Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-08-23 / 34. szám

Mim a. JMTm 3UL számához. szerült Lukács György főispán, helyett,, dr. Bodoky Zoltán kiállítási elnök enuncziálta. A bírálat ered­ménye a kővetkező: I. csoport. (Vas, és fémipar5 gépek, közlekedési eszközökS Országos igaregyesület ezüst érmével: Schmidt Antal rézműves mester, versenyképes­ség és kitűnő munkáért. Díszoklevéllel: szép és ízléses Kiállítási érdémoMevé'íM*: Szatrán Sándor esztergályos mester Szénásy János lakatosmester, munkáért: Bieter Gábor bádogos’ mester, szép és tiszta munkáért. Sál István bádogos, mester, hasznos ujjrtása és versenyképességért. Kiállítási érdemoklevéliel: Becker Antal bádogos, mester, jó munkáért. Kronberger Sándor, kovács mester jó munkáért. Both József kovács mester, újításért. Karácsonyi Mihály lakatos mester’ jó és tiszta munkáért. Jeszenszky Nándor- rostás mester jó munkáért Zonxbori Gusztáv késes mester, jp munka: és versenyképességért. Kiss István lakatos mester jó munkáért. II. csoport. (K&, föld' és agyagipari ezikkek.) Díszoklevéllel: Valent Pál fazekas mester, szép és jó munkáért, Schriffört József építő mester versenyképes Bégért; Lukács Péter kályhás- mester szép és jói mun­káért, Kiájlitási érdemoklevéliel Agod György- fazekas mester jó- munkáért. Kelemen Miklós fazekas, mester jó munkáért Kovács. Mihály fazekas mester jp munkáéit IH. csoport. (Bér, sörte,, szem, fonó. és szövőipar tárgyai*). Díszoklevéllel: A gyulai kötött és szövött: ipar áru gyár rész-, vénytársaság nagybani gyártás, iparág meghonosítás, és vers.enyképessegért. Országos iparegyesület bronz érmével: Pikker Ferencz kötélgyártó mester, jeles munka és versenyképességért-. Kiállítási érdemoklevéllel: Tiszt János kötélgyártó mester jeles munkáért. Mánásy Lajos kötélgyártó mester jeles mun­káért1. Dávid Pál tímár- mester haladás* iránti törek­vésért. Ludvig Lajos szíjgyártó mester versenyképes­ségért; IQ. Pécsy István takács mester jó munkáért. Turhucz Mihály takács mester jó munkáért. Maár Testvérek kefés. mesterek versenyképes munkáért. Múlt Sándor kalapos mester versenyképes mun káért. Szállá LajoiU kalapos mester versenyképes mun­káért, Werner János kalapos mester jó munkáért­IV. csoport. (Ruházati iparczikkek.); Díszoklevéllel: Gyepes Gergely, szabó mester szép é& tiszta munkáért. Országos iparegyesület bronz érmével: Lotta György szüe.sm.ester jó. és tisztei mun káért. Kiállítási érdemoklevéllel: Csirke Mátyás szabó mester jó munkáért. Feuer Márk szabó mester jó munkáért. Gróh György szabó mester jó munkáért,. Zilhauer József n.QszakÓ mester jó munkáért, Heilinger János szabó mester jó munkáért Jeszenszky Béla szabó mester jó munkáért Tóth Lajos szabó mester jó munkáért. Pásztor Ferenoz szűcs mester jó. munkáért. Balog István szües mester jó munkáért, Pecznyik Dániel szürszahó mester jó munkáért, Kiss Mihály czipész mester jó és. tiszta mun­káért. Szilvásy’ Testvérek ozipész- mester jó és tiszta munkáért. Somogyi Mihály czipész mester egyöntetű ék tiszta* munkáért. Kernele József czipészmester, erős» tiszta és. sima munkáért. Gremsperger Pál czipész mester tiszta, szolid munkáért. Salávik Sándor ozipáag mester jó munkáért. Merza Béla czipész mester jó munkáért. Tatár Pál czipész mester, jó munkáért, Grüpfeld Mór czipész mester jó mánkéért. Krizsán András csizmadia mester jó munkáért. Somogyi János csizmadia mester jó munkáért. Gyepes Gáspár csizmadia mester tiszta és jó munkáért, V- CáOJMWt. (Faipar, bútoripar tárgyai-) Díszoklevéllel Diószeghy Sándor asztalos mester a forma új­donsága és a munka külső csinos kiviteléért. Sál József asztalos mester modern ízlésben készített munkák csinos kiviteléért. Grch József kádár mester kitűnő, ízléses jó munkáért. Országos iparegyesület ezüst érmével: Lipska József asztalos mester kiállított ebéd­lőjének uj formájú kiviteléért. K. Kiss Mihály asztalos mester modern és jó munkáért. Országos iparegyesület bronz érmével : Mayer István asztalos mester jó munkáért. Grünfeld Jakab asztalos mester modern jó munkáért. Endrész János kádár mester szép és jó mun­káért, Geiszt János kádár »eater szép és jó munkáért* verseny­képes* jó munkáért. Licska Alajos esztergályos mester csinos kivitel és jó munkáért. Neuhauser Sándor esztergályos mester jó mun­káért. Baudermann János kádár mester, igen-jó-mun­káért. Endrész Ferencz kádár mester, igen jó munkáért. VI. csoport. (Vegyes ipari készítményeki<) Díszoklevéllel: Weiszi Mór és* társa cognacgyáros, tiszta, ver­seny- és kivitelképes, pálinkáiért és- likőrjeiért. Dobay. János könyvnyomdatulajdonos, ízlésért és haladásért. Reisner Etoánuel gyufagyáros, versenyképes gyártmányokért. Országos iparegyesület ezüst érmével: Eeitner- Menyhért kesztyűs és kötszerész ver­senyképességért és jeles munkáért. Országos- iparegyesület bronz érmével: Békés Gyula fényképész, versenyképességért éa jó munkáért, Mózes József fésüsmester., versenyképességért és jó munkáért. Kiállítási érdemoklevéliel: Balaskó Béla ezukrászmester, szép befőttekért, Marosán György méz.eskalácaos mester, ízlésért Ősj versenyképességért, Beisn.er Zsigmond gőzmaimos, és kenyérsüMdés, ízletes, jól kisütött kenyérért, Gémes Ferencz kenyérsütödés, jól sütött házi kenyéréit; Goldstein Mór* szappanosmester, kitűnő házi szappanért, Jontz Ferencz. eczejtgyáros* jó eo^etért. Ludvig József italmérő, kitűnő helyi termésű odoraiért. Gergely János kosárfonó mester, jó munkáért. Névery- Albert ruhafestő mester, jó munkáért. Hack! Ferencz uradalmi főkertész, kitűnő ízlésért. Domonkos, János bortermelőd saját termésű boráért. Múlt György bortermelő, saját termésű boráért. Leopold Béla pék iparos, szép én kitűnő süte­ményért. Steigerwald Jánosné, ügyes amatőr festésért, Steigerwald János aranyozómester, sz.ép mun­káért. VII. Csoport. Tanonczok és segédek munkakiállitása. Aranyoklevétlel: Hudik János bádogos segéd és 20- korona pénz­jutalommal. Szentgyörg-yi Ferencz lakatos segéd és 20 ko­rona pénz jutalommal. Karácsonyi I.stváu szíjgyártó segéd és, 2ft korona pénzjutalommal. Kiss Károly csizmadia segéd és 20 korona pénz­jutalommal. Szilvásy István csizmadia tanoncz és 10 korona pénzjutalommal, Csomós Ferencz czipész segéd és 10 korona pénzjutalommal. Strifier Mihály-szabó tanoncz- és 20 korona pénz­jutalommal. Kelemen Béla, kivál ó lombfürész munkákért és 20.- kßropa pénzjutalommal, Ezüstoklevéllel: Fruz.ta János lakatos taponcz é.s 5 korona.pénz­jutalommal. Hovorka Imre lakatos tanoncz és 10 korona pénzjutalommal. Hadi Sándor lakatos tanoncz és péuzjutalommal. Schmidt Emil lakatos tanoncz' és pénzjutalommal. Merza Kálmán szíjgyártó segéd és 10 korona pénzjutalommal. Yrbka Gyula szabó segéd Máté Lajo.s szabó, segéd és 1-0- k pro na pénz­jutalommal. Antal József szabó segéd és 10 korona pénz­jutalommal. Tóth Béla szabó tanoncz és IQ korona pénz juta­lommal, Yaszjcs Gusztáv szabó tgnogez és. IQ korona pénzjutalommal, Bödő' János csizmadia tanoncz és 10 korona pénzjutalommal. Gabara András ozipész segéd és 10 korona pénz- jutebnnmpl. Fazekas Imre czipész segéd. Junászka György czipész tanoncz és 10 korona pénzjutalommal Klavács József ozipész tanoncz és 5 korona pénzjutalommal. Rétik Albert, eaztergályos tanopez és 10 kq^, róna pénzjutalommal. Takács Gábor esztergályos tanoncz és 10 ko­rona pénzjutalommal. Mayer Lajos kárpitos tanoncz és 10 korona pénzjutalommal. Kovács Károly nyerges tgpopez és 10 korqua pénzjutalommal. Kenéz László kádár tanoncz és 10 korona pénz­jutalommal. Nagy József köny vkötő tanoncz és 10 korona pénzjutalommal. Bronzoklevéllel: Yladuoz Gábor kovács segéd. Trippa János kovács tanoncz é§ 5 korona pénz­jutalommal. Bekkor János lakatos segéd. Kuklis József lakatos segéd. Fábián László lakatos tanoncz és ő korona pénzjutalommal. Knklis Imre lakatos tanoncz é9 5 korona pénz­jutalommal. Széles András lakatos tanoncz ésö korona pénz­jutalommá). Csomós István lakatQS segéd. Macsánszky Ferencz lakatos tanoncz és 5 ko­rona pénzjutalommal. Nagy Lajos lakatos tanoncz és 5 korona pénz­jutalommal. Ralió Pál fajzekas segéd. 10. korona tO korona Fodor Bál kályhássegéd. Molnár Jiózsef; fazekas segéd. Lukács Imre kályhás tanpnez, ég.5 korona pénz­jutalommal. Múlt Mátyás kovács tanoncz és 5 korona pénz­jutalommal. Bihari Sándor szíjgyártó tanoncz és 5 korona pénzjutalommal, Karosig Gyula szíjgyártó tanoncz és 5. korona, pénz jutalommal. Moldovány József szíjgyártó tanpnez és 5 ko­rona pénzjutalommal. Kiisik János kalapos tanoncz és 5 korona pénz­jutalommal. Szecsey Károly kalapos tanoncz és 5 korona, pénzjutalommal. Werner Lajos kalapos tanoncz és 5 korona pénzjutalommal. Körösi János kötélgyártó segéd. Kovács Sándor kötélgyártó segéd. Abaházi Imre szabó segéd. Ekszner János szabó segéd. Magda György szabó segéd. Rnck Ádám szabó segéd. Pintye Pál szabó segéd. Ágoston György szabó segéd. Galbács Mihály szabó segéd. Argyelán Péter szabó segéd. Biaún József szabó tanoncz és 5 korona pénz* jutalommal* Pomucz János szabó tanoncz és, 5 korona pénz­jutalommal. Berndt Mihály szabó tanoncz és,5 korona pénz­jutalommal. Hacli Márton szabó tanoncz és 5 korona pénz- jutalommal. Dóba Mihály szabó tanoncz ég. 5. korona pénz­jutalommal. Hucz Károly szűcs tanoncz és 5 korona pénz­jutalommal. Teiber- János csizmadia segéd. Puezkó Imre csizmadia segéd. Bárányt László, csizmadia segéd, Bartus József csizmadia, segéd. Kovács Károly csizmadia tanoncz é.s 5 korona pénzjutalommal. Csiszár Mihály ozipész segéd. Bogár István czipész segéd. Katona Albert czipész tanoncz és 5 korona pénzjutalommal. Szatrán Imre esztergályos segéd és 5 korona pénzjutalommal. Vida Imre kádár- segéd és 5 korona pénz­jutalommal. Geiszt Károly kádár segéd és 5 korona pénz jutalommal, Baudermann János kádár tanoncz és 5 korona pénzjutalommal. VIII. ospport. Házi és ipar és amatör munkák kiállítása* Díszoklevéllel: Ozv. Fábry Mártonná női kézimunkák ízléses rendezéséért. Gyulai ipariskola különféle rajzokért. Gyulai polgári fiúiskola különféle rajzokért. Lukács Győrgyné Perényi Madoly bárónő kiváló Ízlésért. Nagy Etelka csipke munkáért, kiváló szorga­lom és. jó Ízlésért. Gyulai árvaház, kitűnő munkáért. Kohn Blanka kiváló ízlésért és kitűnő munkáért Soherer-féle leányiskola ízléses és szép kézimnn káliért.. Ró.m. katb. leányiskola gyűjteményes kiállijás jó. ízlés és kitűnő munkáért. Uzon Mariska, jó Ízlés és rendezésért, özv. Ferenczy Alajosné, kiváló ízlésért. Kiállítási érdemoklevéllel : Székely Lajos és Zsigmond szép lombfürészeti munkáért. Tömösközi József szép lombfürészeti munkáért. Dániel Anna jó Ízlésért, Dániel Krisztina jó és hasznos, munkákért. Dániel Mariska hasznos munkákért. Repold Anna hasznos munkáért. Belvárosi ovoda törekvő munkáért, Perjés Kálmán, amatőr festészeti munkákért. Braun Klára, díszes munkáért, Lenjvai Anna, kiváló szorgalomért, özv. Keller Imréné, Ízléses, szép munkáért. Dnbányi Imréné ízléses szép mánkéért. Szabados Józsefné, ízléses szép munkáért. Kövér Malvin, díszes munkáért. Fábry. Sándorné, kiváló. ízlésért- Lindí nővérek, szép munkáért, özv. Biczinger Károlyné, szép munkáért. Kazericz Klára, ízléses szép munkáért. Ondrus Cyrillné, kiváló szépségű piunkáért. Hoffmann Mariska, szorgalomért. Niedermayer Gizella, szorgalom, és jó ízlésért, özv. Fekete Gynláné, szorgalomért. Karácsonyi Klári, szorgalomért. Bertbóty Böske, szorgalom és jó ízlésért. Epdrépz Teráz, szorgalomért. Ö.jlender Mariska, szorgalomért. Duudler Mariska, szorgalomért. Némedy Yilma, szorgalomért. Némedy Mariska, szorgalomért. Licsmann Irén, szorgalomért. Dbndler Erzsiké, kiváló szorgalomért. Páskuj Etelka, szorgalomért. Nuszbek Sándor, szép aipatőr képért Irimiás Szidi, bnzditásnl. Mauheimer Arnoldné, szorgalomért. Schilinger I., ízléses munkáért. Ábafi Aranka, szorgalom és jó ízlésért- Stiaszny Piroska, ízléses markáért. Kemény Sándorné, ízléses munkáért. Agod Agnes, buzdításul. Werner Józsefné, jó ízlésért. Goldstein Margit, jó munkáért. Diószeghy Ilonka, szép munkáért. Licsmann Szidi, szép munkáért. Békés Irénke, szorgalomért. Dobay Bella, szép munkáért. Nuszbek Juliska, kitűnő munkáért. Schwimmer Erzsi, kiváló szorgalomért. Scherer Lujza, szorgalomért. Weisz Erzsiké, szorgalomért. Destek Margit, szorgalomért. Dutkay Irma, szorgalomért. Bárdos Margit, szorgalomért. A kiállításoknak, egyik, mjn$ei$jor és mindenütt előforduló s elkerülhetetlen árnyoldala t. i. hogy a kiállítók egy része azzal nincsen megelégedve, ez­úttal is nyilvánult. Különösen szigorúnak és, nem minden tekintetben szerencsésnek véjik. a ruházati ipar csoportban megejtett birájatot, ámbár más cso­portban is — bár azqkban kisebb mérvben — hang­zottak kifogások, amely kifogások egy részét nem is tartják indokolatlanoknak. Egy dolog azonban min­den kételyen felül áll. Nevezetesen az, bogy a jury tagok, ha egyben-másban tévedtek is, jóhiszemüleg tévedtek és az előttük teljesen, ismeretlen kiállítók iránt sem rokon-, sem ellenszenv, sem egyéni elfo­gultság vagy részrehajlás nem vezette őket, amit más kiállításokról, különösen az- orosházi, makói, aradi, sőt a budapesti millennáris, kiállításról is, ahol nagyobbrészt helyi iparosok, voltak a bírálók, nem lehetne elmondani. Ezeken a kiállításokon a jury működése nemcsak kifogásokat, hanem majdnem re- volucziót keltett. Ma van a kiállítás zárónapja s befejezése. Lukács György főispán, mint a kiállítás véd­nöke s diszelnöke a kiállítási végrehajtó bizottság tagjai jelenlétében éa részvétele mellett délután, 6. órakor rekeszti be ünnepélyesen a kiállítást, amely 9 napon át oly élénkké és mozgalmassá tette városun­kat, amely kiállítás közgazdasági É társadalmi ked­vező hatásával még lesz alkalmunk behatóan foglal­kozni. Ma este 8 órakor van az ntolsó tündérest iß a népkertben és annak folyama, alatt ugyanott este 9 tórakor lesz a, tárgysorsjátékra vásárolt iparczikkek Ikisorsolása is. A kiállítók a kiállításon volt iparczikkeiket a be­szállítás alkalmával kapott elismervények ellenében augusztus 24-ikén, hétfőn reggel 7 órától déli 12, délután pedig 2—■£>, óráig szállíthatják eL Hlrdetmén y. A qagym.éltóságu m. kir. kereskedelmi minister úr legújabban kibocsátott 28599—1903. számú ren­deleté szerint az ipari munka vasárnapi szünetelése tekintetében a következők tartandók szem előtt: A). Végezhető az ipari munka vasárnapokon 1. Egész napon át: A baromfihizlaldák üzemben tartása; bocsu- ozikkek árusítása; cznkrászat és mézeskalácsos ipar; élőállatoknak mindennemű szállítása, a fényképészet fürdők üzeme; hírlapok elárusitása és széthordása; izraelita húsvéti kenyér előállítása és árusítása; jég- gyártása, szállítása, árusítása; kenyér, péksütemény, tej és gyümölcs árusítása és házhoz szállítása, az ezek árusítására berendezett üzletekből; a kofák üzlete; nyomdaiparnál a halasztást nem tűrő állami éa, hatósági nyomtatványok, szinlapok, műsorok, gyászjelentések előállítása és széthordása; országos vásárok napján mindennemű ipari és kereskedelmi elárusitás, fuvarozás; szálloda, vendéglő, sör, pálinka éa bormérő, kávéház és kávémérő iparoknál, ideértve a házhoz szóló megrendeléseket is; szódavíz gyártása, elárusitása és házhoz szállítása; természetes virágok árusítása. 2. Délután 2 óráig. A borbély és fodrászipar az üzleti helyiségben, azontúl csak magánlakásban, színházakban, vagy ha­sonló előadások alkalmával házhoz híva; a gépipar­nál a sürgős és halaszthatlan javítási munkák; kézi zálogüzletekben a zálogtárgyak bezálogositása és ki­váltása ; a kis iparnál sürgősen rendelt javítási mun­kák; magánosok által a sütőhöz vitt tésztanemüek kisütése, azonban ezen munkálatra a sütőiparos ren­des üzleti segédszemélyzetéből legfeljebb egy önként vállalkozó egyént alkalmazhat; mészáros és hentes iparnál az elkészítés, elárusitás és szállítás; sertés­hizlaló telepeknél a hizlaláshoz szükséges anyagok szállítása, sertéseknek a telepekbe behajtása. 3. Délelőtt 10 órájg: A napi élelmezéshez tartozó ezikkek, úgymint zöldségféléig só, liszt, ezukor, kávé, fűszer, bor, tbaa, ram, csemegék, főzelékek, husnemüek stb. ®1- árusitása. és l^ázhq^ szállításig valamint | ^téesj üzletekben is az elárusitás; g pék ipari munkálatok, ideértve a pékmühely.ékből történő elárusitást és házhoz-szájlff’fet is; vasárnapokra eső hetivásárokon az elgrusitps és szállítás; minden a még fentebb bem említett összes ipari és kereskedelmi üzletek­ben az elárusitás és házhoz szállítás­B) Szent István napján lényegtelen eltéréssel a fentebbi szabályók érvényesek. C) A munkaszüneti napot kővető napon az ipari munka megkezdhető: I. Éjjeli I órától: A pékipar kivételével mindennemű élelmiszerek előállítása és szállítására nézve. 2. Reggeli 3 órától: A fuvarozás előkészítésére és foganatba vételére. 3. Reggeli 5 órától: Élelmiszereket és italokat árusító kimérő üzle­teknél. 4. Reggeli 6 órától: A pékipar körébe eső összes munkálatok. A kemenczefütés azonban, — ha azt nem az üzleti segédszemélyzet, hanem az iparos házi cselédje végzi — nem esik ezen tilalom alá. Gyula, 1903. évi augusztus hó 2-án. 252 2—3 Dp. Varga Lpjos, rendőrkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom