Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-05-27 / 21. szám

6619—1900. Hirdetmény. A bel- és igazságügyminister 1898 évi szep­tember hó l-ső napján 3300. I. M. E. szám alatt az eskűdtbiróságokról szóló 1897: XXXIII. t.-cz. életbeléptetése s végrehajtása tárgyába.n keit ren­deleté alapjáq alulírott összeíró bizottság Gyulaváros területén lakó mindazon férfiakat, kik magyar hono­sok, a folyó évben legalább 26-ik életévüket betöl­tik, /a magyar nyelvet értik, azon Írni és olvasni tudnak és évenként legalább 20 korona egyenes állami adót kötelesek fizetni ; amennyiben pedig időleges adómentességet élveznek, 20 korona egye­nes állami adónak tnegfelelő értékű vagyonnal bírnak, vagy az adózásra való tekintet nélkül, köz­tisztviselő, lelkész, a magyar tudományos akadémia tagja, tudor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajóskapitány, gazdász, gyógyszerész,vegyész, bányász, tanító, sebész, állatorvos, továbbá azok, akik felsőbb tengerészeti, vagy más felsőbb szak­iskolát végezték, végül akik a középiskolai záró­vizsgát letették, felhivatnak, hogy folyó évi májll8 hó 28-ik napján a városháza tanácstermében d. e. 9—12 és d. u. 3—5 óráig az esküdtek alaplajstro­mába való felvétel végett az összeíró bizottság előtt személyesen, vagy meghatalmazott által jelenje­nek meg. Gyulán, 1900. május 26-án. i58 1—1 Az összeíró bizottság nevében: Dutkay Béta, Fürdők István, az összeíró biz. elnöke. az összeíró biz. jegyzője. 2322/1900. Hivatalos hirdetés. Gyula városában az 1900. évre előirt III. OSZt- kereseti adó és a nyilvános szám­adásra kötelezett vállalatok és egyletek, s az ezek által fizetett járulékok után járó 111. oszt. kereseti, és az ezen adónemek után követelt általános jövedelmi pótadó fő és pótlajstromok a kir. pénzögyigazgatóság által számvevőileg megvizsgáltatván, az 1883. évi XLIV. t.-cz. 16. §-a értelmében a városi adóhivatal helyiségében folyó évi május hó 28-tÓI, junius hó 5-ig közszemlére kitéve tartatik. Azon adózók akik eme lajstromokban foglalt adónemmel már a múlt évben meg­voltak róva, a lajstrom közzétételének napját követő 15 nap alatt, akik pedig most első évben lettek megróva, adójuknak könyvecs­kéjükbe történt bejegyzését követő 15 nap alatt felszólalásukat hozzám adják be. Gyulán, 1900. május hó 25. Dutkay Béla, 168. 1—1 polgármester. Hírek. A vármegye törvényhatósági bizottsága holnap tartja második rendes közgyűlésit ez évben, mely­nek napirendjét a múlt számunkban leirt ügyeken kívül még a póttárgysorozatba felvett 27 ügy képezi. Az ekként terjedelmessé vált napirendben szép számmal vannak az egész vármegyét érdeklő, vala­mint az egyes községekre nézve fontosabb ügyek felvéve, miért is a bizottsági tagok részéről a közgyűlés iránt ez alkalommal is élénk érdeklődés várható. Az állandó választmány pénteken egész napon ót tartott ülésében az összes ügyeket letár­gyalta, több ügyben részletes vita alapján állapítva meg határozati javaslatát. A fontosabb ügyek meg­kezdett intézkedését mai számunkban folytatjuk. Gyulai ügyek a vármegye közgyűlése előtt. A vármegye holnapi közgyűlése Gyula városát érdek- lőleg a következő ügyekkel fog foglalkozni: A gyula- barakonyi h. é. vasút tervezői megfelebbezték a képviselőtestület határozatát, amelyben a vasútra megajánlott 100.000 frtot visszavonta. Az állandó választmány a felebbezés elutasításával a határozat jóváhagyását javasolja a közgyűlésnek. A város szer­vezési szabályrendelete a gyámpénztári szolgálat ellátására vonatkozó részében módosítva jóváhagyás végett kerül a közgyűlés elé. Ágoston Mihályné kül­területi szülésznő a fuvardijak megállapítását meg­tagadó képviselőtestületi határozat ellen felebbez. Végül Gyula városát közelről érdekli az a mozga­lom, amelyet Békésvármegye most a nagyszalonta- sarkad-gyulai útnak az állam által leendő kiépítése iránt indított és amelynek támogatására vármegyén­ket is felhívja. A kiházasitó és temetkezési egyletek ügyében az alispán által elrendelt vizsgálatok eredménye alapján már határozott a belügyminister és határo zata végrehajtás alatt is áll. Az I. Gyula és vidéke kiházasitó és temetkezési egylet működését a mi­nister felfüggesztette, az egylet ügyeinek tisztázá­sára vonatkozólag részletes vizsgálat tartását ren­delte el azzal, hogy amennyiben ezen vizsgálat so­rán az egylet további fentartásának lehetősége be nem igazoltatnék, a társulatot fel fogja oszlatni. A békési polgári és békési negyedik temetkezési egy­letek ügykezelésében talált szabálytalanságokat az egyletek vezetőivel közölvén, azokat különbeni fel­oszlatás terhe alatt alapszabályszerü működése kö­telezte. A békési hetedik temetkezési egyletet pe dig feloszlatta és vagyonára nézve a felszámolás megejtését, a fenforogni látszó bűncselekmények megtorlása végett pedig az iratoknak bűnügyi útra való áttételét rendelte el. A vármegye katonái. A holnapi rendes köz­gyűlésében tölti be a törvényhatósági bizottság a honvédhadapródiskolában létesített egyik alapítványi helyet, amelyre ez évben négyen pályáztak és pe-1 dig Schröder Kornél gyulai ügyvéd Imre nevű fia, Mátrai János gyulai tanító Richard nevű fia, Zva- rinyi János szarvasi evang, lelkész Szilárd nevű fia és Endrődy Géza gyulai rendőrkapitány Géza nevű fia, kik mindnyájan bírnak a megkívánt iskolai elő­képzettséggel. «, A gyulai róm. kath. hitközség egyháztanácsá­nak csütörtökön tartott gyűlésén olvastatott és tudomásul vétetett dr. Schlauch Lőrincz bibornok- püspök leirata, melyben az egyháztanácsot és annak tisztviselőit uj választásukban megerősíti. Tudomásul vétetett Gróh Ferencz prépost jelentése a postahi­vatal és főnöki lakás átalakításáról, úgyszintén arról, hogy a bérházpéuztár megvizsgált számadása szerint az épület tartaléktőkéje mintegy 6200 frtot tesz I — a gymnasiumi alapítványokból eddigelé 5800 frt fizettetett be s mindezen tőkék takarék- pénztárilag kezeltetnek. Az egyháztanács ezen jelentéseket tudomásul vette s Gróh Ferencz prépost plébánosnak ez ügyekben kifejtett fáradozásáért, a gondos és buzgó kezeléséért köszönetét nyilvánította Csapatszemle. A helyben állomásozó m. kir. honvédség fölött tavaszi szemlét tartott Csesznák Benő m. kir. honvédtábornok, * első kerületi hon­védparancsnok. A szemle hétfőn és kedden tartatott s úgy a legénység kiképzése, mint a tisztikar mű­ködése fölött a tábornok legnagyobb mégelégedé- sét fejezte ki. Az alsó-fehér-körösi ármentesitő, belvizszabá- lyozó es vizhasznositó társulat május hó 29-én dél­előtt 10 órakor Gyulán reudes közgyűlést, ezt meg­előzőleg délelőtt 10 órakor igazgató-választmányi ülést tart a következő tárgysorozattal: Társulati igazgató-főmérnök jelentése a társulat ügyeiről. A nagymólt. főldmivelésügyi m. kir. minister urnák 24521/7.—2. sz. a. kelt magas rendeleté, nem kü lönben az Élővíz-csatom i alsó torkolatán létesíten­dő szivattyú-telep építésére vonatkozó tervezeteket elbírálva leküldi. Kapcsolatosan előterjesztetik a II1./1900' sz. a. közgyűlési határozattal kiküldött bizottságnak javaslata, a szivattyú-telep épületeire beérkezett ajánlatok elbírálása és a kötendő szer­ződések tárgyában. Társulati igazgató-főmérnöknek vonatkozó előterjesztése. A nagymólt. földmivelés- ügyi m. kir. minister urnák 7492. sz. a. kelt ma­gas rendelete, melylyel a IX. kerületi m kir. kul­túrmérnöki hivatal által a békésmegyei Élővizcsa- torna környékének lecsapolására és öntözésére vo natkozólag kidolgozott tervezetet a társulat belviz- rendezési munkálatainál leendő felhasználás végett megküldi és a békési szivattyú-telepnek még ez évben való felépítését elrendeli. A társulati igazgató­főmérnöknek vonatkozó előterjesztése, melyben a Iku 11urm4rnoki tervezetet kivitelre elfogadni java­solja és annak figyelembe vételével az összes bel­vízrendezésre vonatkozó költségvetést beterjeszti. Ezzel kapcsolatosan társulati elnök előterjesztést tesz a IX./19C0. sz. közgyűlési határozatból kifolyólag a belvizrendezési munkálatokra szükséges 1.000,000 korona kölcsön beszerezhetése körüli eljárásról. Az 1.000,000 korona kölcsön felvételének megszavazása. A nagymólt. főldmivelésügyi m. kir. minister urnák 33497./V.—1. számu^rendeleto, az árvizvédelem ér­dekében feladandó táviratok díjmentessége tárgyá­ban. Pénztárvizsgálati jegyzőkönyvek előterjesztése és a társulati pénztáros jelentése a társulati pénz­tár állapotáról. Időközben érkezett tárgyak és ne- taláni indítványok. Főúri eljegyzés. A kétegyházi kastély folyó hó 21-én szép családi ünnepély színhelye volt. Cziráky Jánosné Almásy Erzsi grófnőnek szép és kedves leányát Jeanne grófnőt eljegyezte Pejacsevich Albert gróf, a gyulai millennáris lóversenyen is nyertes ifjú úrlovas, Pejacsevich Albert gróf pestmegyei nagy- birtokos es Lónyay Rózsa grófnő fia. Az ifjú jegyes­pár boldogságához és a köztiszteletben álló előkelő grófi család öröméhez a vármegye közönsége leg jobb szereDCsekiváoatait fűzi. A Békésvármegyei-Fehór-Kereszt Egyesület f. hó 27-én, ma délután közgyűlést tart, melyre az. egyesületi tagok tisztelettel meghivatnak. Gyula, 1900. évi május hó 24-én. Dr. Lukács György elnök Gróf Almássy Dénesné, elnöknő. Gyűjtés. A Budapesten alapított „Művelt Kők Otthona“ czimü jótékony egyesület által kibocsátott gyüjtőiven, annak javára következők adakoztak: Pósa Károlyné 4 kor. özv. Ferenczy Alajosné 4 kor. Hrabovszky Gézáné 4 kor. Kövér Lászlóné 2 kor. özv. Végh Józsefné 2 kor. Lindl Etelka 2 kor. Boros Benő 2 kor. Novák Antalné 1 kor. Markovich Ottmárné 1 kor. Deimel Sándorné 1 kor. Szabó Emilné 1 kor. özv. Ritzinger Károlyné 1 kor. Jancsovics Zoltán 1 kor. Szathmáry Sándorné 40 fill, összesen: 22 korona 40 fillér. Kormánybiztos az érettségin. A szarvasi fő­gimnáziumban junius 20,21. és 22-ik napján végbe­menendő szóbeli érettségi vizsgálatokhoz a köz- oktatásügyi kormány Wigand János szegszárdi fő­gimnáziumi igazgatót küldte le kormáuyképviselőül. Az elnöki tisztre pedig Sárkány Sámuel bánya­kerületi püspök Veres József esperest jelölte ki. A csabai kendergyár ügyében Darányi föld- mi velésügyi minister leirt a megye főispánjához, 24,000 korona államsegélyt helyezvén kilátásba a gyár létesítése esetén. A gyár létesítésének kérdé­sében még nem mondott határozatot a község kép­viselőtestülete 8 még a Salzman czéggel is el keli intézni a községnek ez ügyet, mely most már a minister ígérete folytán talán a megoldás Btádiu mába jutott. A csabai méntelep uj parancsnokot kapott. Az eddigi parancsnok Pessina Miksa kapitány, ki nagy kedveltségnek örvendő rokonszenves egyéniség volt Csabán, a debreczeni méntelephez helyeztetett át osztályparancsnokul s helyébe Koller Lajos I. oszt százados helyeztetett Csabára parancsnokul. ^.Gyulán létesítendő kötött és szövött ipar­áru gyár alapítási előmunkálatai most már a meg­valósításhoz közel jutottak. A tervezet szerint a gyár mint részvénytársaság lesz megalakítva 100000 korona alaptőkével, melynek fele — részvényen kint 50 korona — még ez óv folyamán lesz befi­zetve és a vállalatba fektetve, a másik fele pedig majd a további fejlesztés szükségletéhez képest fog igénybe vétetni. — Egyelőre 50 kötőgép lesz fel­állítva, tisztán kézi erőre és ezekhez körülbelül 60—70 női munkás alkalmazva. Az alapítók inten cziója szerint a munkás nők és leányok a helybeli szegényebb iparos- és középosztály hozzátartozói­ból fognak kikerülni és ez által olyanok fognak keresethez jutni, kik mezei munkákra nem mehet-' nek és másnemű foglalkozást nem találnak. Azon­felül tervbe van véve, hogy egyes nők, kik a gyár ban a munkát már kellőleg elsajátították, do családi körülményeik folytán az állandó gyári munkára nem járhatnak, a vállalat részéről géppel és apy ig- gal fognak elláttatni és módjukban lesz otthon dol­gozni és csak a kész árut beszolgáltatni, mi által a házi iparnak egy neme lesz nálunk is meghono­sítva. Az alapítók legutóbb megtartott értekezletén a vállalat részére leendő állami támogatás elnyeré­sének szüksége megállapittatván, ezen értekez let megbízásából Weisz Mór alapitó dr. Lukács György főispánnak az erre vonatkozó indokolt elő­terjesztést átnyújtván, tőle azon biztosítást nyerte, hogy minden lehető kedvezményt és támogatást a vállalat részére ki fog eszközölni. Ismerve főis­pánunk érdeklődését minden iránt, a mi a megye és a város iparának és közgazdasági viszonyainak fejlődésével összefüggésben van, bizonyosra vehető, hogy az itt szóban levő ipartelep létesítésének és fennállásának biztosítására szükséges támogatást ki fogja eszközölni, ennek megtörténte után kibocsát­tatnak a részvényaláirási ivek és az alapítók min­dent el fognak követni, hogy a gyár még ez év őszén működését meg is kezdhesse. Polgárista juniális. A polgári iskolásoknak meg van az örömük, bogy megváltozott az időjárás, mely elsöpréssel fenyegette majálisukat, melynek pedig maradandó emlékű kedves napnak kell lennie a gyulai mulatságok krónikájában. Eddigiekből követ­keztetve, a majálison óriási közönség fog részt venni A majális alkalmából üzembe veendő különvonat­nak lesz dolga s a majális meglepetésszámba menő programja után olyan kedves kis murira van kilátás, amire kicsinyek és nagyok egyaránt soká fognak még visszaemlékezni. A polgári fiúiskola juniálisára újabban a kővetkezők adakoztak: Dr. Lukács György 10 kor. Szarvassy Arzén 4 kor Végh Gábor 3 kor. Endrődy Géza 2 kor. Összesen beíolyt 245 korona 60 fillér. Próbabál. Neufeld Béla, Gyulán előnyösen ismert tánezmester, ki ez idén is nagy sikerrel vezette be a serdülő ifjúságot Terpsichore biro­dalmába, befejezvén az idei szezont, pünkösd első napján tartja próbabálját a „Komló“ termében, melynek érdekes programmja bizonyára a közön­ség érdeklődése mellett fog végbemenni. Vá8ári verekedés. Styir Mihály gyulai ember, a vásáron berúgott állapotban összeszóllalkozott Marina Tódor apáti lakossal, ki úgy helybenhagyta a berúgott embert, hogy eszméletlen állapotban vitték be a kórházba. Betörés a vasúti hídnál. Az ujkörösi vasúti hídnál dolgozó munkások vezetője Barth Károly künn lakik a bid mellett épített fabódéban s ha néha dolga után benéz a városba, a kis fabódé tel jesen őrizetlenül marad. Ezt igen jól tudta Midre János vasúti munkás és az alatt, mig Barth a város­ban járt, feltörte a bódét s onnan 12 frt pénzt, egy órát, qgy pár ruhát és egy 30 frt értékű vasúti szabadjegyet elemelvén, megszökött a munkából. Barth a lopást feljelentette a rendőrségnél, mely azonnal táviratozott a betörő illetőségi helyére Kassára és a Budapesti rendőrséghez, mert valószínű, hogy e két hely valamelyike felé vette útját. Orbán napja minden veszély nélkül vonult el fölöttünk. Az időjárás megszűnt abnormis lenni s beköszöntött az igazi nyárelő. Melegen, tüzesen süt a nap, virágzik az akáczfa és a nyár kellemetlen alkatrésze, a por kavarog az utczákon. A szép idő­járást még a kir. meteorologiai intézet jelzései sem zavarják, melyek zivatart jósolnak naponkint, de még eddig nem vált be a proféczia. Szóval Orbán egész szépen viselte magát s igy nem mert galibát csinálni, mint a triumvirátusban levő Fongrácz & Comp. kollegái. Az elemi csapások egyik legsulyosabbikától, a fagytól már megvagyunk óva; hagyomány szerint ugyanis Orbán napja után nem kell többé fagytól félni. Sajnos azonban, előtte négy nappal volt még benne osztályrészünk. Hétfőn virradóra ugyanis a Pongrácz napinál is erősebb dérre virradtunk, amely most már nemcsak a veteményekben, hanem a szőlő I gyümölcsben is erős károkat okozott, sőt réti földeken, különösen a gyulai bánomföldeken a ku- koricza is elfagyott, úgy hogy helyeukiut ki is szántották. Egyebekben az időjárás a múlt héten kedvezőre fordult. A luczernát mindenfelé levágták és a hét végen össze is gyűjtötték, a nélkül hogy a renden eső érte volna. Pénteken beállott a meleg idő, melynek következtében a stagnáló növényzet is uj fejlődésnek indult. Házasságok. Dr. Virág Endre körös tárcsái községi orvos Szentesen f. hó 22-én esküdött örök bőséget bájos arájának Nagy Jolánkának. — Dr. Szönyi Béla ügyvédjelölt f. hó 22-én délután házas­ságot kötött Fischer Szidóniával. — Borbély Albert törekvő gyulai asztalos iparos ugyancsak május 22-én vezette oltárhoz Szilágyi István gépész iparos polgártársunk leányát Katalint. Elcsípték a betörőket. A Gyulán egy idő óta napirenden levő éjjeli betörések tetteseit sikerült a rendőrségnek kézrekeriteni. A tűrhetetlenné vált állapot arra ösztönözte a rendőrséget, hogy a leg- szélesebbkörü nyomozást eszközölje, mely ered ményre is vezetett. Bessenyei rendőrbiztos a leg­utóbbi zsidótemplomi betörés óta állandóan nyomon kisérte a gyanús alakokat, rendőrök czirkáltak és nyomoztak a város belterületén és a közeli, jó búvóhelyül szolgáló szőlőkben s ily módon jöttek rá, bogy egy három tagú társaság állandóan együtt bujkál a városban és a szőlők közt. Személyleirásból nyomon követték őket s Hotorán rendőrnek sikerült egy rossz hirü helyen együtt találni a személy­ié Írásból ismert bandát. Gyanúját főképen egy, a helyiség egyik kanapéján heverő csomag keltette fel. Nehogy azonban elszalaszsza őket, óvatosan für­készni kezdett. Kihívta az egyik üzletben levő lányt és meghagyta neki, hogy üljön a csomag mellé és ez alatt az ürügy alatt a kanapén fekvő csomagot tapintsa meg, hogy mi lehet benne. A leány az utasítást követve rájött, hogy a csomagban pénz van s ezt el is mondta a rendőrnek. A csavargók azon­ban neszét véve a dolognak, elpárologtak a helyi­ségből, magukkal vivén a csomagot, de a rendőr utánuk ment és a Kaszár nya-utezáb an letartóztatta őket. A rendőrségnél a banda vezetője Bogovics István e/zarvasi illetőségű foglalkozásnélküli csavar­gónak vallotta magát. Megmotoztatása alkalmával a csomagban 20 frt értékű csupa rézpénzt találtak, a kabátja belső zsebében pedig egy gondosau papirosba csomagolt félméteres feszítő vasat. A másik két alak J. D. és Sz. K. gyulai suhanezok, kiknek bünrészes- ségét még a nyomozás van hívatva kideríteni. Mind­hárman erősen tagadnak 1 Bogovics azt állítja, hogy a nála talált részpénzt az e hóban tartott nagy­váradi vásárban limonádéárulásaal szerezte, ez azon­ban koholmány, mert Nagyváradon márczius óta nem volt országos vásár. Ellene vallanak továbbá egyéb adatok is. Az anyakönyvvezetői hivatal feltört asztalának résébe egészen beleillik a nála talált feszitővas^s a zsidótemplom ablaka előtt levő lágy talajban egészen felismerhető a feszítő vas lenyo­mata, melyet a nagy sietségben bizonyára leejtettek a főidre. A nyomozás egyelőre még folyik s a tet­tesek közül Bogovics és Jónás le vannak tartóztatva. Halálozás. A városnak egy régi, tisztes polgára halt meg folyó hó 21-ikén. Gyurkó István, a gyulai kir. járásbíróságnak egy negyedszázadon át kézbesí­tője, derék, becsületes ember, akinek halála széles körökben kelt őszinte részvétet. A boldogult hét gymnasialis osztályt végzett és a papi pályára készült, de mint a negyvenes évek ifjúságának túlnyomó részére, úgy ő rá is végzetes hatással volt a sza- badságharcz, mely kilóditotta életpályájából. A forradalmat végig küzdvén, abban hagyva tanulmá­nyait, iparos lett és a hetvenes évekig mint kéz­műves kereste kenyerét, akkor a járásbírósághoz ment kézbesítőnek és úgy hivatali főnökei, mint a nagyközönség teljes megelégedésére töltötte be állá­sát. E hó elsején betegsége folytán szabadságolták, de nem sokáig' él vezhette a nyugalmat, mert alig három hét múlva szerettei nagy fájdalmára meghált. Temetése kedden délután volt nagy részvéttel. A halálesetről kiadott családi gyászjelentés következő í Özv. Gyurkó Istvánné szül. Szabados Ágnes, a saját és egyetlen leánya Ágnes, férje Gubicza Károly : gyermekeik: István, Ilonka és Mariska; az elhunyt testvére: Ágnes és férje id. Uferbach János, vala­mint kiterjedt rokonság és számos jó barát nevében is mélyen megtört szívvel tudatja a felejthetlen jó férj, gondos apa, nagyapa, testvér, rokon és szere­tett barátnak Gyurkó Istvánnak folyó év május hó 21-én éjjeli 1 órakor, élte 74-ik, boldog házasságuk 53-ik évében, hosszas szenvedés és a halotti szent­ségek ájtatos felvétele után bekövetkezett gyászos elhunytál. Az örökkévalóság lényébe visszatért kedves halott hült tetemei folyó bó 22-én d. u. 4 [órakor fognak a róm. kath. egyház szertartásai [szerint a Szent-Háromság temetőben az anyaföldnek átadatni. Lelke üdvéért pedig az engesztelő szent­mise áldozat folyó bó hó 26-án reggeli 7 órakor fog a helybeli róm. kath. anyatemplomban az ég Urának bemutattatni. Az örök világosság fényes- íkedjék neki! Hatvanhat esztendeig élt boldog házasságban férjével Béres József oagymagyarvárosi jómódú földmivessel Szőke Erzsébet asszony. Életkornak is szép, házasságnak pedig igazán ritkaságba menő. Vasárnap balt meg, ravatalát 85 éves agg férje, gyermekei, unokái s dédunokái bánatos könyekkel áztatták és igen nagy közönség kisérte örök nyu­galma helyére. Nyugodjék békében 1 * Halálozás. Kis-Kéry István állam vasúti tiszt­viselő, néh. jóemlékü Kis-Kéry Mihály megyei mérnök fia, folyó hó 19-én Szegeden meghalt. A jóravaló, derék ifjú halála mély gyászba borította özvegy édesanyját, szerető testvéreit, kiterjedt ro­konságát és barátai nagy táborát. Holttéstét haza­szállították Gyulára s hétfőn délelőtt temették el a ref. temetőben. Koporsója fölött Dombi Lajos ev. ref. lelkész mondott a nagyszámú gyászközönséget mélyen megható szép imát. A korán elhunyt derék ifjú hamvai nyugodjanak békében. Esküvő. Philip Jakab péli földbérlö bájos szép leányát Fridát f. hó 21-én vezette oltárhoz Pajo^ Vilmos kaucsukgyáros Budapestről. Halálozás. Nájman Jánosné szül. Mogyöróssy Mária, egykor Daimel Károlyné asszony, folyó hó 25-én este hosszas, súlyos betegség után 62 éves korában meghalt. A boldogult derék nő halála számos tekintélyes polgári családot borit gyászba, az elhunyt nő végtisztessége ma délután 5 órakor lesz. Nyugodjék békében. Halálozás. Mező-Berényben folyó hó 25-én, hosszas súlyos betegség után meghalt özv. Füchsel Adolfné, Feuer Katalin asszony 73 éves korában végelgyengülésben. A boldogult derék nő mintaképe volt a hitvesi és önfeláldozó anyai szeretetnek. Az utolsó évtizedben pótolhatlanul fájdalmas csapások sújtották, rövid időközökben elvesztette Bzerető férjét, két felnőtt nagy fiái, akik közül az egyik — Berényi Zsiga — a legszebb reményekre jogosító fényes tehetségű szini növendék volt. A sorsnak meg nem érdemelt kegyetlen csapásait a bánatos agg nő vallásos megnyugvással viselte, némileg kárpótolva életben levő gyermekei odaadó szeretetétől. Teme­tése ma délelőtt lesz Mező-Berény községének bizo­nyára impozáns részvéte mellett. A halálesetről ki adott családi gyászjelentés a következő: Alulírottak a magunk, valamint nagyszámú rokonság nevében fájdalomtól megtört, szivvel tudatjuk, hogy a szerető anya, nagyanya, testvér, sógornő és rokon özv.- Füchsel Adolfné szül. Feuer Katalin életének 73-ik évében, folyó hó 25-én délelőtt fél 10 órakor hosz- szas és súlyos szenvedés után jobblétre szenderült. A felejthetetlen halott földi maradványai folyó hó 27-én délelőtt fél 11 órakor fognak a mezőberényi izr. sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Áldás és béke hamvaira 1 — Fiichsel Berta, Dr. Berényi Ármin, Berényi Gyula, Berényi Frigyes mint gyer­mekei; Dr. Berényi Árminné szül. bánréti Fuchs Jenny, mint menye; Berényi Mariska, Berényi Bandika mint unokái; Feuer Salamon, Feuer Adám, Feuer Salamonné szül. Wodianer Josefa, Feuer Ádámné szül. Feuer Ilona, mint testvérek; özv. Feuer Dávidé szül. Bettelheim Nanette, özv. Dr. Feleki Miksáné, özv. Füchsel Bernátné mint sógor­nők ; Füchsel Jakab és neje, Füchsel Adolf és neje, Füchsel Dávid és neje, Bloch Lipót és neje, Kohn Farkas és neje, Mayer Ignácz és neje mint sógorok és sógornők. Tűz a seprőgyárban. Orosházán nagy ijedt-, séget keltett kedden este az a hir, hogy a Ta/fer féle seprőgyár kigyuladt. A tűzoltóság azonnal a helyszínére sietett s a lángokban álló tetőt rögtön levevén, lokalizálta a tüzet. A kár 200 mázsa czirok és a fedélzet, mely teljesen tönkre égett. A tűz keletkezésének okát nem tudják. A gyárüzeraben nincs fenakadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom