Békés, 1902 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1902-01-19 / 3. szám

Melléklet a „Békés" 1902.3-ik számához. János 21 éves logényt 3 szőri revolver lövéssel halálosan megsebesítette, Szeghalmon Nyakó Károly bucsatelepi lakos rablási szándékkal Molnár József házába behatolván, az ott egyedül levő Molnár Julianna nevű leányt megfojtotta s miután a szo­bában pénzt nem talált, hogy véletlen szerencsét­lenségnek tűnjék fel az eset, a leány hulláját és ágyát petróleummal leöntötte és meggyujtotta. Szarva­son Yiszkok János törökszentmiklósi lakost deczem- bér 3-án útközben Gályán János és ifjú Tornán György szarvasi lakosok megtámadták s. a nálla levő 1180 korona ÓTtéket elrabolták. Tettesek a büntető bíróságnak átadattak s ellenük az eljárás megindittatott. öngyilkosság 11 esetben fordult elő és pedig Orosházán ét Mezőberényben 3—3, Békésen 2, Gyula, Gádoros, és Csorváson 1—1 esetben. Baleset két izbon fordult elő. Az egyik eset­ben Ludvig Ferencz gyulai lakost vadászat közben Menyhárt Gáspár vadásztársa jobb lábán véletlenül meglőtte, úgy hogy a sérült lábát amputálni kellet. Az eset a kir. ügyészséghez feljelentetett. A másik esetben Békésen Horváth Irma nevű 3 éves gyer­mek egy tál forró vizet magára rántván szörnyet halt. A vagyonbiztonság súlyosabb megtámadtatás nak kitéve nem volt. Az előfordult lopási esetekben csekély 'értékű tárgyak eltulajdonításával lett a tulajdon elleni bűncselekmény elkövetve. 24 lopási eset fordult elő és pedig Köröstarcsán 6, Gyula és Békéscsabán 3—3; Vésztő Öcsöd és Szarvason 2—2, Orosháza, Békés, Csorvás, Tótkomlós, Nagyszénás és Szeghalmon 1—*1 eset. A kiderített esetekben tettesek ellen a büntető eljárás megindittatott. Tűz 14 esetben fordult elő és pedig Békés, Szeghalom, Békéscsaba és Gvomán 2—2, Szarvas, Kondoros, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Mezőberény és Köröstarcsán, 1 — 1 esetben. II. Közgazdaság. A mezőgazdasági munkák múlt hóban szüne­teltek. A vetések állása mindenütt jó, fejlődésüket az utóbbi időben beállott kedvező esős időjárás mozdította elő különösen. A munkások helyzete az orosházi és szeghalmi járásban kedvezőtlennek mondható, mert nagyon kevés munka kínálkozik s az átlagos napszám csak 80—90 filhr, a többi járás területén a körülmé­nyekhez képest kielégítő, mert a munkások nagy része kapott munkát, igy a gyulai járásban a gyulavárii vashid épitési munkálatai s az uradalmi magtárak, a békéscsabai járásban a megkezdett dohánybeváltási és simítási munkák, gyomai járás­ban pedig az ivánfenéki ármentesitő társulat által foganatba vett földmunkálatok sok munkást foglal­koztattak és még foguak foglalkoztatni. Az ipar és kereskedelem terén említésre méltó esemény nem fordult elő. III. Vegyesek. A vármegyei gyám és házi pénztárak a pénz­tár vizsgáló bizottság által múlt hóban is megvizs gáltattak s teljesen rendben levőknek találtattak. A járási főszolgabirák járásuk községeinek ügy és pénzkezelését szintén megvizsgálták s kifogásolni valót nem találtok. Felemlitésre méltó csendzavarás történt deczem bér hó 31-én Endrődön a hol ezen a napon szokta a községi elöljáróság a cselédséget s a rendőrséget évenként újra fogadni, s ez alkalommal nagy számú endrődi munkás ellepte a községház folyosóját s követelte a redőrseg régi tagjainak elbocsájtá»át. A csoportosulás már reggel kezdődött s azon kijelentésre, hogy a rendőr fogadás délután fog megtörténni eloszlottak, de a délutáni órákban ismét össze gyülekeztek s követelték a régi személyzet elboosájtásét, ekkor értesítette az elöljáróság a járási főszolgabírót, ki is azonnal csendőrökkel a helyszínére mént de mire kiérkezett a tömeg már szét oszlott, mert időközben az összes régi cseléd és rendőr látva az irányukba nyilvánuló ellenszenvet lemondott, a csendőrség a helyszínén maradt s az uj év napján reggel a csoportosulás ismét tnegki- séreltetett, de a csendőrség felhívására szétoszlottak. A járási főszolgabíró ezen eseményről január 2 án jelentést? tevén január 3-án a várm. főjegyzőjét a helyszínére kiküldöttem, s azonnal megtartott vizs­gálata alapján elrendeltem, hogy a tettesek kiderí­tése iránt a nyomozás azonnal meginditassék s a bűnvádi feljelentés megtétessék tekintettel arra, hogy a legutóbbi követválasztás óta Endrőd község­ben a socialisták állandóan gyüléseznek s össze­köttetést tartanak fenn volt jelöltjük Várkonyi Istvánnál s ellenőrzésükre a rendőrség egyáltalán nem képes, felterjesztést tettem a m. kir. Belügy- minister úrhoz CsendőrÖrs felállítása iránt, s addig is mig elintézést nyer, a főszolgabírót utasítottam, hogy egy járőr állandó készenléte s a legszigorúbb felügyelet gyakorlása iránt intézkedjék. A vizsgálat befejeztetett január hó 9-én s az iratok az ügyész­séghez tétettek át, a főszolgabíró távbeszélőn tett jelentése szerint a vizsgálat azt derítette ki. bogy a munkások a múlt évi tömeges választások által felhangolva abban a téves nézetben voltak, hogy a rendőröket is a nagy közönség választja s ez okból jelentek meg. Végül felemlitem, hogy a rendőrök évenként való félfogadását helytelennek tartván, ennek meg­szüntetése iránt rendeletet intéztem az elöljárósághoz. A jelentést a bizottság tudomásul vette. A vármegyei és Gyula városi árvaszékek meg­vizsgálására vonatkozó jelentéseket a felmerült kisebb észrevételek eloszlatása végett kiadták az árvaszéki elnököknek. Győry Elek azon panasza folytán, hogy Körös­tarcsán programmbeszéde betiltatott az 1898. évi XV. t.-cz. értelmében a vizsgálatot elrendelték és annak foganatosításával Haviár Dániel bizottsági tagot bízták meg. A vármegyei tiszti főorvos jelentése szerint a közegészségügy állapota deczemberben rosszabb volt, mint az előző hónapban, különösen a vörheny és kanyaró mutattak nagyobb elterjedést. Egymásután hallgatta meg ezután a bizottság a többi szakelőadók jelentését, valamint hozzájárult azoknak több kisebb jelentőségű adó, iskolai é’s kórházi ügyben előterjesztett javaslatához, kevéssel 11 jSra után befejezvén tanácskozását.-------í------------ ( l Kö zségi elöljárók választása. A községi elöljárók választása a héten teljes befejezést nyert a megyében. Szarvason f. hó 15-én voltak az elöljárói vá­lasztások. Erős küzdelem folyt le a szabadelvű párt és a függetlenségi párttal egyesült demokrata párt között, mely az utóbbiak győzelmével végződött. A megválasztattak a következők : biró Grimm Móricz, t. biró Kovács János, közgyám Hajas István, főpénz­táros Uhljár Pál, pénztárellenőr Sonkoly György, alpénztárnok Lampért Gábor, adószedő Pribelszky Pál, gazda Boszik Mihály, gyámpénztárnok Sápszky János, gyámpénzt, ellenőr ifj. Pohl Károly. Esküd­tek : Baros György, Nyemcsok Mihály, Viszkola András, Kacsai György, Csiszár János, Valach János, Trnyik János. Mezőberényben : biró lett Hoffmann András, tbiró Madarász János, gazda Komlódy János, fő- pénztárnob Földesy István, közgyám Kozmány József. Esküdtek: Bagi István, Bacsó János, Sultz Imre, Ailer József, Verbóczki Pál, Mózes András, Bobály Márton, Balta Sámuel. Vésztőn biró lett Marhás András, tbiró Kuracsó Gergely, k. gazda Pábozdy István, közgyám Pardy G. Bálint, pénztárnok Németh Sándor, ellenőr Papp Sándor, adószedő Nagy P. Sándor Esküdtek: Ku- racsó Károly, Elfári István, Balogh Sándor, Fazekas G. Károly. Kígyóson Bacsa József biró, Kévész Péter albiró, Zsótér Antal közgyám, Csatlós István pénztáros. Esküdtek: Csatlós Mihály, Bajum Antal, Csatlós Mátyás, Becsei Mátyás, Csernusz János. Csorváson biró Zalai Antal, törvénybiró La- luska Mihály, községi gazda és pénztárnok Szikora Gergely, adószedő Gyarmati Ferencz, közgyám Ko- nyecsni János. Esküdtek: Takács Mihály, Rotó István, Petrus Mihály, Béres György. Füzesgyarmaton megválasztattak bíróvá Erdős István, törvénybiróvá Csató Sándor, közgyám Csató Péter, pénztárnok Csák János, ellenőr Hegyesi Ist­ván, adószedő Túri János. Esküdtek: Nagy Lukács, Tóth Gergely, Bökff Gergely, Czeglédy Gergely. Bucsatelepen törvénybiró Juhász István, esküd­tek Fekete Mihály, Tardy János. Rendőrvezető Tardy János. Szabadszentlornyán: bírónak Korcsok Pál, tör- vénybirónak G. Szabó Pál, pénztárnoknak Fazekas István, közgyámnak Bokor István, esküdteknek: Mol­nár János, Kulcsár István. Pusztaszenttornyán bírónak Kis Istvánt, tör- vénybirónak Fás Józsefet, pénztárnoknak Csete Fe- renczet, esküdteknek: KocsondiMihályt, Kovács Jánost, E. Horváth Mihályt, ifj. Hajdú Istvánt. Ujabbi felhívás az adózó közönséghez Ismételve felhivatnak mindazok, kik a teherbevallás, III-ad és IV-ed osztályú kere­seti adóra vonatkozó vallomásukat a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a vallomásukat 8 nap alatt annyival inkább adják be, mivel ellenkező esetben adójuk a törvényben meghatározott súlyos következmények terhe allatt — hivatalból fog megállapíthatni. Kelt Gyulán, 1902. január 18. Dutkay Béla, 21 1—1 polgármester. Hírek. A „József főherczeg szanatórium egyesület“ alakuló közgyűlésében a legmagyarabb főherczeget választotta meg fővédnökéül, a kinek nevét az egyesület czimébe is beillesztette. Az egyesület el­nöke Lukács György dr. főispán értesítvén a fen­séges urat a választásról felkérte őt a fővédnöki tiszt elfogadására. József kir. herczeg a következő levélben válaszolt a főispánnak : „ Méltóságos Főispán Uram ! Van szerencsém Méltóságod tudomására hozni, hogy 0 császári és apostoli királyi Fölségétől, legkegyelmesebb királyunktól elnyertem az en­gedélyt az alföldi szegénysorsu tüdőbetegek szana­tórium egyesülete fölött a védnökséget elvállalhatni. Legyen arról meggyőződve, hogy ezen egyesület emberbaráti, hazafias és jótékony czélját szem előtt tartva, mint védnöke, érdekeit buzgóan fogom elő­mozdítani és annak fö 1 virulását legbensőbb örömmel elősegíteni. Magamat kedves emlékébe ajánlva ma­radok Alcsuthon 1902. január hó 13-án Méltósá­godnak őszinte tisztelője József főherczeg s. k.“ Itt megemlítjük, hogy újabban gróf Bolza Pál szarvasi nagybirtokos 2000 korona jegyzésével az egylet alapitó tagjainak sorába lépett. A vármegyei állandó biráló választmány f. é. január hó 13-án dr. Lukács György főispán elnök­lete alatt ülést tartott, melyen jelen voltak dr. Fábry Sándor, dr. Bodoky Zoltán, dr. Zsilinszky Endre és Schmidt József tagok és dr. Daimel Sándor jegyző. A bizottság a Gyula város I. alke­rületében és a békési III. alkerületben megtartott megyebizottsági tagválasztásokat megsemmisítő iga­zoló választmányi határozatokat vette tárgyalás alá és azokat az ellenük beadott felebbezések elutasí­tásával helybenhagyta. Szakértők kirendelése. A földmivelésügyi mi­niszter Gyula marharakodó-állomáshoz állandó szak­értőül Heks Miksa törvényhntóségi m. kir. állator­vost, helyetteséül Petyován Endre jár. és városi m. kir. állatorvost, — Kétegyházi vasúti állomáshoz pedig állandó szakértőül Petyován Endrét és helyet­teséül Heks Miksát, végül Kondoros és Kisszénás marharakodó-állomásokhoz helyettes szakértőül Ku­nos István orosházi községi állatorvost rendelte ki. Postamesteri kinevezés. A békéscsabai vasúti állomásnál levő postahivatal postamestere Osváih Sándor állásáról lemondván, helyére a kereskede­lemügyi minister Szenes Antal kovácsházi hely. postamestert nevezte ki. Ág. ev. közgyűlés. A békési evang. egyházmegye január hó 8-án tartotta Tótkomlóson újjáalakuló közgyűlését, melyen csaknem kizárólag tisztviselők választásáról volt szó. Első napon január 7-én este előértekezlet volt, melyet megelőző napon Rédey Károly lelkész a tótkomlósi ev. templomban kö­nyörgést mondott. A gyűlésen Haviár Dani világi elnök elnökölt s megnyitván a közgyűlést, utána Veres József esperes szólalt felt. A megejtett tiszt-j ujitáson jegyzőül Gajdács Pál választatott meg, ő azonban a tisztséget el nem fogadván, Keviczky Lászlót választotta meg jegyzőnek, helyettesül pe­dig Okályi Adolfot. Világi jegyzőül pedig dr. Bikády Antal és Torkos Kálmán választattak meg. Esperesül Zvarinyi János helyére : Scholtz Gyula választatott meg. Körlelkészek lettek : Keviczky László, a szarvasi tanyai körben, Freitag János, a tótkomlósi körben és Mendöl Lajos Orosházán. A szarvasi gimnáziumi felügyelőbizottságba Zvarinyi János és Haviár Gyula választattak be. — A jövő közgyűlés helyéül Csorvás községet tűzték ki. Ülés után a Komló szállodában nagyszabású bankett volt A képviselőtestület folyó hó 21-ikén, kedden délelőtt 9 órakor a városháza nagytermében rend­kívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : 1. A „Pikózug“ eladása tárgyában hozandó érdem­leges határozathozatal. (Ez ügyben január 4-én tar­tott közgyűlésen harmadik határidőként lett a mai nap kitűzve olyként, hogy ebben a jelenlevők több­ségével fog érdemleges határozat hozatni.) 2. Magda Illés zsellérföldjének megvételére vonatkozó előter­jesztés 8 a képviselőtestület által ez ügyben hozott határozat ellen beadott felebbezés. 3. Az 1902. évii módosított közpénztári és Erzsébet ápolda pénztári költségvetés. 4. A községi és gyámi tőkepénzeknek, mely pénzintézeteknél leendő elhelyezése tárgyában névszerinti szavazás mellett hozandó határozat. 5 Békésvármegye törvényhatósági bizottságának hatá­rozata a nyomtatványok szállítása tárgyában. 6. Az iskolaszéki tagoknak 3 évre leendő megválasztása. 7. Az országos munkás sególyző egyletbe felveendő tagoknak a községi munkás alap pénztárból való segélyezése. Árlejtés. A vármegyei árlejtező bizottság január hó 13-án dr. Daimel Sándor tb. főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, melyben felbontotta az 1902. évi szükségletekre vonatkozó ajánlatokat. Az árlejtés eredménye a következő volt: Irodaszerekre ajánla tot tettek: Dobay János 45 százalék, Hermaneczi papírgyár 33Va százalék, Weinstein Arnold 27 szá­zalék engedménynyel, elfogadtatott Dobay János ajánlata. Világitó anyagokra ajánlatot tettek : Diósy\ Béla, gyertya 31 százalék, petróleum 8 százalék engedménynyel, csak gyertyára Reisner és Wolf 31 százalék, Lustig Adolf 30 százalék engedménynyel. \Diósy Béla együttes ajánlata fogadtatott el. Ruha- nemüekre ajánlatot tettek: Feuer Márk 18 százalék, \Csirke Mátyás 12 százalék és Tiller Mór 15 száza­lék engedménynyel. A bizottság Feuer Márk aján­latát fogadta el. Névváltoztatás. A belügyminiszter megengedte, hogy Tóth Juliánná és Terézia szeghalmi lakosok \„Hegyesiu-re változtassák át vezetéknevüket. Ügyforgalom a vármegyén. Az alispán! hivatal ügyforgalma az 1901. évbeu a következő volt: Beiktattatok az alispáni iktatóba 243:60 ügydarab, (az előző évben 24882), a közigazgatási bizottsági iktatóba 2106 (2018), a kihágási ügyek iktatójába 501 (547), a központi választmányi iktatóba 108 (77) és a közigazg. bírósági panaszok iktatójába 14 (15) ügydarab. A gyulai kereskedők és kereskedő-ifjak tár­sulata január hó 26-án délután 2 órakor rendes évi közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: I. Elnöki megnyitó. 2. Két jegyzőkönyvhitelesitő megválasz­tása. 3. Titkári jelentés a lefolyt társulati évről. 4. A számvizsgáló bizottmány jelentése az 1901. évi zárszámadásokról és ennek kapcsán a választmány felmentése iránti határozathozatal. 5. 1902 évre vo­natkozó költségvetés tárgyalása. 6. Időközben beér­kezett indítványok. 7. Tisztujitás. Kórházak forgalma. A vármegyei közkórház­ban a múlt év utolsó évnegyedében felvétetett ösz- szesen 454 beteg s visszamaradt a múlt évnegyed­ről 512, ápoltatott tehát összesen 966 beteg, a kik közül meggyógyult 382, meghalt 26 és visszamaradt a folyó évre 558. Az összes ápolási napok száma ebben az évnegyedben kitett 49214 napot. — A békéscsabai nyilvánossági jelleggel felruházott kór­ház betegforgalma volt a múlt év utolsó negyedé­ben 156, a kik közül újonnan vétetett fel a kór­házba 122 beteg, visszamaradt az előző évnegyed­ről 34. Elbocsáttatott a kórházból 103, meghalt 9 8 visszamaradt 44. Az ápolási napok száma össze­sen 3508. Nyugalmazott 48-as honvédszázados. Az 1848— 49-iki honvédeket nyugdíjazó bizottság a folyó évi január hó 1-től kezdődőleg nyugdíjazta bajezai Beliczey Rezső 48—49-iki honvédszázadost, békés­csabai lakost 624 koronával évenként. — Békés­csabán többen is vannak volt 48-as bonvédtisztek, a kik mint halljuk, mindannyian folyamodtak hon- véd-nyugdijért Beliczey Rezsővel az élükön azzal a nemes szándékkal, hogy a nyugdijösszegeket a me­gyében még élő, teljesen szegény honvéd bajtársaik felsegélyezésére fogják fordítani. A honvéd bajtár- siasságnak ezeu újabb s humánus megnyilatkozása követendő például szolgálhat. Gyógyszertár átruházás- A belügyminister a békési „Arany csillaghoz“ czimzett gyógyszertár személyes üzleti jogát Tóth Kálmánról Spitzer Mik­lós okleveles gyógyszerészre ruházta át. A gyulai kaszinó ma délután 5 órakor tartja meg évi rendes közgyűlését a következő tárgyso­rozattal: 1. Igazgatói jelentés. 2. Pénztárnoki je­lentés. 3. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Költ­ségvetés megállapítása. A kaszinó helyiség tárgyá bau hozandó határozat. 6. Tisztujitás. Kaszinó estély. Sikerült estélyt rendezett a mult 8ZQmbaton a gyulai kaszinó, amelyen hölgyek ugyan kevés számmal vettek részt, de annál több volt a tánezos és vidámabb a hangulat úgy, hogy csak a késő virradat oszlatta szét a mulató közön­séget. A mulatságon a következő hölgyek voltak jelen: Böhm Miklósné (Kétegyháza), Bertbóty Ist­ván né, Somossy Zsigmondné, özv. Lindl Istvánná, Pósa Károiyné, Nyisztor Adorjánná, Böhm Mariska (Kétegyháza), Erkel Miczi, Lindl Jolán és Somossy Ilonka. Hj ‘•Üti Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A. Hada: Sándor vásárhelyi rendőrfőkapitány Kolozsvár történt kinevezésével megüresedett rendőrfőkapitáí nyi állásra vármegyénk és Hódmezővásárhely t. h \ j. város főispánja : dr. Lukács György, dr. Szalay \ József volt orosházi képviselőjelölt és szolgabiró tb. főszolgabírót nevezte ki. A gyulái kath. kör bálja e hó 12 én zajlott le, a tánczvigalom ugyan nem volt túl népes, de annál kényelmesebben tánczolt a fiatalság kitörő jó kedv­vel a reggeli órákig. A négyeseket 50—60 pár tánczolta. Jelen voltak leányok: Balázs Erzsiké. Tóth Mariska, Takács Mariska, Diószegi Mariska, Keresztúri Róza, Puczkó Erzsiké, Kukta Mariska, Mészáros nővérek, Vagenhoffer Róza, Tóih Róza, Bányász Mariska, Bandér Juliska, Bányász Juliska, Lelik Erzsiké, Tóth nővérek, Bagi Teréz, Túri Róza, Ilich Katalin, Braan Teréz, Török Vilma, Junászka Rózsika, Glacz Erzsiké, Gerlein Erzsiké, Fáskerti nővérek, Nádudvari Róza, Gremsperger Róza, Nóveri Erzsiké, Gyarmati Juliska, Enyedi Jolánku, Erdős nővérek, Hrabovszky Teréz, Ungár Erzsiké, Pfaff Anna, öteigervald Teréz, Krizsán Etel, Udvardi Juliska. — Asszonyok : Balázs Jánosné, Tóth Péterné, Junászka Ferenczné, Verner Istvánná, Takács Károiyné, Kukta Györgyné, özv. Diószegi Janosué, Keresztúri Gergelyné, Kádár Ferenczné, Major Istvánná, Kukta Istvánná, Vagen­hoffer Ferenczné, Domokos Jánosné, Bagi Károiyné, Bányász Györgyné, Túri Ferenczné, Bene Józsefné, Ilich Ferenczné, St’eigervald Ferencné, Tóth Jánosné, Braun Károiyné, Török Gáborné, özv. Junászka Károiyné, Krammer Károiyné, Glacz Jánosné, Kri­zsán Andrásné, Gerlein Mártonná, Fáskerti Istvánná, Nádudvari Istvánná, Néveri Károiyné, Gremsperger Pálné, Barát Pálné, Néveri István né, Vincze Fe- . renezné, Klement Istvánná, Gergely Istvánné, Erdős Jánosné, Spanlang Györgyné, Géman Béláné. A gyulai kath. kör bálján felülfizettek: Gróf Wenckheim Frigyes 20 korona, gróf Almásy Kál­mánná 10 korona, Gróh Ferencz prépost 10 korona, Dobay János 5 korona, Sál József, Kele Ákos, Verner István, Junászka Ferencz, Kukta István, Takácsi Lajos, Borka Ignácz, Gróh Mihály, Cs. Demkó József, Gremsperger Pál, Bartos Ferencz, Kovács Rezső, Bogdénfi József, dr. Lindenberger Alajos, Remete József, Somogyi János 2—2 korona, Varjú Mihály 1 korona 40 fillér. Szabó Antal, Ju­nászka Mihály, Keresztúri Gergely, Plank Alajos, Spanlang György, Fridrich János, ifj. Kopasz Fe rencz, Szénásy János, Frailer Gyula, Zuzmann Já­nos, Eisele András, Krammer Károly, Fáskerti Istvánné, Fikker Ferencz, Moldoványi István, ifj. Barát Ferencz, Bikádi József, Kohn Dávid, Székely Lajos, Ufferbach Rezső, Licska Lajos, Krizsán András 1—1 korona, Tóth Jánosné 60 fillér, özv. Tóth Péterné, Sartenreiter János, Vagenhoffer Ferencz 40—40 fillért. A szives felülfizetőknek ke­gyes adományaikért, valamint a rendező hölgyek és urak buzgó fáradozásáért ezúton is köszönetét nyil­vánít a kath. kör nevében a bálbizottság. A gyulai iparos ifjúság önképzö egylete február hó 2-án a Göndöcs-népkerti cs írnok összes termei­ben könyvtára javára fordítandó tiszta jövedelem­mel zártkörű farsangi tánczvigalmat rendez. Belépő­díjak : személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona. Belépőjegyek a — másra át nem ruházható — meghívó felmutatása mellett előre válthatók Dobay János könyvkereskedésében s este a pénztárnál. Kezdete este 8 órakor. Felülfízetések köszönettel fogadtatnak és a „Békés“-ben nyugtáztatuak. Meghívó A gyulai „Újvárosi Olvasókör“ 1902. évi január hó 26-án délután fél három órakor épü­letének dísztermében rendes közgyűlését tartja, melyre a kör tisztelt tagjai ez utón is meghivatnak. A választmány megbízásából : Rács János, jegyző. Uj vashid a Körösön. A Gyulavári község előtt a Fehér-Körösön épített uj vashid, amelynek épí­tését a múlt nyáron kezdették meg, teljesen elké­szült. Az uj vashid, melyet a vármegye közúti alapja terhére építettek, újabb eredménye azon közlekedési politikának, amely a forgalmas közutak kiépítését és a rajtuk levő ‘fahidaknak vashiddal való kicserélését czélozza. Már az ősszel elkészült az alapok, feljárók és hídfők építése és a tél folya­mán a vasszerkezet szerelését végezték. A munka két hét előtt készült el és a hét folyamán történt meg aunak felülvizsgálása, valamint a próbaterhe­lés, amelynél a vármegye és az állam képviselői, ezek között a kereskedelemügyi ministerium részé­ről Novák Ferencz kir. mérnök jelentek meg. A felülvizsgálat eredménye alapján az uj hidat átadták a közforgalomnak, mig a mellette épült szükség- hidat lebontják. Szanatorium-bál- A hét folyamán az ország minden részébe szétvitték a meghívók a február 1-én tartandó azanatorium-bál hírét és most már a közönség körében is lázasan folynak a készülődé­sek a vármegye e fényes mulatságára, a melyen találkozni fog közönségünk szine-java úgy, hogy a mulatság nagy sikere tekintetében a bál agilis ve­zetősége teljes bizalommal néz a jelentős datum ■‘lé. A rendezőség minden lehetőt megtesz, hogy a bál fényét, sikerét emelje és a közönség szórakoz­tatását biztosítsa. A vármegyeház díszes nagy terme pazar fényű villanyvilágításával méltó keret lesz a pompás bálhoz, a melyhez a zenét a sana- torium-egylet fővédnökének, József főherczegnek nevét viselő 37-ik gyalogezred kitűnő zenekara és a gyulai első zenekar fogják szolgáltatni. Több ol­dalról vett kérdezősködésre a rendezőség értesíti a közönséget, hogy a bál alkalmából a jótékony czélra szánt adományok postán Schmidt Iván egy­leti pénztáros czimére küldendők, valamint hogy tévesen elmaradt meghivók iránt, úgyszintén kar­zati jegyek előjegyzése iránt a rendező bizottság egyik elnökéhez, Berthóty István vármegyei aljegy­zőhöz lehet fordulni. Járvány Gyulán. A vörheny oly nagy mérvben lépett fel városunkban, hogy az iskolákat a járvány csökkenéséig be kellett csukni. Az iskolákban f. hó 13-án szüntették be az előadásokat. Tél. Hosszú késedelem után végre szerdán beköszöntött a várva-várt tél; egyszerre energiku­san, mintha föllépésével akarná mindazt pótolni, | mit elmulasztott. Csütörtök virradóra a szerdai fagy után vad északi szél szárnyain hófelbők érkeztek 8 egész nap omlott a hó, süvöltött a szél s való­ságos hóförgeteg képződött. Fehér bókupaczqk bo­rították az utcza északi oldalait s a metsző hideg szól a nyakába sodorta a járó-kelőknek az éles,

Next

/
Oldalképek
Tartalom