Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-12-27 / 52. szám

i „Btt" 1903! 52-ili számához. seu készülnek a megyebizottsági tagok a választá­sokra s a legnagyobb érdeklődés tárgyát képezi, bogy ki fog megválasztatni a békéscsabai főszolga­bírói állásra. Tegnapelőtt járt le a pályázati határ­idő s mint már jeleztük is, pályáztak a békés­csabai főszolgabírói állásra dr. Berthóty István vár­megyei tb. főjegyző, Seiler Elek és Popovica Viktor tb. főszolgabirák. A küzdelem a két első közt fog eldőlni; Seiler mellett a békéscsabaiak foglalnak leginkább állást s mint helybeli jelöltet leginkább támogatják. Berthótynale p dig a központon kivül a vármegye többi járásaiból fog erős pártja lenni. A többi pályázók az első. aljegyzői állásra Kies László mostani másodaljegyző, a másodaljegyzői állásra dr. Konkoly Tihamér mostani harmadaljegyző, kik arra az esetre, ha Berthóty választatnék meg fő­szolgabírónak, ellenjelölt nélkül választatnak meg a megüresedő aljegyzői állásokra A\ vármegyei harmadaljegyzői, vagy amennyiben, a főszolgabírói állás betöltésével szolgabirói állás üresedik meg, n szolgnbirói állásra pályáztak Moldoványi János tb. aljegyző, akit az egácz vármegyéből igen erősen támogatnak s Kormoss Emil ib. szolgaimé. Az árva8zéki jegyzői állásra egyedül pályázott Schmidt Iván vánm. áav.aszéki helyettes jegyző. Szilveszter. Az öreg Szilveszterről meglehető­sen elfelejtkeztek a kalendárium csinálok s csak a végére, tették, az esztendőnek az öreget lógósnak Ez a mellőzés, hogy ő lett az utolsó a sorban, nevezetességet biztosított azonban Szilveszternek mindem más protekcziós szentek fölött, mert így a Szilveszter nap az esztendő legnevezetesebb napja lett s Szilveszter apó név-ünnepéről tudomást vesz minden czivilizált ember,,, sőt az, esztendő utolsó napjának letűnése' bizonyos érzelmi motívumokkal is jár s n legezinikusabb- lélek- isi visszagondol ilyenkor egy esztendei- sáfárkodására' s az egy évre való visszatekintés és' a jövendő uj év iránti' vára­kozásteljes reménység kiemeli az embert a hét­köznapi hangulatból. Szilveszter estét békés, barát­ságos meleg szobában, vidám családi körben szokás eltölteni, az újabb kor azonban szakit a tradicziók- ka-li és vidáman, tánczolva, zene és pohárcsengés közt lép ét a következő esztendőbe, azt tartván, hogy „búsuljon a ló“ s végre- is ennek az irány­zatnak teljesen osztani lehet a nézetét. Városunk­ban is több helyen lesz az idén Szilveszter CBtély. Ilyen estélyt tart egy újonnan összeverődött és mulatságra- szövetkezett térsarág a Ludvig-fóle vendéglőben, amely rendkívül népesnek és sikerült­nek Ígérkezik. — Évente szokásos Szilveszter-esté­lyét az idén> sem- mulasztja el av kereskedik és kereskedő ifjak köre, amelyre-szintón nagyon sokan készülnek. Gyulaváros központi választmánya szombaton délután Dutkay Béla polgármester elnöklete alatt tartott ülésén- állapított! meg az 1904. évi válasz­tók végleges névjegyzékét, amely szerint Gyulán 1904. évre 1633 választó lett összeírva. Állandó választmány ülése. A vármegye állandó választmánya- dr Lukács György főispán elnöklete alatt a vármegyei közgyűlést megelőzőiig folyó hó 28-án tartja ülését a vármegyeház kistermében. A képviselőtestület folyó hó 28-án délelőtt 9 órakor a városháza nagytermében rendem évne- gyedes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Az 1904. évi legtöbb adót fizető városi képviselők küldöttségileg megállapított névjegyzékének elő­terjesztése. 2.Bákésvármegye alispánjának határozata a pénzügyi, épület felépítése tárgyában; 3. Magyar kir. közigazgatási bíróság határozata Ki-sek János községi adójának, törlése tárgyában; 4. A nyilvános tánczmulatságok stb. után fizetendő dijakra vonat­kozó. szabályrendeleti tervezet, ö. Békésvármegye villamos részvénytársaság, berendezési jogának megállapítására vonatkozó javaslat. 6, Gróh Ferenoz prépost-plébános kérvénye az. úgynevezett „Nap korcsmái“ épület bérletének, meghosszabbítása iránt. 7. Az 1902—3. évre vonatkozó ipartanodái bizott­sági jelentés,. 8. Az 1902.—3. évi ismétlöiskolai számadás. 9.. A polgári iskolai, alap 1902—3. évi számadása;. 10. Az. 1904. évre szükséges: könyv­kötői munkák,. CBeiédségi csizmák, cselédségi ru­házatok és irodai eszközök szállítása táigyában megtartott árverésről, felvett jegyzőkönyvek. 11 Múlt János kérvénye a tánczmulatságok engedélye­zése utáni, dijak elengedése, iránt. 12. Galbáos József kérvénye közmunka, tartozásának leírása iránt. 13. Pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 14. Köz- egészségi állapotokról szóló jelentés. 15. Időköz­ben netán érkezendő ügyek, valamint a közgyűlés megkezdése előtt, legalábh 24 órával előbh beadandó indítványok. Halálozás. A városnak, széles körökben, ösmert és tisztelt polgárnője, özv. Habinay Sándorné Babó Erzsébet asszony, folyó, hó 23rikán, reggel 79 éves korában végelgyengülésben meghalt; Első férje Szálisz Sebestóuy jóomlókü ezukrász volt, akinek üzlete évtizedeken át. központja, volt a gyulai előkelő, társadalomnak és az üzlet felvirágzásának a boldo. gult nő, egyik főtényezője volt. Mintegy három év­tized előtt, visszavonult az üzlettől és- csupán család­jának élt. A. boldogult derék nőben, Bandhauer György vármegyei v. főpénztárnok neje Bzálisz Ida édes- anyját gyászolja. Temetése tegnap délután volt nagy részvéttel, A halálesettől kiadott családi gyász jelentés, ai következő.: Bzálisz Ids.és férje- liandbauer György a saját, valamint kiterjedt rokonság nevé­ben is mélyen lesújtott szívvel tudatják a legjobb anya, anyós és rokonnak özv. Habinay Séndorné, szül. Yágveesei Babó Erzsébetnek folyó év és hó 23- án reggeli 7 órakor, élte 79-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos el­hunytat. A megboldogult földi maradványai folyó hó 24- én délután 3 órakor fognak a rótn. kath. egyház szertartása szerint a helybeli Szentháromság teme tőben örök nyugalomra tétetni. Lelke üdvéért pedig az engesztelő szent mise áldozat 1904. január hó 2-án reggeli 8 órakor fog a helybeli anyalemplom ban az ég Urának bemutftttatni. Áldás és béke poraira Uj népfelkelők. Azoknak, a kik véderő köte lezeltségüknek e'eget tesznek kiadják az obsitot azaz népfelkelőkké lesznek újra. A Rendeleti Köz­öny karácsonyi számA hozza, hogy Gizesch Ágost Niederhauser Gyula, Kasprák János és Ribarszky Pál tartalékos hadnagyok ki töltvén a 12 eszten­dőt a gyulai 2 ik honvéd gyalogezredtől tiszti rangjuk megtartása nélkül a népfelkelőkhöz tétettek át. Úgy szintén Utks Miksa törvényhatósági állatorvos ai 9 ik huszárezred tartalékába helyeztetett át. Halálozás. Braun Dávid előfogattulajdonos polgártársunkat és családját pólolhatlanul fájdal­mas csapás és súlyos veszteség érte. Szeretett neje hosszas és súlyos betegség után 60 éves korában meghalt. A boldogult ravatala fölött a csabai rabbi tartott megható gyászbeszédet és nagy közönség kiséne ti örök nyugalma helyére, A halálesetről kiadott gyászjelentés a következő: Alól Írottá k a maguk, vulumiiit nagyszámú rokonság nevében fáj­dalomtól megtört szívvel' tudatják, bogy a szerető hitves, a legjobb anya, nagyanya, testvér, sógornő és rokon Braun Dávidné szül. Weiszglas Johanna életének 60-ik évében, folyó hó 19-én, éjjel 2 óra­kor hosszas és súlyos szenvedés után jobblétre szenderült. A felejthetetlen halott földi maradvá­nyai folyó hó 21-én délelőtt 10 órakor fognak a helybeli izr. sirkertbeu örök nyugalomra helyeztetni. Áldás és béke hamvaira! Braun Dávid, mint férje. Braun Lina, férj. Braun Jakaboé. Braun Mariska férj. Freund Sándorné. Braun Izsó, mint gyerme­kei. Braun Berta, mint gyámleánya: Weiszglas Éliás, Weiszglas Adolf, Weiszglas Bmánuel, Kóhn Józsefné, szül. Weiszglas Mari, mint testvérek. Weiszglas Éliásné, szül. Róth Regina. Weiszglas Adolfné, szül Schwimmer Fánni, mint, sógornői. Kóhn József, Braun Márton, mint sógorai. Braun Izsóné, szül. Hasenfeld Ilonka, mint menye. Braun Jakab, Freund Sándor, mint vejei. Braun Piroska, Freund Béla, Freund Oszkár, mint unokái. Bucsubankett Horváthy Imre pénzügyőri fő biztost — kit, mint már megírtuk, Gyuláról Nyit- rára helyeztek át — kedélyes banketten búcsúztatták el szerető tiszttársai a múlt szombaton. Á bankettel a gyulai kaszinó helyiségében tartották s azon mintegy 40-en vettek részt részben a kir. pénzügy­igazgatóság, a mellé rendelt számvevőség és a kir adóhivatal, részint a távozó főbiztos kedves embere: részéről. A sikerült estélyen kedélyes felköszöntők- ben nem volt hiány, Rezey Sylviusz a távozóra és e tisztikar összetartására mondott toasztot, Somoséi; Zsigmond a kir. pénzü_>yigazg<itóság, Kiss István t kir. pénzügyigazgatóság nevében szóltak a távozóhoz Sikerült tósztokat mondtak még Lázár Lajos, Gámát Károly, Tribalszky Teofil, Bedő József, Kíbs László Drechslér József, Pitóni Róbert s maga az ünnepelt ii több Ízben mondott meleg köszönetét a megnyilvánult szeretőiért. Az estélyen a kitűnő étsort és pompát küküllőmenti bort mintaszerű kiszolgálás mellet László Antai vendéglős, a zenét az újonnan ezüs ’éremmel díszített prímással bíró Rácz Tóni zene kara szolgáltatta. Az áthelyezett főbiztos keddet délben utazott családjával Gyuláról, tiszttársai ét jóismerősei őszinte szeretetét és becsülését vivér magával uj hazájába, Nyitrára. A távozó főbiztostó á pénzügyőri szakaszok a biztosok vezetése alat szombat délelőtt búcsúztak el testületileg, BÚCSÚZÓ- Mindazon jóismerőseimnek, kiket a: idő rövidsége miatt személyesen nem kereehetteu fel, hogy tőlük elbucsuzhassam, ez. utón mondok Istenhozzádot. Kérem- tartsanak meg jóindulatuk, ban és szeretetükben továbbra is. Horváthy Imre pénzügyőri főbiztos. A gyulai nöegylet buzgó választmánya nagy­ban buzgólkodik, hogy a jövő hó 9 én tartandó j a farsangnak talán egyetlen elite mulatságát miné fényesebbé, kedvesehbó tegye. A napokban felhivái ment szét a gyulai menyecskékhez és leányokhoz hogy jelentsék be,, ki fog résztvenni a dominó- tánezon, melyet rózsaszín dominós, csipke álarezoí tánezosnők fognak az általuk kiválasztott tánczo- sokkal lejteni. Akik a pár év előtti kaszinói ked­ves domino estélyekre visszaemlékezni tudnak, bi­zonyára örülnek e kedves tervnek, mely nagy sikerrel kecsegtet 9-ikére. A kath. kör bálja, mely január hó 17-én fog megtartatni a Göndöcs- népkerti pavillonban, az idei farsangon a legsikerültebbnek ígérkezik, annál, ie inkább, mivel úgy a bálbizottság, miut az 50 tagú rendezőség mindent elkövet: a bál sikeréért.. A meg­hívók a jövő hét folyamán hordatnak szét. A gyulai iparos ifjúság Önképző egyletében a kiállítási tárgysousjátékből visszamaradt nyeremény- tárgyak ünnep másodnapján, szombaton délután c órakor az egylet helyiségében- önkéntes árverései ni fnatnalr nnafni Korai áidomá8. Ki ne ismerné annak a bizo­nyos Nimródnak és a medvebőrnek Aesop-meséjét, melynek tanulsága abban a közmondássá vált és közszájon forgó szálló igében terjedt el, hogy „ne gyatok előre a medve-bőrére.“ A mese marad az eredeti, csak szereplői i a részletek újak. — Van ugyanis benne, medvebőr helyett egy talán még értékesebb állatbőrrel béllelt uj téli felső kabát és a kabátban egy uj gazda Nimród szerepében. A részletek pedig ezek. Weisz Mór gyulai cognac- gyárosnak Erdélyi úti lakása előszobájából a téli felsője lábra kelt. A mint észrevették a ház­ban a dolgot, megtették a feljelentést a rendőrsé­gen a kapatossá lett előkelő idegen kézrekeritése iránt. A rendőrség mozgósítva lett s elindult a Gyuláról vezető országutakon egy egy őrszeme a vidékinek sejtett ur után. Már a nyomában volt egyik rendőr, midőn a szerencsés véletlen és a fá zékouy ismeretlen filoalkoholista hajlama kézre játszották a tettest. — Betért ugyanis egy kis elő- leges áldomásra — topographiai ismeretei híján — ép a Weisz Mór vásártéri szeszraktárába. Ez volt a veszte. A depot személyzete ugyanis ráismert a főnök kabátjára s mint az oroszlánbőrből a csacsit kiugratta az uj kabátból a pálinkától már belülről fülni készülő urat, a ki a rendőr égre elővezetve, kihallgatásakor, mint Székely Imre szalacsi születésű I társadalmi állására nézve mint foglalkozás nélküli csavargó mutatko­zott be. A rendőrség megszánta a fázós természetű s már most kabát nélkül maradt idegent i gondos­kodott , róla, hogy meg ne hütse magát; hajlékot adott neki és másnap reggel átkisértette az ügyész éghez a hivalkodó urat, hogy ott karácsony-ünnepet Üljön. Helyettes tanitó- Tótkomlóson az egyik megü­rült tanítói állást az egyház ismételt felszólításra sehn volt hajlandó betölteni, a minek az lett a következménye, hogy Veres József esperes ideig­lenes minőségben Povázsay Gáborral töltötte azt be. — Az egyház látván, hogy ellenkezése daczára is betöltötték a megürült állást, elhatározta, hogy az úgynevezett sbánáti hivány“-ra legközelebb pályá­zatot fog hirdetni. Tótkomlóson a papválasztás úgy látszik nem fog megtörténni nagyobb forrongás nélkül, mivel |ad eddigi hiványt a bivek nem akarják elfogadni s azon nagy változtatásokat akarnak eszközölni. — Veres József esperes ugyanis megküldte az egyház­nak a hiványt, a melyre választani kellene, de s hivek nem hajlandók azt elfogadni s hétfőn igen népes és zajos lefolyású gyűlést tartottak a temp­lomban. Gajdács Pál lelkész éB Lehoczky Mihály másodfelügyelő elnöklete mellett s kimondták hogy a hiványban kitüntetett 245 hektoliter bűzt helyett osak lOO hektolitert, a 44 hold föld helyet melyeknek adóját az egyház fizeti, csak 30 holda lennének hajlandók adni úgy, hogy annak adójá a megválasztandó lelkész fizesse. A 2 korona eske- tési dij helyett csak I koronát és a 2 korona teme­tési dij helyett csak l koronát lennének hajlandói adni. — A gyűlés az esperes által hozzájuk kül­dött hivány ellen a püspökhöz felirt, s kérték énnél az ő óhajuk szerint való megváltoztatását. Panaszok a villamos világításra. (Állandi rovat.) Beküldetett. — Igen tisztelt szerkesztő u csak a közszükségletnek felelt meg, midőn elhatá rozta, hogy lapjában helyet ad mindama felszólalá | soknak, melyek a mi villamos világításunk — kontinens legrosszabb világítása — ellen napról napra felmerülnek. Élek magam is a szó jogával mert már torkig vagyok a gyulai villamos társasáj üzelmeivel s naponta bosszankodnom kell a gyalá zatos világítás miatt. Hivatalnok ember vagyok s i sok ülés után jól esik. esténkint egy kis séta i város egyetlen téli sétáló helyén, az Erdélyi utón Mint mindennapi sétáló, alkalmam van megfigyelő mikor gyulnak ki a lámpák s hogyan égnek. Há kérem plusquam disznóság, amit ez a villamos tár saságnak keresztelt vállalat csinál Gyulán, hog] fumigálja. a közönséget, a hatóságot, melynek ellen őrizni hivatása lenne, amely azonban érthetetlei pulyán,közönyösenviBeli magát vele szemben. Szerdái este is 5 óra után gyultak ki a lámpák s olyai siralmasan égtek, min- egy koppantatlan fagygyu gyertya. Az ivlámpák, melyeknek 1000 gyertya fénynyel kellene égni, sokszor elhalványodnak úgy hogy még az izzólámpáknak is mögötte maradnak ezzel pedig nagyon sokat mondunk. Nohát kéren én azt hiszem, hogy igy még nem csaptak be vá rost világítással, mintahogy ez a társaság becsapot bennünket. Drága és komisz ez a világítás, de meg érdemeljük, mert tehetetlenek vagyunk vele szem ben. Azonban a mi türelmünk is vége felé jár má a ha a polgármester még Boká késlekedik meg fogni, a villamosok nyakát, majd mi fogunk kor mánybiztost kérni a polgármester nyakára. A ebadta I !. > Egy gyulai sétáló. Halálozás. Váratlanul elhunyt Govrik Istvái pusztaföldvári nyugalmazott jegyző, ki sokáig vol Pusztaföldvár község jegyzője. Halálát- zivszólhü dós okozta. Családja, kiterjedt rokonság, sok ös merő se gyászolja az elhunytat. Öngyilkosság. Szabó József mezőberónyi gazd öngyilkosságot követett el, lakásán az ajtósarkár felakasztotta mzgát. Mire észrevették már. meghall Tettének oka állítólag élctuntság. KézrekerüIt tolvajszövetkezet. A szarvasi rend őrségnek egy év óta több nagyobb mérvű lopásoka jelentettek be, de a tettesek nyomára a legébereb kutatás daczára sem tudtak reá akadni; A rendőr­ség megkettőztetett figyelemmel kisért minden gya­nús embert, mig a múlt héten Kitulják János és Gergely Györgyöt tetten érték, a mint vittek vállai- kon négy oldal szalonnát. Kihallgatásukkor beis­merték, hogy Sinkovicz János és Szvák Hipszki Jáuos társaikkal ök követték- el. a többi lopást is. Helyreigazítás. Múlt heti számunkban a Gyula városuál tartott árlejtésről szóló hírünkbe sajtóhiba csúszott be, mert a cselédruházatra beadott ajánla­tok közül nem Teván, hanem Feuer Márk orosházi ezég ajánlatát fogadták el, kinek Gyulán is jóbirü üzlete van. Főúri vadászat. Gróf Wenckheim Frigyes k-i- gyósi birtokán e hó 14., 15. és 16-án tartották meg az évente szokásos karácsonyelőtti körvadáezatot, melyen a házigazda gróf Wenckheim Frigyesen kívül jelen voltak.: gróf Wenckheim Dénes, báró Trauttenberg Frigyes, Inkey Antal báró, Blanken­stein Pál, gróf Széchenyi Antal, gróf Almásy Dénes gróf WeDokheim József, gróf Wenckheim' László, gróf Wenckheim Pál, gróf Wenckheim Károly, gr. Wenckheim Béla, gróf Weuck'heim Jenő. Elesett 4596 nyúl, 766 fáczánkakas, 25 fáczántyuk, 524 fogoly, 7 vadkacsa, 1 róka, összeseu 5919 drb. vad. Talált tárgy. Folyó hó 19-én Gyulán, a Város- ház-utezában egy postatakarékpénztári betétkönyv- vecske találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőrkapi­tányi hivatalban átveheti. Magmérgezett csecsemő. Tulkán János kórházi gépész négy és fél hónapos kis gyermekét folyó hó 21-én reggel Márkus Rozália. 14 éves cseléd tömóny- karbollal megmérgezte. A szülők ugyanis néhány pillanatra a szobából távoztak s addig a kis gyer­meket a cselédjükre bízták és az elvetemült lány, aki gazdasszonyára*haiagudott,a rövid alkalmat arra használta fel, hogy az ankya gyógyítására szolgáló- tiszta karból folyadékot a siró kis csecsemőnek a szájába öntötte, amiből a kis gyermek szája, arcza és a kezeivel történt védekezése közben mindkét kezefeje teljesen összeégett, úgy bogy nyolez órai kinos Bzeuvedés után sebeibe belehalt. A mérgezés után a cseléd nyomban megszökött. A csecsemő hullája tegnapelőtt a kir. ügyészség rendelkezése alapján törvényszéki orvosok által felbonozoltatott. Kaszinóbál. A békési bálok sorozatát az idén is Békés község legrégibb közművelődési egyesüle­tének, a békési kaszinónak bálja uyitja meg. A kaszinó bálját 1904. január hó 9-én tartja Békés község bérházának dísztermében. Kossuth szobor Orosházán; Vasárnap tartott a szoborbizottság ülést, amelyen azouban igen ke­vesen voltak jelen j Veres József bizottsági elnök bemutatta Horváth János szobrásznak a tanácsie- emben közszemlére kitett két darab szobor mintá­ját. Tudomására hozta továbbá a bizottságnak, bogy a szobrász 16000 koronáért hajlandó volna a szob­rot elkészíteni. Eanek alapján kimondotta a bizott- ;j hogy a szobor a jövő év őszén felállittassék és pedig a szabópiacz téren. A bemutatott két miuta közül azt választotta, amely Kossuth Lajost — bal kezében a kardot fogva, a jobb kezével pedig mutatva — ábrázolja. Eredeti mintát és nem má­solatot kíván a bizottság, azonban pályázatot nem hirdet. Fá'yázat hirdetést csupán Jankó Ferencz bíró kívánt. A bizottság megbízta Veres Józsefi elnököt, hogy a szobráBzszal tárgyalásokba bocsát­kozzék és erről azután jelentést tegyen. Köszönötet mondott a bizottság Orosháza községnek az ado­mányozott 10000 koronáért, valamint a gyűjtőknek és adakozóknak hazafias cselekedetükért; A szobor körülbelül 7 m. magas lesz és bronzból öntve. Tűz. Kondoroson, a kondorosi csárda istálló­jában hétfőn este tűz volt. Az istállóban gondat­lanság folytán nem lámpa, hanem gyertya égett, amely állványáról leesve, okozta a tüzet. Az is­tállóban Kemény József csabai biztosítási hivatalnok ovai voltak benne, amelyek súlyosan megsérültek. Sertéslopás. Springel György szarvasi lukos tanyáján az ólból elloptak egy darab jól hízott sertést. Csendőrségünk nyomozza az olcsó sertés­húst kedvelőket. Baleset- Oroshá/.án Nagy János mészáros oly szerencsétlenül járt, hogy a gyalogjárón midőn ment hazafelé, elcsúszott és kitörte az egyik lábát. Esküvő. Nagy Gyula a békésszentandrási taka­rékpénztár könyvvezetője, múlt vasárnap, a szarvasi ág. ev. ó-templomban vezette oltárhoz szép meny- sszonyát Moravcsik Emíliát. Szerencsétlenség Békéscsabán. Az A. E. G. V. békéscsabai pályaudvaránál nagy szerencsétlenség történt. Tolatás közben az egyik motoros kocsi a fal mellé lapította Kreiner József fűtőt s a szeren­csétlen ember súlyos belBŐ sérüléseket szenvedett. A katasztrófa áldozatát Wallfisoh Ferencz dr. része­sítette az első segélyben. A vizsgálat folyik s ennek az eredménye fogja megállapítani, hogy kit terhel felelősség a szerencsétlenségért. Felhívjuk a t. közönség szives figyelmét a most forgalomba kerülő dr. Bárdos-féle gyógyerejű sósborszeszre, mely a szenvedő emberiség fájdalmai­nak enyhítésére és az egészség ápolására és fenn­tartására kiváló szolgálatokat teljesíteni hivatott és ajánljuk az erre vonatkozó hirdetés felolvasását. Csakis az elővigyázat menti meg a kellemet­len következmények elől. Ha ön megkötéseknek — köhögés, rekedség- influenza — van kitéve; vagy ha asztmában; nehéz lélekzésben, mellszo­rultságban, torok, — tüdő, — és gége hurutban szenved, úgy használja az általánosan elismert és-

Next

/
Oldalképek
Tartalom