Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-10-04 / 40. szám

Melléklet a „Békés" 1903. 40-ik számához. Szüret. Az a derék magyar poéta, a ki a szü­retre vonatkozólag megírta, hogy »gondolatim mos­tan mulatozva járnak“ aligha ismerte még a filoxorát,] peronosporát, fogyasztási adót és a „horecs“-ot, mikor a szüretről verset irt, mert különben mula­tozó gondolatok helyett elegiára hangolta volna lantját a szüreti hangulat megfestésére. E három tényező: a filoxera, a peronospora, mega..„borecs“ ugyanis lényegesen megváltoztatták szüreteink ké­pet. Az egyiken, a filoxeián még csak kifogtunk valahogy, s a peronospora ellen is csak védeke­zünk, de már a fogyasztási adó ellen nem használ se az amerikai vessző, se a kékgálicz. A „horecs“ ma is busitja a gazdát, lévén ő nem más, mint ama bizonyos hivatalos személy, ki megtizedeli a termést s a kit a mi népünk, az első ilyen foglal­kozású ur - • Horecs után, ma is igy nevez. — De ma már mégis vigabb képet mutatnak a szüretek, mint pár évvel ezelőtt s elég tisztességes mennyiségben terem ma már bor Gyulán is. — A szüretet szep­tember 28-án kezdték meg I elég szép — jó kö­zepes — termés mutatkozik. Az Al8Ó-fehér-körö8Í ármentesitö, belvizsza- bályozó és vizhasznositó társulat szeptember hó 29-én tartotta őszi rendes közgyűlését. A közgyű­lésen jelen voltak: Ladies György elnök, Haan Béla, Szekér Gyula, Dutkay Béla, Aszalay Gyula, Szathmáry Gábor, Hegedűs Gyula, Hoffmann Mihály Varga András, Kárnyáczki István, Z. Tóth Sándor, Ravai Gábor, Vidó János, Szilágyi Ferencz, Domo­kos Péter, Demkó György, Fábián János, Gyarmati Sándor, K. Schr.ffert József, A. Schriffert József, Argyelán György, Bállá Ferencz, Csőke István, Gerlein Reinhardt, Monori Mihály, ifj. Eudrész András és Csőke Péter érdekeltségi tagok, továbbá Bodoky Kálmán kir. mérnök, mint miniszteri megbízott helyettes, Erkel János társulati igazgató­főmérnök, Künzl Ernő társulati szakaszmérnök és Misley Elemér társulati pénztáros. Ladies György elnök megemlékezvén a társulat ügye iránt évtize deken keresztül nagy érdeklődéssel viseltető társu­lati választmányi tag, Keller Imre elhalálozásáról indítványára a közgyűlés az elhalálozás felett részvétének jegyzőkönyvbe leendő felvételét ren­delte el. Keller Imre helyébe választmányi tagul K. Schriffert József választatott meg. — A köz­gyűlés az 1902. évi társulati pénztári és leltári számadások megvizsgálásáról szóló számvizsgáló bizottsági jelentést tudomásul vette s miután : számadások teljesen rendben találtattak, a szám adásokat helybenhagyta, Erkel János igazgató fő mérnök és Misley Elemér pénztáros részére a fel mentvényt megadta. — Az 1902. évben bevéte volt 690978 korona 42 fillér, kiadás volt 422141 korona 34 fillér. Maradvány 1902. deczember 31-éi 268832 korona 08 fillér. A leltári tárgyak érték 1902. deczember 31-én 1240373 korona 20 fiIléi Az anyagszerek értéke 43381 korona 22 fillér. 1 közgyűlés az 531943 korona 13 fillér bevétellel é 379374 korona 26 fillér kiadással elkészített 190-1 évi költségelőirányzatot elfogadta, illetve jóváhagyta Az Élővizcsatorna mélyitési munkálatok teljesítésé hez 40000 korona költséggel egy kotrógép beszer zése rendeltetett el. — A közgyűlés Békéscsab község kérelmére elrendelte, hogy a társulat telefon Békéscsaba községházába bevezettessék. — Merza Károly társulati volt gátfelügyelő özvegyé nek, miután férje után a nyugdijszabályzat éi-tefi mében nyugdíjban nem részesül, a közgyűlés rend kívüli segély czimen kiutalványozta a férje részér 1903. évi deczember 31-ig előiráuyzott 4 havi illet menyek összegét. — A társulati pénztáros jelenté sét, mely szerint folyó évi január hó I tői szép tember 27-ig a bevétel 433461 korona 34 fillér, kiadás 131634 korona 01 fillér, a maradvány 30182 korona 33 fillér, — a közgyűlés tudomásul vett< Lopások. A héten több lopási esettel gyű meg a baja a rendőrségnek. Egymásután jelor tették a kapitánynál a károsult gazdák a lopái esetet. Különösen libák irányában volt élénk kínálat nélküli kereslet. Totorán Flóráné kárár szeptember 30-án 2 drb, Ungureán Demeternél! 21 drb libát loptak el. Az utóbbi lopás a vásártél legelőről történt. Az egyik lopás .tettesét a rend őrség ki is derítette Lakatos Piczi János czigán személyében, ki hires alak a rendőrségi krónikák ban. A másik libalopást és a szeptember 20 á Viszt Jánostól ellopott bunda tettesét^azonban m is keresik. Loptak azonkívül a héten Szabó Jáno gyulai lakostól is 2 drb gerendát, de ennek tette sót Beleznay János személyében ki is nyomoztál A tolvajok ellen a bünfenyitő eljárás folyaraatb tétetett. Dombay pár Gyulán. Igen jó hírnév előzi meg a Dombay párt, kik Gyulán hat esté tartó egy felvonásos vígjátékok előadására vá lalkoztak. Bérletet is gyűjtöttek s elég szé számmal. Csütörtökön este volt az első előadás, mikor színre került „Egy elkényeztetett férj“ é „Kolostorban“ czimü egyfelvonásos vígjátékok. - Mindkettőben Dombayné és Dombay léptek föl érvényesítették művészetüket, mely a várakozásna megfelelt. Különösen Dombay a barát szerepébe volt igen eredeti s játéka mindvégig lekötötte hallgatóság figyelmét, a felvonás végén mindkettő jüket többször megtapsolták s lámpák elé hívtál Tegnap este „Egy csésze thea“ s „Egy pohár viz czimü egy felvouásos vígjátékot adták. A jövő hé műsora a következő : Vasárnap október hó 4-é Már alszik, A házasság politikája, Az egérbe. Hétfő szünet. Kedden október 6-án : A tükör, Egy szel lemdus hölgy. Szerdán, szünet. Csütörtökön októbe 8-án : Nő udvarlás, Hajnali vendég, Egy kis viba Pénteken, szünet. Szombaton október 10-én : A szikrt Két év múltán. Vasárnap október hó 11-én : Mai git álmai, Egyik olyan, mint a másik, Váró terembet Balthazár bűvész a héten tartott 2 előadásár felcsigázott érdeklődéssel és várakozással teljese mentünk el s daczára e nagy várakozásnak az mutatványai mégis meglepőek, újak, megkapóa voltak. Páratlanul ügyes boszorkány mester Ő, ujjal - ak gyorsasága csodaszerü mutatványai lehetetlen­ségnek tűnnek fel a néző előtt. — A héten, vasár­nap és kedden tartott két előadásra nagy közönség gyűlt egybe a színkörben. A büvészmester valóban csodadolgokat produkált, magot fakasztott az üres cserepekből, forró kávét és vacsorát varázsolt elő a semmiből, házinyulakat, zászlókat húzott elő ka- apokból, pénzesőt, tojás jártatást csinált s mindent oly utánozhatatlan konynyedsöggel és biztossággal a mely már igazán a művészethez áll közel. — A kiváló és hírneves bűvész mutatványai álta'ános bámulatot s az ügyes hasbeszélés derültséget keltett A mester innen Nagyszalontára utazott. Szekér Gyula Almásy uradalmijószágfelügyelő e hó 1-én töltötte be a gazdasági pályán való ered­ményes működésének 40 évi évfordulóját. A ki­váló gazdát ez alkalomból Almásy Dénes gróf le- vélileg, az uradalom tisztikara pedig testületileg üdvözölte. Az ország első gazdasági szaklapja a »Köztelek« hosszabb czikkbea méltatja Szekér Gyula 40 éves működését, melyek vármegyénkben elismertek és általánosan tudottak s a melyek hirt és nevet szereztek a kitünően vezetett uradalom gazdaságának messzeföldön Működését egyébkint lapunk közgazdasági rovatában méltatjuk. Mulatság a kereskedelmi csarnokban. A gyulai tereskedok és kereskedő ifjak társulatának vi.gulmi bizottsága tegnap este 8 órakor ülést tartott, mely alkalommal egy, a már legközelebb rendezendő egy­leti mulatság részleteit beszélték meg. Tűzoltók népünnepélye. A gyulai tűzoltó-egylet felszerelése egy uj s a tűzoltói gépgyártás terén eddig elért legtökéletesebb szerkezetű Köhler fél tűzi fecskendővel gyarapodott. Ezen uj gépet f. hó 11 én fogja a/, egylet felavatni s ugyanebből az alkalomból a Göndöcs nép,kertben tánczmulatsággal egybekötött népünnepélyt rendez, a hol is a közönség mulattatására különféle látványosságok, tréfás já­tékok stb. fognak szolgálni. A tűzoltói egyletre nézve egyébként is nevezetes lesz eme nap, ameny- nyiben aznap több uj tagot fog az egylet kötelé­kébe avatni, szolgálati érmeket a tagok közt ki- : osztani s a laktanya udvarán gyakorlatot tartani. Uj Szivarok- A pénzügyminiszter közli, hogy 1 az általános forgalomba felvett dohánygyártmányok árjegyzékébe Rosita elnevezés alatt uj faj szivar fog felvétetni s folyó évi október 1-től kezdve a 1 forgalomba bocsáttatni. Ennek a szivarnak az .ára j az árusok részére 100 darabonként 7 korona ,20' fillér, a fogyasztók részére darabonként 8 fillér, i továbbá a belföldi különlegességi árjegyzékbe Deli- cias elnevezése alatt fog uj fajú szivar felvétetni s folyó évi október hú l-iől kezdve a forgalomba bocsáttatni. Ez a szivar 5 darabonként papirdobozba van csomagolva és az árusok részére 200 darabon­ként (40 darab 5 darabos csomagban) fog eladatni. Öt darab szivart tartalmazó doboz ára 60 fillér, 200 darab szivar ára 24 korona. Hirtelen halál. Takács Mihályné békéscsabai ass/ony futás közben összeesett s beszállították a békéscsabai kórházba. Midőn pedig a kocsi a kór­ház kapuja elé ért s az asszouyt leakarták venni róla, már csak holttestét emelhették le. Halálát szivszélhüdés okozta. Hangverseny Vésztőn A békési iparos daloskör október hó 11-én Vésztőn, a nagy kaszinó helyisé­gében saját es nevezett kaszinó javára jótéköny- czélu hangversenynyel egybekötött tánczmulatsagot rendez. A hangverseny műsora: 1. Nyitány. Eiekli az iparos dalkör, 2. Felolvasás. Tartja Csák Aladár vé-ztői ev. ref. lelkész. 3. Népdalok. Éuekli az iparos dalkör. 4. Sz..válás. Tartja Bereczky József ev. ref. tanító. 5. Magán szóló. Énekli Szerencsi József dalköri tag. 6. Monológ. Előadja Indi Károly dalköri tag. 7. Pálmai Ilka zsidónótája. Énekli az iparos dalkör. 8 Szavalás. Tartja Farkas Béla dal­köri tag. 9. 10. Kurucz nóták. Énekli az iparos dalkör. — Utána táncz. Belépő-jegyek : személy- jegy 2 korona, családjegy 6 korona, állójegy 1 ko­rona. Az állójegy a tánezra nem érvényes. — Kez­dete este fél 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag lesznek nyugiázva. Halálozás. Urbaaek Nándor, a békésszontand- rási takarékpénztár alapítója s vezérigazgatója f. hó 2-áu meghalt. A halálesetről a következő gyász lapot vettük : A Békésszeutandrási Takarékpénztár Részvénytársaság elnöksége, igazgatóság felügyelő bizottsága és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti az intézet szeretett vezérigazgatójának és alapitójának Urbanek Nándor urnák, folyó hó 1-én váratlanul történt elhunytát. A felejthetetlen halott hűlt tetemei f. hó 3-áu délután 3 és fél órakor fognak a békésszeutandrási rom. kath. sirkertben örök nyugalomra tétetni. Békésszentandrás, 1903. október hó 2 án. Áldás és béke honoljon a szere­tett halott hamvai felett. Borzalmas eset történt pénteken déluián Zaho- rán János békéscsabai szőlőjében. Cselédleánya Orvos Mária almát szedett egy nagy terebélyes fán gazdája kis leányával 8 egy vigyázatlan pillanatban az ág mellé lépett. A. szerencsétlen lezuhant, a ma gasból és hassal bukott egy karóra, a mely súlyos sebet ejtett a boldogtalan leány testén. AAallfisch Ferencz dr. községi orvos nyújtotta az első segélyt a végzetesen megsérült cselédleánynak és beszállí­totta a kórházba. Kihallgatása alknlmával kitűnt, hogy a szerencsétlenségért senkit sem terhel fele­lősség. Maga okozta vesztét. Elgázolás- Sajben Márton 22 éves esaba-orzsé betbelyi lakost pénteken délután egy ökörszekér elgázolta. Erős belső sérülésekkel lakásán ápolják. Levágta a vonat a lábát Saját vigyázatlan­sága folytán vesztette el egyik lábát Békéscsabán Lakatos Józsefné, czigányasszony. Pénteken délben a méntelep mögötti vasúti átjárón átakart menni, de épen akkor tolattak. Az 50 év körüli asszony ittasan nem várta meg, inig a pálya szabad lesz, hanem merészen a kocsik alatt bujt át, a vonat azonban megindult s jobb lába a kerekek alá ke­rül s lemetszette fábafejét. Most a kórházban ápolják. . Halálos 0808. Hoppál Gergely törökszentmik­lósi lakos a Békésen megtartott országos vásárra fuvarozott egy iparost. A vásár után hazafelé haladva Gyomán vasárnap .éjjel nem mehettek a vasúti vá­gányokon addig át, mig az akkor közlekedett vo­nat el nem ment. Ezt bevárandó, megállották a kocsival a zárt sorompó előtt és vártak, mig a vo nat elmegy. Egy idő múlva csakugyan jött a vonat a mitől a lovak annyira megijedtek, hogy meg­bokrosodva ágaskodni kezdtek. Egy kis ideig csak bírta fékezni a megvadult lovakat, de a nagy sötét­ségben nem lehetett látni, hogy mily magas tölté­sen voltak tulajdonképen, s egyszerre csak mintegy 5—6 méternyi mélységbe zuhantak kocsistól, lovas­tól. mindenestől oly szerencsétlenül, hogy Hoppál Gergely kocsis a nyakát törte és szörnyet halt. Kü­lönös szerencséje volt a szintén kocsin ülő iparos­nak, hogy neki csekély horzsolásokon kívül egyéb baja nem esett. Színészet Orosházán. Somogyi Károly színtár­sulata kedden este tartotta búcsú előadását az oros­házi arénában. Az orosházi saison az idén erköl­csileg és amennyiben az aréna lehetővé teszi, anya­gilag is teljesen sikerült, fényesen dokumentálva, áruit hirdettünk, hogy alföldi községeink kitűnő szinészeti állomásainak egyedüli, de biztos feltétele, hogy megfelelő arénájuk legyen. Ha Orosházának olyan tágas színköre lenne, mint aminő Gyulának van, az igazgató bruttó bevétele egy fillérrel sem maradt volna a gyulainak mögötte. Mert estéről estére telt, több Ízben pedig zsúfolt házak voltak Orosháza az aréna előtti időszakban öt év alat nem költött annyit a színészetre, mint az idén ezen körülmény adja meg az aréna létesítésének jogezimét és igazolása az állami segélynek. Mon­danunk sem kell, hogy az aréna mellett nagy osz­tályrésze s érdeme volt a kivívott sikerben Somogyi színigazgatónak és a társulat kitűnőségének. Az orosházi közönség valósággal rajongott a társulatért, amelyhez hasonló még nem játszott körében. A búcsú-előadás keddeu este volt, amikor is egy helyi szerzőnek, Pollák Sándornak „ A mostoha“ czimü nép­drámája került először színre. Csaknem zsúfolt ház előtt gördült fel a függöny s mindjártaz első jelenetek meggyőzték a hallgatókat arról, hogy bár a kezdet ne­hézségével küzdő, de elfogadható és élvezhető darab­bal állunk szemben s minél tovább halad a cselekmény, hatása annál fokozottabb s csattanóé drámai for­dulattal fejeződik be. A szereplők igazán dicséretre méltó ambiczióval játszottak és alakjaikat valódi művészi bravourral állították a közönség elé, a mi már magában véve biztosította a darab sikerét. Az egyes szereplőkről e helyütt nem óhajtunk külön- külön szólani, csupán a méltó keretet óhajtottuk megadni ama nagyszerű tüntetés és őszinte, osz­tatlan, meleg ragaszkodás lerajzolásához, a miben az orosházi közönség E. Kovács Mariskát az előadás alatt és után részesítette. Amint meg­jelent a színen, hullott a virág, zúgott a taps és harsogott az éljen. Csak perczek múlva csilla­pult le a lelkesedés annyira, hogy a kedves mű­vésznő szóhoz juthatott s nyomban kitört újra, mi­dőn felnyujtatott neki Orosháza közönségének szép kis ajándéka: egy evőeszköz-készlet, egy szép tölgy koszorú kíséretében. Előadás után az összes szín­házi közönség a kapu elé tódult, hol már lángoll a fáklya, hangzott a zene. Midőn a kedves művész­nő alakja a kapuban megjelent, hatalmas éljen kiáltás töltötte be a levegőt, melynek lecsilapultá- val Csillag Sáudor az »Orosházi Közlöny« szer­kesztője Orosháza közönsége nevében üdvözölte a művésznőt, ki az őszinte lelkesedés és szeretet eme impozáns megnyilvánulását megható és szerény szavakban köszönte meg. Ezután a fáklya sorfalak és a zene hangjai mellett kisérte lakására a kö­zönség, a mely egyre nagyobbodott folyton éljenez vén a szeretett művésznőt. Másnap délben nagyszám­mal jelentek meg az állomáson tisztelői és a búcsú pillanatában két szép virágcsokorral kedveskedtek neki, sokan el is kisérték Csabáig. Ki az orosházi közönség kedvencze. Az „Oros­házi színházi újság“ szavazásra hívta fel a közön­séget arra, hogy a nagyváradi sziotársulat tagja közül ki a kedvencze. — Igen nagy volt az érdek lődés, amit az bizonyít, hogy beadatott 11909 sza­vazat, amelyből Parlagi Kornélia kapott legtöbbet : 5840-et, utána pedig Haller Irma: 5045-öt s igy Parlagi lett a győztes s ő nyerte el a szép ezüsi koszorút, melyet múlt csütörtökön adtak át neki Vigyázatlanság áldozata. Fazekas András kö­rösi adányi gazda egy ragadós betegségben szenve­dett tehenét lebunkózták, s hogy kára némileg meg térüljön, a tehén bőrét eladta Schwarcz Ádi odavali lakosnak s nyomban hozzáfogtak a tehén nyuzásá hoz. Nyuzás közben mindketten megvágták a ke züket. Schwarcz rögtön orvosért futott, Fazekai azonban nem, csak másnap, mikorra már az égés: teste vérmérgezést kapott a beteg tehén vérebei levő baczillusoktól. Segíteni már nem lehetett rajti s vasárnap este iszonyú kínok között meghalt Fazekast, ki alig két éves nős, felesége és özveg; édesanyja siratja. Temetése nagy részvét mellet kedden ment végbe. Lopások. Hruska György szarvasi lakostól, i Rajner-féle pusztáról 2 drb 600 korona értékű lova ismeretlen tettesek elloptak. — Kiss József szent andrási lakostól a mezőtúri határban múlt hó 22 és 23 közötti éjjeleu szintén ismeretlen tettesei egy lovat elloptak. Nincs munka, a Kondoroson építendő evang templom tervére pályázat lett kiírva, mely felhivái folytán eddig 75 pályázni szándékozó jelentkezett köztük 6 osztrák. E tömeges jelentkezés részbei azt is jelenti, hogy kevés a munka. Elhunyt tanító. Laasz János, a mezőberény I. kér. ág. ev. egyház érdemes t» n it ója 60 évei korában hirtelen elhunyt. Halála előtti napon még megjelent egy iskolaszéki értekezleten s másna] hirtelen támadt gyomorbaja megölte. Meglőtte az anyósát. Svecz Mihály csabai föld míves vasáruap egy hatlövetű forgópifztolyt vása rolt. Amint hazaért, mutatta a feleségének, hog; mit vett és ez szemrehányást téve mondta, hog; még majd valami szerencsétlenség fog történni vele Eközben apósa, majd anyósa is előjöttek és kezd ték nézegetni, forgatni a veszedelmes tárgyat i apósa kérdezte tőle: mi módon kell hát megtol teni | Svecz Mihály beletett egiy töltényt s addig magyurázgatott és közbe-közbe forgatta a pisztolyt mig az elsült s a mellette álló anyósának, Rongyot Jánosnénak a hatodik borda között mellébe fúró dott a golyó A súlyosan sérültet otthon ápolják, de a golyót nem sikerült az orvosodnak megta­lálni. A vő ellen gondatlanságáért megindították az eljárást. Talált ékszer. A folyó évi szeptember hó 29-én Gyulán az Erdély 8ándor-uton egy női arany­gyűrű találtatott Igazolt tulajdonosa a rendőrkapi­tányi hivatalban átveheti. Tűz. Vig Ferencz gyulai 'akosnak az I-ső magyar általános biztosító társaságnál 400 koronára biztosított nádfedeles lakháza szeptember hó 27 én délután */4 4 órakor kigynladt s tetőzete leégett; a padláson volt 62 korona értékű ingóság is odave­szett. A tűz keletkezésének oka ismeretlen. Halálozás. Ifj. Issekutz Antal m. kir. honvéd­százados neje Déry Aranka, hosszas szenvedés után elhunyt Békésen. Temetése nagy részvét mellett ment végbe. Vérmérgezé8 áldozata. K. Fehér .Sándor 23 éves szeghalmi legény véletlenül belépett egy rozs­dás szegbe s vérmérgezést kapott. Az orvosi segély hiábavaló volt, nagy kínok között múlt csütörtökön meghalt és másnap, pénteken temették el részvét mellett. Agyongázolt szolga. Szerencsétlen véget ért Füzesgyarmaton Barna Károly 14 éves szolgagye- rek. Egy másik szolgatársával Kovács Sándorral a pázmányi tanyáról szalmát hordtak haza, miközben Kovács Sándor a szilaj lovak hajtását a gyenge gyermekre bizta. Egyszer csak a fiú a lovak közé esett, mire azok megbokrosodva, rohanni kezdtek ée a szereucsétlen Barnát ott hagyták halálra gá­zolva. Mire a lovakat megfogták és a helyszínére sietlek, akkor már Barna Károly halott volt. Öngyilkosság. V. Tóth János vésztői lakos a feletti elkeseredésében, hogy régi betegségéből sehogy se tudott kigyógyulni, felakasztotta magát. FelfordulI kocsi. Cseke Gábor mindszenti fuva­ros múlt hó 24-őd a komlósi-uton kocsin haladva szembe került az Orosházáról jövő Vonattal. Az országút közel lévén a vasúti vágányokhoz, a lovak annyira megvadultak a robogó vonat zajától, hog.' a kocsit elragadták és félelmetes gyorsasággal vág tattak neki az árokpartnak, a hol a kocsi felborul és úgy a Cseke, valamint a mellette ülő 14 éve fia mintegy két ölnyire repültek a kocsitól. Szeren cséré ijedségen kívül egyiküknek sem lett semm baja. Halálra mart gyermek Dávid Mihály újkígyós napszámos és a felesége munkára meutek a faiub és a hét éves Annuska nevű leányukra bízták kies feléves gyermeküket. — Annnska egy ideig gondo san vigyázott kis testvérére, de később átszaladt szomszédba, ahol néaje tartózkodott, hogy h izahivjs Ez alatt az udvarban levő négy félesztendős malac felfeszitve a rácsajtót, bement a konyhába, ahol kis leánynak a bölcsője állott. A bölcsőt felfordi tották s a fö dre esett kis gyermeknek mind a nég malacz neki esett és összemarták az arczán, kezét lábán, mellén, derekán. Mikor Annuska v sszajöt a kis gyermekben már alig volt élet; még két napi élt, azután sebeibe, vérvesztés folytán, orvosi keze lés daczára belehalt. Kis gyermek a bográcsban. A békéscsabi Laurinyecz tanyán rémes szerencsétlenség törtéi a múlt héten. Egy kis gyermek beleesett a bogrács! s a forró lében halálát lelte. Vozár Mihály csábi földmives lakik a tanyán, kinek felesége Korcsi Ilona egy nagy bográcsban húst főzött ebédre. Ft zésközben kiment a konyhából, előbb azonban bográcsot letette a konyha földjére, hogy jobba hűljön az étel. A1 ig ért azonban az udvar végéi] mikor a konyha felől vérfagyasztó gyermeki siko hallatszott. Saját gyermekének hangjára ismert i szaladt vissza rémülten a konyhába i látta, ho( két éves kis István fia a leves gőzölgő forró levi ben fuldoklik. Az elősietett apával együtt kivette a kis gyermeket a bográcsból, de annak sérülés oly súlyosak voltak, hogy két óra múlva meghal Amint az anya mondja, kis gyermeke nem volt konyhában s azután ment be, hogy ő onnan távozol Irodalom. Az e rovatban közlött művek kaphatók 0 0 B AY JÁNOS könyvkereskedésében Gyulán, hol minden külföldi és hazai lapra előfizetések is elfogadtatnak. Deák Ferencz emlékezete, a haza bölcse szü­letése százados évfordulója alkalmából közelgő orszá­gos ünnepre Deák Ferencz emlékezete czimmel érté­kes kis füzet jelent meg, a mely magában foglalja röviden mindazt az anyagot, amely az országszerte tartandó Deák ünnepeken az ünnepi programm össze­állításához szükséges. Deák Ferencz emlékezetéről Móra István irt a 60-as évek rövid jellemzését dr. Gööz József fejti (ezen fejtegetést lapunk mai szá­mának tározójában közöljük ) Pósa Lajos, Ujváry Béla, Minke Béla költeményekkel gazdagították a füzet tartalmát, a melyet Deák Ferencz bölcs mon­dásaiból egy csomó idézet s Deák Ferenczről szóló apróságok feljegyzése tesz telj'essé. A füzetet képek is díszítik. A Deák emlékfüzetet kiadta a Lampel- Wodianer-ló\o udvari könyvkereskedés Budipest, Andrássy ut 21. sz. Ára 20 fillér. A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének történetében uj és eredeti, de a közönség szimpá­tiájának gyors felköltésében is eddig nem látott pél­dái mutat. És minden szám arra vall, hogy a Budapesti Naplónak friss és megbízható értesülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatá­sukban valósággal szenzáczics politikai czikkei, a melyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra döntő jelentőségű újság véleményét, tárczarovatának magas irodalmi színvonala, gazdag informativ anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, eleven rovatai s mindenrendü közleményinek válto­zatossága és folyton gyarapodó bősége: napról-napra ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a Budapesti Napló fényesen megfelel a legvérmesebb várako­zásnak is. A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasó közönsége közt páratlanul meleg és szives viszony fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a szerkesztői üzenetek rovatában. A Budapesti Napló szerkesztősége nem csaló­dott önbizalmában és nem csalódott a közönségben, amely nagy szeretettel karolta fel ügyét az első percztől fogva. És hogy a közönség se csalódjék benne arra vállvetve, szakadatlan buzgósággal és lelkesedéssel törekszik A szerkesztőség, amelynek

Next

/
Oldalképek
Tartalom