Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-18 / 3. szám

Jóváhagyott határozat. A vármegye közönsége őszi közgyűlésében határozott a felett, bogy a föld- mivelésűgyi minister által a munkáslakások létesit- betésére adományozott 20,000 korona államsegély mely községek által 1 hogyan hasznéltassék fel. A belügyminister a törvényhatóság ezen véghatároza- tát jóváhagyta. A gyulai 48-as kör folyó bó 18-án délután 2 órakor saját helyiségében tisztujkással egybekötött évi rendes közgyűlést tart; a melyre az összes tag urakat ez utón is tisztelettel meghívja az elnökség. Halálozás. Egy fiatal asszony halálát vesszük részvéttel Spitzer Miklós békési gyógyszerész ifjú nejét, szül. Feuer Jennyt ragadta el a kérlelhetlen halál e hó 14-én. A boldogult leánya volt Feuer Ádám mezöberényi tekintélyes földbirtokosnak. Holt­testét Mezőberénybe szállították, hol temetéss csü­törtök délután volt nagyrészvót mellett. Véletlen lövés. Gajdács János csabai lakos kereki tanyáján baleset történt. Darabos György 25 éves béres és Wiczsr János 12 éves kanász- gyerek bementek a kamarába, ott lévén valami dolguk. A kamarában egy szegen fegyvert látott, mely megkapta a kanászgyerek figyelmét. Leemelte I puskát és a béres közvetlen közelében forgatta kezében. A fegyver hirtelen elsült, a béresa földre rogyott. A puska meg volt töltve serétre, melyek Darabosnak bal vállába hatoltak. Sérülése igen veszélyes, az orvosok azonban remélik, hogy élet­ben marad. A békéscsabai polgári kör a múlt kedden tar­totta meg évi rendes közgyűlését. Miután a múlt évre vonatkozó elnöki jelentést és pénztári szám­adást tudomásul vették, dr. Pándy István indítvá­nyára elhatározták, hogy Kossuth Lajos születésé­nek évfordulóját ezentál minden évben társasvaoso- rával megünneplik, amelyen csak egy az adakozás­ból beszerzendő díszes serleggel mondandó és Kossuth érdemeit méltató pothérköszöntő fog el hangzani. A Kossuth szoborra 100 koronát szava­zott meg a közgyűlés. Elhatározta továbbá a köz­gyűlés, hogy a kör 40 éves fennállásának évfordu­lóját a tavasszal megünnepli. Megtartották végül a tiszt aj i t á s t, elnök lett Fábry Károly, alelnök Achim János, közös tiszt Galli János, ügyész Pándi István dr.,a választmány tagjai lettek Gaulik János, Miklyu Z. György, Timkó János, Kován Endre, Achim László, Ulrich »Győző, póttagok Gál István, Petneházy 'Gyula, Ubrin Pál, számvizsgálók lettek Ubrin András, Uhria Károly és Tbury László. Az endrődi lányok. A hiharmegyei komádi kendergyárban Endrőd községből mintegy negyven leány dolgozik. E lányok pár nappal ezelőtt kérték az igazgatóságot, hogy adják ki munkakönyvüket meg a bizonyítványukat, mivel nem akarnak tovább ott maradni, mert a kender por tőnkre teszi egészségüket. Az igazgatóság erről hallani sem akart és nem teljesítette a lányok kérését. Ezek többnek tartván egészségüket mindennél, ennek daczára is ott hagyták a gyárat és haza mentek.. A kendergyár feljelentette a lányokat és minden ellenkezésük hiába volt, mert sirva-riva kisérték vissza a csendőrök és erővel munkába állították őket. Most aztán a lányok útiköltségük megtérítését is követelik, mert semmi áron sem akarnak tovább az egészségrontó helyen maradni. Endrödön folyó hó 13-án reggel Vaszkó Etelka 7 éves kisleányt egy kóborkutya megmaria. A ku­tyát azonnal agyonütötték és a vizsgálat megálla­pította, hogy veszett volt. A kis leányon levő sok ruha a harapást fertartotta és mivel a kutyának csak a foga nyomai látszottak, vérmérgezést nem állapítottak meg, igy Budapestre sem szállították, hanem itthon vették ápolás alá. A kutyákra 40 napi zárlatot rendeltek. Szerencsétlenül járt Szarvason Bartyik András, a főgimnázium udvarosa, ki e hó 9-én a kályhába fát akart rakni s kinyitván | kályha ajtaját, ki­csapott belőle a láng s Bartyiknak mindkét szemét összeégette úgy, hogy a szerencsétlen ember el­vesztette szemevilágát. A szarvasi nyerők. A deczember hó 30-án végbement államsorsjáték búzásán jelentékeny ösz- szeg jutott Békésmegyébe. Egy szarvasi 10 tagú társaság ugyanis 50,000 koronát nyert ezen a sors­játékon s a boldog sorsjegytulajdonosok mindenike a nyereményadó levonása után 4000—4000 koronát kapott ez összegből. Libatolvajt fogott az orosházi rendőrség a múlt héten Klembóczky János kondorosi kémény­seprő személyében, ki fekete mestersége mellett, nagy vonzalommal viseltetett a fehér libák iránt és 10 darabot elcsípett Székács József pusztaszent- tornyai majorjából. De az elárusítóékor rajtavesz­tett, mert a ludakat felismerték s a tolvaj kémény-* seprő ped'g a járásbíróság elé kerül. Piknik Tótkomlóson. Nagyon sikerült batyu- bálat rendeztek Tótkomlóson az ottani hölgyek a „Komló“ vendéglőben, amelyben az egész Tót­komlós és környéki társadalom résztvett s amely­ben pazar jókedv, sok tánezos és kevés petrezse- lyemárulás volt s reggeli 7 óráig tartott. Kereskedő ifjak bálja Szarvason. Reggelig tartó fényes és kedélyes mulatságot tartottak e hó 3-án a szarvasi kereskedő ifjak az „Árpád* szálló­ban, amelyen Szarvas község társadalma rang és felekezeti különbség nélkül, csaknem teljes szám­ban résztvett. Elveszett. Folyó ho 10-én délután a gyula­vidéki takarékból kijövet Braun Dávid a nevére kiállított takarék és hitelszövetkezeti befizetési könyvecskét, melyre 1048 korona van befizetve, el­vesztette. A becsületes megtaláló — miután a köny­vet úgy sem értékesítheti — illő jutalomban része­sül, ha a könyvet Braun Dávid ée fia ezógnek visz- szaszolgáltatja. Tarka képek. Ebben az egyszerű, közönséges évben is sok mindenféle fog történni. Az események s tár­sadalmi mozgalmak máris kezdenek egymásra halmozódni. Minden téren élénkebb az élet. A hatóságok fejlődnek, átalakulnak, újak kelet­keznek, testületek s társaságok szervezkednek. Az embereknek a látköre tágul, az élet újabb és újabb tüneteket mutat. Részint nehezebbé válik a megélhetés, részint könnyebbé s asze­rint, amint valaki ügyesebbé képzi magát a megélhetési feltételek biztosításában, vagy el­marad a többitől. Szabad a verseny. Tessék beszállani az élet kupéiba. Természetesen a harmadosztályuak irigylik az elsőosztályuakat, az elsőosztályuak meg a külön szakaszban, sza­lonkocsikban utazókat. De azért mindannyian elérünk a végállomáshoz : oda, hol már nem fáj semmi s nem fizetünk adót. Addig azonban, mig odáig eljutunk, száll­junk ki és bámuljuk meg az uj tn. kir. állami pénztárakat, amelyek a Tégi s nem valami kel­lemes hangzású adóhivatalokból és a vármegyei pénztárakból támadtak egyszerűsített egyesítés folytán. Az egyesülés úgy történt, hogy az adó­hivataloknak kitörölték a hátulját, de meg­hagyták az adót, a hivatal helyébe jött a pénz­tár s ennek elébe államosították a vármegyét : igy lett állampénztár. De ez még nem minden. A pénz olvasva, a pénztár ellenőrizve jó. A pénztárak ellenőrző pásztoraiul rendelték a m. kir. pénzürgyigazga- tóságok mellé a számvevőségeket. Ezek csupa uj s jelentőségteljes czimzéssel dicsekvő dignftá- riusokból állanak most. Például egy volt vár­megyei fogalmazó számgyakornok teljes nagy czime újév óta a következő : A m. kir. pénzügyiigazgatóság mellé rendelt számvevőségihez ideiglenesen beosztott, rendel­kezési állapotba helyezett vármegyei fogalmazó számgyakornok, Kérem gyakorolni ennek a czim- nek a kimondását, mert a többieké is mind ilyen. A varmegyéknek pedig újévi üdvözletek meg­váltása czimén belenyúltak a zsebébe s kiszedték belőle a pénzt, meg a mi pénzt ért. Egyébként meghagyták önrendelkezési jogát. Ezzel kezdték meg az államosítást. A pénztelen vármegyékkel most már könnyű lesz elbánni. Annál nehezebben esett a válás a vár­megyei pénztárnokoknak és számvevőknek 6 tőlük. — Tudj’ Isten, valahányan vagytok, mind olyan kedves alakjai voltatok a vármegyének, hogy sir a lelkünk utánatok. De hát a kérlel­hetetlenbe bele kellett nyugodni. Azaz, hogy nem oda fináncz. Az ilyesmit nem lehet csak úgy simán, újévi köszöntőkben elvégezni, ennek meg kell ülni a torát s csapni egy olyan mag­num áldomást, hogy a kaszinó italmérési enge­délyének kiterjesztéséért kelljen folyamodni. És a mi derék finánczaink megértették a hivó szó­zatot, (nem hiába, hogy a vármegyei vér még pezseg bennük), s tegnap este az ő kezdemé­nyezésükre nagy bankettre gyűlt össze a ne­mes, nemzetes, vitézlő vármegye és a tekinte­tes kir. pénzügyigazgatóság, a mellé rendelt számvevőség, úgyszintén az állampénztár recte adóhivatal, hogy megpecsételjék azt a törvényes köteléket, melybe január elseje óta kerültek egymással. Midőn e sorokat iram, még nem vagyok abban a kellemes helyzetben, hogy a bankett lefolyásáról Írhassak, azt azonban előre is konstatálhatom, hogy az uj házasfelek jól íó7- tötték az éjszakát, sok köszöntőt mondtak egy­más egészségére. így történt, hogy a megyeis­ták és a finánezok összekeveredtek i ezentúl egyik sem fogja különbnek tekinteni a másikat. A másik a mit konstatálnom kell, az idei bálák. Annyi konczert és bál tán még egy év­ben sem volt, mint az idén, az emberek egy­másra Hezitálnak a bál rendezésben s úgy lát­szik a létért való küzdelem már erre a térre is átcsap. Legnagyobb arányúnak ígérkezik az Erzsé­bet hangverseny, a mely a vármegye székhelyén I hó 24-én a vármegyeházán lesz megtartva. A bál, illetve hangverseny összes tiszta jövedelme Erzsébet királyné szobor-alapja javára fog for dittatni. A kegyeletes czél bizonyára az egész vármegyéből összefogja hozni az úri közönséget, ja kik jól fognak mulatni, mert a rendezőség, mely most még nem a czél, hanem a czél elé­résére szolgáló eszköz érdekében buzgólkodik, mindent elkövet arra nézve, hogy ezen az esté­lyen mindenki, természetesen első sorban a bá­jos hölgyek az idei farsang alatt a legjobban mulassanak. Tegnap folyt le Orosházán a farsang legkiemel­kedőbb felolvasó estélye, a melyen olyan illustris iró és kivaló férfiú, mint dr. Eukács György vármegyénk főispánja működött közre felolva­sásával, kinek felolvasását lapunk tárczarovatá- ban közölni fogjuk. Az est lefolyásának részle­teiről még nem Írhattam, azonban azt biztosan mondhatom, hogy a siker fényes volt. •Nagyszabású mulatsága lesz a farsangnak a békéscsabai fiatalság fehér-bálja. Már a meghívó­juk is igen tetszős és a mellett amerikaias, mert hirdetési rovat is van benne t. i. két divatáru kereskedés hirdetése, ahol a bálra való batiszt kelmét lehet kapni. A bál igen festőinek Ígér­kezik, mert ha a meghívóhoz mellékelt fehér- batisztban jelennek meg a tánezosnők és barna batisztban a mamák mind, az igen jól fogja ma-1 g'át kivenni s igen érdekessé teszi a mulatságot. A mamákat mindjárt előre meglehet különböz­tetni s ha arra kerül á sor: beszélni velők. A csabai fehér-estély iránt az egész vármegyében nagy az érdeklődés. Békéscsabán különben tegnap este is nagy bál volt, a békéscsabai „gazdák“ bálja, a mely mint Írják, legsikerültebb bálák közé tartozik már évek óta a megyében. A rendezőség mind csupa előkelő gazdákból állt s a közönség nagy része is mely a bálon megjelent a leggazdagabb gazda­körökből való volt. A „gazdakör" alapja javára szép kis összeg jutott. Utoljára hagytam a sajtó munkásainak ez idei mulatságát, a nyomdász estélyt. A rendezőség már hetek óta töri a fejét rajta, hogy rendkívüli dolgot — valami újat találjon ki, olyat, a mi még nem volt Gyulán s mely a bál sikerét óriásivá tegye. A terv az, hogy az eleven nyomdát mutatjuk be a közönségnek, annak a beléletéről tájékoz­tatjuk a legapróbb részletekig. És pedig egyikőnk fog a szinen megjelenő eleven képekhez állandó magyarázattal szolgálni s közbe is, mig az'egyes képek ki alakulnak, a nyomdáról, az újság szer­kesztéséről, a kuliszsza titkokról felolvasni. A nyomdászok serényen készülődnek s igen sike­rült tablók vannak tervben, a melyeknek a ki­vitele igen érdekes lesz. Már a meghivók szö­vege el fog egyet-mást árulni a meglepetésszerü rendezésből. A meghivók most készülnek s leg­később január végére küldetnek szét. Az estély napja február 14-ike. ________ (ss-ó.) Ir odalom. A Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyv. 1903-iki év­folyam megjelent és a mint az előttünk fekvő mun­kából látjuk, az valósággal nélkülözhetetlen mind­azokra nézve, a kik értékpapírokkal és különösen sorsjegyekkel birnak. A közel 300 oldalra terjedő Évkönyv útmutatást ad a jelzálogos kölcsönök fel­vételére, közölvén az összes fővárosi intézetek e részbeni határozmányait, kimutatja a kamatozó pa­pírok szelvényeinek értékét, esedékességét és elévü­lési idejét; tartalmazza a pupillaris, óvadékképes és katonai házassági biztosítékra alkalmas papírok jegy­zékét ; közöl mindenféle tudnivalókat az értékpapír- forgalom köréből és végül tartalmazza az 1902. év végéig kihúzott, de kifizetésre még be nem mutatott magyar, osztrák és külföldi sorsjegyeknek, részvéy nyéknek, kötvényeknek és zálogleveleknek kimutatá­sát. A Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet a Pénzügyi Hírlap összes előfizetői a január 3-iki számmal szét- küldve ingyen kapták meg. Törvényszéki csarnok. Pályázat. A Fekete Gyula elhalálozásával üresedésbe jött gyulai járásbirói állásra hirdet pá­lyázatot Novak Kamill kir. törvényszéki elnök. _ Pá lyázati kérvények két hét alatt nyújtandók hozzá be. Az anyós. Kelement Jánosné sz.'Szikrai Judit is hatást gyakorolt az általános világnézet, t. i. ő sem szerette az anyósat és ezt mindig kézzelfog­hatóan kimutatta és gyorsan, nevéhez illően, mint a szikra járt el. így 1902. január 10-én is anyósa hozzámenvén s mintán a nyelvökkel kifáradtak s az anyóst a konyhába, onnan az udvarra lökte ki s bár nagyon megütötte az anyós magát, — amint a tér-' helt megjegyzé, — az utolsó szó mégis az övé volt, oly kifejezés, mit ő nem reprodukálhat a méltó- ságos, nagyságos főjárásbiroság előtt. — Az anyós vagy 6 hétig feküdt sérelmei következtében, a menye pedig ezért csak 15 napot kapott, meg is elegedett vele, csak az anyós jegyezte meg, hogy ő úgy megütötte a karját, hogy azóta nem is tud olyan hangosan beszélni, ami különben nem is haj. A Sárrétről. Szeghalmon talán azért, hogy a Bourbon herczeg sth. nem alakított párbajellenes mozgalmat, vagy talán egyéb ősszeszóllalkozásból egy bérlő, a szolgabiró és egy ügyvédjelölt 1902. julius 12-én kardpárbajt vívtak, melynek eredménye az lett, hogy az ügyvédjelölt, — ki a két társával megvívott 4 napi és a bérlő 12 napi gyógyidőt igénylő sérüléseket szenvedtek. E hó 12-én meg­tartott fótárgyaláson a párbajozók beismerték a pár­baj megtörténtét, hivatkoztak azonban a társadalmi kényszerre és arra, hogy egyikj tartalékos tiszt rangját vGszitstts volna különben. A kir. törvény- szék miDden enyhítő körülmény figyelembe vétele mellett, a bérlőt és szolgabirot 3—3 napi, az ügy­védjelöltet 10 napi államfogházra ítélte jogerősen Heti pia ez. Gyula, januái hó 16. Ü budapesti árutőzsdén gabonanemüekben állandóan szilárd hangulat uralkodott és az árak 15—20 fillérrel emelkedtek. ' Heti piaczuukon nagyobb felhozatal és élénk vételkedv mellett eladatott 50 kilogrammonként koronában : búza ........................ 7-30—7-60-ig takar na, árpa . . . 5 30—5'40-ig zab........................5'40—6‘50-ig ku koricza . .. . . 5'40—5-60-ág N y i I t t é r. ) A tejszövetkezet dirigálói felkértek, hogy a szövetkezetnél rendszeresített pénztárnoki állást fogadjam ól, mivel az eddigi pénztáruok, Ludvig Mihály lemondott. Én ezen tisztséget — gazdálko­dásomra való tekintettel — nem akartam elfogadni, de több igazgatói tag többszöri felkérésének végre engedve, az állást elfogadtam és gazdálkodásomban oly irányú intézkedéseket .tettem, hogy a pénztár- noki teendőket úgy végezhessem el, amint azt a szövetkezet érdeke megkí vánja. A megtörtént jegyző­választás után győződtem meg, bogy az ón pénztár­noki állásom csak kortesfogás volt, nekem .pedig a gazdálkodásomba tett intézkedésem folytán anyagi romlásomra törtek, aligha végeztek megdicsérendő cselekedetet, amiért az ilyen eljárásnak a megbirá- lását a nagy közönségre bizom. Annyi bizonyos, hogy a tejszövetkezetnél ezen dirigáló urak a szö­vetkezet érdekét félre dobva, előbbre helyeznek egy jegyzői választást. Ily körülmények között nem vár­ható a szövetkezetnek felvirágoztatása. Végül meg­jegyzem, hogy a tejszövetkezet köpönyege alá bujt ezen urak eljárásával tovább foglalkozni nem szán­dékozom, ha azonban ezek után is a szövetkezet tekintélyének fólrevetésóvel követnek ilyen kortes­fogásokat, akkor azt nem fogom tovább is tétlenül elnézni, mert aki mást nem tart tiszteletben, az maga sem számíthat arra. 19 i_i Pettner József. *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősségét a Smerkesztö. HIRDETÉSEK. 874/1902. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszék 1902. évi 13034. sz. végzése következtében dr. Igaz Pál békési ügyvéd által képviselt Sziics Gábor békési lakos javára Csendes Bálint és neje dobozmegyeri lakosok ellen 1600 korona s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1900 koronára becsült 1 lokomobil, 1 malomjárat és 1 hengerszita készülék­ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek .a gyulai bir. járásbíróság 1902. V. 586/2. számú végzése folytán 1600 korona tőke- követelés, ennek T 902. évi november hó 5-ik napjá­tól járó 6 százalék kamatai és eddig összesen 131 korona 12 .fillérben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig Dobozmegyeren alperesek lakásán leendő eszközlésére 1903. évi január hó 30-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és abhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez: 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. Kelt Gyulán, 1903. évi január hó 15-ik napján. T.ar Gyula, kir. bírósági végrehajtó. @0@@!@®®@@@|@® Munkácsi Mihály (Ferenczy- utcza 13339. szám alatt 1 utczai lakás 3 szoba, konyha, kamra, pincze és kert. — Ugyanott egy utczai, esetleg két utczai szoba, konyha, kamara és mellékhe­lyiségek április 34-től kiadók. Bőrebbet az,,Erkel“ gőzma­lomban. 15 1—1 ®®®®®®®®®®®® Meghívó. A gyulavidéki takarékpénztár részvény- társaságnak Gyulán, folyó 1903. évi február hó l-én délelőtt 10 órakor az intézet helyi­ségében tartandó HI-ik évi rendes közgyűlésére a t. ez. részvényesek ezennel tisztelettel meg­hivatnak. Tárgysorozat: 1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére, két részvényes kiküldése. 2. Az igazgatóság éB felügyelő-bizottság je­lentése, az 1902. évre vonatkozó mérleg, nyereség és veszteség számla beterjesztése, a tiszta nyere­ménynek felosztása iránti igazgatósági javaslat tárgyalása és a felmentvény iránti határozathozatal. 3. Elnök, alelnök, vezérigazgató és 4 igazgató- sági tag, továbbá 4 felügyelő-bizottsági tag és vé­gül 5 tagú fegyelmi-bizottságnak három évre való megválasztása. 4. A részvényeseknek az alapszabályoknak 15. §-án alapuló netaláni indítványai. Gyulán, 1903. év január hó 14-én. Gerlein Reinhart, 44 1—2 alelnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom