Békés, 1904. (36. évfolyam, 1-52. szám)

1904-03-13 / 11. szám

1904. márczius 13. BÉKÉS 11 BRAZAYÍÜS SOSBORSZESZ NAGY ÜVEG ÁRA 12 KORONA KIS • ÜVEG ÁRA! 1 KORONA HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDEN ÜVECHE2 MELLÉKELVE VAN! 43 8—52 Törlesztéses kölcsönt 98°/0 árfolyamban, melyben a közvetítési dij már benfoglaltatik, nyújt a nagyszebeni általá­nos takarékpénztár következő feltételek alatt. A. Csak földbirtokra és 30.000 koronától kezdve 50 évre 100 félévi részletekben minden 1000 korona után 2611 fillér. B. Földbirtokra és szilárd bérházakra 20000 ko­ronától kezdve 50 éves 100 félévi részletek­ben minden 1000 K után 27 K 16 f. C. 10 00 koronától kezdve a) 82 félévi részi. 1000 K után 29 K 60 f b) 70 félévi részi. 1000 K után 31 K 08 f D. 2000 koronától kezdve a) 80 félévi részi. 1000 K után 31 K 84 f b) 50 félévi részi. 1000 K után 37 K 47 f c) 20 félévi részi. 1000 K után 65 K 05 f E. 1000 koronától kezdve k. a) 64 félévi részi. 1000 K után 34 K 98 f b) 46 félévi részi. 1000 K után 39 K 81 f c) 36 félévi részi. 1000 K után 45 K 05 f d) 30 félévi részi. 1000 K után 50 K 09 f Kereseteket elfogad és közvetít dr. Krisháber Mór Orosházán ; felvilágosítást nyújt Gyulán Klonda Péter, Román-utcza 1633. szám. 24 5—25 Férjem uram sem ellenzi j Dávid Gyula, eszéki gyógysz, szépitőszereit használni. Szeplő és más arczfoltok ellen Eszéki pomádéja ára 7o f, K. 1.20, 2.20, makacs arczfoltoknál az erősebb hatású Pompadour-pasitám köcsögje K. 8 és 5. Arcz- cenfitó fekete poDt alakú miteszszeiek egyedüli mu­lasztója a Iuvenil, ára K. 1 és 2. Bármelyik szerem használata előtt csakis Detergon különös porszappan­nal kell mosdani K. 1, 2, S. Örömei szerzek szinte ifjitó bajfestőmmel az őszülőknek, próbaüveg K. 2, 4 és 8. ANTEGRIN. Háziállatok óv-és gyógypora, MiDde° dolkozás és kcrdezósködés Délkül, hogy mi volna jó, csakis Antegrint kell, a mint bágyadtak, mind­járt beadni. Egyszeri adag alig keiül 3 krajczárba, ooelylyel nagy kárt elhárítanak azok, a kik óvszerképen és étvágygerjesz- tőül hébe-korba adva hizlaláskor is mindig már előre megrendelik, pel d&ul 100 darab sertés közt a dögöt megszüntetni 10—15 — 20 kilogramm szükséges. Egy tekercs ára K. 2, mely elég 2 süldő megmen- , lésére. Egy kilogramm ára K. 4. Két és fél kilogrammot tiz ser­tésre csomagolással K. 10 32 f-ért már bér- meDtve is küldöm. Öt kilogram 20 K. helyett K. 10; de 10 kilogramm csak K. 34. Kaphatók posta v. vasúton után­véttel küldve, csakis Törv. v£^ Dr. Dávid Viktor. gyógyszeré« tudor, a m kír. természettudományi társulat rende9 tagja. . ■ Szent István király gyógy szertárában, ESZEK, alsfliáros. I 274 10—20 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ® A Bieber bundát Győző névvel Mladin Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg. ® O o § Feuer Márk O o o o 0 ö o o o ö o o o D o o o o o o o Telefon 41 kész férfi és gyermek, vala­mint női ruhák árúháza Gyulán és Orosházán. Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, bogy a külföldi tavaszi bevásárlásból hazaérkezve, raktáromat teljesen újonnan dúsan felszereltem, nagy válasz­tékot tartok kész férfi és gyermek ruhákban, angol felöltökben és valódi vízmentes gumikö­penyben és búrgallérokban. A tisztelt hölgyközönség kényelmére dús választékot tartok kész női és gyermek felöltőkben, vala­mint gallérokban a legújabb külföldi model szerint. Egyszersmint ajánlom nagy választékú gyapjúszö­vet raktáromat, hol állandóan valódi angol és hazai elsőrendű gyártmányú szöveteket tartok, melyekből a leg­újabb divat szerint, mérték után legelőnyösebb felté­telek és árak mellett készülnek saját műhelyemben elsőrendű szabászom felügyelete alatt a ruhák teljesen vatta nélkül a legmagasabb Ízlésnek megfelelőleg készülnek. A nagyközönség pártfogását kérve maradtam, tisztelettel: Feuer Márk, férfiszabó. CtyapjnsKövetek és kellékek eladása. = 100 2—2 Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o OOOOOOOOOOOÖOGOOOOOOOOOOQOOGOCOOOOOOOO INGYEN kapja márczius hóban bárki a (jajári Ödön A 17 tt -rpj A szerkesztésével megjelenő független politikai napilapot, a ki ^ már most, ha csak egy hónapra is, beküldi az előfizetési Összeget április hó 1 töl számítva, azzal a kötelezettséggel, hogy májusban és júniusban is fogja járatni a lapot. AZ ÚJSÁG húsvéti ajándékát, a gyönyörűen illusztrált „Az én Kortársaim“ czimü Mikszáth-Aibumot, minden félévés előfizető megkapja, szintúgy minden előfizető, a ki negyedévre fizet elő, de kötelezi magát a következő negyedévre is az előfizetési összeget beküldeni vagy a ki havonként fizet elő, de kötelezi magát havonként AZ UJSÁG-ra legalább félévig előfizetni : AZ ÚJSÁG fömunkatársai: 753-3 Herczeg Ferenc/, Kozma Andor, Kóbor Megrendelő czim : Tamás, Mikszáth Kálmán, Kened! Géza. 4/ ÚJSÁG kiadóhivatala, Előfizetési árak: Budapest, Kerepesi-ut 54. 1 hóra 2 kor. 40 fillér. ‘/4 évre 7 kor. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal, de sokkal czélszerübb az előfizetési összeget már most, ha csak egy hónapra is április 1 -töl a kiadóhivatalhoz beküldeni, mert ebben az esetben a fentiek szó rint amúgy is egész hónapon át, márcziusban ingyen küldi a kiadóhivatal a lapot. Egészséget a betegnek, erőt a gyengének! Jurisics Miklós felszabadított a török járom alól és Jurisios Péter gyógyszerész Pak- ráczon megszabadít a betegségtől kitünően ható szerei által. A Jurisics-féle Pakráczi cseppek oly esodaszerü balzsam, melynek egy házban sem volna szabad hiányozni, mert a Jurisics-féle Pakráczi cseppek oly előnynyel bírnak,hogy min­den baj ellen használhatók és mindig esodaszerü hatással van. A Jurisics f. Pakráci cseppek a leg- biztosahban gyógyítják n gyomorbajt és székrekedést, gyomorgörcsöt, rendetlen székürülést, étvágytalanságot, aranyeres bántalmakat és ezzel kapcsolatos fejfájást, gyomorégést, felbüffögést, sápkórt, szédülést és mindenfaju gyo- morkatarúst, de a legfényesebb sikerrel alknlmaztatik külsőleg is, nevezetesen dagana­tok, égési sebek, szaggatás és köszvényes bántalmaknál, mert ahol semmi­féle szer nem használt, ott a Jurisics-féle Pakráczi cseppek már rövid használat után nemcsak enyhítést, de gyógyulást hozott. Ezt számtalan hálar.yilatkozat minden országból bizonyítja. A Juri­sics-féle Pakráczi cseppek megrendelhetők közvetlenül Jurisics Péter 9íéií?öie' Pakráczon 401. sz. Árak használati utasítással, láda és postaköltséggel : 12 üveg kor. 5.— 24 üveg kor. 8.06. 36 üveg kor. 12.40 48 üveg kor. 16.— Minden 12 üveg után egy üveg Pakráczi cseppek ráadásul ingyen. Köhögés, tüdőfájás, torokbaj, rekedtség, nehéz légzés, oldalnyilalás, influenza és hurut ellen felülmúlhatatlan szer a Jurisics-féle szlavóniai növénynedv. .íí Ára: 2 üveg kor. 3 40, 4 üveg kor. 580, 6 üveg kor. 8.20 Hideglelés és láz eüTze^nö „Febri Fugo‘ mely rendkívül gyorsan és biztosan hat. Ára : 2 üveg kor. 4.20, 4 üveg kor. 7.— 6 üveg kor. 10.— Szlavóniai növénynedvből és „Febri Fugo'‘-ból két üvegnél kevesebbet nem lehet rendelni. Ezek rendelésénél is egy üveg Pakráczi cseppet ingyen kapunk. Jelszavam: Egészséget a betegnek, erőt a gyengének ! Főraktár Budapesten: 323 20—24 Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz. Vidmaries Péter magyarázza a Pakráczi cseppek esodaszerü hatását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom