Békés, 1902 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1902-12-14 / 50. szám

Melléklet a „Békés'' 1902.50-ik számához. szóval való megbeszélése, megállapítása az uj rend­szer fölytáni változásoknak. A jegyzői egylet dél­ben társas ebédet tart. Karácsonyi bazár. Közeledvén a karácsony ünnepe, a meglepetések és ajándékok e kedves és várvavárt ünnepére megélénkülnek az üzletek ki­rakatai s fölöslegessé teszik azokat a fővárosból és külföldről küldött árjegyzékeket, amelyek ilyenkor elözönlik a vevő közönséget. Kiáltó reklám, ön­magát meghazudtoló, olcsóságánál fogva a jó mi­nőséget kizáró dicséret, nagyhangú frázis mutatják az őrületes versenyt, melylyel ma a kereskedelem dolgozik s amely őrületes versenyben buknia kell a szerénynek, a szolidnak, ha a vevő közönség nem ismerve fel a helyzetet, felül a vásári nagy dob lármájának. — A hazai iparpártolásnak, mely ma még csak frázisban él, alklmas teret szolgáltat a karácsony. A helyi ipar és kereskedelem párto­lása az első lépcsője, az abéczéje a hazai ipar kultiválásának s azért figyelmeztetjük közönségün­ket, hogy karácsonyi meglepetésül szánt czikkeit ne árjegyzékekből szedje ki, melyek papíron szeb­bet mutatnak, mint természetben, hanem tegyen előbb egy Bétát a gyulai üzletek előtt. Pár év alatt óriási a haladás üzleti életünkben. — ízléses kira­katok, nagy választék a czikkekben láthatók ^ ma már nem szabad kicsinylő mosolylyal elfordulni a helyi kereskedelemtől, mert az megállja minden tekintetben a versenyt az importtal. — A ruha- és szövetkereskedések közül Rosenthal és társa, Kará­csonyi, Kocsis üzletei; a nornbergi-, játék-és divat üzletek közül Deutsch Jakab, Deutsch József, Schwimmer Arnold, Nádor Mór és Goldberger\ Ignácz üzletei, Feuer Márk készruha üzlete, Breznay,, Katz üvegüzletei minden igényt képesek kielégí­teni. Hasonló választék és árú áll rendelkezésre a karácsonyfa és ünnepi konyha-, illetőleg a fűszer- kereskedésekben, Ferentzy, Reisner és Wolf,Zuzmann, Féhn, Kohlmann, és Lusztig üzleteiben s alkalmas ajándékozási czikkekkel szolgál a Schmidt Gyula kőhíd melletti fémárubáza. Amit legutoljára hagy­tunk, a könyvpiacz. Dobay János üzletében pazar felszereléssel várják a vevőket a szebbnél-szebb diszmüvek, irodalmi újdonságok, Írószerek és levél­papírok. a karácsonyi meglepetések legalkalmasabb eszközei. — Egyszóval, mindent lehet ma kapni Gyulán, csak pénz kell hozzá. A nőegylet hangversenye. Erősen folynak a készületek a gyulai nőegylet estélyére, a melynek határidejét véglegesen deczember 28 ára állapították meg. Az estély hangversenynyel kezdődik, a mely­nek műsora igen élvezetes szórakozást Ígérve kelti fel azok érdeklődését, a kik tánczolni nem akarnak. A hangverseny után kezdetét veszi a tánczmulatság, melynek egész folyama alatt az arra kivánkozókat theával látják el a nőegylet felkért gazdasszonyai és az ezeknek segédkező szép leányok. Az estélyre szóló meghívókat a héten szétküldik. Az izraelita nőegylet theaestélye tegnap este zajlott le előrelátható szép siker mellett a népkerti pavilion nagytermében. A jótékonyczélu estélyen minden theát egy koronáért mértek a szép leányok ós menyecskék, mig a theasüteinényeket a nőegylet tagjai adakozták össze, amit a thea mellé díjta­lanul szolgáltattak ki. Theázás után táncz követke­zett, amely pazar jó hangulatban tartott a reggeli órákig. Az estélyről bővebb referádával jövő számunkban szolgálunk. Az újvárosi olvasókör deczember 28-án tar­tandó hangversenynyel egybekötött tánczmulatsá- gára a meghívók a napokban lesznek szétküldve. A gyulai olvasókörök közt tevékenységre és élet­revalóságra elsők közt álló újvárosi olvasókör es­télye iránt általános az érdeklődés. Egyrészről az elmúlt évek és mulatságok sikerei, másrészről a mostani hangverseny programmja teljes garancziát nyújt a közelgő estély — amúgy is előrelátható — sikeréről. A műsor gazdag, változatos és a közön­ség bizonyára gyönyörködni fog benne, ez is vonzza tehát a publikumot, azután meg a ki egyszer már mulatott az újvárosi olvasókörben, az most sem fog elmaradni, olyan fesztelen czéczó van ott min­den alkalommal. A hangverseny műsora a követ­kező lesz: 1. „Petőfi.“ Költemény, irta dr. Székely Sándor, szavalja Diószeghy László. 2. „A nemzetes ur második házassága,“ irta és felolvassa Karaszy Ödön. 3. „Kurucz nóták,“ tárogatón előadja : Bikády József. 4. „Vig monolog,“ előadja Frailer Ilonka. 5. „Magyar népdalok,“ énekli Rácz Mariska. 6. „'Vig monolog,“ előadja Rácz János. 7. „Magyar nóták,“ hegedűn előadja „egy úri ozigányprimás.“ 8. „Ku- ruezok hajnala,“ első ének a készülő Rákóczi tri­lógiából, irta és felolvassa dr. Székely Sándor. A pompás estélyre a rendezőség a következő meg­hívót bocsájtotta ki : „Meghivő. A gyulai újvárosi olvasókör deczember hó 28-án este */„ 8 órakor dísztermében, könyvtára javára „hacgverseny“-t rendez. Belépti dij személyenként 1 korona. Műsor után táncz. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A zenét Rácz Tóni zenekara szolgáltatja.“ Szilveszter-estély, Az alólirott rendező-bizott­ság az évente megtartani szokássá vált „Szilveszter­estét“ ez idén is megünnepli a népkerti pavilion összes helyiségeiben deczember hó 31-én megtar­tandó zártkörű tánczmulatság. — Beléptidij szemé­lyenként 2 korona, családjegy ő korona. Az est tiszta jövedelme gyulai szegény gyermekeknek téli ruhával való ellátására fog fordittatni, mely czélra való tekintetből felülfizetés teljesíthető, mely köszönet mellett a „Békés“-ben fog nyugtáztatni. A hölgyek egyszerű öltözékben való megjelenésre kéretnek. Az este keretében az alábbi program ér­vényesül : 1. Egy szép család. 2. Anyós csoport. 3 Az aschanti csoport. 4. Egy szép falusi leány. 5. Béka csoport. 6. Zuluk csoportja. 7 Liszteszsák túr. 8. Madár csoport. 9. A hölgyválasz „Kotilion tánczczal“ lesz egybekötve. A rendező-bizottság : Noránt István elnök, Dr. Varga Lajos alelnök, Pap Gyula pénztárnok, id. Schmidt Gyula ellenőr, Farkas Izsó jegyző, dr. Bucskó Koriolán, Happich Gyula, Kovalszky Róbert főrendezők. A kath. kör bálja a múlt heti számban téve sen lett jelezve, amennyiben az idei farsangon nem a Göndöcs-kerti pavillonban, hanem Ludvig ven­déglős termeiben fog megtartatni, előreláthatólag nagy sikerrel, annál is inkább, mivel úgy a bál­bizottság, mint az 50 tagú rendezőség, nem kímélve semmi fáradságot, mindent elkövet a bál sikeréért. A bálbizottság. A CSÚSZÓS járdák már sok lábtörésnek és bal­esetnek voltak okozói s azért illő dolog a rendőr­kapitánytól, hogy a járdák kezeléséről gondoskodik. A czél helyességével azonban nem jár együtt a kivitel, mert azt sehogy sem helyeseljük, hogy szigorú rendelettel követeli a járdáknak a hótól való teljes letakaritását.. Az igy letakaritott járda ugyanis, különösen az ártézi kút környékén, sok­kal csuszósabb, mintha a hó rajta maradna, mert a beton kitűnő alapja a ráöntött víznek, amint azt a mesterséges jégpályák is igazolják. A rendel­kezés csakis úgy lenne czélravezető, ha pótlólag a hótól megtisztított járdának hamu, fürészpor vagy homokkal való behintését is elrendelnék. Az alsó fehérkörösi ármentesitö belvizszabá- lyOZÓ- és vizha8znositó társulat Ladies i György el­nöklete alatt f. bó 9 én rendkívüli közgyűlést tar­tott. Jelen voltak: Szekér Gyula, Dutbay Béla, dr. báró Drechsel Gyula, Keller Imre, Achim Gusz­táv, Aszalay Gyula, Szathmáry Gábor, Lavatka Gyula, Varga András, Morvay Mihály, ifj. Steiger­wald Ferencz, Balta Ferencz, Demkó György, Ma­kai László, Biró Pál, Ravai Gábor, Nagy Sz. Já­nos, Csordás Ferencz, Szőke Péter, Nyikora Illés, Fábián István, Fábián János, Arató István, Illés József, Gergely Pál, Csomós István, Csőke Péter, Vidó János, Ad. Scbriffert József, Szilágyi Imre érdekeltségi tagok, Szarvassy Arzén kir. főmérnök, miniszteri megbízott, Hoffmann Mihály társulati jogtanácsos, Erkel János igazgató főmérnök, Künzl Ernő szakaszmérnök és Misley Elemér pénztáros. A közgyűlés a már régebben megszavazott 1.000,000 koronás kölcsön felvétele helyett 322 szavazattal 2 szavazat elenében — 800,000 koronás külcsön fel­vételét határozta el. A kölcsönre vonatkozó fő­kötvény kiállításával, a kölcsönből a 600,000 ko­rona állami előleg visszafizetése után 'fennmaradó összegnek felvételével, valamint a kölcsönről kiállí­tandó számadás aláírásával Ladies György társulati elnök, Szekér Gyula és dr. báró Drechsel Gyula érdekeltségi tagok bízattak meg. — Békésvárme­gye alispánja által a törvényhatósági utaknak a tár­sulat árteréből leendő kihagyása tárgyában a tár­sulathoz' intézett átiratát a közgyűlés tudomásul vette és határozatilag kimondotta, hogy a tárgynak az érdemleges tárgyalását elhalasztja az állami utak bevonását illetőleg már folyamatba tett tárgyalások befejezéséig. — Utasította a társulat igazgató-fő- ■mérnökét, hogy a belvízrendezés folytán feleslege­sekké vált zsilipek és egyéb műtárgyak eltávolítá­sára vonatkozólag a jövő évi májusi közgyűlésen tervet és költségvetést mutasson be. — A közgyű­lés az 1901. évi társulati pénztári, leltári és anyag- szer-számadások megvizsgálásáról a számvizsgáló küldöttség jelentését tudomásul vette; s miután mindhárom számadás rendben lévő helyesnek talál­tatott, a közgyűlés ezeket jóváhagyta s úgy az igaz­gató-főmérnök, mint a pénztáros részére a szám­adásokra vonatkozó felmentvényt megadta. — Pénz­tári bevétel volt az 1901. évben 869,995 korona 49 fillér. Kiadás volt 346,411 korona 57 fillér. Ma­radvány 1901. év deczember hó 31-én 523,583 ko­rona 92 fillér. A leltári tárgyak értéke 1.219,141 korona 69 fillér, az anyagszerek értéke 46,733 ko­rona 52 fillér. Az igazgató-főmérnök által előter­jesztett gátvédelmi szabályzat tervezetet a közgyűlés elfogadta s elrendelte, hogy jóváhagyás végett ter­jesztessék fel a földmivelésügyi miniszterhez. A társulat 1903. évi költségvetését jóváhagyó minisz­teri rendeletet a közgyűlés tudomásul vette s ezzel a közgyűlés befejeztetett. Tél. Esztendők óta nem emlékszünk olyan korán beköszöntő s olyat) kemény hidegre, mint az idei. Egész héten át kitartó, olvadás nélküli fagy volt éjjel, nappal egyaránt s a kegyetlen hideg nagy szenvedéseket, nélkülözéseket hozott azoknak, kiket készületlenül talált. De e szomorú oldala mel­lett az idő igazán gyönyörűen télies. Fehér zúz­mara borit mindent, a fák majd úgy néznek ki, mint a tavaszi fehérvirágzáskor s a telefon és vil lamvezeték drótjait kötélvastaggá teszi a tél egyet­len dísze, a fehér prémre emlékeztető zúzmara. A hó ahogyan először leesett úgy maradt tisztán, fe­héren, olvadás, sár nem szennyezte még be s ropog a lépések alatt. A korcsolyapálya is üzemben van, de az idő kissé túl hideg hozzá s a sportsmenek hamar megelégelik a nemes sportot. — A hőmérő higanya szerdán reggel 15° R. hideget mutatott, a mely egészen versenyen felül állónak mondható a legutóbbi telekhez viszonyitvs. A légsulvmérő és az időjósok hosszas, tartós, derült és nagyon hi­deg időt jósolnak a jövőhétre is, de a felől még mindég meglágyulbat az idő. JÓ a jég. A takarékpénztár előtti piros lobogó vígan hirdeti, hogy jó a jég a korcsolyapályán s úgy délelőtt, mint délután nagy számban látogat­ják a pályát. Az idő e sportra rendkívül kedvező most, mert éjjel-nappal fagy s a jégpálya javítása is könnyen kivihető. A korcsolya-egylet igazgatója felhívja a közönség figyelmét arra, hogy bérelni Dobay János könyvkereskedésében, napijegyet pedig a jégpályán lehet váltani. Almá3y Dénes gróf uradalmi cselédei iránt érzett jó indulatának és gondoskodási vágyának szép tanujelét adta, ugyanis 167 gazdasági cseléd­jét Baját költségén biztosította az országos munkás­pénztárnál. Hirtelen halál. Békésen Balogh Lajos kir. járásbirósági végrehajtó folyó hó 3-án este 7 órakor, amidőn épen vacsorához akart ülni, hirtelen össze­esett és meghalt. Az életerős 40 éves férfiút sziv- szélhüdés ölte meg. Temetése másnap ment végbe élénk részvét mellett. A szeghalmi kaszinó hangversenye. A szeghalmi kaszinó folyó hó 30-án fényesnek ígérkező hang­versenyt rendez az „óvónők otthona“ javára. A rendezőség melynek élén Técsy Józsefné Dapsy Gizella, dr. Osák István és Nagy Béla állanak, azon fáradozik, hogy az estélyt megyei jellegűvé avassa. Kitetszik ez az igyekezet abból az érdekes körül­ményből is, hogy a hangverseny közreműködői sorában a gyulai társasélet két kedvelt alakja és pedig dr. Nuszbek Sándor és Major Simon is sze­repel, kik a hangversenyteremben már nem egy babért arattak. A műsor végleges összeállításán most buzgólkodik a rendezőség s az estély előre­láthatólag a legszebb sikerrel fog lezajlani. Kaszinói estélyek Orosházán. A múlt évben lefolyt kaszinói estélyek sikerén felbuzdulva, az orosházi kaszinó vigalmi bizottsága elhatározta, hogy az idei farsang alatt három estélyt rendez. Oroshá­zán a kaszinói estélyek képezik a farsang legnép­szerűbb mulatságait, annyival is inkább, mert ez egyszerű, házias jellegű estélyek méltó kárpótlói a költséges, fényes báláknak s az általuk nyújtott szellemi élvezetek mellett az önművelődést is ezé- lozzák. Az e szezonban tartandó kaszinói estélyek közül a második, melyet január hó 17 én rendeznek, ígérkezik a legnépesebbnek, amennyiben ez lesz a tulajdonképeni sanatoriumi estély, amelyen dr. Lukács György vármegyénk főispánja is rósztveend fel­olvasás tartásával. Egyébként a kaszinói estélyek mindegyikének megállapították már idejét is, programmját is, amiről az alábbiakban számolunk be: I sö kaszinói estély 1902. deczember 20-án. 1. A pályadijat nyert mü bírálata, esetleg felolvasása. 2. Zongorajáték, előadja dr. Berthóty Károlyné úrnő. 3. Egy kis meglepetés, előadja a szerző: Magyar Lenke k. a. Il-ik kaszinó estély január 17-én. Ez lesz a tulajdonképeni sanatorium estély, melyre a nagyközönség is külön meghivatik. Az estély műsora a következő: 1. Nyitány, zongorán előadja dr. Külley Pálné úrnő és Czury József ur. 2. Felolvasás, tartja dr. Lukács György főispán ur ő méltósága. 3. Magyar népdalok, énekli Bartók Irén k. a., zongorán kiséri Müller Róbert ur. 4. Dialog, elő­adják Havas Erzsi k. a. és dr. Jeszenszky Elek ur. 5. Kurucz költészet, zongora, ének és harmonium kísérettel előadják Pál Ernő és Müller Róbert urak. III ik kaszinói estély február 14-én. 1. Felolvasás, tartja dr. Steiner Zsigmond ur. 2. Dialog, előadják Szieber Blanka k. a. és Czédly Mártha k. a. 3. A kovácsok strikeja, előadja dr. Jeszenszky Elek ur. 4. Ének, előadja a dalkör. Az estélyek kezdete 8 órakor. Beléptidij személyenként 1 korona. Család­jegy 2 korona. A kedvező alkalom. Putifár János és Kmetykó József tótkomlósi lakosok egész háznépükkel la-' kadalmazni voltak a hét egyik napján, amely kedvező alkalmat Bietett felhasználni három tótkom­lósi suhancz s betörvén a két lakásba, Putifártól 1 zsák lisztet, Kmetykótól pedig 2 zsák kukoriczát elloptak. A tetteseket, névszerint Hovorka Mátyást, Lóczi Andrást és Kmetykó Józsefet, már másnap sikerült a rendőrségnek kézrekeritenie. Békés és a fővonal. Békés község képviselő­testülete e havi rendes közgyűlésén tárgyalta a fővonal kérdését. A képviselőtestület figyelembe vevén a vármegye főispánjának e tárgyban érkezett leiratát, mely szerint a békésiek által óhajtott fő­vonal kiépítése csak a község részéről teendő óriási áldozatok felajánlása után volna életképes eszme, a fővonal kérdésének a napirendről való levételét határozta el. Tanitóválasztások. A békési községi iskoláknál üresedésben levő 4 tanítói és 3 tanítónői állást múlt hó 30-án töltötte be Békés község iskolaszéke. Tanitónőkül megválasztattak : Osváth Eszter, Kutas; Ida és Rácz Mária :j tanitókúl: Nagy Sándor, Farkas Ferencz, Lévay István és Szabó Antal. A „Békésvármegye Közművelődési Egyesületé“­nek gyomai közművelődési bizottsága, hogy felada­tának magaslatára emelkedhessék, a közművelődés valódi tényezőjévé válhassék, magát — főként az intelligenczia köréből — kiegészítette és igy a jelen téli idény alatt a városháza dísztermében 6 nyilvá­nos — szabad liczeumi — előadásra vállalkozott A nyilvános előadások közbeni ünnep és vasárnapo­kon, az egyes polgári olvasókörök helyiségeiben tart felolvasásokat, esetleg gyakorlati tanítást, vagy szabadelőadást. Folyó hó 7 én, vasárnap délután 5 órakor tartatott meg mintegy 300 főnyi hallgatóság előtt az első nyilvános előadás. Garzó Gyula elnök megnyitójában ecsetelte a közművelődési bizottság határozatát, melyhez a közönség támogatását és a tartandó előadások látogatását kérte. Debreczeni Géza felolvasásában az esküdtszéki intézményt is­mertette, Kató József „Rákóczi a fogságban“ czi- mü szép költeményét szavalta el, Szőke Ferencz „A társadalom befolyása az egyénre“ czimü érte­kezését olvasta fel. Végre az elnök köszönte meg a szép számú hallgatósás türelmét, kik úgy az el­nököt, mint az egyes előadókat megéljenezve, bizo­nyára okulva, kellemes benyomással távoztak el. A következő nyilvános előadás f hó 21-én lesz, Kálmán Farkas, Kubek Sándor és Kemény Gyula szereplésével. Betörés és lopás. A hideg tél és a nyomor a bűn útjára hajtja az éhezőket és a nyomorgókat s télen nemcsak a fővárosban vannak lakásfosztoga­tások, de a vidéken is szerencsét próbálnak a betörők. Legújabban Csabán volt egy betörés a Vasut-utczában, mely pedig legélénkebb része Csabának. Adler Lajos czipészhez törtek be, 500 koronán felüli készpénzt vittek el a kifeszitett pénzes fiókból. A betörőket nyomozzák. Szarvason meg arra vitt a nyomorúság valakit, hogy a Győry üzlet elé mustrának, kitett mázsáiét emelte el este felé. Kilétét nem tudják. A szén áldozatai. Újkígyóson Kelemen Zsigmond és neje Horváth Mária kőszénnel fütötték a tűz­helyet s hogy éjszakára a meleg ki ne menjea a szobából, betömték a kályha csövét rongygyal. A kályhában ennek következtében széngáz fejlődött ki és elárasztván a szoba levegőjét, megölte Kele­ment és nejét s reggel megfuladva találták őket. Szanatórium hangverseny Csabán. Nagyszabású szanatóriumi hangversenyre készül Csaba társa­dalma. Élőképek lesznek az estély érdekességei, melyet Zichy Mihály Arany János Tetemre hivásá- naá illusztrácziója után reprodukálnak s előadják a Palotás tánezot. Azonkívül egy egyfelvonásos vKis mama“ czimü vígjáték kerül színre s lesz hegedüjáték zongorakisérettel. Az élvezetes estély rendezősége 60 taggal alakult meg. Eltűnt. Bencsik János szarvasi érparti lakos november hó 3-án báró Königswarter Hermann csabacsüdi birtokáról szó nélkül eltávozott s nyo­mozás daczára fel nem található. Személyleirása: 47 éves, ág. evang. vallásu, nős, napszámos, ter­mete magas, arcza hosszas, haja gesztenveszinü, beszél magyarul és tótul; különös ismertető jele: álián szemölcs. Vadászatok. Gróf Almásy Dénes gyulavárii és sarkadi uradalmaiban a múlt héten és a lefolyt hét elejéu mentek végbe az évente szokásos karácsony előtti körvadászatok, melyen nagyszámú illustris vendég vett részt, kik szép zsákmányt ejtettek az uradalmak vadállományából. A vadászatok deczem­ber 1-től 7-ig tartattak s azon résztvettok a házi­gazda gróf Almásy Dénesen kívül gróf Wenckhoim Dénes, gróf Tisza Kálmán, gróf Wenckheim Pál. gróf Wenckheim László, gróf Wenckheim József, báró Trautenberg Frigyes, báró Vécsey Miklós, báró Inkey Antal, Purgly János, Tallián Vilmos, dr. Szemere Béla, Szekér Gyula jószágkormányzó, Ladies György és Márky Imre, főintéző, Terítékre került Gyulaváriban : 2769 nyúl, 917 fáczánkakas. 334 fáczántyuk, 111 fogoly, 23 vadpulyka, 5 dám­vad, 2 vadmacska, összesen 4141 darab. Sarkadon : 4467 nyul, 1 őz, 433 fáczánkakas, 122 fáczántyuk, 59 fogoly, 1 tűzök, 3 róka, 2 különféle, összesen 5088 darab vad. A két uradalomban összesen 9229 darab vad, a mi a vadállomány nagyságát és gaz­dagságát bizonyítja. A gyomai ipartestület összehívására folyó hó 14-én, ma délután a községházánál előértekezlet lesz, az önálló vámterület tárgyában tartandó nép- gyülés összehívása érdekében. Tanay József jubileuma. Rendkívül szép, lélek­emelő módon folyt le a múlt vasárnap az az ünnepi aktus, melyet városunk szülöttének Tanay József­nek tiszteletére — a Pesti könyvnyomda részvény- társaság szolgálatában eltöltött 25 éves jubileuma alkalmából — elöljárói, tisztelői és a nyomda nagy­számú személyzete rendeztek. Az ünnepély a nyomda nagy szedőtermében folyt le számtalan nobilitás, sok küldöttség és a nyomdának körülbelül 500 főre menő személyzete jelenlétében. A termet erre az alkalomra szépen dekorálták, emelvényt helyez­tek el benne, melyen az ünnepelt körül csoporto­sulva láttuk : lovag Fáik Zsigmond kir. tanácsos, a Pesti könyvnyomda részvénytársaság elnök-igaz­gatóját, Matlekovics Sándor v. b. 1.1., nyug. állam­titkár, az orsz. iparegyesület végrehajtó bizottságá­nak elnökét, Szterényi József, dr. Némethy Károly és Kovácsy Sándor miniszteri tanácsosokat, Gelléri Mór kir. tanácsos, iparegyesületi igazgatót, bara- nyavári Ullmann Emil, Schweiger Márton, Müller Vilmos, dr. Mandelló Károly és dr. Fáik Zsigmond igazgatókat. Magas szárnyalásu szép beszéddel nyi­totta meg az ünnepélyt lovag Fáik Zsigmond kir. tanácsos. Vázolta az ünnepély nagy jelentőségét, kiemelte Tanay egyéni kvalitásait, melyek segélyé­vel az egyszerű munkás vezető emberré küzdötte fel magát, majd igy folytatta: „Tanay József az \én nevelésem. Én neveltem őt 25 esztendőn kérész-

Next

/
Oldalképek
Tartalom