen várt általá­nos fizetésrendezést. A többi hivatalok tisztikara is testületileg tisztelgett a hivatalok főnökeinél, igy a bíróságok személyzete Novák Kamill törvényszéki elnöknél, a városiak Dutkay Béla polgármesternél, majd ennek vezetésével a vármegye főispánjánál és alispánjánál, akiket minden oldalról igen sokan ke­restek fel üdvözletükkel és jókivánatukkal az újév alkalmából. A kir. pónziigyigazgatóság és a mellé rendelt számvevőség tisztikara Csák György kir. pénzügyigazgató előtt jelent meg testületileg, hol Somossy Zsigmond pénzügyigazg. helyettes üdvözölte a közszeretetben álló hivatalfőnököt, ki válaszában összetartásra, a kollegiális érzés ápolására buzdí­totta a tisztikart, vázolván ama feladatokat, melyek megoldására a tisztviselőknek összetartása, együtt­érzése szükséges, mert a fizetésrendezésen kívül még a szolgálati pragmatika s az özvegyi ellátás kérdései is rendezésre várnak. A pénzügy igazgató­ság mellé rendelt számvevőség tisztikara ezután a vármegye alispánját kereste föl, hol Kiss István számvevőségi főnök tolmácsolta szép szavakban a számvevőség érzelmeit az alispán személye iránt, ki megköszönvén a spontán megemlékezést, dicsé rétének adott kifejezést a számvevőség első évi működése felett. Kinevezés. A keddi vármegyei közgyűlés fo­lyama alatt a vármegye főispánja Schmidt Iván újonnan megválasztott árvaszóki jegyzőt tisztelet­beli árvaszéki ülnökké nevezte ki. Hivatalvizsgálat. A vármegye főispánja, dr. Lukács György deczember 31 én megvizsgálta a gyulai főszolgabírói hivatal ügykezelését és a ta­pasztalt rend felett teljes megelégedésének adott kifejezést. A képviselőtestület múlt hó 28-ikán tartotta Dutkay Béla polgármester elnöklete alatt az évi utolsó rendes közgyűlését. A polgármester az ülést 9 órakor megnyitván, előterjeszti, hogy a tárgy- sorozatban megjelölt ügyeken kívül még a követ­kezők lesznek tárgyalva : Szénásy József kérelme építkezési vonalának megállapítása; Szentes város átirata a bor és hús fogyasztási adóknak a közsé­gek részére leendő átengedése iránti felterjesztés támogatása iránt. Alispán átirata a kispili legelő öntözése iránt. A vágóhíd dijak kezelésével meg­bízott személyzet kérvénye jutalom utalványozása iránt és az állami gyermekmenhely-telep bizottságba 24 tagnak megválasztása iránti előterjesztés. Ezen kijelentés után az 1904. évre a városi legtöbb adót fizetők névjegyzéke megállapittatott. A névjegyzéket lapunk más helyén közöljük. A közigazgatási bíró­ságnak Ritsek János községi adójának törlése tár­gyában hozott határozata meghirdetve lett s ameny- nyiben a múlt évben több lakos állami adója elemi csapás folytán leíratott, felhivatott a városi adó­hivatal, hogy azok jegyzékét az adók kitüntetésé­vel további intézkedés végett a tanácsnak terjessze be Gróh Perencz prépost plébános kérvényére a Napkorcsma épülete ujabbi 5 évre rém. kath. is­kola czéljára évi 1000 koronáért bérbe adatik. A nyilvános tánczmulatságok stb, után fizetendő di­jakra vonatkozó szabályrendelet elfogadtatott és annak idején, ha jóvá lesz hagyva, ki fog nyomatni. Nevezetes intézkedése az uj szabályzatnak, hogy jövőre a jótékonyczélu mulatságok után is a bé­lyegdijakon kívül a szegényalap javára meglehető­sen magas taksák fognak szedetni. A tanács javas­latának ama részét azonban, hogy az igy szedendő taksák felerésze a városi tisztviselői yugdij alapjáé legyen, a közgyűlés túlnyomó többsége elvetette. Az 1902—3. évi ipartanodái bizottság jelentése az ismétlő iskolai számadás és a polgári iskola épít­kezési alap számadása jóváhagyólag elfogadtatott. Az 1904 évre szükséges könyvkötői és irodai sze­rek szállításával legolcsóbb ajánlattevő a Dobay János czég bizatott meg A cselédségi csizmák szál­lítása Junászka Mihály részére adatott ki. A cse­lédségi ruhák szállításával miután úgy Feuer Márk mint özv. Kálmán Lászlóné ajánlata egyenlő voll 35—35 százalék engedmény, a képviselőtestület, tekintettel arra, hogy Feuer Márk orosházi lakos­nak Gyulán csak fióküzlete van, mig özvegy Kál­mán Lászlóné állandóan Gyulán lakik s igy a vál­lalatból gyulai iparosok is részesülnek, ekként a tanács és szakosztály véleményétől eltérőleg özv. Kálmán Lászlóné bizatott meg. Galváes József ké­relmére, miután közmunka adóval kétszeresen lett megróva — a közmunkaadó törölve lett. — Szé­násy József kérelmére az építkezési vonal a jelen­legi vonalba akként engedtetett meg, hogy ameny- nyiben a PeU'fi-utcza szabályoztatnék, köteles lesz épületét kártérités nélkül.lebontatni s a területet a városnak átengedni. — Szentes város átiratára a bor és husfogyasztási adóknak a községek részére leendő átengedése iránt a bel és pénziigyininister úrhoz felterjesztés intézéseelhatároztatott. — A kis­pili legelőnek öntözése tárgyában a földmivelésügyi miniszterhez felterjesztés intéztetik, hogy az öntö­zési tervet és költségvetést az állam terhére elké­szíttetni szíveskedjék. — A vágóhiddijak kezelé­sével megbízott személyzet részére 300 korona ju­talom kiutalványoztatott. — Az állami gyermek- menhely telep bizottságba a következők választattak be: dr. Lukács Györgyné, dr. Fábry Sándornéi Dutkay Béláné, özv. Fábry Mártonné, Popovics Jusztinná, Gerlein Reinhardtné, Weisz Mórné, So­mogyi Jánosné, Dombi Lajosné, dr. Márky Jánosné, Báyer Mártonné, dr. Ladies Lászlóné, K. Schriffert József, Nagy Jenő, Kuk la Ferencz, dr. Folmann János, Murvai Ferencz, Lelik István), Anuló Pál, dr. Deimel Sándor, ifj. Miskucza Illés, Wolf Zsig­mond és Ritsek János. — A villamos részvénytár­saság berendezési jogának megállapítására vonatko­zólag hozott határozatot, lapunk más helyén egész terjedelemben közöljük. —» Mnlt János azon ké- lelmével, hogy a tánczmulatságok utáni dijak fize­tése alól felmentessék, miután a szabályrendelet másként intézkedik, elutasíthatott. — A pénztár­vizsgálati és közegészségi állapotokról szóló jelen­tés tudomásul vétetett. A szanatórium kiállítás. Külön vonat indul ma délelőtt Békéscsabáról, a melyen a békésme­gyeiek mennek fel, hogy megtekintsék a József főherczeg szanatórium egylet által Budapesten a régi országház helyiségeiben rendezett házi s ipari kiállítást. A külön vonat délelőtt 9 órakor indul ki Békéscsabáról a hova a gyulaiak már előzőleg megérkeznek. Gyuláról mintegy 30-an utaznak fel a fővárosba, köztük többen földes gazdák is s Békés­csabán, Békésföldváron, Mezőberényben, Gyomén, Mezőtúron csatlakoznak hozzájuk az egész megyéből, s összesen mintegy kétszázan utaznak a külön vonaton. Nőegyleti bál. Nagy a készülődés a gyulai nő- egylet e hó 9-én tartandó mulatságára, mely mint a farsangnak egyetlen kilátásban levő nagyobb- szabásu mulatsága, előreláthatólag nagyon népes lesz. Sokakat nagyon érdekel a domino-jelmez, s tagadhatatlanul kedves, szerencsés ötlet volt ezt felújítani. A rendezésnek özv. Fábry Mártonné és Fábry Sándorné állanak élén s mellettük sorakoz­nak a siker érdekében a legkedvesebb és legjobb kedvű gyulai menyecskék szép számban. Bár az estélynek a domino jelmezek fogják megadni a karakterét, a rendezőség ez utón is figyelmezteti a közönséget, hogy dominóban menni korántsem kö­telező, bár kívánatos, hogy sokan vegyenek részt a domino-tánezban. Azonban nagyon szívesen lát­ják azokat is, akik nem dominóban, hanem egy­szerű báli ruhában, vagy nyári ruhában jelennek meg, mert ezen a bálon nem az a fő, hogy szebb- uél-szebb toaletteket mutassanak be, hanem az, hogy mindenki jól mulasson, kedélyes és népes legyen, hogy a nőegylet nagyszámú szegényei há­lával gondolhassanak az ott megjelenőkre, kiknek jókedve nekik kenyeret juttat az élet nyomorában. Azért különösen is felhívjuk a közönséget, hogy a nemes czélokat szolgáló egylet mulatságából kicsi­nyes okok, vagy tájékozatlanság folytán ne tessenek elmaradni. Jó kedv, nagy publikum és jó jövede­lem, ez kell a nőegyletnek. Adózók figyelmébe, a vagyonra betáblázott adósság tudvalevőleg tnérséklőleg hat az állami adókivetésére. Példával élve 1000 korona 6°/0. — téli kamatra táblázva: 5 koronával, 10,000 korona adósság ugyancsak 6°/0. tóli kamatra kebelezve: 6 koronával szállítja le a föld vagy ház után kive­tendő általános jövedelmi pótadót. Akinek vagyo­nára akár pénzintézet akár magános ember javára adóság van betáblázva, január hó folyamán jelent­kezzék a községi elöljáróságnál, ahol e czélból vallomási ivet kap, amelyen adósságát bejelentheti. A bejelentésnek azonban évről évre meg kell történnie, mert a pótadó nem hivatalból hanem csak is ilyen bejelentés feltétele mellett engedtet­nek el. A villamossági részvénytársasággal november 5-én felvett jegyzőkönyv, melyszerint a villamossági részvénytársaság a szerződésnek olyan magyaráza­tát, hogy a magán berendezésnek kizárólag a társaság által való létesítési jogosultságának határideje 1904 évi május hó 9-én megszűnik el nem fogadja, a városi tanácsnak erre vonatkozó véleményével a„ képviselőtestület hétfői közgyűlése elé terjesztvén, utóbbi a következő határozatot hozta: Minthogy Gyula város közönsége a békés­megyei villamossági részvénytársaság jogelődjével 1899 évi április hó 13-án kötött, a törvényhatósági bizottság által 1889 évi május 9-én jóváhagyott szerződés 9-ik. §-azt tartalmazza, hogy „jelen szerződés első 5 évben“ magán berendezést kizá­rólag csak a társaságnak van joga előállítani s minthogy pedig a szerződés joghatálya a felek aláírásának, illetve a városra nézve a felsőbb hatóság jóváhagyásának napjától számitandó s berendezést a szerződés megkötése után, de a telep üzembevétele előtt csak egyedül a társaság létesített, a város közérdekében a szerződés 9 § a értelmében kimondja a közgyűlés, hogy a magán berendezés előállítása 1904 évi május hó 9-től kezdődőleg szabad verseny tárgya. Felhivatik egyben a városi tanács, hogy ezen határozat és a szerződés alapján gyakorolható villamos világítási magán berendezésre vonatkozó szerelési szabályzatot ide sürgősen terjessze be. ÍSzóvá tétetett, hogy a közvilágítás általában véve rossz, az ivlámpák a hiányos áramvezetés folytán gyakran nem is világí­tanak, a tírsaság szerződésben elvállalt kötelezett ségének nem tesz eleget, miért is megbizatik a városi tanács, hogy a szerződés pontjainak be­tartására ügyeljen fel és a szerződésben meg­állapított pénzbírságot a társulattal szemben úgy — mint a jövőbeni hiányos világításért szigorúan alkalmazza. Díszes esküvő volt deczember 27ikén délután a gyulai izr templomban. Dr. Martos József gyulai ifjú ügyvéd esküdött örök hűséget bájos arája 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom