Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-11-22 / 47. szám

Melléklet a „Békés“ 1803,47-ik számához. A gyulai izraelita nőegylet kebelében fennálló „szegény iskolás gyermekeket felruházó egyesület“ szerdán, f. hó 25-én délután félhárom órakor tartja az izraelita iskola helyiségében ruhakiosztási ünne­pélyé', melyre az érdeklődőket ez utón hívja meg az elnökség. Esküvő. A gyulai negyedik gyógyszertár tulaj­donosa Payer Béla múlt szombaton vezette oltárhoz Budapesten bájos menyasszonyát Pintér Gizellát. Virághullás. Dr. Kovács Jenő Tataros-dernai bányamüvek igazgatóját és nejét Braun Vilmát, minden érző szivet mélyen megrendítő pótolbatla- nul fájdalmas csapás és súlyos veszteség érte. Négy éves kis leányuk Erzsók folyó hó 13-án Budapesten rövid súlyos betegség után meghalt. A bánatos szülék hasonló körülmények között vesztették el két óv előtt első szülött fiúcskájukat is, ami úgy irántuk, mint Braun Mór tekintélyes kereskedő polgártársunk és neje Billitz Mari mint nagyszülék nagy fájdalma fölött érzett közrészvétet fokozza. Az égbe visszarepült kedves leány-gyermek hamvai nyugodjanak békében. Eljegyzés. Karaszy Ödön békéscsabai árvaszéki kiadó — lapunkban is többször közölt szép versei­ről nálunk is ismert, kedvelt poéta — eljegyezte Mertz Irén békéscsabai óvónőt. Békésvármegye közművelődési egyesületének gyomai bizottsága folyó hó 22-én, ma délután 5 órakor a városházán felolvasási estélyt fog ren­dezni, a melyre az érdeklődő nagy közönség ez utón is meghivatik. Az interurbán telefon. Nagy fontosságú elhatá­rozásról értesíti az orosházi kereskedelmi csarno­kot a nagyváradi postaigazgatóság. E szerint Oros­házának az interurbán telefonhálózatba leendő be­kapcsolása a kereskedelmi minisztérium 1904. évi munkaprogrammjába már felvétetett és a mennyi­ben a törvényhozás a szükséges anyagi eszközöket rendelkezésére bocsájtja a miniszternek, Orosházát és ezzel a vármegye nagyobb községeit is az 1904. év folyamán az interurbán hálózatba bekapcsoltatja. Az orosházi törvényhatósági távbeszélő hálózatot azonban városi hálózattá csak az esetben minősít­heti át, ha mindazon törvényhatósági előfizetők, kiknek vonalai az 1896. évi 37,975. számú rende­leté hatályba lépése előtt épültek, a város belterü­letén és külterületén az említett rendelet után be­kapcsolt előfizetők pedig, kiknek a belterületen fekvő vonalaik amúgy is az állam tulajdonát képe­zik a város külterületén fekvő vonalaik tulajdon­jogáról lemondanak, mely tulajdonjog lemondással szemben ezen vonalak díjmentes gondozását az állam terhére elvállalja. Ez esetben az orosházi helyi hálózatra a városi hálózatok díjtételt lépteti, életbe és ezentúl jelentkező előfizetők az ezen háló­zatokra előirt feltételek mellett lesznek bekapcso- landók. Tifusz járvány Szarvason. A szarvasi köz­egészségügyi egyesület a napokban gyűlést tartott, aminek összehívását főként a községben uralkodó tífuszjárvány elleni védekezés tette szükségessé. Dr. Déry Henrik járási orvos jelentése szerint rövid idő alatt 32 tifusz eset fordult elő. Ennek okát a rossz ivóvízben látja s ezért sürgős szükség­nek tartaná jó ivóvízről gondoskodni a lakosság részéro. A bizottság dr. Wieland Sándor elnök in­dítványára elhatározta, hogy négy ártézi kútnak rövid időn belül való létesítése iránt tesz lépéseket. Felborult kocsi. Szarvason folyó hó 9-én éj­szaka Mucha Sámuelné és Kiss Fálné kocsival fel­borultak. Muchanénak balkezén hüvelykujja, Kiss Pálnénak pedig jobbkeze eltörött. Családi dráma. Rudak János tótkomlósi föld­mi vés már hónapok óta különválva él feleségétől; okot szolgáltatott a különválásra a férj — nem alaptalan — féltékenysége. Az asszony már hosszabb idő óta viszonyt folytatott egy L. nevű ottani pol­gárral és ezen viszonyt különválásuk óta még annál szabadabban folytathatta. A férjet a bűnös asszony viselkedése annyira elkeserítette, hogy múlt héten délután megleste az utczán feleségét és revolverből háromszor rálőtt. Két golyó az arczába fúródott, egy pedig a balkeze középujját szakította el. A súlyo­san sérült asszony lakására vánszorgott, hol dr. Nagy Sándor orvos vette kezelés alá; az egyik golyót azonnal eltávolította arczából, a másik azonban még most is az arczcsont alatt van. A merénylő férjet a csendőrség letartóztatta. Elcsípett dohánycsempészek. Kádas András, Hamvasi István, D. Szabó Bálint és Kovács Mihály szentesi lakosok múlt pénteken éjjel az Orosházá­ról Szentesre vezető országúton 157 kg. csempészett dohánynyal hajtattak egylovas fogaton Szentes felé. Az orosházi csendőrörs őrjárata szembe találkozott velük ; a csempészek ezen nem várt meglepetésre hirtelen megeresztették lovukat és vágtatva akartak eltűnni a csendőrök elől és ez által magukra von­ták a csendőrök figyelmét, kik a gyanús kompániát üldözőbe vették, letartóztatták és beszállították Orosházára, a községházához. Az elfogott csempé­szek a dohány eredetére vonatkozólag megtagadtak minden felvilágosítást. Öngyilkossági kísérlet. Szabó András szarvasi tanyai lakos, a héten magára maradván, a tanyán életuntságból felkötötte magát a mestergerendára. Öngyilkossága azonban nem sikerült, mert ideje­korán észrevették és levágták a halni készülő em­bert a kötélről s visszaadták az életnek, amit pedig — mint hátrahagyni szándékolt levelében Írja, — agyon megunt már. Elhunyt színésznő. B. Szabó Józsefné született Karácsonyi Mariska, az aradi Nemzeti Színház kiváló tagjának tragikus módon bekövetkezett elhunyta, melyről a fővárosi lapok részletesen megemlékez­tek, Gyula város intelligens közönsége körében is, hol a boldogult művésznőt szeretetreméltó kedves egyéniségéért szintén igen nagyra becsülték, szerették és tisztelték, művészi tulajdonságai előtt pedig kivétel nélkül kalapot emeltek, őszinte fájdalmas részvétet keltett. A rokonszenves B. Szabó pár már az aréna megnyitási évében, midőn Krecsányi társulatával voltak itt, teljesen befészkelte magát a gyulai kö­zönség szivébe s ez a szeretet fokozódott a követ­kező szezonban, különösen a korán véget éri fiatal primadonna iránt, ki Zilahy Gyula társulatánál már állandóan elsőrangú szerepeket töltött be. B. Szabó József és Karácsonyi Mariska a gyulai publikum dédelgetett kedvenczei voltak s amily fájdalmas érzéssel kell tudomást vennünk a pályájának ma­gaslatán álló művésznő megdöbbentő végzetéről, oly igaz és mély részvéttel fordulunk a lesújtott férj felé, ki élete boldogságát vesztette el a tragikus halál folytán. B. Szabó Józsefné szül. Karácsonyi Mariskát szerdán délután temették el Aradon a kö­zönség és a pályatársak óriási részvétele mellett. A temetésen megjelent Arad város intelligens hölgy­közönsége, a szinügyi bizottság tagjai, Festetich Andor gróf országos színészed felügyelő, az aradi Nemzeti Színház tagjai, élükön Zilahy Gyula igazgatóval, Regye8sy Mari, a Nemzeti Színház művésznője s a temesvári színház küldöttsége. A gyászlepellel bevont színház előcsarnokában Békés Gyula titkár megin­dító bőszeddel búcsúztatta el az elhunytat, mire a szinház férfikara elénekelte az elhunyt kedvencz nótáját: „Szomorúan zug, bug a szél . . Albert Péter zenekara pedig több kedves dalát játszotta el. Ezután megindult a menet a temetőbe, ahol Csécsi Imre ev. ref. lelkész még egyszer megáldotta a halottat. Beszámoló. Kecskeméthy Ferencz, Békés köz­ség országgyűlési képviselője ma, (vasárnap) dél­után 3 órakór a régi gimnázium előtti téren be­számoló beszédet mond. Házasságok. Dr. Lamberger Manó békési orvos folyó hó 18-án délelőtt kötött házasságot Aradon Singer Saroltával, özv. dr. Singer Simonná leányá­val, Singer Izrael tornyai földbirtokos és takarék- pénztári igazgató unokájával.— Ugyanaz nap délután 5 órakor vezette oltárhoz Belenta Etelkát, ifj. Belenta János békési földbirtokos leányát Zivuska József a nagyváradi püspöki káptalani uradalom gazda tisztje, a békési róm. kath. templomban. Egyidejű­leg ünnepelték az örömszülők ifj. Belenta János és neje Boholy Lotti házasságuk 25-ik évfordulóját. — Wellner Sándor békési vendéglős múlt szerdán tartotta esküvőjét Kóhn Rózával Kóhn Simon mező­túri kereskedő leányával Békésen. Uj könyvnyomda. Véver Oszkár, könyv- es papirkereBkedő Békésen jól felszerelt könyvnyom­dát állított fel. Békésen ez a második könyvnyomda Megszökött leány. Balogh Erzsébet, 11 éves fehér moll ruhába és kék festő kabátkába öltözött leány nevelő szüleitől, Pál Gergely és neje dobozi lakosoktól elszökött. Feltalálás esetén a gyulai járás főszolgabirája elé kísérendő. Személyleirása a követ­kező : haja szőke, szeme sárgás, termete növésben lábán teljesen uj czipővel, ruháit kis batyuba be­pakolva viszi magával. Lökösháza—orosházi gazdasági vasút. Kun- ágota, Kevermes, Dombiratos és több csanádmegye község — mint annak idején megirtuk — érintke­zésbe lépett az Alföldi Első Gazdasági Vasúttal hogy az aradmegyei Lőkösházától Tótkomlósig, vagy egészen Orosházáig építse ki a vonalat. A vasút­társaság azonban az uj vasútvonal építését csak az esetben helyezte kilátásba, ha a községek is hozzá­járulnának a költségekhez, sőt a Kunágotától Csákóhalomig terjedő 5 kilométeres vonalrészre 44000 koronát kért. Az érdekelt községek erre megszakították a társulattal az alkudozást és való­színűleg egy tőkepénzes csoportot kínálnak meg az uj vasút épitésével. A nagyzerindi kereskedő és iparos ifjúság folyó november hó 28-án a Dávid Sándor-féle vendéglő ben szegény gyermekek felruházására zártkörű Katalin-bálat rendez. Beléptidij személyenként előre váltva 1 korona. Pénztárnál 1 korona 20 fillér Felülfizetések, tekintettel a jótékony czélra, köszö­nettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak. Kez­dete 8 órakor. Csaba község képviselete e hó 19-én gyűlést tartott, melyen tudomásul vették a vármegye leira­tát, melyben megsemmisíti a községi orvosválasz­tást azon okból, mert előzetesen a közegészségügyi bizottsíg nem hallgattatott meg s a választás nem névszorinti szavazás utján történt. A község tudo­másul vette a leiratot s uj választást fognak kitűzni. A csabai nőegylet múlt szombaton a csabai színházban fényes és nagysikerű hangversenyt tar­tott negyedszázados fennállásának megünneplésére. Az estélyen élőképeket adtak elő nagy készültség­gel és művészi rendezésben és pedig „Rákóczi el- fogatása“, „Erzsébet szobra“, „Mennyország“ czim- mel. melyeknek főbb alakjai Szentmiklósy Józsefné, Karaszy Ödön, Gärtner Olga, Ralmi Ágnes, Kovács Teréz, Löffler Margit voltak. A programm egyébb pontjai közül Szalay Margit szaval latát, Sonnenfeld Margit monológját, Reisz József és Balázs Lajos hegedüjátékát kell kiemelnünk. Hangverseny után táncz volt, melyen Csaba előkelőségei s egész tár­sadalma részt vett. A hangverseny napján délután a városháza nagytermében diszülést tartott a jubi­láló nőegylet Beliczey Rezsőné elnöklete alatt, me­lyen Urszinyi János dr. titkár érdekes felolvasást tartott az egylet 25 éves történetéről, s a nőegylet nevében Beliczey Rezsőné elnöknek Varságh Béla szép beszéd kíséretében diszalbumot nyújtott át. Színészet Csabán. Palotay Antal színigazgató deczember 1-én bat heti szezonra vonul be a csabai szinbázba. A műsorra tűzött újdonságokkal és szép számú személyzettel. Palotayt, ki az erdélyi részek kedvelt szinidirektora, jó bir előzi meg Csabán, a színészek közül Kalmár, Nyitrai, Balogh, Ács, a színésznők közül Szacsvay 'Gilbert, P. Nagy Linde, Gáspár Anna, Révész Anna ismertebb nevüek. A jól szeivezett társulat Csabán bizonyára megérde­melt pártolásra talál. Békésiek Csabán. Békéscsaba elöljárósága múlt vasárnap egy udvariassági kötelezettségének tett eleget Csaba község elöljáróságával szemben. Vissza' adta a csabaiaknak azt a látogatását, melyet a mo toros vasút megnyitása alkalmából tettek a csabaiak Békésen. Délután 2 órakor érkeztek a vendégek s este a Vigadó nagytermében bankett volt, melyen a két község testvérüléBére s a haladásban való egyesülésére sok szó hangzott el. Hirtelen halál. Orosházán Szemenyei Zsuzsa 45 éves asszony betegen feküdt édes anyja házánál szívbajban. Az azonkívül még gyengeelméjű asszony a minap magára hagyatván, midőn az ágyról le akart szállani szivszélhüdés érte, úgy, hogy azonnal szörnyet halt. Diplomás betörő. A nevet elhallgatjuk, elég a szomorú tényt konstatálnunk, hogy Csabán csü­törtökön egy elzüllött gyógyszerészsegédet tartóz­tattak le, ki diplomával a kezében oda sülyedt, hogy betörést követett el. A szerencsétlen ember Csabán volt gyógyszertárban alkalmazva, de az iszákosság tönkre tette életét s a börtön gonosz­tevői közé juttatta. Az elzüllött ember volt ked­vesét rabolta meg, ez tette ellene a feljelentést. Halál a kocsi kerekei alatt. Csütörtökön Bampa Lucillo c abai csirketelepén Bagyinka Mihály egy rakomány baromfival hajtott be kocsival a ka­pun s eközben a kapu becsapódott és leütötte kocsist az ülésről, ki oly szerencsétlenül esett, hogy a kocsi keresztülment rajta, melynek követ keztében súlyos sebei folytán még aznap kiszen­vedett. A népszanatórium érdekében. A fővárosi lapok napról-napra hoznak közleményeket azokról a nagy előkészületekről, melyeket lelkes emberbarátok a tüdőbetegek javára megtartandó karácsonyi vásár érdekében tesznek. Arról van tudvalevőleg szó, gyógyulását előmozdítani. Kéri a sajtó embereit, hogy támogassák lelkesedéssel a nemes szorgalmat, különösen pedig a népszanatóriumok alapja javára szolgáló népipari kiállítást, a mely a régi képviselő házban legközelebb megnyílik. Az írók és hírlap­írók a mély érzésből fakadó szép beszédet lelkesen megéljenezték. Lukács György főispán, s Almásy Dénes gróf a napokban József Ágost kir. herczegnél tisztelegtek a kiállítás érdekében és a főherczeg legmelegebb érdeklődéséről biztosította őket meg- gérve hogy a kiállítást személyesen fogja megnyitni. A megnyitás deczember 6-ikán lesz. Menyasszonyok figyelmébe! Tausky J. fiai általánosan ismert pozsonyi czégnek utazói az ország minden részében folyton utón vannak. Ruha és fehérnemű kelengye beszerzése alkalmával nagyon ajánlatos tehát Tausky czégbez fordulni, hogy utazóját rendkívül dús tartalmú a legújabb és leg- izlésesebb modelleket tartalmazó minta gyűjtemény előterjesztésére utasítsa. Az utazó látogatása köte­lezettséggel nem jár. Klein é8 Schwarz, hazánk egyik legnagyobb férfi-, fiú- és gyermekruha-áruháza az „Angol ki­rályihoz, Budapest IV., Károly-körut 16., a fő- sulyt nemcsak a jeles minőségű szövetek feldolgo­zására helyezi, hanem elegáns, figyelmes és kitűnő munkáért, valamint minden egyes ruhadarab tar­tósságáért kezességet vállal. Az által, hogy a czég az összes bél- és külföldi gyártelepeken a leg­nagyobb árukészletek vevője, nemkülönben munka- beosztásának czélszerü berendezései folytán a t. vevőinek, az árak olcsósága tekintetében is oly előnyöket biztosit, melyeket más czég nem adhat. Képes árjegyzéket ingyen küldi e szolid áruház mindenkinek. Óvás tisztességtelen versenytől. Mint minden hírneves czégnek, a világhírű Singer Co. varrógép czégnek is sokat kell a versenynyel küzdeni, amely a nevezett czég hírnevét a „Singer“ név kizsákmá­nyolásával igyekszik tisztességtelen utón kihasz­nálni. Ezen ténynyel szemben különös jelentőség­gel bir, hogy rövidesen ezelőtt a m. kir. kereske­delmi miniszter ur a nevezett czég által „javított Singer varrógépek“ hirdetése végett egy verseny- czég ellen folyamatba tett iparkihágási ügyben ezt a jelölést megengedhetetlennek és büntetendőnek jelentette ki, mert nem a Singer Co. gyárából eredő gyártmányoknak ilyetén megjelölése a Singer Co. által forgalomba hozott eredeti Singer varrógépek hírének és forgalmának kárt okozhat. A vevőközön­ségnek azonban ez az eset ismét óvásul szolgálhat az ilyen tisztességtelen ajánlatokkal szembeni állás- foglalásra. Mindenki, aki eredeti Singer varrógépet óhajt venni, győződjék meg tehát saját érdekében és vásárolja azt a Singer Co. egyik üzletében, a milyen majdnem minden nagyobb városban van. Anyatej pótlónak első sorban a Kufeke gyer­mekliszt ajánlatos, mert pontos arányban tartalmazza hogy a József főherczeg védnöksége alatt álló sza­natórium-egyesület Budapesten a Sándor-utczai régi képviselőházban házi és népipari kiállítást és karácsonyi vásárt rendez deczember elsejétől har- minczegyedikéig. A kiállításnak előreláthatólag nagy erkölcsi és a mi a fő, nagy anyagi baszna lesz, mert a közönség már régóta tisztában van enDek az egyesületnek ideális és szükségszerű mozgalmával, amely oda irányul, hogy az Alföldön a tüdőbetegek részére népszanatóriumot alapítson. E nemes czélra máris derekas tőke áll az egyesü­let rendelkezésére. Ami még hiányzik, azt a ren­dezendő karácsonyi kiállitással fognák megszerezni. A kiállításon látható lesz a nép- és háziiparnak minden fajta terméke, úgy hogy a közönségnek módjában fog állani szebbnél-szebb hazai eredetű iparczikkeket venni karácsonyi ajándékul. A ki­állításon harminczhat sátorban állandóan előkelő hölgyek fognak árusítani. A termet hat mezőre osztják be s mindenik mezőben hat-hat sátor lesz különböző virágokkal díszítve. így lesz aztán: pipacsmező, orgonaliget, rózsadomb, őszi rózsakert, ákáczliget. A terem közepén hatalmas fenyőfát állítanak fel, melyet száz és száz színes villamos körte világit majd meg és szebbnél-szebb áruczik- kekkel lesz díszítve. A termet négy nagy ivlámpa és számtalan színes villamos körtével világítják meg. A karzaton zene szól majd s a volt elnöki emelvényen két előkelő hölgy naponta tombola­sorsjátékot rendez. Lesz a kiállításnak külön há' romszobás buffet helyisége is. Lukács György főispánunk, a ki tudvalevőleg a tüdővószesek népszanatóriuma eszméjének felvetője és leglel­kesebb propagálója, egyetlenegy alkalmat sem mu laszt el, hogy a jelentősége s közhasznúsága folytán első rangúvá vált ügyet lépésről-lépésre előmozdítsa. Lukács György résztvett a magyar Írók és hírlapírók vasárnapi „Otthon kör“ ünnepé­lyén is, Fáik Zsigmood lovag, Ruttkay Miksa, Beöthy Jenő s Márkus Géza tiszteletére rendezett banket­ten, amikor is Rákosi Jenő, az „Otthon kör* illus- tris elnöke, a résztvevők lelkes éljenzése között melegen üdvözölte őt. „Önző czél hozta körünkbe — úgymond — s ezt a czélt alkalma lesz kifejteni. De ez a czél, a mint hallani fogják, maga az ön­zetlenség. „Lukács György főispán, a ki az ünne­pelt Fáik Zsigmond után szólalt fel, sajnálatának adott kifejezést, hogy az öröm ünnepén méla ak­kordot kénytelen megszólaltatni. Szívhez kíván szó- lani egy jó ügyről. De a jó jobbá, a szép szebbé, az igazságos még igazságosabbá válik, ha a sajtó felkarolja. A nepszanatóriumról van szó, a melyek hivatva vannak egy millió tüdőbajos szegény emberjhazai gyártmányok iránt az anyatejben levő tápláló anyagokat, a gyermekek szívesen veszik és teljesen megemésztik. Ásvány és fehérnyetartalma elősegíti a csont és izomképződést és befolyásával a tehéntej finomabb megsürüsődése a gyomorban a könnyebb emésztést idézi elő. Amellett megóvja a gyermekeket a bél és gyomor­betegségektől. A hangszeripar hazánkban az elmúlt évtized alatt nagymérvű haladást mutat fel, melyet első sorban vidéki tanintézeteink vezetősége hazafiságá- nak köszönhetünk, amennyiben a magyar ipar pár­tolását tartván szem előtt, oda hatott, hogy a külföld mellőzésével szükségleteiket tisztán magyar czégektől szerezték be. Ezen dicséretes eljárást követte több dal és zeneegyesület s utána a közön­ség egy része is. Teljesen el is lehetne érni a kül­földi készítmény kiküszöbölését, ha némely hang­szerkereskedő czifra árjegyzékekben, hangzatos dicséretekkel nem ajánlgatnák a sokszor hasznave­hetetlen idegen gyártmányt a hazai rovására. Ezért kötelességünknek tartjuk egy hazai hangszergyárosra felhívni t. olvasóink figyelmét, ki már 1867. év óta tevékeny a magyar hangszeripar fejlesztésében s a közönség úgy Budapesten, mint az egész országban a legelőnyösebben ismeri. Ez Stowasser János, ki mint kisiparos kezdte a hangszer készítését s vas- szorgalommal, mindig csak jó gyártmányok kiszol­gáltatása által a megrendelő közönség bizalmát a legnagyobb mérvben elnyerte s fokozatosan annyira emelkedett, hogy ma már hangszergyára a legtöké­letesebben van minden munkagéppel berendezve, melyeket villamos motorok hajtanak s igy a készí­tés a legjobb eredmény mellett jutányos is. E mel­lett Stowasser JánoB, még mindig személyesen vezeti üzletét, úgy hogy abból csak az ő szakértő bírála­tának megfelelő hangszer jut a megrendelő kezébe. Nagyban elősegíti a czég megbízható és kielégítő szolgálatát ifj. Stowasser János, ki a haugszeripar terén méltó utóda atyjának s az üzletnek rendkívül előnyös munkatársa, ki itthon szerzett alapos ké­szültségét Olaszország, Németország és Páris legelső hangszergyáraiban gazdagította s a Rákóczi-tárogató újraszerkesztésével már hírnevet is szerzett, úgy hogy ő Felségének a segédek és tanonczok kiállítá­sán tett látogatása alkalmával a király egyenes kívánságára megszólaltatta a tárogatót 1 Ő Felségé­nek legmagasabb tetszését megnyerte. A magyar ipar pártolása kötelesség már hazafias szempontból is, de kétszeresen az, ha ezzel egyszersmind oly készítményeket nyerünk, melyek tökéletessége min­den kifogáson kívül áll, minők Stowasser János hangszerei, mert ezekkel a bizalom megszilárdul a

Next

/
Oldalképek
Tartalom