Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-02-04 / 5. szám

s a termet a szó szoros értelmében zsúfolásig meg­töltő publikum egy része nagy küzdelmek árán jutott ki a teremből, a másik része azonban ott maradt a bálon. — A. bálon resztvettek közül a következőket sikerült feljegyeznünk : Asszonyok: Oláh Györgyné, dr. Berkes Sándorné, dr. Berónyi Árminné, Kohlmann Jánosné, Lé derer Lajosué, Novák Autalné, Lampen­feld Lajosné, özv. Reisz Józsefné, Vértesi Arnoldné, Noránt lstvánnó, Singer Mihályné, Licska Józsefné, U. Tar Istvánné, Sál Istvánné, Reinele Józsefné, Moldovány Istvánné, Liszkay Sándorné, Balogh Já­nosáé, özv. Rácz Jánosné, Murvai Istvánné, Murvai Andrásné, Frailer Istvánné, Csiszár Sámuelné, Weisz Salamonná, Gyarmati Sándorné, ifj. Gyarmati Sán­dorné, Birtalan Sándorné, Máró Gyuláné, Kátay Lajosné, Beke Gézáné, Antalóczy Nándoruó, Bibe- ria Péterné, Anuló Pálné, Albu Ferenczné, Papp Gáborné, Deutsch Jakabné, özv. Erdős Albertné.. Blahó Istvánné, Kiss Péterné, Steigervald Jánosné, Somogyi Jánosné, Tar Józsefné, Csiszár Kálmánná, Csirke Mátyásné, Cseto Pálné, özv. Farkasnó, Bán-fi Sándorné, özv. Túri Ferenczné, Tar Péterné, Den- hoff Antalné, Balogh János tanitóné, Pap Gyuláné, Zuzmann Jánosné, Nádor Mérné, Fábián Ferenczné, Bitó Pálné, Hoffmann Ferenczné, Lusztig Adolfné, Fehér Kálmánné. Schillinger Lipótné, Lehrmann Sománé, Nagy Andrásné, Kéler Istvánné, Berengné. Leányok: Kohlmann Irma, Reisz Olga, Révész Irma (Csaba), Licska Mariska. Veinmann Gizella, Remele nővérek, Moldovány nővérek, Noránt Vilma, Már- tonffy Flora, Balogh' nővérek, Bauer Margit, Rácz Mariska, Rácz Róza, Tóth Erzsiké, Tóth Julia, Csirke Irma, Frailer nővérek, Beke Mariska, Kohn Szeréna, Tornay Mariska, Murvai Zsuzsika, Biró Juliska, Erdős” Sárika, Nagy Erzsiké, Gyarmati Mariska, Szemeti Róza, Túri Rozika, Tar Juliska, Tar Erzsiké, Fábián Mariska, Fábián Juliska, Csiz- mazia Ilonka, stb — Természetes, hogy a zsúfolásig telt teremben, tisztán helyszűke miatt,'lehetetlen volt minden tánczteli igényt kielégíteni s csak nagysokára éjfél után állhatott fel minden pár ténczolni, addig csak felváltva rakták a csárdást és a túrokat. — A kedélyes mulatságnak csak a reggel vetett véget s az idei farsangnak bizonynyal ez volt a legkedélye­sebb és legsikerültebb mulatsága, mely a maga nemében utolértetetlen fog maradni. Kiemeljük a Singer Mihály körigazgató fáradhatatlan tevékeny­ségét, miért neki oroszlánrésze van a sikerben. A bál anyagi sikerét illetőleg következő adatokat kaptuk: Felnifizettek: Weisz Mór 10 kor., dr. Ber­kes Sándor 4 kor., Csák György kir. tanácsos, Pettykó Géza, Mayer István, Schillinger Lipót, dr. Berónyi Ármin. Novák Antal. Weisz Salamon, Csiszár Kálmán, Dömény Lajos, Nagy Jenő, Frailer István, Tóth Julia, Politzer Lajos 2—2 kor., Tar- nay Károly, Vidó István, Kelemen Béla, Steigervald János, Morvái István, Tar Péter, Léderer Lajos, Lendvay Mátyás, Batik Elek, Moldovány János, Zuzmann János, Deutsch Jakab, Nádor Mór, Lantos István, Licska József, Csizmazia Kálmán, Hoffmann Ferencz, Körmendi Sándor, Lusztig Adolf, Lehr­mann Soma, Hoffmann Viktor 1 — 1 kor., Bekker Mátyás 60 fillér, Beck Gusztáv 50 fillér, Papp Mi­hály 40 ffllér, Lampeufeld Lajos 40 fillér, Szokolai Lajos 20 fillér, Eisele 50 fillér, összes bevétel 307 korona 60 fillér, kiadás 70 korona 60 fillér, tiszta jövedelem 237 korona. Ebből átadott az újvárosi olvasókör a gyulai lelenezháznak 120 koronát, saját pénztárának maradt 117 korona. A felülfizetők fo­gadják a nemes czól érdekében tett adományokért hálás köszönetünket. A gyulai iparos ifjak műkedvelő társasága január 28-án tartott ülésében a karnagyi és igaz­gatói tisztre egyhangúlag Székely Lajost, az Erkel dalkör vezetőjét választotta meg, ki, mint értesülünk, ezen választás elől kitért azon indokolással, misze­rint a „gyulai iparos ifjúsági egylet“ mint régen megszilárdult intézmény, saját házzal, v >gyonnal. Önképző köri és szórakoztató berendezéssel s annak kebelében szervezett »Erkel Ferencz“ dalkörrel bír, mely keretben az iparos ifjúság minden vágyai megvalósíthatók s igy semmi ok fenn nem forog, amely a fennálló életerős ifjúsági egylet mellett még egy külön „műkedvelő egylet“ létesítését indo­kolná. Az „Erkel Ferencz dalkörének e tárgyban tartott értekezletén azonban kimondatott, miszerint a műkedvelő társaság alkalmas tagjait körében szívesen fogadja. Hangverseny és bál. Az örökimádási templom javára rendezendő hangverseny programmjába elő­reláthatólag, egy érdekes változás csúszik be A hangverseny vezetőségének sikerült megnyerni a főváros egyik legkiválóbb zongoraművészét, Tarnay Lajost, ki valószínűleg kisérni fogja Kövér Janka urhölgy énekét. A nőtlen urak által rendezendő tánézmulatság rendezősége is megalakult a héten s ez a rendezőség ez utón kéri fel a tánczmulatság- ban résztvenni óhajtó férfiakat, hogy tekintettel a .— később meghatározandó — jótékony ozólra, a táncz kezdetén 2 korona belépő dijat fizessenek az e ozélra felállítandó pénztárnál. A hangverseny iránti általános érdeklődést már csak abból is jelezhet­jük, hogy a jegyek máris fogynak s Dobaynál igen sok előjegyzés történik. Miért nem kapcsolható be Gyula mint telefon állomás a budapesti központi távbeszélő hálózatba ? A gyulai kereskedők és kereskedő-ifjak társulata a múlt hóban a nagyváradi posta- és távirda-igazga- tóságnál kérelmezte, hogy városunk telefon állomása bevonassák az internoban forgalomba, minthogy most már a vidék nagyobb városai többnyire be­kapcsoltatnak abba. A beadvány kellőképen indo­kolta annak közgazdasági jelentőségét és városunk fejlődésére való előnyeit, azonban ennek daczára úgy látszik, amint a postaigazgatóságnak nevezett társulathoz intézett átiratából kitűnik, ennek meg- valósitására legalább egyelőre kevés kilátás van. amennyiben említett átirat főképpen a (örvényható­sági távbeszélőhálózat létesítés feltételeit tárgyaló 27,457—93. számú miniszteri rendelet I. rész 7-ik pontjának utolsó bekezdésére hivatkozik, melysze- flöít a törvényhatósági távbeszélő, a nemzetközi vagy országos távbeszélő összeköttetésekben (inte- rurban telephon) való beszélgetésre egyáltalán nem volna használható. A Józsefvárosi olvasókör vasárnap délután tartotta tisztujitással kapcsolatos évi közgyűlését. A kör múlt évi bevétele 702 kor. 50 fill., kiadása 635 kor. 98 fill, volt; a körtagok száma 160. A tisztujitás a következő eredménynyel történt: Ad. Schriffert József elnök, Nánási István alelnök, Wittmann József póuztárnok, Gróh György könyv­tárnok, dr. Frankó László ügyész, Hoffmann Ferencz I. jegyző, Bemeit József II. jegyző. Választmányi tagok: Gerléin Reinhardt, ifj. Steigerwald Ferencz, Exner Ferencz, Sál Sebestény, Léderer Lajos, ifj. Endrész András, Riracker Mihály, Pettner József, Kiss István, Ludvig Mihály, Szikes András, M. Schriffert József, Tilz István, Illich Reinhardt, Fiuk Károly, Reinhardt Ádám, K. Schriffert József, Hoffmann Alajos, Eisele József, Múlt József. Az I. Gyulavárosi takarékpénztár évi rendes közgyűlését — 30 részvényes jelenlétében—Ladies György társul«ti elnök elnöklete mellett, folyó hó 3-án tartotta meg. A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a lefolyt évben nemcsak nálunk, de európa- szerto uralkodó súlyos pénzviszonyok közepette, a zárszámadások szerint oly szép eredmény elóretett, az igazgatósági jelentést általánosságban örvende­tes tudomásul vette, a mérleget jóváhagyta és az igazgatóságnak a felmentvényt megadta. A mérleg szerint kimutatott 34,920 korona 2 fillér tiszta ha­szon felosztására nézve pedig a múlt számunkban egész terjedelmében közölt felosztási tervezetet oly módosítással fogadta el, hogy a kisebb adományok részesítése czéljából felsorolt intézetek és jótékony- sági egyesületek közzé a „Békésvármegyei fehér- kereszt-egyesület“-et is felvette s részére 100 korona adományt szavazott meg, végül elhatározta, hogy a folyó évi ápril hó 1-én esedékes szelvények már folyó hó 8-tól — csötörtöktől — kezdve, az intézet pénztáránál beválthatók. Vásárhely—Kutas. Az államvasutak üzletveze­tősége közhírré teszi, hogy a keresk. miniszter de- czernber hó 22-én kelt rendeleto folytán a nagy­várad—szeged — rókusi vonalon fekvő Sámson állo­más folyó évi február 15-étől kezdve „Vásárhely— Kutas“ nevet fog viselni. Bajok az arad-békési ág. h. evang. egyházme gyében. A csabai ev. egyházban az elnökség tagjai közt felmerült nézeteltérés miatt kitört válságról már a múltkor tettünk említést. Most arról értesí­tenek bennünket, hogy a szemlaki ev. egyház nyom­tatásban is közzé tett és az összes egyházaknak megküldött kérvényt adott be Sárkány püspökhöz, melyet az egyháznak mintegy száz tagja irt alá. Ebben vizsgálatot kérnek lelkészük ellen; kijelen­tik, hogy az arad-békési egyházmegye konzisztó- riuma iránt bizalommal nem viseltetnek, s más egyházmegye delegálását kérik ez ügy elbírálására. Azt is hozzá teszik, hogy ha kérelmük nem telje sittetik, 120 család a református hitre fog áttérni. A polgári kör ma délután tartja tisztujitással kapcsolatos évi közgyűlését, mely közgyűlésre ez utón is felhívjuk a kör tagjai figyelmét. Névváltoztatás. A belügyminister megengedte, hogy Klein Aladár gyomai lakos vezetéknevét Iványi- ra változtassa át. Az iparos ifjúsági egylet farsangi tánczvigalma az éjjel zajlott le a népkerti csarnokban. Lefolyá­sáról lapunk jövő számában referálunk. Kinevezés. A vármegye főispánja Száthmáry Sándor árvaszéki nyilvántartót tiszteletbeli árvaszóki ülnökké nevezte ki. Adomány. Dr. Kontur Béla földbirtokos, tör­vényhatósági bizottsági .tag 200 koronát adományo­zott az elmegyógyintézoti építkezésekre. Az elme- gyógyintézoti építkezési bizottság a nemes czélra áldozatot hozó emberbarátnak a •jótéteményben részesülő szerencsétlenek nevében köszönetét fe­jezte ki. Az 5,10 és 20 krosokat beváltják. Közel négy éve már annak, hogy az 5, 10 és 20 kros ezüst váltópénzt kivonták a forgalomból s hogy azokat be nem váltották sem név, sem érez értékükben. E pénzeknek most megkegyelmezett a pénzügymi- nÍ8ter s elrendelte, hogy az 5, 10 és 20 krosokat névértékűknek 50°/o-ávil beválthatják a jövő évi február 1-ig az adóhivatalok és állampénztárak. A gyulavidéki takarékpénztár vasárnap délután tartott igazgatósági ülésében Ritsek János lemon­dása folytán Lendvay Mátyást választotta meg pénz­tárosának. Ugyancsak az igazgatóság Révész Géza keresek, iskolai hallgatót az intézethez gyakornokká nevezte ki. Érdekes műszaki munkát végzett az államvasut az elmúlt hét elején városunk határában'fekvő fehér- körösi vasúti hídnál. A régi hid vasszerkezetét a múlt év folyamán épített kőpillérekre helyezték át. Az 15C0 m. mázsa súlyú vasszerkezetet előbb hidra­ulikus emelőkkel másfólméternyire emelték fel és az igy felemelt vasszerkezetet az ideidlenes jármokra helyezett síneken kis kocsik segélyével 15 méter távolságra 53 perez alatt 1 hid mellett lévő kőpilló- rekre húzták át. Ezen érdekes látvány városunkból nagyszámú érdeklődőt vonzott ki, közöttük a műszaki kast, csaknem teljes számban. Az áthelyezést és a pálya kapcsolást hétfőn végezték Gottlieb Ferencz államvasuti felügyelő és Zinnern János főmérnök vezetése és több államvasuti mérnök közreműködése mellett. Másnap a próbaterhelést és müszakrendőri bejárást tartották meg Ney Ferencz vasúti és hajó­zási felügyelő vezetése mellett. Ezen eljáráson részt vettek Novák Ferencz kir. mérnök, Márk Károly aradi üzletvezető. Vármegyénket Dr. Bodoky Zoltán vm. főjegyző. Szarva6sy Arzén kir. főmérnök és Király Sándor kir. mérnök képviselték. A hid kedden délben adatott át a forgalomnak. A Nagy­várad felől jövő déli vonat már az uj hidon robo­gott át. Halálozás. Özvegy Follmann Ferenczné szül. Fikker Klára asszony, január 29-én 75 éves korá ban, alig pár órai szenvodés után, szerettei őszinte s mély fájdalmára meghalt. — A boldogultban dr. Follmann János közbecsülésben álló ügyvéd s rajta kivül szerető testvérei a legjobb édesanyát, Gyula városa legtekintélyesebb polgári családjai pedig köztiszteletben álló családtagjukat vesztették el. A boldogult életvidor, kedves, áldott lelkű asszony volt, egyike a legkiválóbb tulajdonságokkal meg­áldott matrónáknak, akiknek elvesztése fölött őszinte szivből fakadó könnyeinkkel és mélyen át érzett részvétünkkel adózunk. Végtisztessóge január '29-én délután volt irnposans részvét mellett. Koszo­rúkkal diszitett ravatala fölött Gróh Ferencz prépost- plébános teljes segédlettel tartotta a halotti gyász- szertartást és igen nagyszámú közönség kisérte ki örök nyugalma helyére. Legyen áldott szép emlé­kezete. A halálesetről kiadott családi gyá zjelontés a következő: Follmann Anna, férje Papp Gábor, Francziska, férje Petik Péter, Ferencz, Klára, férje Ludvig Ferencz, István, neje Muldt Magdolna, János, neje Kocsis Anna, Károly, neje Repoldt Mária, Lajos, neje richer Magdolna, Mária, férje ifj. Balog József gyermekei, illetve menyei és vejei s számos uno­kája; Fikker Anna, férje Muldt Mátyás, Fikker Terézia, férje id. Moldoványi István, mint testvérei és sógorai, valamint számos rokonok, fájdalomtelt szívvel tudatják a kedves anya, gondos nagyanya, szeretett testvér és sógornőjük, jó rokonuk idősb Follmann Ferertcznének folyó 1900. óv január hó 29- én, reggeli 3 órakor, életének 75-ik, özvegysé­gének 6-ik évében váratlanul történt gyászos el- hunytát. A boldogulnak hült tetemei január hó 30- án délután fél 4 órakor a Sz.-Háromság teme­tőbe őrök nyugalomra tétettek. A megboldogult lelke üdvéért az engesztelő szent-mise-áldozat f. hó 31 én d. e. 8 órakor lett a róm. katb. nagy templomban az egek Urának bemutatva. Áldás és béke poraira 1 Gyertyaszentelő- Jóravaló riporter nem hall­gatja el ilyenkor annak a bizonyos medvének a viselt dolgait, amely régi tradíciók szerint kibúvik gyertyaszentelőn az odújából és ha úgy fény mellett meglátja az árnyékát, annyira megijed tőle, hogy vis8zabuvik még negyven napig aludni. Ez a 40 nap telet jelent még. Sajnos, ha hitelt adunk Maczkó komának, egyelőre nem zálogosítjuk el téli kabát­jainkat, mert az idén napfényes tavaszi allűrökkel csábitó szép nap volt a gyertyaszentelő s ha a medvének hiszünk, úgy még 40 napi kemény, hideg telüuk lesz, amiből pedig ha már a maga idejében el nem tudott jönni, most már nem kérünk egy csöppet sem. Köszönetnyilvánítás Mindazok, kik forrón szeretett, egyetlen fiunk halála alkalmából, ben nünket a lesújtó fájdalomban részvétükkel fölke­restek s megosztva fájdalmunkat, könnyebbé tették a sors nehéz csapását elviselni, akik kedves halot­tunk ravatalánál megjelentek s részvétüknek egyéb módon adtak kifejezést. Fogadják fájdalomban meg tört bánatos szivünk igaz köszönetét. Gyulán, 1900. január hó. Bandhauer György és neje Szálisz Ida. Helyreigazítás. Lapunk múlt számában Rácz Erzsiké esküvőjéről, mint tévedésből irtuk, hogy az esküvőn Dombi Lajos mondott magas röptű, szép beszédet. Ezt a magas röptű, szép beszédet ugyanis nem Dombi Lajos mondta ez alkalommal, hanem Bay József ayulavárii lelkész, mely tényt az igazságnak megtelelőleg-, ezennel rektifikálunk Tömeges lopások. Január 16 óta nem ke vesebb, mint 7 lopási eset történt a város belterü­letén : minden esetben 8— 10 drb tyuk és 5—6 drb liba tűnt el reggelre az aprójószág-ketreczekből. Az éjjeli aprójószág-kereskedő azonban csak nehány napig maradt ismeretlen, mert folyó hó 23-án hu­rokra került D. Szilágyi János békési illetőségű 34 éves, szabóságot tanult, de az utóbbi időkben lopással foglalkozó csavargó személyében, kinek a szöllőkben levő lakásán az ellopott aprójószág egy része megtaláltatott s igy Szilágyi visszakerült oda, a honnan a múlt évi deczember 31-én szintén lopá­sokért töltött 8 havi fogságból kiszabadult. A nagyromán városi olvasókör vasárnap tartott tisztujitó közgyűlésének eredménye a következő: elnök: Popovits Jusztin, alelnök: Bulboka János. jegyző: ifj. Miskucza Illés, pénztárnok: Nyikora János. ellenőr: Bogyó György és Argyelán Dávid, könyv­tárnok: Marán Illés, számvizsgálók: Gubás János és Pántye György. Rendes választmányi tagok: Miskucza György, Dr. Ladies László, Vladucz Péter, Szabó Péter, Dr. Bodoky Zoltán, Dr. Frankó László, Dutkay Béla, Markus János, Najmann György, Hengye Mojsza, Fekete Ádám, Argyelán György, Alb János, Miskucza Illés, Nyikora Dávid, Ujicz György, Mundruczó Péter, Siyir György, ifj. Styir György, Rusz János. Póttagok: Mundruczó Mihály, Magda György, Moldovány István, Serbáu József. Pénzszedő: Pomucz Mihály. Játékból halál. Tóth István 13 éves orosházi béresgyerek a napokban egyedül maradt gazdája tanyáján, a hol gyermekes kíváncsiságból mindenfelé kutatgatott. Valahogy ráakadt gazdája revolverére és azzal kezdett játszani. Epén belenézett a fegyver csövébe, mikor elsült a fegyver és a golyó átjárta a szerencsétlen gyermek fejét úgy, hogy hazatérő gaz­dája holtan talált rá a szobában. Életunt katona. Egy fiatal katona elégelte meg a héten a katonaélet gyönyörűségeit és vált meg az élettől. Csütörtökön délben 10 órakor Tokay László békési illetőségű honvédujoncz, szol­gálati fegyverével fejbelőtte magát és azonnal ször­nyet halt. A golyó száján hatolt be, koponyáján jött ki és mélyen a mennyezetbe fúródott. Hogy mi vihette az ifjú katonát a halálba, szerelmi bú-e, vagy a szolgálati viszony, azt - a vizsgálat van hivatva kideríteni. Körvadászat. Sikerült vadászatot tartottak Kétegyházán az uradalmi területen csütörtökön. A vadászaton résztvettek: Lukács Endre és Wieland Sándor főszolgabirák, Böhm Miklós, Pák Kálmán, Salacz Gyula és Megele Béla. Terítékre ke ült 145 nyúl. Vadászat végén Megele urad. főintéző lakásán kedélyes lakoma volt. A szalontaiak kérelme. A nagyszalontai fő­szolgabíró, illetve Szalonta község képviselőtestü­lete az iránt fordult közvetlenül a kereskedelem­ügyi miniszterhez, hogy a Nagyvárad-Gyula-Csaba közt közlekedő tehervonatokon a személyszállítást is engedélyezze. A kérelmet a miniszter azonban nem találta teljesíthetőnek és elutasító határozatát azzal indokolja, hogy a Nagyvárad-Gyula-Csaba között közlekedő tehervonatok lassú menetük, hosz- szu tartózkodásuk, az árukezelésből eredő gyakori késéseik miatt a személyszállításnál a közönség igényeinek kielégítésére nem alkalmasak. Még egy vonatpár berendezése pedig azért sem rendelhető el, mert a beszerzett adatok szerint a forgalom igényei azt nem indokolják. Halálozás. J. Schriffert Mihály, a Józsefvárosi résznek választott városi képviselője, a képviselő- testület ama hangos frakeziójának egyik tipikus tagja, kit Baksay Sándor jeles Írónk „Pusztai ta­lálkozás“ czimü gyönyörű novellájában megénekelt „Mineká“-k közé bátran sorolni lehetett, egyébkint igen tisztességes, jóravaló s becsületes földmives, 59 éves korában alig pár. napi betegség után meg­halt. Temetése hétfőn délután volt élénk részvét mellet'. Nyugodjék békében j Levél a főispánhoz. Nem valami nagyérdekü közügyről értekező miniszteri levelet produkálunk, hanem egy kuriózumot, „szörkesztünk“ ki ez al­kalommal. Szabad-Szent-Tornyán ugyanis megelé­gelték már a farsangot, mert erősen kártyáznak mai napság a férfiak s I tárgyban íródott az epistolu, szólván a következőképen: Kelt Szabad szenttornya Január 8. Tekintetes Föispány ur. engedelmet kérek hogyha a kelő tisz­teletet meg nem adom. de jóban nem tudom, mert én csak egy szegény paraszt nö vagyok, deazért bátorkodom a Tekintetes Föispány úrhoz foja- modni. mivel hogy Sz. sz. tornyán. Pórer Józsefnél anyira megy a kártya dáridó. hogy napókat és éjeleket ottöltik az emberek, hát nagyon szépen meg köszöném sok szegény nö társamul a széves- ségét. a Tekintetes Föispány úrnak, hogyha közbe lépne ének a sok dáridónak. Maradok Alázatos tisztteletel M. M. A „tekintetes föispány úr“ persze igen megörvendett a megtisztelő bizalomnak és élsíi dolga lesz neki, bogy „közbelép ennek a sok dáridónak.“ Eljegyzés. 7hurzó Béla oki. gyógyszerész, ki pár évvel ezelőtt Gyulán is kedvelt alak volt, el­jegyezte Jász-Árokszálláson dr. Margonyai Lajos kedves és szép leányát Eugéniát. Házasság. Papp Sándor kovács iparos polgár­társunk kedves leányát Rózát január 28-án vezette oltárhoz Búi Traján aradi törekvő ifjú lakatos iparos. Eljegyzések- Dr. Heves Pál tatpasi orvos, tar­talékos cs. es kir. ezredorvos, eljegyezte Lamberger Adolf békési kereskedő kedves leányát, Juliskát. — Brancsila Károly szarvasi fiatal gyógyszerész, elje­gyezte Somogyi Antónia kisasszonyt. Gyulai élet. Még a tegnapi bankett mámorában, friss im­presszióktól telítve fogom meg a pennát, hogy le­referálj ttm a hetet, a gyulai egyhangú élet egyik legmozgalmasabb hetét. Okulva a vezérczikkek hálátlanságán, nem ereszkedem bele a dolgok „ethikai, esthetikai“ és még három-négy B ti kai“ és „logikai“ méltatásába, hanem egyszerűen annak kijelentésére szorítkozom, hogy igen jó dolog igy fehér asztal mellett is érint­kezni a vármegyének, nemcsak a zöld asztal mellett a különféle zajos és álmos hangulatú közgyűléseken. Mert hát a közgyűléseken csak »fekete kabát­ban“ látja az ember ezeket a jó urakat, akik vég­telen uagy komolysággal „szolnokolnak“ és .szavaz­nak le holmi ut- és pótadó ügyekben, melyek bár­mily nagyfontosságu ügyek is, csak nem bírnak olyan kaposoló erővel, mint az egyedül üdvözítő „kapocs“: a gyulai karezos. A gyulai vendéglők kellnerájai a megmond­hatói, hogy milyen fokban emelkedett és erősödött meg ismét a vármegye székhelye és községei között levő szoros kapcsolat. Isten tudja, úgy vagyunk a bankettel, hogy daczára annak, hogy az a társadalmi elismerésnek egyik legszebb megnyilatkozása, alig várjuk, hogy végig együk a menüt és végig hallgassuk a toász- tokat. A giardinettonál már tágul a magyar kebel s neki a Komló, nem izük a bor. Alig várja az ün­nepélyt befejező „Rákóczy“-t s fel a nagykabátokkal — kezdődik „bumlizás“. (Ezt a jó kifejezést egyik orosházi szolgabirótól plagizáltam.) Kompániák verődnek össze Herodeknél, László­nál és Messingernél, mig a konzervativek kitartanak a füstterhes bankett színhelyen. Jóképű, pödrött bajuszu biró urak és-Durbincs sógorok ülnek egy-egy asztal mellett s kezdetben el-el különözi magát egy-egy járás, a maga főbirá- jával, jegyzőivel és viriliseivel külön kompániát alkotván. Azonban a »karezos« működik és szorosabb lesz a kapocs. A »tek. Árvaszék« már együtt huzatja az öcsödi bíróval s a fegyelmeteskedő szolgabiró kocz- czint a jó nótás másod-jegyzővel. Persze nem „megyeisták“ és bele melegesznek és olyan parázs-ricsaj muri keletkezik az „unalmas“ Gyulán, hogy meg a sárrétiek is sírva gondolnak rá másnap a zakatoló vasúton, feltéve ha le nem késnek. Csak általános kontúrokban vázoltam a,.helyzet szigtiatrráját“ I tekintve, hogy ma reggel jöttünk haza, tegnap este óta, engedjék el nekem a szoká­sos „bankettmorzsákat“. * * * Az újvárosi olvasókor haugversenyéről is aka­rok még Írni, mert az mégis csak valami kérem, hogy, ez a többihez képest „kölyök“ kis kaszinó lepipálta a többit. — Ezt nem produkálja utána egyik sem, terem hiányában pedig a polgári kör sem. S nekünk, akik blazirtan szemléljük a társas - élet hanyatlását és feljajdulunk a kegyetlen sors ellen, ez a kis kaszinó megmutatta az egyedül ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom