Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-18 / 3. szám

HIEDETESE ET. DEUTSCH JAKAB diszmű, férfi és női divat, rövidáru üzlete Gyulán. Telefon 46. sz. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát farsangi czikkekben u. m. ruhadiszekben, csipkékben, blouse selymekben, fűzőkben, báli czipőkben és legyezőkben. Hazai gyártmányú valódi pécsi keztyük egyedüli raktára. Valódi orosz kalucsnik és hóczipökböl állandó nagy raktárt tartok. Mindennemű béiésárák, u. m. foulard, atlasz, impresz és egész uj fajta luszfer-szaténok tetemesen és újonnan leszállított árakon kaphatók. Vidéki telefoni rendeléseknek is szívesen és gyorsan teszek eleget. Kiváló tisztelettel: Deutsch «Jakab. 2 3—10 Köhögésben szenvedők kísértsék meg a legjobb és legkedveltebb Kaiser-féle * mell-bonbont közjegyzői okirat tesz tanú­ságot e szer hasznos voltáról, mely szer köhögés rekedtség, katarus és elnyálkásodásnál csodahatásu. 358 15-24 Utánzatoktól óvakodjunk! Csomagja 20 és 40 fillér. Gyulai főraktár: Ferentzy Alajos-nái. 2740- Minden nap friss pörkölés — jó Aü olcsó I kgr. pörkölt kávé ........... I frt 89 kr. I n nyers „ I „ 68 „ Postacsomag 4% kilo kávé portémentesen küldetik. | BRÜLL GYULA (SZENES SÁNDOR UTÓDA) Budapest, V., Nádorutcza 16 NEUSTEIN FULOP czukrozott hashajtó labdacsai mit már évek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has­hajtó és oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész­tést és teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik. Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 30 fill., egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilulát tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fill, elöleges beküldése után 1 tekercs portómentesen kOldetik meg. I—’ Óvás I Utánzásoktól különösen óvakodjunk. NEUSTEIN FÜLÖP •Szent Lipóthoz" czímzett gyógyszertára I Wien, I., Plankengasse 6. mm­REICH L. FIAI bieggyirosok, cs. is klr. udvari szállítók BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér- 2. szám. Ajánlják legjobb minőségben gyártott Sypbon-'éa gazeuse pat&czkokat legolcsóbb árak .mellett és pedig: 1 Lidi kb. 200 drb. 16 tmczlás sima, fehér v. világos kék (aqua* njariu) színű Syphonpalicjkot talppal vagy talp nélkül: 62 korona 1 Lidi kb_200 drb. gueniepalacskot gumrálgyürüvel és üveg­golyóval ellátva, fehér vagy világos kék (aquamarin) sziuü, magas vagy alacsony alak: . . . ,4 .... % • 52 korona Szállítás a csomagolást beleértve, budapesti pályaudvarig bér- mentve, készpénzfizetés ellenében 2% scontó — 10 láda rendelés után.5% rabatt. Más nagyságúak és különféle általunk törvényesen védett alakokat megfelelően olcsón szállítunk. Préselt Írások vagy czógvéséseknél Csakis az elkészítési önköltséget számítjuk, ellenben az alak és kliséért költség nemszámittatik. Megjegyzük még, hogy megvizsgált 20 légkör nyomású Syphonpalaczkaink Mágyardrszág- ban csak kizárólagosan közve^en a mi gyárunkbólszerézhetök be. fontos niÉi utíjimonpá! Alapittntott 1846. Szükséglete beszerzése előtt ne mulassza el Tausky J. Fiai ruha- és fehérnemüek-gyirától Pozsony a speciális árjegyzéket, mely különféle czélszerüen összeállított kelengye - költségvetéseket tartal­maz, bérmentesen meghozatni Megbízható czég I Pontos kiszolgálás ! Jutányos szabott árak! ^ Kiváló munka I Jó anyag 1 Az I. Gyulavárosi takarékpénztár évi rendes közgyűlése 1903. február hó 2-án d. e. II órakor Gyulán, az intézet helyiségében fog megtar­tatni, melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak. T árgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen­tése, az 1902. évi zárszámadások olőterjesztése s a felmentvénynek megadása. 2. Az 1903. évi kölieégvetésnek megállapítása. 3. Az. 1902. évi tiszta nyereménynek felosz­tása feletti határozathozatal. Gyulán, 1903. évi január hó 15-én. Gróh Ferencz, 16 1—1 alelnök. Eladó kocsik. Csinos és jó féderes kocsik jutányos áron kaphatók: Péter szatler-mesternél. 5 1—1 Kiadó szoba. Kény el in esen bútorozott ntezai szoba, külön bejárat tál, azonnal kiadó. 101-3 Munkácsy utcza 1239. szám. m- MAGYAR IPAR Következőn felsorolt saját készítményű jó minőségű árúinknak árjegyzékét áttekintésre ajánljuk. 1 drb bécsi piros paplan..........................................1 frt 80 1 * bordon „ „ ......... 2 „ 60 1 „ Satin Chachmit paplan ....... 8 „ 80 1 „ atlasz „ „ ....... 5 „ 29 1 „ selyem atlasz .......... 8 „ 50 8 részű volin matratz .........................................4 „ 50 8 „ Crin de afrique. 7 „ — 1 „ szőr . ........................................................10 „ — 1 .. „ 14 B — 1 szalmazsák lefűzve.......................................... 2 „ 20 1 drb aczél sodrony ágybetét.................................5 „ 50 1 „ párnázott ruganyos matratz......................15 „ — 1 összehajtható vaságy tengerifű matratzal . . 10 „ — 1 drb flanel takaró..............................................1,50 1 asztal, 2 ágyteritő .........................................5 „ 50 Gichner Mór és Testvére Budapest, IV., Muzeum-körút 27. szám. Vérgyógyítás (Hemopafia). Uj és ere­deti 15 év óta kipróbált gyógymód, a mely hazánk és a külföld jobb köreiben általános elismerésnek örvend. Rendkívüli jó sikerrel lesz alkalmazva asthma, szív-, gyomor-, hólyag­os idegbajokban, vér- és bőrbántalmak ellen M kizárja az elmezavar és szélhűdés beálltát. A kezelése kellemes, nem gátolja a beteget aapi foglalkozásában és tartós, gyökeres gyó­gyulást eredményez. E gyógymód megalapítója Dr. Kovács J. fővárosi orvos, a kinek Buda­pesten, V., Váczi-körtít 18. sz. alatt egy, ezen czélra berendezett orvosi rendelő intézete van, melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, a kik a fent elősorolt bajok valamelyikében szenvednek. Dr. Kovács J levélbeli meg­keresésre készségesen válaszol. melylyel mindenki azonnal ■ moshatóan újjá aranyozhat: ■I nű-.<»rA*At cvnhrAl ' I juj! Aranyozó, tűkör- és képkeretet, szobrot, virágasztalt, templomcsillárt stb. — Egy üveg ecsettel 80 kr.. Vb literes üveg frt 1.50, 1I* literes nagy üveg 3 frt. — Sport-czikkek, gyermek-játékszerek, háztartási- és ebédlő asztal-kellékek, utazás- és betegápoláshoz való tárgyak felől nagy, képes árjegyzéket bementve küld KERTÉSZ TÓDOR Budapest, IV, Kristóf tér. 3438/1902. tkvi. f Árverési hirdetményi kivonat. A gyulai kir. törvényszék, m nt telekkönyvi atóság közhírré teszi, hogy Schneider János gyu- ai lakos végrehajtaténak Páskuj Józsefbe szül. 6volen8zki Unka gyulai lakos végrehajtást szenvedő elleni 88 korona tőkekövetelés és jár., továbbá csatlakozónak kimondott Túri Gábor végrehajtató- nak 45 korona töke s jár á a gyulai 2524. számú tjkvben A—j—1. rsz. alatt felvett ingatlan tekinteté­ben ugyancsak csatlakozónak kimo dott dr. Márki János végrebajtatónak 8 kor. közjegyzői díj és jár. vánti végrehajtási ügyében a gyulai kir.|törvényszék területén levő, Gyulán fekvő, a gyulai 2524. számú tjkvben A—j— I. sor, 5721, hrsz alatt felvett 1 bold 10 I |-el területű törökzug-ajtóafoki egész szőlőre ezennel megállapított 198 korona és a gyulai 4968. számú tjkvben A—{—1. sor (3321—3322/a) brez. a. felvett 99 ’/is Bjtpj területű 930/1. sz. udvar és erttel ellátott beüelkes házra 1200 koronában özén­él megállapított kikiáltási árban elrendelte, azon altétellel azonban, bogy a gyulai 4968. sz. tjkvben 9 szám alatt felvett ingatlanra C 4. és 5. alatt özv. Hoffmann József és neje szül. Szikes Terézia lávára egy külön szoba, felkonyha, félpadláa, fél- kamra és féludvarral korlátolt életfogytiglani lakás zolgalmi jog az árverés által nem ériutetik. Minthogy pedig ezen szolgalmi jogot megelő­zőleg is van követelés ezen ingatlanra bekebelezve [ezen megelőző követelés, valamint az előnyös téte­lek teljes kielégítésére* 600 korona megállapittaiik ■igy aménnyiben a gyulai 4968 számú tjkvben |A-j-l. rszám alatt felvett ingatlan a szolgalmi jog fenntartásával oly árban adatik el mely a szolga- jóm tkvi bejegyzését megelőző C) 1. alatti teher­tétel és az előnyös tételek fedezésére megállapított (600) hatazáz koronát meg nem üti az árverés ha­tálytalanná válik és az ingatlan a szolgalmi jog fenn­tartása nélkül a kitűzött határnapon újabban el- lárvereztetik. A fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi márczius hó 16-ik napján délelőtt 9 órakor Gyulán a kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság árve- relő helyiségében (földszint 16. sz ajtó) megtar­tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál­tási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 43. §-ában jelzett árfolyammal számított és'az 1881. évi november hó 1-én 3333 szám a. kelt m. kir. igazságügyi ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke­zéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle­ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer­vényt átszolgáltatni. Kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. Gyulán, 1902. évi deczember 31-én. Lehotzky, 9 )—1 kir. törvényszéki albiró. üffig, festék-, kenczs- és lakkgyár RATER E. ésT? — József főtierczeg udvari szállítója, a magyar államvasutak ?!^.aa,viI1,la,ok BUDAPEST, V., VÁCZ.-ÚT 6. SZÁM. SZABADALMAKAT ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT PÁSZTOR (TÖRV BEJ. CZÉG) UDflPEST, ERZSÉBET-KGRUT \7.t Megszerez szabadalmakat.Wnandroz falmányoKat. belajstrorrujz vi(Jjegyek? Ul Csipke-, vegyészeti tisztitó és müfestö intézete V. IEHMAL KÁROLY zongora.gyápos kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok raktára és kölcsönző-intézet — Budapest, IV., Károly-körút 20 IÁ (ezelőtt Kronfusz) Megbízások átvétetnek: Budapesten, Vili Baross-utcza 85. ------Telefon’5708. sz.---------­Bu dapesti malomépítészet és gépgyár PODVlNECZ ÉS tiEISLER BUPAPEST, Vacei-ut wk. GYÄHT: ' BENZIN MOTOROKAT ÉS BENZIN LOKOMOBILOKAT szelepes vezónymUvel 2-50 lóerőig. Megbízható képviselők kerestetnek. Tannin« BBSS szer I uiinin^uiiu sotétszöke. Harm es fekete. Ára5 Kor A szájnak és fogaknak fl Q A M K. 1.76 és legeslegjobb az 88 fill. Crerny-féle keleti m i«gj0bb é> Itgeg4»u6gssebt náptte- DÍ170 ATC I ,x*r* * üveg Ars 2 korona. Ebhez IfULOA I EJ balzsam-azeppin 60 fillér. FószétkOldési hely: Czony J. Acton, Becs, XVIII.,Carl Luówigitr. 6. 12 1—50 Haszonbérbe kiadó lakások, esetleg az egész ház szabadkéz­ből eladó. Mágocsi-utcza 371. sz. Bővebbet Tulkán gépésznél közkórház. 17 —i Hirdetmény. A belvárosban egy 3 szobás lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel, kedvező feltételek mellett szabadkézből eladó. Értekezhetni a kiadóhivatalban. 6 1—3 Értesítés. Tudatom az igen tisztelt vevő közön­séggel, hogy eddigi Rosenthal Gusztáv és Társa uraktól bizománybán birt röfös- és divatáru-üzletet a rom. kath. egyház tulajdonát képező bér- házbai) átvettem, tőlük elváltam és azt GTERU Zfcv£_ czég alatt tovább vezetem. Személyesen történt bevásárlásom alkal­mával Magyarország legnagyobb paplangyá­rosával Összeköttetésbe jöttem, azon kelle­mes helyzetben vagyok, hogy az eddig 7 frt 50 krért elárusittott 2 sze­mélyes selyem Cloth paplant én most 3 forint 75 krért árusíthatom. Megvettem egy vászongyárostól ÖSSZeS Vásznait, melyet a most közelgő idényben teljesen gyári árban fogok eladásra bocsájtani. Ajánlom továbbá a raktáron nagy vá­lasztékban levő divaios szövetek, Jelinek, szaténok, festös, karton és s# kanavásznaimat. A pontos és olcsó kiszolgálásról a t. vevő közönséget előre is biztosíthatom, maradtam illő tisztelettel: 8i-i Stern.

Next

/
Oldalképek
Tartalom