Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-08-19 / 33. szám

melléklet a „Békés" 1900.33-ik számához. már felterjesztette kérvényét két tanyai állami iskola létesítése iránt. A bizottság nem ment bele az alkuba. Miután az egyház által emelendő uj iskola az ötszázon felüli iskolázatlan tanköteleseket be nem fogadhatja, szükséges, hogy az uj állami iskola is létesüljön. A bizottság az uj iskola építésének költ­ségeit Békés község jövő évi költségvetésébe hiva­talból fogja beilleszteni s meghagyta az elöljáró­ságnak, hogy az épilós költségelőirányzatát 60 nap alatt mutassa be. Ez ügy kapcsán megjegyezte a tanfelügyelő, hogy a miniatertől megbízást kapott ugyan, hogy a két békési tanyai állami iskola ügyében indítsa meg a tárgyalásokat, ezt azonban addig nem teheti, mig utiátalányát ki nem egészítik, vagy nem pótol­ják, mert nemcsak hogy kimerült az átalány, de már jócskán rá íb fizetett, ép úgy, mint tavaly. A bizottság felterjesztést küld a kultuszministerhez, hogy a tanfelügyelő úti, átalányát vagy emelje fel, vagy pótolja a tulkiadást. Csaba község óvodáinak költségvetését nem hagyta jóvá a bizottság, mert a képviselőtestület Galli Gizella hiványát megszándékozván változtatni, kihagyta az óvonó korpótlékát a költségvetésből. A tanfelügyelő és Varságh Béla felszólalása után azzal küldte vissza a költségvetést a bizottság, hogy jelentso a főszolgabíró: vájjon az a képviselőtestü­leti határozat sz iskolaszéknek és az óvónőnek kéz­besítve lett-e s nem e felebbeztek ellene? A szeghalmi gazdasági ismétlőiskolára 1000 korona kamatnélküli kölcsönt kért a község a mi­nisztertől, miután azonban a kérés czéltalan, fel sem terjesztették. Tudomásul vette a bizottság, hogy buosai ta nitóvá Császár Károly, csabai tanítónővé Vandlik Etel lett megválasztva. Haviár Lajos kir. főmérnöknek a közutak ál­lapotára vonatkozó jelentését tudomásul vették. A gőzhengerezés felülvizsgálására Haviár Dánielt és Jantsovits Emilt küldte ki a bizottság. A vármegye és gróf Wenckheim Géza között felmerült vitás utügyet bírói útra terelte a bizottság. A szeghalmi járás törzskönyvezésének hitele­sítéséről felvett jegyzőkönyvek a ministerhez felter­jesztetnek. Tudomásul vette a bizottság a kereskedelem­ügyi minister leiratát az interurbán telefon ügyében, melyet már több ízben ismertettünk: tudomásul vette az alispán előterjesztését az ntadókötelezett- ség lerovása tárgyábau. Székács József szent-tornyai lakos tűztávlatának leszállítása iránt felterjesztést küld a ministerhez. Az 1901 — 2. évi közúti költség- vetést előbb kinyomtatják s csak azután tárgyalják a jövő havi ülésen. Végül még Jancsovits Péter árvaszéki elnök a vármegyei, a gyulai és a csabai árvaszékek mű­ködéséről számolt be s Tóth Ferencz kir. alügyész a törvényszéki börtön állapotáról tett jelentést. Kevéssel tizenkét óra után véget ért az ülés. Egy kis „helyreigazítás.1* ('Oláh György nekrológjához.) A „Békés“ ez évi 32-1 k számában, érdeme szerint méltatva van Oláh György, kinek buzgó tevékenységétől méltán várhattunk volna még so kát s bizonyára az e tekintetben hozzá csatolt re­mény nem vált volna délibábbá, ha az isteni ke­gyelem „napjaihoz napokat .told“ még, ha oly korán porba nem dönti őt, az erős tölgyet, az enyészet szele . . ... Fájdalom ! 0 és neve immár csak a történe­lemé, mely tudományág lelkének édes tápláléka volt mindaddig, mig munkabíró ereje meg nem tört, életfáklyája még lobbot nem vetett .... De épen azért nem mulaszthatom el a hivatolt közle­ményre vonatkozólag, egy kis „helyreigazitás«-t tenni, mert nézetem szerint egypár tévedés fordult elő abban, már pedig egy történetirónak nekrológja a lehető leghívebb kell hogy legyen, hogy igy for­rás lehessen azok számára, kik netalán teljes élet­rajzát megírni s eként emlékét megörökitni szán­dékoznak. Ugyanis a reá vonatkozó eme szavak : „Az akkori szokás szerint theologiát és jogot is hall­gatott“ (Debreczenben Oláh György) teljesen téve­sek. Mert „akkor“ a theologusok hallgattak Deb­reczenben némely jogi tantárgyat (a jogászokkal ogyüttesen), de a jogászok nem hallgattak theolo­giát csak egyedül és kizárólag a „magyar protes­táns egyháztörténelem részleteit.« Továbbá midőn arról van szó, hogy „mint robustus, atbleta fiatal ember, tagja volt a debre- czeni hírneves diák tűzoltó-egyletnek s kis botosi tisztséget viselt . . . . “ meg kell jegyeznem, hogy pézetem szerint itt is tévedés forog fenn, mert én együtt tanultam Oláh Györgygyel s igy tudnom kellene arról, ha O „kis botos“ lett volna ott és akkor, már pedig nemcsak hogy erről tudomásom nincs, sőt teljes lehetetlennek tartom ennek való­ságát abból kifolyólag, mert midőn Oláh György Debreczenbe ment tanulni, akkor azt hiszem, Varga Károly volt a kis botos, Varga Károly után Nádudvari Lajos, Peti Lőrincz, Dombi Lajos, Vadai Sándor, Bányai Lajos voltak sorrendben „kis bo- tos“-ok s igy nem jutott idő és hely, a mikor Oláh György lehetett volna „kis botos.“ Azonban úgy rémlik előttem, hogy talán „fő vitész“ volt Ő 8 onnan származhatott a tévedés, hogy a „fő- vitész“-nek is volt egy kis bot jelvénye, a fővi- tészi bot. Ámde a két bot („kis bot“ és „vitész“ bot között nagyságban és súlyban nagy volt a kiilömbség, a kis botos és fővitész rang között meg még nagyobb! Ezekben megtéve a szükségesnek vélt „hely­reigazítás“^, azt. sem hagyhatom felvilágosító meg­jegyzés nélkül, midőn a temetésről! közleményben az mondatik: „A tulajdonképeni egyházi gyász- szertartás a ref. templomban volt.“ Ugyanis „tulajdonképeni“ egyházi gyászszer­tartás az mind, a mi háznál, templomban, temető­ben; énekben, imádságban, halotti beszédben áll és megy végbe, kántor, vagy pap, vagy mindkettő közreműködésével! Hogy pedig ez állításomhoz semmi kétely ne férhessen, ime ide jegyzem liturgieánk erre vonat­kozó eme szavait: (A kér. egyház eleitől fogva). „Tisztességes temetésnek nevezte azt, mely vagy csak énekszóval, vagy ének- és könyörgéssel, vagy még ezen felül predikáczióval, vagy oráczióval tör­ténik és pedig a háznál, vagy a templomban, vagy a temetőben.“ Ebből kifolyólag, midőn a halottas háznál Oláh György temetése alkalmával énekeltünk, imádkoztunk : e fényünk feltétlenül „ tulajdonképeni egyházi gyászszertartás“ volt s maradt volna még akkor is, ha azután a templomban s temetőben nem folytattuk volna is a „tulajdonképeni egyházi gyászszertartás“-t! Dombi Lajos. T a n ü g y. Iskolai értesítők. VII. — A szarvasi polgári leányiskola. — Talán nincs is község az országban, melynek társadalma oly régóta s oly nagy áldozatok árán tartana fenn egy intézetet, mint Szarvas. A szarvasi nőegylet a maga erejéből már több évtized előtt állított fel egy polgári leányiskolát s ámbár az inté­zet hatalmasan fejlődik, mind népesebb lesz, sem az állam, sem a község részéről semmi segítségben nem részesül. Valóban mostoha állapot. Az iskola az elmúlt tanévvel fennállásának harmineznyolezadik évét töltötte be a nélkül, hogy annak biztosítása és fejlesztése érdekében az illeté­kes tényezők, a község és az állam részéről valami intézkedés történt volna, pedig az iskola fenállását jelző évek nagy számából is következtethető, mek­kora az az áldozat, melyet a község lakosságának egy kis része: a társulat, az iskola fenntartásával annyi év óta a nőnevelés és nemzeti ügy érdekében hoz. A nevezett tényezőknek már csak ezen áldo­zatok méltánylásából is kellene az iskola fenntar­tási gondjait a társulati tagok vállairól levenniük s az iskolát mielőbb oly helyzetbe juttatniok, hogy az a község s az állam érdekeit a kivánalmaknak, a közszükségnek megfelelőleg szolgálhassa. Meg kellene azt az illető tényezőknek annál is inkább tenniök, mert tudva levő, hogy az amúgy is igénybe vett társadalom ma már magában a kor igényeinek megfelelő iskolát fenntartani nem képes. A lefolyt iskolai évben beíratott összesen 111 növendék. A fölvételre jelentkezettek száma azon­ban jóval nagyobb volt. Sajnos, hogy az iskola a közönség érdeklődéséből iránta támasztott igények­nek, a közszükségnek nem képes már teljesen meg­felelni, mert a jelentkező növendékeket — a termek Bzük volta miatt — nem vehették fel mind s a később jelentkezőket kénytelenek voltak vissza­utasítani. A polgári leányiskolát fenntartó testület áll: az alapítókból, kik egyszer s mindenkorra legalább 50 frtot fizetnek be; továbbá a rendes évi tagok­ból, kik az intézetbe járó leánygyermekeik után a megállapított tandijat fizetik; végre a pártoló tagok­ból, kik évenként legalább 5 frtnyi összeggel, két évi kötelezettséggel járulnak az intézet fenntartásá­hoz. Ezeken kivül vannak az adakozók, a kik az intézet iránti érdeklődésüknek minden további kö­telezettség nélkül tetszés szerinti összeggel adnak kifejezést. Az iskolába járó növendékek után fizetendő tandij osztályok szerint 30—50—70—80 koronában van megállapítva. A közoktatásügyi kormány ez évben ezer ko­rona szubvencziót engedélyezett. Ezenkívül megadta a község évi kétezer koronás segélyét, a nőegylet pedig a rendes tagdijak mellett, még kétszáz ko­rona állandó segítséget szavazott meg. (Gyula város közönsége valóban példát vehetne, hogyan lehet, ha nagy áldozatok árán is, egy a közönségnek igé­nyeinek megfelelő intézetet fenntartani.) A tanítást a tiz tagból álló tantestület vezeti és pedig, iniké.it az értesitőből kitűnik, nagyon szép eredménynyel. Az összes növendékek közül egyet­lenegy sem bukott meg. A leányiskola kebelében önképzőkör is állott fenn, mely az iskolai ünnepé-l lyek rendezésén kivül más téren is hathatósan mű­ködött a leányok szellemi művelésén. Az önképző kör rendelkezésére szépen fölszerelt ifjúsági könyv­tár áll. A tanítás az állami tauterv nyomán történik. A jelenlegi igazgató Margócsy Gyula. A gyulai polgári községi iskolaszék folyó hó l2 én tartotta utolsó ülését az 1899—1900. tan­évben. Ez alkalommal végleges elintézést nyertek a múló iskolai év még folyó ügyei. Abafi, János igazgató jelentésében beszámolt a befolyt tandi­jakról s a növendékek általános áramlatáról. Kon­statálva lön, hogy az iskolát látogató tanulók szá­ma évről-évre növekedik. Ennek természetes követ­kezménye, hogy most még élénk- bben érezhető az iskola épületének ínséges állapota. Valóban nyomo­rúságos helyzet az, midőn az első osztályba 60—70 növendék jelentkezik, az iskolánák pedi mindössze négy tanterme van s ezek közül is csak egy ne­vezhető annak, modern értelemben. De a hetven tanulónak bele kell férnie rgy osztályba. Ez első sorban is törvényellenes állapot, mert egy tanterembe nem szabad ennyi gyermeket beosztani. Másodsor­ban pedig ellenkezik a hygienikus és paedagogiai rendszabályokkal. Az ilyen túlzsúfolt osztályterem ártalmas a tanulók egészségére, de meg a kellő tanulmányi eredmény sem érhető el ily magas lét­szám mellett, mert lehetetlen ennyi növendéket egy osztály keretében egységesen vezetni. S csodá latosképen egy szó sem hangzott el a gyűlésen arról, hogy vagy építsen a város egy megfelelő modern épületet, vagy legalább a meglevőt bővítse ki. — Pedig ez a város kötelessége s az a vétkes indo- lentia, amelylyel a város az iskolák ügyét általában elhanyagolja, utóvégre is arra fog vezetői, hogy a mit nem akar megtenni jószántából, meg kell majd tennie felsőbb parancsra kényszerűségből. Hogyan remélheti a város joggal a gymnasium ügyének ked­vező eldöntését a kormány részéről, midőn az ille­tékes tényezők kénytelenek azt látni, hogy még a meglevő iskolákkal is ily mostohán bánik? Tandij czimén befolyt összesen 1882 korona; a szegény tanulóknak elengedett iskola pénz 590 korona 80 fillért tett ki. Ez a körülmény nagyon megszívlelendő dolog, mert a gyulai szülők kedve­zőtlen anyagi képességét igazolja s ezt tekintetbe kell venni a felállítandó gymnasium ily czimen vár­ható bevételének összeállításánál. Ugyanez az ülés állapította meg a polgári iskola jövő évi költségvetését — 9945 korona 95 fillér bevétellel szemben 14671 korona 35 fillér ki­adás áll s igy a 4725 korona 40 fíllérnyi hiány ál­lamsegély utján pótolandó. Kedvezőbbek a községi óvodák pénzügyi viszonyai, amennyiben ezeknél 6075 korona 90 fillér jövedelem, 5834 korona ki- dás vau, s igy még 241 korona 90 fillér felesleg mutatkozik. A tanyai iskolák költségvetésében 4850 korona bevétellel szemben 6200 korona kiadás sze­repel 8 igy itt is 1350 korona fedezetlen hiány van, melynek pótlására a város szintén államsegélyt kénytelen igénybe venni. Ezeken kivül még több személyi természetű és hivatalos folyó ügy nyert elintézést. Figyelői H i p e k. A király születésnapja. Tegnap töltötte be het­venedik életévét a mi jó királyunk. Es ő, akit nemcsak éveinek száma, de a legsúlyosabb csapások özöne is öregbített, Isten áldó kegyelméből friss erőben, testi és lelki épségben érte meg életének e nevezetes napját. A monarchikus érzületéről mindenkor hires magyar nemzet, amely a legnagyobb hazafias tisz­telettel és alattvalói hódolattal környezi a legalkot­mányosabb nagy királyt, országszerte ünnepet ült tegnap, hálát zengve az ég Urának, hogy erőben megtartotta eddig a kitűnő uralkodót és imádkozva, hogy még sokáig tartsa meg őt hazánk örömére és boldogitására. A nemzeti ünnep alkalmából, midőn a városban nemzeti színű czimeres zászlók hirdet­ték az örömnapot, Gyulán a róm. kath. nagytem­plomban délelőtt kilencz órakor fényes nagymise volt, melyet Groh Ferencz prépost plébános mon­dott négy lelkész segédletével. Az istentiszteleten nagyszámú ünneplő közönség vett részt. Ott voltak az összes hatóságok képviselői, a vármegye tiszti kara dr. Lukács György főispán és dr. Fábry Sán­dor kir. tanácsos, alispán vezetésével, kik mind­ketten fényes diszmagyart öltöttek, a Gyulán levő honvédtisztek Fürdők nyug. ezredes vezetése alatt, a kir. törvényszék, pénzügyigazgatóság, a város és a mérnöki hivatalok tisztviselői. - - A mise alatt Takácsy Lajos kántor szép egyházi és alkalmi éne­keket énekelt. O felsége születésnapja alkalmából a gyulai izraelita imaházban — a hívők élénk részvétele mel­lett,— szintén ünnepi istentisztelet tartatott, melynek folyamán Papír Ármin főkántor mondott egy emel­kedett hangú, szép magyar imát, 0 felségére az isteni gondviselés áldását kérve. A jelenvolt közön­ség áhítattal és mély megilletődéssel hallgatta a könyörgést és mindenkinek kebeléből forró fohá­szok szálltak a Mindenhatóhoz, hogy szeretett ősz királyunk egészségét és életét még bosszú időkre megtartsa. Délben a Komló szálloda éttermében a honvéd tisztikar díszes lakomát rendezett az ünnep alkal­mából, a mikor Fürdők István nyug. ezredes a kö­vetkező szép pohárköszöntőt mondotta: „Uraim! Ma kettős ünnepet ülünk, ugyanis ma ünnepeltük ő cs. és ap. kir. Felsége legfőbb hadurunk születése napját s egyidejűleg élet­kora 70-ík évének betöltését. A honvédtisztikar minden egyes tagja úgy is, mint a véderőnk egy-egy lánczszemo, úgy is mint magyar honpolgár, mindenkor törhetlen hűséggel és változhatlan szeretettel van eltelve O császár és apóst. kir. Felsége legfőbb had­úrunk személye iránt, s nem mulaszt el semmi alkalmat, a midőn érzelmeinek ez irányban ki­fejezést adhat. A hűség, ragaszkodás és szeretet, — mely nem csupán az alattvalói kötelességeknek buzgó teljesítésében, de szivünk s egész bensőnk oda­adó érzetében birják kiapadhat lan forrásukat, arra ösztönöznek, hogy legkegyelmesebb urunk s királyunk születésének 70-ik évfordulója al­kalmával hálatelt szívvel s azon forró óhajtás­sal forduljunk az egek Urához : tartsa meg az Isten 0 Felségét legkegyelmesebb urunk kirá­lyunk és legfőbb hadurunkat még hosszú évek során át erőben, egészségben, tartsa és éltesse a haza javára. Éljen a király !“ Háromszoros éljenzés felelt a lelkes szavakra és az egész lakoma alatt tartotta lelkes hangulat. A vármegye — a királyhoz. A törvényhatósági bizottság hétfői rendkívüli közgyűlése a vármegye főispánjának indítványára kimondotta, hogy király ő felségét hetvenedik születésnapja alkalmából hó­doló feliratban üdvözli és addig is mig a felirat a kormány utján rendeltetési helyére érkezik e hó 18-án közvetlenül O Felségéhez üdvözlő táviratot meneszt. E táviratot tegnap tényleg el is küldötte a vármegye alispánja a következő szöveggel: O császári és apostoli királyi Felségének Ischl. Születésének 70-ik évfordulóján Békésvárme­gye közönsége változhatatlan hűséggel és ren­díthetetlen szeretettel buzgón fohászkodik az egek Urához Felséged életéért és boldogságá­ért s a legmélyebb alattvalói hódolattal kéri Szerencsek ivánatainak legkegyelmesebb elfo­gadását. A törvényhatóság megbízásából : Dr. Fábry, kir. tanácsos, alispán. Szent István király napja. A kereszténység és [a magyar királyság 9U0 éves jubileumának Esz­tergomban megkezdett ünnepsége folytatását fogja képezni a Budavárában tartandó ünnepség szent, István napján. A szent Jobbot a Nagyboldogasszony templomába kisérő körmenetet a herczegprimás fogja vezetni. Jelen lesz azon a király ő Felsége képviseletében, József királyi herczeg, a kormány, a püspöki kar. Gyulán is megünnepelik e nemzeti ünnepet. Augusztus 19-én, ma este a 8 órai haran- gozás után fél óráig fognak a kath. templomokban szólani az összes harangok. Az ünnep napján pedig fényes isteni tisztelet lesz a nagy templomban, utána szent beszéd. E nagy napon, melyen nemzeti létünk és önállóságunk megalapítójának nemzeti ünnepét üljük, mutassuk meg hálánkat a nagy ki­rály iránt az által is, hogy házainkat nemzeti lobo­gókkal ékesítsük fel. A kereszténység és a magyar királyság meg­alapításának 900 éves jubileumának napján, Nagy­boldogasszony ünnepét, mely Esztergomban, Szent István koronázásának helyén oly fényes ünnepsé­gek között tartatott meg, városunkban is a róm. kath. nagytemplomban fényes isteni tisztelet volt, melyen Gróh Ferencz prépoBt-plébános pontifikáit fényes segédlettel. Mise után szószékre lépett a prépost és hazafias szent-beszédben méltatta e nap [jelentőségét és hálás kegyelettel emlékezett meg a magyarok Nagyasszonyának hathatós pártfogásáról, kinek szent István halála előtt Magyarországot és a magyar nemzetet felajánlotta. Oláh György emlékezete. Lapunk múlt heti számában közöltük Lendvay Sándornak, az aradi 1848/9 ki szabadságharczi ereklyomuzeum igazgató­jának lapunk szerkesztőjéhez intéz- tt levelét, amely­ben bold. Oláh György emlékének valamelyes alak­ban leendő szemlélhető megörökítésére 10 koronát ajánlott fel. — Ugyané czélra vettünk 20 koronát Weisz Mór gyulai lakostól is. A kegyeletes eszmét a vármegye közművelődési egyesülete magáévá tette és minden más agitáczió, különösen aláírási ív kibocsátása nélkül lapunk utján felhívja bold. Oláh György barátait, jó embereit — akiknek pedig száma igen nagy — hogy amennyiben hasonlólag gondol­koznak és Oláh György emlékét — talán legczél- szerübben a muzeum számára festendő arczképpel — megörökíteni óhajtják, szíveskedjenek ily czélra szánt adományaikat lapunk szerkesztőségéhez be­küldeni. — E czélra különben dr. Lukács György főispán és dr. Berkes Sándor kórházi igazgatótól folytatólag 10 — 10 koronát kaptunk és lapunk szerkesztősége is 10 koronát jegyez. A vármegyei tiszti főügyészi állás teendőinek ellátását szeptember hó 1-én kezdi meg dr Zöldy Géza, a kit a hétfői közgyűlésen dr. Lukács György főispán helyettes tiszti főügyészszé kinevezett. Áz állás végleges betöltése a törvényhatósági bizottság októberi rendes . közgyűlésén választás utján fog megtörténni. Az általánosan, megyeszerte tapasztal­ható megelégedésből, a melylyel dr. Zöldy Gézának helyettes főügyésszé történt kinevezését fogadták, biztosra vehető, hogy a szerencsés választást a vármegye közgyűlése is akczeptálni fogja és szava­zataival megerősíti az állásra pályázó dr. Zöldyt, a ki mint Gyula város tiszti ügyésze, komoly mun­kálkodással tett bizonyságot az állásra való ráter­mettségéről. Zöldy Gézán kivül -• mint halljuk — dr. Pándy István fiatal csabai ügyvéd íb pályázik a főügyészi állásra. Szabadságról. Dr. Fábry Sándor alispán pén­teken este egy hónapi távoliét után hazaérkezett Koritnyiczáról és átvette hivatalának vezetését. Az első gyulai kötött- és szövött iparáru-gvár alapító bizottságának pénteken délután tartott érte­kezletén az alapítók a kibocsátott aláírási tervezet­ben is jelzett és maguknak fenntartott jognál fogva az első igazgatóságot megválasztották. Az igazgató­ság tagjai lettek: Braun Mór, Czinczár Adolf, Dut- kay Béla, Deutsch Jakab, Reisner Zsigmond, Scherer Benedek és Weisz Mór. Az igazgatóság ezután meg­alakult és Weisz Mórt választotta egyhangúlag vezér­igazgatónak, továbbá dr. Berényi Ármin ügyvédet a társulat ügyészének és Morvái Istvánt jegyzőnek. A választás megejtése után az igazgatóság a vezér- igazgató és jegyző által elkészített alapszabály-ter­vezetet vette beható tárgyalás alá és ennek meg­történte után megállapította a hétfőn, augusztus hó 20-án délelőtt 10 órakor megtartandó alakuló köz­gyűlés tárgysorozatát, mely közgyűlés meghívója lapunk mai számában közöltetik, a részvényeseknek pedig posta utján raegküldetett. A mint halljuk az igazgatóság az alakuló közgyűlés után nyomban

Next

/
Oldalképek
Tartalom