Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-10-11 / 41. szám

15 Nagyszénás község ugyanilyen szabály rendelete. 16 Csorvás község ugyanilyen szabályrendelete 17 Öcsöd község módosított szervezési sza bályrendelete s az ellen dr. Kiss Dezső öosödi lakos felebbezése. 18 Szeghalom község határozata a törzsvagyon pénztárból a közpénztár részére kölcsön felvétele tárgyában. 19 Szűcs Győző kérvénye segélyezés iránt. 20 Békés község elöljárósága I Windisch Tamásnó között létrejött adásvételi szerződés. 21 Békés község képviselőtestületének hatá rozata az alföldi első gazdasági vasút ozóljaira át­engedett ingatlan tárgyában. 22 Gyula városi fogadó, vendéglő stb. bályrendelet módosítása. 23 Szeghalom község határozata az asztfalt- járda költségeiből fenálló hátralék kifizetése tár­gyában. 24 Szeghalom község határozata a szövetkezetbe való belépése tárgyában. 25 Békés község határozata Cs. Tóth András­tól vett ingatlan ügyében és ellene ifj. Tolnay Fe- rencz által beadott felebbezés. sza­k. bitel­Tanügy« Nyugdíjazás. Rohay János volt csabai tanító 27 esztendőn keresztül apostolkodott a népnevelés körül. Érdemeit jutalmazandó, Wlassits Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter 664 korona nyugdijat engedélyezett özvegye számára, akit Rezey Szilviusz tanfelügyelő átiratban értesített a miniszteri ir‘x" kedésről Árlejtések iskolára. Békés község elöljárósága I gazdasági ismétlő iskola és a rosszerdei községi népiskola építésére beérkezett ajánlatok alapján versenytárgyalást tartott. A gazdasági ismétlő iskola építési költsége: 29355 kor. és 27 fillér - a rosszer­dei népiskola építési költsége pedig 12525 korona 87 fillér kikiáltási árban boosájtattak versenyre. Miki János és társa 8-, Szőke István és társa 14'7-, Filipinyi János 16-, Szabó Lajos és társa 17 száza­lék engedményt tett s igy a gazdasági ismétlő is­kola építését 24364 kor. és 87 fill, árban Szabó Lajos és társának Ítélték oda. A roszerdei iskola építését pedig Kováét Lajos és társának, ki 15-ös százalékot engedett le, 10,646 korona és 99 fillér árban adta ki az elöljáróság. Elhunyt tanitó. Szilágyi Mór, az orosházi zsidó elemi iskola 20 éven át volt ügybuzgó igaz­gatója, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt. Temetése folyó hó 9-én volt nagy részvét mellett. Hírek. Szmrecsányi Pál nagyváradi lat. szert, püspök­nek beiktatási ünnepélye nagy fénynyel ment végbe. Az uj püspök, megjelenésével, fellépésével, oratori remekműnek mondható beiktató beszédével egy csapásra meghódította a sziveket. Az a rokonszenv és tisztelet, amely nagyváradi püspökké történt kinevezése alkalmából megnyilatkozott és amelynek akkor Békésvármegye érzületének tolmácsolásában, mi is kifejezést adtunk, a beiktatás után hatalma­san megnövekedett, mondhatni benső szeretetté fokozódott. Most már nemcsak hisszük, de megva­gyunk győződve róla és a jövő is igazolni fogja, hogy Szmrecsányi Pálnál a nagyváradi ősi püspök: székbe méltóbb főpásztort nem ültethettek volna Békésvármegye közönsége, holnapi rendes közgyü lése alkalmából bizonyára a főpásztorhoz és önma gához méltó módon fog tiszteletteljes érzelmeinek kifejezést adni. A nagyváradi beiktatáson egyébkén Békésvármegyóből résztvettek: dr. Lukács György főispán, aki a diszebóden Békésvármegye képvise létében nagy tetszést keltő igen szép pohárköszöntő ben is üdvözölte a püspököt, gróf Bolza Géza, i békésmegyei róm. kath. papság tagjai közül pedig Gróh Ferencz prépost gyulai plébános, Kny Antal espereskanonok békési, Nemeskey Andor békéscsabai Spett Vineze gyomai, Zelinka János endrődi, Bazár Gyula orosházi, Chilkö László körösladányi, Szabó Sándor szeghalmi, Bedák Mátyás kondorosi, Szirmay L. Árpád szarvasi, dr. Dunay Alajos békésszent andrási, Tárkányi Péter ujkigyósi, Kozma Gusztáv csorvási plébánosok, Bartoa Ferencz gyulai, Német József és Barabás György békéscsabai, Kovács Márton endrődi s Lipcsei Gyula orosházi segéd- lelkészek. A holnapi megyegyülós tárgyainak előkészítése czéljából a vármegye állandó választmánya dr Lukács György főispán elnöklete alatt ülést tar­tott, amelyen egész napon át tartó tanácskozásban behatóan megvitatta azokat az ügyeket, amelyek az október 9-iki választmányi ülés óta előkészítet­tek. A közgyűlés iránt a sok közérdekű tárgyra tekintettel élénk érdeklődés várható és igy előre­láthatólag a vidéki tagok is nagy számmal fognak bejönni a székvárosba. Békésvármegye közigazgatási bizottsága októ­ber havi rendes ülését folyó hó 19-én fogja meg­tartani. Választmányi ülés. A „József főherczeg szana­tórium egyesület“ választmánya ma délelőtt 11 órakor a vármegyeháza kistermében Lukács György főispán elnöklete alatt ülést tart. Békésvármegye koszorúja Rákóczi sírján. Vár­megyénk hazafias közönsége koszorút helyezett e hó 10-én, Rákóczi rodostói sírjára. A koszorút az országos zarándoklat résztvevőivel utazó Bikádi Antal dr. orosházi ügyvéd helyezte el a rodostói szent sirra. ű felsége nevenapja- A magyar király, I Ferencz József névünnepén, — az eddigi régi szo­káshoz hiven, — a helybeli róm. kath. templomban ünnepi istenitisztelet tartatott, amelyen megjelentek úgy a polgári, mint katonai hatóságok s ezenkívül szép számú közönség volt a templomban. Az ün­nepi misét teljes segédlettel Gróh Ferencz prépost plébános szolgáltatta A nemzeti küzdelem vérbe Példátlanul áll a történelemben, bántak el. Azért örökre emlé­evi fojtásának napja, hősökkel még igy nem felejthetetlen lesz e nap minden igaz magyar hazafi előtt. Minden évben meggyászoljuk e szomorú na­pot. Az egész megyében voltak gyászünnepélyek. Gyulán, a mint hirdetve is volt a ref. templomban tartatott gyász istenitisztelet. Megjelentek a ható­ságok is testületileg, az, egyes körök zászlóik alatt. Dombi Lajos esperes-lelkész, miután a templomi közönség állva énekelte »Isten áldd meg a ma­miatt, nagy kiáltás tört ki a gondolkozó ifjúból: „Megvan 1“ S mintha a csillagok kölcsönöztek volna fényt: úgy ragyogott a szeme .......... „M egvan 1“ — ismédé kitörő kedvvel. Mondja már azt is mi van meg ? Igen I Megvan, amit oly sok ideig sütöttek, főztek, szabtak, varrtak, álmodtak és képzeltek az emberek : a repülőgép megvan 1... Rettenetes kaczagás tört ki erre a többi ékből. Csendesen legyenek, kérem ne ka- czagjanak. Itt van előttünk. Alkotó részeit keze­inkben tartjuk, csupán össze kell rakni s nyitva áll előttünk a nagy mindenség útja ! ... Ha, ha, ha 1 Na hallja maga jól csinálja 1 Itt lapdázik velünk s kisül, hogy bolondon töri a fejét 1 Szép 1 .. . De kérem, hisz a tennisjáték egyedüli alapja a jövő boldogitó repülésének. Kísérletez­hetnek ugyan más prózai téren is, de üdvös eredményre csupán csak ez vezet. Persze szen­vedélyes játszás meg uj szabályok mellett! Halljuk az eszmét 1 Gratulálunk ! kiáltják félig tréfásan a partnerek, mert a nagy meglepetéstől alig bírtak komoly arczot vágni a feltaláló előtt. A legújabb repülőgép feltalálója pedig át­hatva eszméje világhódító nagyságától egész komolyan hozzákezdett titka elárulásához. Kedves Társaság! Ez az óra örökre emlé­kezetes marad a találmányok évkönyvében. Si­került ugyanis szerénységemnek a világ legne­hezebb problémáját megoldani. Ha leikök fogé­kony az ily óriási fontosságú esemény meghall gatására, kérem figyeljenek. Én a tennis játékot kellemes mozgásáért — no meg azért is, hogy általa kedves társaságokban megjelenhetek rend­kívül megszerettem s nem mulasztottam el egyet­len alkalmat sem, hogy abban részt ne vegyek Újabb időben azonban bizonyos fokú szórako­zottság vett erőt rajtam még a pályán is - most már nyíltan megvallhatom, hogy azért mert kész volt egy prózai repülőgépem, csupán egyetlen alkotó része hiányzott, hogy tökéletes legyen. De az sehogy sem akart sikerülni. Úgy, hogy a költővel együtt kiáltottam türelmetlenül Október 6. Istenem, Istenem, mért nem adtál szárnyat?“ S íme ez is meg van 1 A mai napon úgy is, a mikor kedves női partnereim szórakozottságo­mért megostromoltak s lapdát lapda után gyor­san ütöttek felém, úgy, hogy egyetlen rakettem mel nem is győztem azokat visszaütni, a vélet- en egy újabb, a régi reális gép helyett egy uj dealis s annál ezerszerte tökéletesebbet hozott elébem. Nagyszerű gép 1 Tökéletesebb dolog nem is létezik a földön. Mielőtt azonban megösmertetném gépemet, hallgassák meg a hozzá okvetlenül szükséges tennisjáték uj szabályait s a játék lefolyását: Köztudomású dolog, hogy a lapda magasan jár a levegőben, vele száll a kedv s a lélek is. Hát mért ne menne utána a test is egyszer? Utána is megy az persze szenvedélyes játszás, meg uj rakettek mellett. A repülőgép tennisezöi ugyanis hevesek Nem elégszenek meg i rakkettel, hanem mind­két kezökbe fognak egyet. Rakettjük is más szerkezetű. Rostaszerüen fonott lapja helyett rugalmas kaucsuk lemez a közepe. A part nerek, kik feltétlenül egy akaraton levő fia­talok, nem állanak messze a hálótól. A játék megkezdődik. Gyorsan repül a lapda idestova A játszók hol az egyik, hol a másik rakettel sietnek visszaütni a lapdát, a mi ily közelség­ben roppant hirtelen fordul: úgy, hogy a rakett lengés oly erőssé válik, hogy a párok egyszer csak egész észrevétlenül nem is a földön, hanem a felett a levegőben folytatják a játékot. Foly tonosan egymást és a lapdát nézik s úgy halad nak feljebb-feljebb. Olykor, olykor lehallatszik a gem-mek száma s egy lapdával a setet is meg csinálják. Visszafele pedig uj partiba fognak. íme ez az én repülőgépem. Rá a szabadat mat azonnal megkapom mihelyt bemutatom. De méltóztatnak látni, hogy magam csak fele va gyök gépemnek, kérem azért kedves nőtársai mat: ajánlkozzék valaki partneremnek l Czeruza­gyartc, gyönyörű imát mondott a vértanuk kéről. A templomból „Hazádnak rendületlenül“ eléneklése után távozott a közönség. Ezután kö­vetkezett a Kossuth-téri ünnepély, a melyre szin­tén szép számmal gyűltek össze. Elsőnek Dombi Lajos ev. ref. esperes szóllott, méltatva a gyásznap jelentőségét. A tulajdonképeni szónok Farkas Károly esperesi titkár volt, ki igen szépen átgondolt, tar­talmas beszédet intézett a jelenvoltakhoz, a kik nagy figyelemmel hallgatták. Dicsőítette a tizenhár­mat, a kiknek vértanú halála képezi alapját a haza- szeretet még erősebb felláogolásának, a haza to- ábbi boldogulásának. Beszédét lelkes éljenzés és tapsai honorálták. Utána Vineze Ferencz tanitó sza­valta el igen nagy hatással Dombi Lajosnak erre az alkalomra irt sikerült hazafias költeményét, a melyet a szerző kinyomatva a hallgatóság közt szét is osztatott. Közbe Rácz Tóni zenekara ját­szott hazafias dalokat. Felhangzott újból „Isten áldd meg a magyart“ a »Hazádnak rendületlenül« ezzel ért véget az ünnepély, a melyet ezen túl minden évben még nagyobb keretekben is fogja megünnepelni Gyula város hazafias közönsége. Alispáni vizsgálat. Dr. Fábry Sándor alispán, az orosházi járás községeit beutazván, megvizsgálta azok ügykezelését s kisebb észrevételekkel, min­denütt a közigazgatás menetét rendben levőnek találta. Lemondás. Dr. Halmi Jenő, elmegyógyintézeti segódorvos állásáról lemondott s lemondását a vár­megye alispánja elfogadván, őt állásától felmentette. Nyugdíjazás. A vármegyei tiszti nyugdijigaz- gatóválasztmány Kliment Gyula, rendelkezési álla­potba helyezett vármegyei alpénztárnokot, korára való tekintettel, 22 beszámítható szolgálati éve után, 1280 koronával újévtől kezdve nyugdíjazta. Rovancsolás a kir. adóhivatalnál A gyulai kir. pónzügyigazgatóság kiküldöttje Somossy Zsig- mond pénzügyigazgató helyettes a kir. számvevő­ség több tagjának 'közreműködése mellett váratlan vizsgálatot tartott a gyulai kir. adóhivatalnál pén­teken, mely alkalomból az összes pénzek és érté­kek számbavótettek, az adóhivatal ügykezelése tüze­tesen megvizsgáltatott. A vizsgálat mindent a leg­nagyobb rendben, kifogástalanul, pontosan vezetet­nek talált úgy az állami, mint a vármegyei érté­keket és ügykezelést illetőleg. Községjegyzői nyugdijválasztmány ülése. A vár­megye községeinek jegyzői, özvegyei és árvái sor­sáról gondoskodó vármegyei szabályrendelet módo­síttatott oly irányban, hogy ezentúl a községi jegyzők teljes fizetése szolgáljon a nyugdíjazás alapjául. A vármegye alispánja felhívta az egyes községeket, hogy ahol a jegyzők javadalmazását föld haszonélvezete képezi, határozzák meg, hogy minő jövedelmet képez ezen természetben kiszol­gáltatott javadalom az egyes jegyzőkre nézve. Ezen községi határozatokat bírálta felül s vizsgálta meg a községjegyzői választmány s készítette el hatá­rozati javaslatát, hogy azt beterjessze a törvény- hatósághoz. Csütörtökön délután tartott ülésében a választmány kisebb változtatásokat tett a községi megállapításokon, egyébként azok jóváhagyását ja­vasolja. A vármegyei közkórház folyó évi harmadik negyedének betegforgalma a következő volt. A múlt negyedévről gyógykezelés alatt maradt 554 beteg. Újonnan felvétetett a harmadik negyedévben 639. Ápoltatott összesen 1193. Ezek közül gyógyult 611. Meghalt 41. Gyógykezelés alatt maradt 541. Az ápolási napok száma volt ebben az évnegyed­ben 51104. Jóváhagyás. A belügyminister gróf Wenckheim Dénes dobozi nagybiitokos által, Doboz község mun­kás és keresetképtelen szegényei javára tett 12000 koronás alapítványról kiállított alapitó oklevelet jó- látta el. Változás a csendőrségnél. Barsy Gusztáv csendőrhadnagy, gyulai szakaszparancsnokot Sátor­aljaújhelyre helyezték át, helyébe a sátoraljaújhelyi szakaszparancsnok Adámosy Béla főhadnagy vezé- nyeltetett Gyulára. Rákóczi ünnep Gyulán. Alulirott rendezőség folyó hó 15-én, azaz csütörtökön este az Erkel Ferencz-szinkörben rendes helyárak mellett fényes műsorral és Kóczé Antalnak, a népszínházi orszá­gos czigányzeneverseny első helyen kitüntetett művészének közreműködése mellett nagy „Rákóczi ünnepélyt“ rendez, melyre ez utón és az utczákon kifüggesztett plakátok utján is meghívja Gyula város és Békésvármegye hazafias közönségét. — Az estély 8 órakor veszi kezdetét. Ünnepi beszédet tart dr. Bodoky Zoltán országgy. képviselő, azon­kívül közreműködnek: Reisner Juliska, Farkas Károly esperesi titkár, Horváth Kálmán, a nagy­váradi „Szigligeti színház“ tagja, Kovalszky Róbert és az országos hirü Kóczé Antal. Részletes műsor a plakátokon olvasható. Hangverseny után tánoz a »Göndöcs“ népkerti pavilion dísztermében. — Dr. Major Simon, dr. Nuszbek Sándor, Kovalszky Róbert, dr. Indre László, Weinmann Viktor, dr, Koszté Emil, Tömöry Lajos, Kálló Miklós, dr. Lovies Ödön, Sárosy Gyula, Sinszky Ferencz, dr. Konkoly Tihamér, Moldoványi János, Bálint Ferencz, dr. Martos József, Kiss László, Dubányi Imre, Künzl Ernő, Túri Ferencz, Weisz Imre, dr. Kohn Mór, Rácz János, Szabó László, Tóth Kálmán, dr. Bucskó Koriolán, dr. Keppieh Frigyes Berthóty István, ifj. dr. Jantsovits Emil. A szabóiparosok bálja folyó hó 4-én a Göndöcs népkerti csarnokban erkölcsileg és anyagilag egy­aránt sikerült tánczvigalom volt. A tágas terem teljesen megtelt báli közönséggel, a táncz nagy kitartással fáradhatlanul folyt egész hajnalig. A tánozvigalmon résztvettek: Asszonyok: Friedrik Jánosné, id. Gáspár Józsefné, Kolozsi Péterné, Hölozer Kálmánná, Hölczer Gyuláné, Braun Ká- rolyné, Enyedi Ferenozné, Hegyi Andrásné, Csűr Istvánné, Vrbka Gyuláné, Gyarmati Mihályné, Domokos Jánosné, Névery Gergelyné, Csernicska Józsefné, Kertész Gyuláné, Bányász Györgyné, Pettner Jánosné, Ternóvszki Mihályné, Nádudvari Józsefné, Kiss Ernőné, Szelei Antalné, Yincze Ferenczné, Kubicza Ferenczné (Gyulavári), Török Mihályné, Karácsony Andrásné, Láng Józsefné, Szili Sándorné, özv. Diószegi Jánosné, Kovács Jánosné, Kiss Sándorné, Dobai Imréné, Borzsák Jánosné, Monori Károlyné, Bálint Mihályné, Vank Mihályné, Halasi Hermanné, özv. Stir Józsefné, Magda Istvánné, Geiszt Jánosné, Molnár Józsefné. Leányok: Gáspár Erzsiké, Puczkó Erzsiké, Hölczer Annuska, Hölcer Teczuskn, Hölczer Iluska, Hölczer Gizuska, Papp Mariska, Kohlmann Annuska, Braun Tercsiké, Enyedi Jolánka, Hegyi Mariska, Lelik Róza, Bányász Mariska, Bondár Juliska, Kiss Irma, Ternóvszki nővérek, Szelei Józsika, Nádudvari Róza, Ludvig Rózsika, Török Juliska, Karácsony Erzsiké, Szili Erzsiké, Geiszt DŐvérek, Verbőczi Mariska, Zilbauer nővérek, Diószegi Mariska, Halasi nővérek, Kovács nővérek, Monori Rózsika, Volent Rózsika, Csernovszki Rózsika, Barát Mariska, Stir Rózsika, Fábián nővérek, Baranyai Annuska, Vank Mariska, Weigert nővérek, Nánási Juliska, Kosztéin nővérek, Illich nővérek, Pettner Franoziska, Muldt Róza, Pap Margit. A szabó iparosok bálján felülfizettek : Csirke Mátyás 9 korona, idősb Jeszenszky Béla 3, Páskuj János 3, Galbács Ferencz 3, Nádor Mór, Dobay János 3—3 koronát, Goldberger Ignácz, Feuer Márk, Gyepes Gergely, Ulelai Antal, Tóth Lajos, Sugár István, Exner János, 2—2 korona. Fridrich János 2 korona 40 fillér. Kovács Álbert 1 korona 20 fillér, Réti József, Galbács Mihály, Szénás! Já­nos, Grünfeld Jakab, Pettner János, Pettner József, Szelei Antal, Stir András, Domokos András, Domokos János, Gyarmati Mihály, Vrbka Gyula, Alb Mojsza, Nagy István, Barát Gáspár, Furka György, Molnár Józsefné, Abaházi Imre, Steigervald Márton, Néveri Gergely, Tokai Péter, Kertész Gyula, Enyedi Ferencz, Kiss Sándor, Kohlmann György, Békés Gyula, Csernyicska József, Eizele János, Eizele András, Antal József, Korcsog János, Nádházi Béla 1—1 koronát, Tallián István 80 fillér, Vada József 50 fillér, Török Mihályné 40 fillér. Mindazoknak, a kik bálunk sikerében közreműköd­tek, — ezúton szives köszönetét nyilvánítja a vigalmi bizottság. A gyulai tűzoltó egylet választmánya dr. Bodoky Zoltán elnöklete alatt ma délután 4 órakor a tűz­oltó laktanya helyiségében ülést tart. Ezen ülés főtárgyát a polgármester azon átirata fogja képezni, melyben az egylettől — tekintettel arra, hogy a tüzőrségnek a városházán a város helyet ad — a tűzoltó-laktanyának a város részére leendő átadását igényli. Ezen átirattal szemben a tűzoltó egylet körében ellenmozgalom indult meg, mert azt mél­tányosnak és jogosnak nem tartják. Tűzoltók Ünnepe. A gyulai önkéntes tűzoltó egylet ma délután érdekes népünnepélyt rendez. A népünnepélyen az eddigi sablont tűzijáték és egy nagyérdekü színész és műkedvelők közreműködésé­vel tartott szinielőadás fogja élénkíteni. A szini- előadás rendezését a Dombay társulat végzi. A gyulai általános munkásképző-egylet Gyulán, október hó 25-én, a Göndöcs-kerti pavilion dísztér* mében, saját pénztára javára ünnepi beszéddel egy­bekötött alakuló ünnepélyt rendez. Az ünnepi be­szédet tartja Grünfeld Jakab egyleti elnök, melynek kezdete 8 órakor. Beszéd után tánczvigalom virradtig. Beléptidij : előre váltott személyjegy 60 fillér, pénz­tárnál 80 fillér, karzati jegy 40 fillér. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és a „Békés“-ben nyugtáz­tatnak. Jegyek előre válthatók Dobay János és Vértesi Arnold könyvkereskedéseikben, Schwimmer Arnold, Goldberger Ignácz, Nádor Mór divatáru kereskedőknél, Kardos István, Spanlang György, Dermencsin János fodrászok üzleteiben, az egyleti helyiségben (KoBSuth-tér Burda-féle ház), kőműves­éé ács-szakegylet (Kossuth tér, Ludvig-féle ház) és az összes választmányi tagoknál. A zenét Rácz Tóni zenekara szolgáltatja. A gyulai róm. kath. főgimnázium hitközségi gyüjtőivén adományaikat befizették : Utolsó kimutatás 43978 korona 72 fillér Nagy Jenő 200 korona — fillér M. Schriffert József 40 korona — fillér Schriffert Józsefné 10 korona — fillér Uj vasúti menetrend lépett életbe a magyar kir. államvasutak fő s mellékvonalain október hó elsejével. Az uj menetrend, a mi vidékünkön külön­ben, a nyári menetrendet, miben sem változtatta meg. Esküvő. Dr. Nuszbek Sándor kir. törvényszéki aljegyző — lapunknak szép verseiről ismert kedves munkatársa — tegnap délelőtt vezette oltárhoz a gyulai róm. kath. nagytemplomban bájos menyasz- szonyát Uzon Mariskát a Scherer-féle leányintézet ifjú tanítónőjét. A gyulai 48-as körnek szeptember hó 27-én a népkerti pavillonban tartott őszi tánczestélye

Next

/
Oldalképek
Tartalom