Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-09-20 / 38. szám

|unk benne. A kiadott jelszó ez : Gyulán csak a lalkozók és a munkaadók tudnak megélni és bol- rulni, a munkásság pedig reménytelen kétségbe- | közepette, közköd és — éhezik. És mintha adásra történnék az egész, egy csapásra meglett tőmüvesek és ácsok sztrájkja, ezt nyomon kö- ;te a harianyagyári munkásnöké, utána jött gyors netelósben a gyufagyár* sztrájk g ma szinte han- i a város attól a hírtől, hogy legközelebb a szabó, pész, csizmadia, lakatos és kováos műhelyekben megkezdik a sztrájkot. Elfogultság, harag és sden érdek nélkül Írjuk e sorokat. Felvetjük a rdést : természetesnek, végső szükségből eredőnek :intének és okos dolognak tartja-e ma csak egyet- I egy józanul gondolkodó elme is, ha viszonyaink- I ismerős, a sztrájkmozgalomnak, ekkora, arány- - csaknem páratlanul álló elharapódzását ? Erre kérdésre | nagyközönség tulajdonképpen már meg- ta a feleletet azzal, hogy a rokonszenv teljes injával szemléli a gyulai tömeges sztrájkmozgal- a, a melyet a tények kétségtelen bizonyítékai ipján egyesegyedül a rosszakaratú bujtogatás mű­nek kell tekintenünk. Az a munkásság, a mely Íja, mire hasznos a sztrájk és épen ezért adandói talmakkor nem zárkózik el előle, ha a gyulai bér borúséiról körülményes tájékozódást nyer, bizol ára nem fog örülni annak, hogy Gyulán a sztráj^ t — a mely sok esetben jogos és egyedüli fegy- r a munkások kezében — egy pér tudatlan, vagy iatosan rosszakaratú ember izgatásai folytán tel­it, S lejáratják. Ezek mán térjünk át egyenként különféle sztréjkmozgalmakra. — Az építő «pari tnkások sztrájkja a meghiúsult békéltetési kísér­jek után vigasztalan képet mutat. Minthogy a llalkozóknak, talán egyedül a gimnázium épület vételével, nem s'ürgős, hogy tovább folytassák az itkezést, a sztrájkoló munkásokkal ez évben való- inüleg kísérletet sem tesznek többé a megegye ■ [re, hanem várnak — tavaszig. A gimnáziumi épit- zés megkezdésére N. Szabadot József vállalkozói §§ munkásokkal tárgyal, sőt a mint halljuk mér jg is egyezett velük, igy tehát a gimnáziumot tsz munkásokkal fogja fellépittetni. A sztrájk­ján különben már észre lehet venni e változás tását. Mig a hét elején egész nap hangos ének- í járta a sztrájkolok között, a hét vége felé marj gy lehangoltság észlelhető. Remélhetőleg kezdik jre belátni tulköveteléseik tarthatatlanságát s ha m késő már, mégis sikerülni fog vállalkozók és mkások közt valamelyes megállapodást nyélbe ij, £-]A harisnyagyári munkásaik sztrájkja, mi­tt még elmérgesedhetett volna, — megtzünt. Mi- m a gyár vezetősége a munkásnok elfogadható teleléseinek teljesítését megígérte, a leányok ked| | reggel munkába állottak. Béremelést nem ki-, utak a munkásnők, csüpán a munkaidő leszálli iát, a gyári termék' sűrűbb szellőztetését és azt gy a kötés közben eltört tűket ne fizettess! lg velük a társaság. A mubkásnök ezen kivánsáj t az igazgatóság megadta s ezzel a sztrájk alapja nyészett. Az uj rend szerint a munkaidő délelőtt léttől tizenkettőig, délután félkettőtől hatig tart A gyufagyár alkalmazottainak sztájkja, sorban a rmadik, mely hétfőn tört ki, ugyanabban a stá- imban van, mint az épitő ipari munkásoké. A gyulai 48-as kör f- hó 27-én d. u. 2 órakoi saját helyiségében — rendes közgyűlést tart lyre az összes tagokat ez utón is tisztelettel meg! ja az elnökség. Katonazene a népkertben A gyulai GöndöcsJ ti pavillonban nagyszabású és nagysikerűnek rkező hangverseny lesz ma délután. A úagyvá-J 1 37-ik ezred hírneves zenekarát, mely már la- y egy Ízben nagyon sikerült zenés délutánt és slyt csinált a népkertben, ez idén szerződtette a »kerti bérlőcegy délutánra, a mely alkalomból onyára népes és hangos lesz a népkert, mert onazenét - - pláne a nagyváradi zenekaréhoz ha­ló jó zenét ritkán van alkalmunk jni nekünk ilaiaknak élvezni. A gyulai szabó munkások vigalmi bizottsága lián, október hó 4-én a Göndöcs-népkerti pavilion itermében, egyletük alapja javára zártkörű tánczJ latságot rendez. Belépti - dij : Személyjegy 1 kó- 3 20 fillér. Családjegy 6 korona. Személyjegy ■e váltva 1 korona. Jegyek a meghívó telmuta- . mellett előre válthatók Dobay János könyv- 3skedésében, Schvimmer Arnold, Nádor Mór, itsch Jakab és Goldberger Ignácz rövidárus üz- ben. Felülfizetések köszönettal fogadtatnak és a késben* és a szabók szaklapjában nyugtéztat- . Kezdete este 8 órakor. A meghívó másra át i ruházható és kívánatra előmutatandó. A zenél yulai első zenekar szolgáltatja. A tengeri szedését csaknem általánosságban kezdették. Csakis az aratásig volt gyakori ;nek köszönhető, bogy az idestova csaknem kél ipra terjedő szárazság és óriási hőség daczára iltalán van tengeri, noha sokkal kevesebb, mini isban a pessimisztább várakozás mellett el lebe- a gazdaközönség készülve. A szüret is küszö- áll; szőlős gazdáink saját érdekűkben cseleked k ugyan, ha nem szednék le, mert bizony a i túlnyomó része még éretlen és legalább is hétre volna szükség, hogy szüretelhető lenne. a szőlősgazdák, akik nem csupán a bot tyiségére, hanem annak minőségére is súlyt íznek, várnak is a szürettel, bár az, ha a szom- ik megkezdik, tagadhatatlanul hátrányos ét rájuk, noha nem olyan mértékben, mintha a termés minőségére való tekintettel várakoznak. Ajnyilvántartó kérelme, melyben a birtokváltozásokról vezetett nyilvántartási jegyzéknek a társulathoz negyedévenként beküldendő másolatai elkészítéséért tiszteletdij megállapítását kéri. 20. Adásvételi, illetve kisajátítási szerződések előterjesztése. 21. Gyula­szőlő is — mondanunk sem kell — nagyön meg' sínylette az óriási hőséget és szárazságot; ha ide­jében esőt kap, az idén kitűnő termesünk lett volna, de igy is határozottan kedvezőbb lesz a múlt évieknél. Őszi kánikula. Úgy látszik az általános világ­felfordulás előjátékának küszöbén vagyunk, mi mai kor emberei Semmi sincs jól, úgy ahogy régen volt, a világrend megváltoztatásáért forronganak, állapotáról. 24. Időközben érkezett tárgyak és ne- lázonganak a szivek és elmék. Úgy látszik még az talán! indítványok. időjárás is lépést tart a mai korral, mertezismeg- Eljegyzés. Blaskovitt Mihály gyulai ifjú törekvő vál tozni készül, mint ahogy bomlófélben van a tár bádogos iparos eljegyezte özv. Szabó Imrenó kedves sadalmi és erkölosi világrend is. Most nem télen ós szép leányát, Rózsikát. varsánd község kérelme a osohosóri gazdasági vasoső zsilip meghagyása iránt. 22. A Tiszavölgyi társulat központi bizottsága által, folyó évi junius hó 9-én tartott ülésről felvett jegyzőkönyv előterjesztése. 23. Pénztárvizsgálati jegyzőkönyvek előterjesztése ós a társulati pénztáios jelentése a társulati pénztár fázunk, hanem tavasszal, nem ősszel ázunk, hanem télen, nem nyáron van melegünk, hanem ősszel Egész nyáron alig volt nyarunk. Egy-két meleg nap után borongós őszi idő űzte el a kánikulát s most hogy túl volnánk rajta, jött őszi idő helyett 6gy olyan fülesztő kánikula a héten, a melyre-a legöregebb emberek nem emlékeznek s a melyről ha mi leszünk idővel azok a legöregebb emberek nagy álmélkodás közt fogunk mesélni unokáinknak Valóságos áfrikai forró számum fújt az utczákon tropikus, szaharai forró vihar dühöngött hétfon s a hév mérő 29 Romürt mutatott árnyékban I És ez történt szeptember 15-én, a melyet szelíd hűvös őszi hónapnak ismertünk eddig. Az igaz, hogy az óta egy pár gyors vihar megszabadított bennünket a melegtől. Halálozás. Néhai jóemlékü Licska Ferencz asztalosmesternek özvegye Bandhauer Teréz, folyó hó 14-én este 83 éves korában meghalt. A bol­dogult derék nő halála nagykiterjedésü tekintélyes polgári családot borit mély gyászba s széles körök­ben kelt közrészvctet, mely impozánsan nyilvánult szer án délutáni végtisztességén. A halálesetről a következő gyászjelentés szól : Alulírottak úgy a saját, valamint rokonaik nevében szomorodott szív­vel tudatják felejthetetlen édes anyjuk, anyósuk, nagyanyjuk és dédanyjuk ösv. Licska Ferenczné szül. Bandbauer Teréznek folyó év és hó 14-én este 6 órakor, életének 83-ik, özvegységének 13-ik évé­ben, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájta- tos felvétele után történt gyászos elhunytét. — A megboldogult diága halott hült tetemei folyó hó 16-án délutáu 4 órakor fognak a Szent-József teme­tőben lévő családi sírkertben, a rém. kath. szertar tás szerint örök nyugalomra tétetni; — lelke üdvéért a szent-mise áldozat folyó hó 16 án reggel 6 órakor fog a gyulai Szent-József templomban az ég Urának bemutattatni. Áldás és béke hamvaira! Licska Mária, férjezett Horváth Istvánná; Licska Ferencz, Licska Alajos, gyermekei. Szikes Róza, férj. Lindenberger Alajosné; Licska Lajos és neje Máj er Ilona ; Licska Mariska, Horváth Gizella, férjezett Szaniszló Samunk; Horváth Jenő, Licska .Mariska, Licska Ferike/Liicska Ilonka, Lindenberger Alajos, Lindenberger Mariska; Lindenberger Pista, unokák és dédunokák Szikes János és neje Dániel Szidónia; Horváth István, mint vők. Schriffert Magdolna, Birkmájer Matild, menyei Az Alsó-Fehér-Körösi ármentesitö, belvizszá- bályozó és vizhasznositó társulat folyó hó 29-én délelőtt 9 órakor Gyulán, a társulat hivatalos helyi­ségében választmányi s azt követőleg rendes köz­gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1 Igazgató­főmérnök jelentése a társulat igazgatási és műszaki ügyeiről. 2. Számvizsgáló-bizottság jelentése a tár sulat 1902. évi számadásainak megvizsgálásáról. 3. Igazgató-főmérnök előterjesztése az Élővíz csatorna mélyitési munkálataihoz egy kotró gép beszerzése tárgyában. 4. Az 1904. évi költségelőirányzat elő­terjesztése. 5. Keller Imre választmányi tag elhalá­lozása folytán uj választmányi tag választása. 6. A nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. miniszter írnak 53797/V-2. az. a. kelt magas rendelete melyben értesíti a társulatot, hogy a folyó évi part biztosítási munkálatok kétségeire a társulat részére 4000 korona segélyt irányzott elő. 7. Ugyan- innak 52909/V-2. sz. a. kelt magas leirata, melyben Értesíti a társulatot, hogy, a társulat azon kérelmét, mely szerint a Körösök hajózhatóvá tételének tervezés alatt álló művelete akképen állapíttassák meg, hogy i hajózhatás a gyulavárii, vagy legalább a gyula- saikadi hídig terjedjen. — annak idején kellő meg­fontolás alá veszi. 8. Ugyanannak 58534/V 2. sz. i. kelt magas rendelete, melyben értesíti a társulaot, hogy a társulat által eltávolítani tervezett zsilipek jltávolitási tervei ellen észrevételt nem tesz. 9. Ugyanannak 59397/V-2. sz. a. kelt magas rendelete, melylyel az árvizek lokalizására vonatkozólag a társulat által készített tanulmányt és tervet leküldi. 10. Ugyanannak 34531/1902. V-2. sz a. kelt magas körrendeleté, melyben felhívja a társulatott, hogy sz árvizek lokalizálása tárgyában teendő tanulmányok és felvételek a folyó óv végéig felterjesztendők. 11. Ugyanannak 63251/V. sz. a. kelt magas körrendeleté, melyben felhívja a társulatot, hogy az ármentesitö és belvizrendező munkálatok tervezéséhez szükséges fölvételeit jövőben a folyók mentén elhejezett fixpont kövekre alapítsa. 12. Ugyanannak 42788/V-4 sz. s kelt magas körrendeleté, öntöző mintatelepek lé­tesítése tárgyában. 13, A nagyméltóságu kereskede­lemügyi m. kir. miniszter urnák 17752/1V. sz. a. kelt magas körrendeleté a hajókon alkalmazott gőzkazánokról szóló 1895. évi 59963. számú szabály- rendelet módosítása tárgyában. 14 A vasúti területen belvizlevezető csatornának átvezetése tárgyában a m. kir. államvasutak és a társulat között létrejött szerződés előterjesztése. 15. Békésvármegye alispán­jának vizimüvek engedélyezése tárgyában kelt hatá­rozatai. 16. Békéscsaba község kérelme a társulati telefonnak a községházába leendő bevezetése iránt. 17. A sebes-körösi ármentesitö társulat átirata, mélyben kéri a társulatot, hogy az 1885. évi XXIII. t.-cz. 143. §-ának módosítása iránt a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz, az átiratához csatolva megküldött felterjesztéshez hasonló felter­jesztést intézzen. 18. Özv. Merza Kérolyné kérvénye Az izr. nőegylet műkedvelői előadása, a mennyire merész volt gondolatban és tervezésében annyira örvendetes ós elismerésre méltó a teljes siker kivívása után annak a műkedvelői előadásnak megtartása, mely szombaton este zajlott le az Erke Ferencz színkörben a gyulai izraelita nőegylet javára. A gyulai adott viszonyok között — tudjuk mily nehéz egy egyszerűbb műkedvelői előadást összehozni, ilyen gazdag és változatos programmhoz és e programúiban egy egész hallétnek jobbára apró gyermek szereplőkkel való előadásához igazán nagy elkesedés és fáradhatatlan előkészítő munkálkodás tolt szükséges. Ebben a munkában előljárt és annak oroszlánrészét maga részére foglalta le az eszme megpenditője Herényi Árminná, támogatták őt a nőegylet tagjai és a műkedvelők csapata, a kik lankadatlan szorgalommal tanultak hosszú időn ke­resztül, hogy az előadás mindenben sikerült legyen. Külön kell felemlítenünk Bérczyné Horváth Irma úrnőnek a nagyváradi színtársulat tagjának kiváló rdetnét, aki nemcsak a nehéz tánczok betanításával hanem s „Babatündérnek“ a helyi viszonyokhoz és szereplők képességéhez való átalakítása körű itünő rendezői talentumról is tett tanúságot. A elkes társaság hosszú fáradozásának eredményét a múlt szombaton este mutatta be a színkört egészen betöltő közönségnek. A zenekar nyitánya után egy fehérbe öltözött bájos ifjú leányka Berkes Ilonka jelent meg a színpadon és a „Bakfit* czimü mo­nológot fesztelen kedves természetességgel adta elő nagy tetszés mellett. Utána egy vígjáték előadása következett »Valami hibája van“ czimmel. Szereplői egyenként, mint együttesen kiváló sikerrel állták meg a helyüket. A mindenkép szeretetreméltó, de kissé rendetlen fiatal asszonyt (Cecile) Bárdos Ilonka Nanette szobalánya Reisner Juliska, játszották kitü­nően. A félreértésekben utazó nagybácsi (Balancourt) szerepében pompás volt Weitz Imre, ki maszkjává és gazdag humorra valló leleményes játékával mind­végig központja volt az előadásnak. De Lussan orvos, a fiatal férj szerepében pedig Rosenzweig Imre volt részese a sikernek. Az egyes szereplők képességgel párosult igyekezete mellett méltán feltűnt az előadás gördülékenysége, a mi bármely gyakor­lott színtársulatnak becsületére vált volna és a si­került előadás egész folyamán állandó derültségre, sokszor harsogó kaczajra és őszinte elismerésének nyilvánítására késztette a közönséget. Bérczy Gyula, «^nagyváradi társulat jeles komikusa énekelt ez­után tréfás kuplékat; előadásának sikerét legjobban igazolta,', hogy a közönség nem akart, velük meg­elégedni. Ezután következett a „ Babatündéru elő­adása, amelyhez a zenét a nagyváradi szintársulat zenekara szolgáltatta. A leleményesen összeállított ballett ügyes szinrehozatalával egymásután változó szingazdag képeivel «állandó érdeklődést- keltett és a közönség nem is fukarkodott elismerésének nyil­vánításával, az ügyes tánczok mindegyikét moguj- ráztatva. A szereplők közül Reisner Arthur, mint a baba üzlet tulajdonosa, Berkes Irén ennek segéd- nője, Túri Ferencz (Lord) Fóliák Hilda (Ladi) Czinczár Paula, Shrőder Elza, Reisner Emil (gyer­mekeik), Weitz Imre (paraszt), a kis Lefkovics Irén (leánya) ügyesen játszották néma szerepeiket. A babatündér szerepében Bárdos Ilonka volt bájos jelenség. Az egyes tánezokat egyaránt ügyesen lej­tették a szereplők és pedig mint törött baba Kaudersz Ella, mint tiroli babák Berkes Ilonka, Neumann Anna. Kovács Erzsiké és Weisz Sándor, mint beszélő baba, Bárdos Böske, mint Bob herczeg baba, Berényi Mariska, mint spanyol babák, Uzon Ilonka, Békés Irén, Lehrmann Juliska, Fischer Katicza, mint ro cocco babák, Braun Klári és Berényi Mariska, mint bohóczok, Fábry Nóra és Weisz Erzsiké, a cseh polkát Czinczár Paula, Schwarcz Böske, Schwimmer Erzsi, Deutsch Blanka, Vadas Katicza, a magyar tánezot Reisner Juliska. Rosenzweig Margit, Weisz Imre és Túri Ferencz, a kínai tánezot Berényi Mariska és Bárdos Margó, aki előbb mint ballerina keltett művészi tánczával feltűnést, a matróztánezot Fábry Nóra és Weisz Erzsiké, a cake walkot Bárdos Margó és Kovács Erzsiké. Rajtuk kívül az apróságok közül Goldberger Ilonka, Multas Margit, Dutkay Irma, Dobay Bella, Lusztig Mariska, Löwy Rózsi ka. Stern Lenke, Reisner Icza mint angyalok, Reisner Emil, Schwarcz László, Weisz Ernő, Multas Miklós mint jochey babák, Békés Bözsike mint Ámor, élén­kítették az előadás ezines és mozgalmas képét. — Elismerésben persze nem volt hiány, szűnni nem akaró taps és özön virág jutalmazta a közre­működőket ós az elismerés az előadás végén mpózánsan nyilvánult. Berényi Árminné úrnő és Bérczyné urnó irányában is, a kiknek szintén gyö­nyörű csokrokkal kedveskedett a hálás közönség. Előadás után a publikum legnagyobb része a pavil­ion ha ment át, a hol v csakhamar kezdetét vette a táncz és reggel ért véget a pompásan sikerült mu­latság, a mely a jotékonyczélra is szép összeget juttatott. Felülfizettek : Billitz Vilmosné, Braun Mór, dr. Berényi Ármin, dr. Berkes Sándor, Levi Gyula (Nagyszalonta), Schröder Kornél, Weisz Mór 10—10 korona, Braun Fülöpné (Kisjenő), Freuder Mórné (Orosháza) 5—5 korona, Ferenczy Alajosné 4 Wolf Izidorné (Szeged) 3, Békés Gyuláné, Drachsler Mór (Nagyszalonta), Fischer Árpád» (Budapest), özv. Fábry Mártonné, Hoffmann Sámuelné, Leopold Sándorné (Szeged), dr. Márkus Mihály, Schwarcz Salamon (Mezőberény), Weisz Lajos (Sarkad) 2—2 koronát. A tisztajövedelem körül-bélül 500 korona, melynek felosztása iránt a nőegylet 'vezetősége leg­közelebbi ülései egyikén fog határozni. HáZ3S3ág. Hoffer Géza a mezőberényi takarék pénztár könyvelője házasságra lépet Weiszbrunn Sárikával. Eljegyzés. Szabd Aladár szeghalmi járásbírósági tisztviselő eljegyezte Papp Sándor dévaványai föld- birtokos leányát, Margitot. Miniszteri elismerés. A földmivelésügyi mi­niszter Wencheim Dénes grófnak köszönetét és el is mérését nyilvánította a dobozi szegények javára tett 12 ezer koronás alapítványáért és a munkások javának elősegítését ezélzó jóindulatáért. Halálozás. Egy áldottlelkü öreg urinő, Kis Péter Békésvármegye boldogemlékü táblnbirájánuk özvegye, született Gorove Anna hunyt el Csabán keddre virradóra, élte 87-ik évében. A jószivü, a szegényeket istápoló matróna elhunyta általános részvétet keltett s ravatalát nemcsak nagyszámú rokonainak koszorúi borítják, de az egyletekéi, a társadalom minde.n rétegéből. Pusztító tűzvész dühöngött múlt hétfőn Geiszt Gáspár kondoroserzsébettéri birtokán. A tűz amely eddig még ki nem derített módon, az istállóban ütött ki, elhamvasztott egy negyven öl hosszúságú ököristállót és a magtárnak berendezett padláson ősszehalmozott háromezer métermázsa búzát és zabot. A lángok gyors elharapódzása folytán alig lehetet szó mentéséről, úgy, hogy az istáiéban levő 29 ökör, 3 tehén és 4 borjú is benn égett. A kár 80400 korona. A nagyváradi szintársulat Orosházán. Az elmúlt hét ismét szép sikereket hozott Somogyi Károly társulatának Orosházán. Hélfőn Gárdonyi kedves darabját „Annuskát“ adták meglehetősen látogatott nézőtér előtt, nagy sikerrel. A czimszerepben Berlányi Vanda bájos alakításával teljesen meghódí­totta a közönséget Agnelly Irén, Szőke, Krasznay, Tóth hasonlóan nagy tetszés mellett érvényesültek szerepeikben. Kedden „Katalin“ ment Ruzsinszkyval (Katalin) és Hallerrel (Germain) kiváló előadásbau. Mindkét primadonnát többször a lámpák elé szólí­totta a közönség. Szerdán a „Föld“ előadása alkal­mával a Resztler pár, Deéty, László Irén szereztek igaz művészi élvezetet a nézőtérnek kifogástalan játékukkal. Csütörtökön közkívánatra adták harmad­szor a „Bob herczeg“-et. Nagyban emelte az elő­adást Novak Hona, a győri színház volt tagjának fellépte, mely egyébként a társulathoz való szerződ­tetése ezéljából történt. A vendégszereplő színésznő Annie szerepében mutatkozott be s úgy kellemes csengő hangjával, mint ügyes játékával igen jó benyomást tett a közönségre. Szinreléptekor szép virágcsokrokat kapott, az előadás folyamán pedig állandóan ünnepelték. Bobot Haller játszotta elragadó kedvességgel. Kivülök sok tapsot kapott Bérczy, Szathmáry és Horváth. Pénteken Echegaray hires drámáját a „Halálos csönd“-et hozták színre. Teg­nap, szombaton „Lotti ezredesei“ került előadásra a czimszerepben Parlagival. Ma Ruzsinszky Hó jával „Vöröshaju“-t adják elő. Eltekintve egy-két gyen­gébb naptól, az előadásokban állandóan telt ház gyönyörködik s' inkább az a baj, hogy a színkört mint azt az építkezés alkalmával is konstatáltuk — szűkre szabták, mert akár hányszor megesik, hogy az érdeklődő közönség egy része „helyszűke“ miatt kint reked a színházból. A társulat, mint már megírtuk, október 1-ig marad Orosházán. Tüzek. Nagyszénáson folyó hó 10-én eddig ki nem derült okból tűz ütött ki, mely négy házat és több kazal szalmát és melléképületeket elhamvasz­tott. A -tűzoltásnál közreműködtek a nagyszénás! tűzoltókon kívül a gádorosi és a szomszédos ura­dalmakból segítségre jött tűzoltók, kik egyesült erővel fékezték meg a kertek alján elterjedt és az egész községet fenyegető tüzet. — Pusztasámson- ban Wolfinger Miksa tanyáján folyó hó 9-én leégett két kazal árpaszalma és a mellette felhalmozott törek. — Békésen Weiszbrunn Zsigmond mezőberé­nyi bérlő kárára f. hó 12 én a kismérgesi tanyán smeretlen okból három kazal szalma és egy kazal széna elégett. Színészet Szarvason. Csütörtökön befejeződött szarvasi színi szezon második szaka. Utolsó elő­adásul Gorkij Maxim világhírű darabját az „Éjjeli menedékhely“-et hozta szinre Pesti Ihász Lajos színtársulata. A közönség a búcsú előadás alkalmá­val csak nem zsúfolásig megtöltötte a színkört s igen meleg ovácziókban részesítette a távozó színé­szeket. Ez este lépett fel először a társulat újonnan szerződött tagja Csiszér Kálmán, kit a többi szerep­ékkel együtt sűrűn megtapsoltak. Határozott sikere volt az Éjjeli menedékhelyben Gyulai Zsigmond- nak, a társulat fiatal titkárának, ki a színész szere­pében előnyös oldalról mutatta be alakitó képessé­gét a közönségnek. Pesti Ihász Szarvasról téli állo­mására Szabadkára ment társulatával. A kétegyházi jegyző választás. A Szerb Mik- ós nyugalomba vonulásával megüresedett kétegy- házai első jegyzői állást csütörtökön, f. hó 17-én töltötték be. Kétegyháza község első jegyzőjének tizenkét pályázó közül egyhangúlag Popovics M. Aurél eddigi másodjegyzőt választotta meg a kép­viselőtestület. Az ekként megürült másodjegyzői állásra a választást vezető Lukács Endre gyulai fő­szolgabíró hat pályázó közül ötöt kandidált és pe­dig a következő sorrendben : Toperczer Gyula, Un­ger Tibor, Hesz Lajos, Jandó Pál, Szilágyi Pál. A szavazás alkalmával Szilágyi Pál kapott 27 szava­zatot, Unger Tibor tizennégyet, s igy a másod­jegyzői állást szótöbbséggel Szilágyi Pál gyulai szü­letésű mandorlaki segédjegyző nyerte el. A szava­zás eredményének kihirdetését a községháza udva­rán összegyűlt nép, nagyobbá) a asszonyok és gyer­mekek, zajongó tiltakozással fogadta, de azután a

Next

/
Oldalképek
Tartalom