Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-07-15 / 28. szám

ipirosaink a „futó“ vásáron utolsó szál portékáju­kat is el tudták adni. S többet árultak, mint most némelyik egy egész esztendő alatt. Sajnos, ilyes­mire most nincs kilátás s vigasztalásul áltatjuk ma­gunkat, hogy a sürgős munka idő az oka, hogy nincs vásár, nincs forgalom. Tartunk tőle, hogy most is úgy lesz, pedig dehogy a munkaidő okozza hanem a nyomott anyagi viszonyok, az általános pénzhiány. Sertésvásár — a zárlat következtébe nem lesz, a vásár ssütörtökön julius 19-én veszi kezdetét juh felhajtással. Pénteken szarvasmarha, szombaton gazdasági iparczikkek és ugyancsak szom baton és vasárnap belső vásár. Napszurások- Már múlt számunkban megem lékeztünk arról, hogy mily sok áldozatot követel magának a múlt heti rettenő hőség és hogy külö nősen az arató munkások között mily nagy szám mai történtek megbetegedések és halálozások.^ negyven fokon felüli meleg legtöbb áldozatot kövei telt magának Csabán, a hol húsznál több sulyok megbetegedés és tiz halálozás történt. Az elhaltak közül 9 fiatal leány és egy asszony. Az orosházi járásból két halálozás, Endrődről négy halálesett hirét vettük, rajtuk kivül százon felüli azok száma akik részben súlyosan, részaen könnyebben megl betegedtek a napszurás következtében. Gyulán itn többen rosszul lettek a nagy hőségben, de a győri san alkalmazott segély megtartotta őket az életnek A héten bekövetkezett hűvösebb idő folytán megl szűnt a veszedelem és reméljük, hogy a nehéz mel zei munka alatt nem is lesz már többet oly gyilkos^ hőség, mint a múlt heti volt. Templom-szentelés. A nagyszénási ág. ev. tem plomot e hó 1-én szentelte fel nagy ünnepségei kíséretében és előkelő közönség részvétele mellett^ Veres József esperes. Az egész falu valláskülönbség nélkül ünnepelt e napon. A lakóházakat fellobol gózták. A felszentelési aktust Veres József esperest Okályi A. bánfalvi, Reviczky Lászsó kondorosi Freitág\ János csorvási és Mendöl Lajos szénási lelkészek! végezték nagy néptömeg éjtatos részvétele melletti A felszentelő beszédet Veres József tartotta, utána] Reviczky László beszélt s a felszenteléssel kapcso latosan egy esküvő, egy keresztelő és urvacsorífl osztás is volt. Délben 120 terítékű közebéd volt Esküvők. Lovag Pittoni Róbert tart. cs. és kirí százados, m. kir. pénzügyőri biztos, társadalmunk^ kedvelt alakja kedden esküdött örökhüséget Nagy] Váradon szép arájának, Tanay Viktor nagyváradi államvasuti ellenőr müveit lányának Laurának. —J Ugyan ez nap délelőtt esküdött örökhüséget Kepe 1 János a Gyulán jó emlékeket hagyott közkedvelt százados, Papp Matildnak Bossányi Béla volt gyű] lai, jelenleg nagyváradi honvéd százados, kezelő] tiszt szép nevelt leányának. — Szívből gratulálunk Eljegyzés- Gróh Mátyás gyulai törekvő mészá-l ros-iparos eljegyezte Dénes Gábor csabai vendéglői kedves nevelt leányát Gábor Mariskát. Szabadságon Csák György kir. pénziigyigazgatól dr, Fábry Sándor vármegyei alispán, dr. Liszy Viktor kir. ügyész, hat heti nyári szabadságra utaztak! Tűz volt pénteken éjjel */„ 2 órakor a nagy- oláhvároson, Galambos Mojszáné hosszu-utczai háza a vele egy fedél alatt levő istálló gyuladt ki isme- retten okból, valószínűleg gondatlanság következtél ben, s a gyengén fujdogáló északi széltől élesztve gyorsan elhamvasztotta az egyedül álló épületet. A tűzoltóság ténykedése már csak a tűz lokalizálására szorult. A ház biztosítva volt. Egy öreg honvéd tűz halála. Latkóczi hely József volt 48-as honvéd főhadnagy, a gróf Bolza uradalom nyugalmazott gazdatisztje, borzasztó ha­lállal múlt ki a héten. Az öreg úr hétfőn este szó kása szerint jókor lefeküdő és lámpa mellett olva­sott az ágyban. Mellette volt kis unokája, a k nyolcz óra tájon pár perezre magára hagyta nagy­atyját és a mikor nagyanyjával együtt visszatért a szomszédos szobába, hirtelen füstszagot vettek észre és a nagyapának borzalmas kiáltásait hallották Ijedten szaladtak be uagyatyjukhoz és látták, hogy az ágy lángokban áll, Dely József pedig a földön fekszik égő paplannal és ruházattal. A segítségre sietőkkel rögtön oltáshoz fogtak és a tüzet sikerült is elfojtaniok, hogy csak az ágy és a közelben fekvő bútorok pusztultak el. E közben ápolás alá vették az egész testén égési sebektől borított öreg embert, ki eszméletlenül feküdt a földön, de az orvosi tu­domány már nem tudott segíteni rajta, mert rettentő kínok után kedden este belehalt sebébe. Hogy mi­kép történt a szerencsétlenség, azt biztosan nem lehetett megállapítani. Valószínű, hogy Dely vélet­lenül magára rántotta az égő lámpát és attól bo­rult lángba az ágy és ruhája is. Nincs kizárva azon­ban, hogy a sok sorscsapástál sújtott öreg úr maga kereste a halált. Mi is közöltük a múlt évben, hogy a mikor veje Kecz 8amu előkelő szarvasi ke­reskedő csődbe jutott, a kinek bűnügyébe az öreg urat is bevonta a bíróság, már elkeseredésében kü­lönös módon akarta elpusztítani magát. Családja minden ártalmas eszközt elrejtvén előle egy csé­szébe tett puskaporral akarta magát akkor felrob­bantani, tettével azonban nem érte el czélját és az óta megadással viselte sorsát, mig nem most meg­szabadította az élettől a tüzhalál. A hatvannyolez éves öreg úr igen népszerű, köztiszteletben álló polgára volt Szarvas községnek és tragikus halála óriási részvétét keltett, a mely meghatóan nyilvá­nult meg a csütörtökön végbe ment temetésen. Gazdák figyelmébe. Többször megtörténik, hogy a vonatmentén rakott boglyákba, keresztekbe bele­kap egy egy szikra a vasúti mozdony kéményéből és leég a termés. Ezt megakadályozandó, elrendelte a kereskedelmi minister, hogy vasúti töltés mellett 95 méter távolságon belül nem rakhatók termény vontatók s az esetben ha e rendelet be nem tar­tása folytán kár származnék, azért sem a vasút­társaság nem felelős, sem a biztosítótársaság nem tartozik fizetni a biztosított összeget. Garázda czigányok. Pénteken F.-Földváron 10 kocsi czigány vonult keresztül, kik észrevevén, hogy a nép kint van aratni, berontottak a faluba és lop­tak, raboltak az üresen hagyott házak és udvarok­ból. Az elöljáróság végre is telefonon csendőröket kért, kik mire megérkeztek a czigányok elillantak, 4 kocsit azonban sikerült a morékból elfogni, kik átadattak az orosházi járásbíróságnak. Veszett eb garázdálkodott Kondoroson a hé­ten s megmart egy Tóth György nevű napszámost, kit azonnal felazállitottak gyógykezelés végett Buda­pestre. Esküvő. Szarvason Szilágyi Emil királymezei erdész e hó 2-án vezette oltárhoz Sárkány Imre gitnn. tanár nevelt leányát Piroskát. Százharminczöt hely a postán. A m. kir. kincs tári posta- és távirdahivataloknál 185 gyakornol jelölti állásra pályázat nyittatott. Pályázhat a ! középiskolát vagy más egyrangu intézetet érettsé, vizsgálattal sikereseit végzett, 18-ik életévét betol tötte, magyar állampolgár. A pályázó községi, er­kölcsi bizonyítvány nyal, fedhetlen előéletéi, közh tósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és egészséges voltát tartozik igazolni. Sajátkezüleg irt és fölszere kérvények, a már közszolgálatban állók által felet Sós hatóságuk — közszolgálatban nem levők ált pedig az illető főszolgabíró, vagy polgármester utján folyó év julius hó 31-ig, a szerint a hol szolgál óhajtanak : budapesti, kassai, kolozsvári, nagyvárad pécsi, pozsonyi,' soproni, temesvári, vagy zágrábi posta- távirdaigazgatósághoz intézendők. Lopás. Régebb idő óta észrevette már Koh Sámuel vésztői kereskedő, hogy az ő pénzes fiók jóból kisebb-nagyobb összegek folyton hányoznak nagy meglepetésére a tettest sikerült végre nek Csüllög Gergely személyében felfedezni kit is nem késett megbüntetés végett feljelenteni. A szeghalmi járásban folyó hó 7-én délutá jégesővel oly nagy vihar volt, hogy a házak tetejét és a már összerakott gabonát is nagyon megron gálta a szél. Különösen Bucsatelep szenvedett nagy kárt, ahol vagy 60 lakóház tetejét rongálta meg a vihar. Ifjú műkedvelők. A mulatságok krónikájában első alkalommal fog szerepelni az idei vakáczió alatt a gyulai középiskolai tanuló ifjúság, mint mu latság rendező s valószínűleg nem utoljára. A serdül tebb gyulai diákok összeállottak és augusztus 4-e'n olyan impozáns hangverseny és műkedvelői előadással egybekötött tánczmulatságot rendeznek a gyulai nő egylet javára, amely megyeszerte párját fogja ritk tani. — Színre kerül a Tavasz czimü 1 felvonásos apróság, egyelőre még meg nem állapított szereposz­tással. Az érdekes programmban Kovalszky Róbert zongora, Weisz Imre és Czinczár Dezső hegedűvel fognak közreműködni. A műkedvelői előadás iránt felhívjuk a közönség figyelmét. Főrendőrbiztos választás Csabán. Csaba község képviselőtestülete sok huzavona után folyó hó 12-én töltötte be választás utján a főrendőrbiztosi állást A 2400 koronával javadalmazott állásra összesei 41 pályázó nyújtotta be kérvényét a főszolgabíró hoz. A választást névszerinti szavazással ejtették meg, amely alkalommal Misley Endre gyulai lakos ügyvédjelölt 23, Dusbaba Vilmos csabai takarék pénztári tisztviselő 19 és Mack Jenő budapesti lakos egy szavazatot kapván, Misley Endre lett Csaba község főrendőrbiztosa. Misleyben a község képzett és szorgalmas tisztviselőt nyer, amiért is a válasz táshoz úgy a községnek, mint a megválasztottnak gratulálhatunk. Gyújtogatás. Szeghalmon Weiszberg Emánuel és Nagy Dávid kereskedők kárára ismeretlen tettes rövid időn belül már háromszor követett el gyújtó gatást. Első két ízben közvetlen a lakóház mellett evő s náddal fedett jégvermei, gyújtotta fel valószi nüleg oly czélból, hogy arról a ház is meggyulad- jón, azonban a tüzet mindkét őseiben hamar észre vették és eloltották. Harmadszor folyó hó 8-dikán már a házat gyújtotta fel s a tűz nagy lánggá' csapott ki, daczára az óriási munkának az egész tetőzet leégett. A kár 3500 korona. A tettest úgy a csendőrség, mint a rendőrség erélyesen nyomozza Vízbe fúltak- Daróczi István békési 13 éves szüleinek libáit őrizgette a Körösparton, mi­közben maga is kedvet kapott a fürdéshez. Vigyá- atlansága folytán az úszni nem tudó fiút az ár lkapta és a mély vizbe jutott gyermek odaveszett jégrádi Lajos öcsödi 17 éves legény két lovat úsztatott a Körösben és a lovakkal együtt belefult vizbe. Gyilkos villám. A múlt szombaton Szarvas idékén is nagy zivatar vonult el, amely alatt a illám lecsapott Búzás János szarvasi gazda tanyá­jába és a 38 éves gazdát agyonsujtotta. Családja tagjainak, a kik a szerencsétlen ember közelében ültek, csodálatosképen semmi bajuk nem történt. A Trautmannsdorf-féle birtok egy részére, a agy-szénási legelőre tudvalevőleg kondorosi lako­sok és egy csabai birtokos tettek vételi ajánlatot. Csaba község képviselőtestülete első ízben mellőzte ülönböző okokból a kondorosiak ajánlatát, majd mikor a vármegye közgyűlése feloldotta ezen hatá- ozatot, elfogadta azt. Az érdekelt csabai birtokos felebbezése folytán ismét a vármegyéhez, majd en- ek jóváhagyó határozata után a belügyministerhez került az ügy, aki végérvényesen jóváhagyta a kon- dorosiakkal kötött szerződést és ezzel végleg lebo- yolittatott a nagy birtok továbbeladásának ügye. A szarvasi járásbíróság elhelyezésének kér­dése már hosszabb idő óta foglalkoztatja az igaz- ágügyi kormányt és a község képviselőtestületét. Megírtuk legutóbb, hogy a község több telket jelölt i, amelyek közül bármelyiket dijtalanúl hajlandó átengedni a járásbirósági épület czéljaira. Most kö­zölték a községgel az igazságügyminister elhatáro­zását, melyben az a városháza és az Árpád szálloda telke között fekvő telket fogadja el, amelyen egy díszes, emeletes bírósági épületet fog emeltetni. Öngyilkosság a temetőben. A mezőberényi u. n. égi tóttemetőben egy akáczfára felakasztva e hó -én egy felosztófélben levő férfi hullát találtak, a mely több nap óta lehetett már ott észrevétlenül, de az elhagyott temetőben csak későn akadtak rá. puhatolás során kiderült, hogy a hulla Mázán Pál mezőberényi lakosé, akit részegeskedése foly­tán családja elhagyott és akit valószínűleg züllött életmódja űzött a halálba is. Az őszi fegyvergyakorlatok alatt az öszponto- tási állomásokon elhelyezendő honvéd-csapatok kenyér és ló-táp szükségleteinek beszerzésére pá­lyázatot hirdet a budapesti I-ső honvéd-kerületi parancsnokság. — A tárgyalások erre nézve julius 26-án Tápió-Sülyben, julius 24-én Tápió-Bicskén és ius 30-án Nagy-Szalontán az illető helyek köz­ségházánál fog végbemenni. Az egy koronás bélyeg­gel ellátott leyecsételt ajánlatok e napokon adan­dók be bánatpézzel együtt az illető helyeken. Bő­vebb felvilágosítás a m. kir. 2-ik honvéd kiegészítő irodában szerezhető. A békési felsőbb tanuló ifjúság folyó hó 28-án a városi bérház villanynyal világított nagytermé­ben, a békési evang. ref. gimnáziumnál létesített egyetemi ifjak alapítványa javára, hangversenynyel egybekötött tánczmulatságot rendez. Ifj. Borbély Gábor, r. b. titkár. Hajnal József, r. b. elnök. Osváth Gyula, r. b. jegyző. Csapó Imre, r. b. pénz­táros. Tolnay Lajos, r. b. ellenőr. Rendezők : ßaky István, Banner Benedek, Beck Jenő, Gonda Simon, Grozda Péter, Kocsor István, Kovács Géza, ifj Osváth Ferencz, Pap Ferencz, Püski István. Belépő dij: Személyjegy l korona 6 fillér, 3 tagú család jegy 4 korona, azonfelül 5 korona. A hangverseny kezdete este pontban 8 órakor. Felülfizetásek kö­szönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.— Műsor: 1. „Magyar Rapsódia.“ Székely Imrétől Zongorán előadja: Gáhy Endréné úrnő. 2. „Fe olvasás.“ Tartja: ifj. Osváth Ferencz. 3. „A bősz- szu ruha.“ Monológ, irta: Salamon Ödön. Előadja Untervéger Irénke k. a. 4. „Magyar népdalok. Énekli: Terney Izabella k. a., zongorán kiséri Gáhy Endréné úrnő. 5. „A nyugalom.“ Br. Eötvös Józseftől. Szavalja: Banner Böske k. a. 6. a) „Pol nisch.“ Mendelssohntól, b) „Kuiawiak.“ Wieniawski tői. Hegedűn előadja: Kovács Géza, zongorán ki séri: Untervéger Irénke k. a. Színészet. A Tatpolczai megfutamodása után, a melyért egyébként nem Tapolczainak, hanem a gyulai kö zönségnek van oka pironkodni, — szombaton i Durand-Durand helyett a Hálókocsik ellenőre czimü franczia bohóságot játszották. Publikum persze nem olt igy sem, ha Tapolczainak nem sikerült azt vonzani. A. darab jó előadásban ment s az előadás kaczagtató helyzetein jól mulatott a közönség. Vasárnap a Dráma a tenger fenekén czimü épből álló látványosságot adták, melynek előadása agyobb színpadok technikáját igényli, hogy sikeres lehessen. Ami a technikából hiányzott, azt a színé­szek igyekeztek játékukkal pótolni, ami többé ke- ésbbé sikerült. Kalmár, Kemény, Holéczy, Borsitzky, Pálfi, Szepessy, Virág általában jól játszottak. Kedvezőtlen auspicziumok mellett és kedve­zőtlen pártolás mellett ment végbe kedden Kalmár Gyula jutalomjátéka: Egy katona története czimü régi romantikus darabban lépett fel, melyben kitűnő eltemet van alkalma megjátszani Rens János, az ártatlan üldözött és rabságban sínylődő nemes ka tona szerepében. Kalmár e kitűnő szerepben valóban élvezetes alakítást produkált. Szerepének minden yes mozzanatát átérezve, megértve játszott s nagy kár, hogy a jeles alakítást oly csekély számú kö zönség nézte. A darabban részvevő többi szereplők s igyekettel jászottak, különösen Deéry, akin meg­látszott szerepének gondos tanulmányozása. Borsitzky Holéczy, Márkus szintén jók voltak, de Pálfi ismét nem neki való szerepet játszott. A jutalmazandót a kicsiny, de lelkes publikum egy-egy felvonás után ötször-hatszor hivta ki. Szerdán Tanay Frigyes a debreczeni színház iváló és a vígszínház leendő bonvivantja lépett fel a Kikapós patikáriusban. Tanay csak tavaly óta is óriásit haladt, úgy hogy ma már perfekt színész akinek jövőjét illetőleg kétségünk sincsen, hogy amarosan emlegetett neve lesz nemcsak a vidéken hanem a fővárosi színészek között is. Nemcsak kitűnő játéka, hanem sikerült maszk, jai, megjelenése és könnyedsége teszik őt rutinos szinészszé s ha egyszer fővárosi színházhoz jut, — mi most hamarosan be is következik — nem félt­ük őt attól, hogy ízlését, ambiczióját és tehetségét felismerve, a fővárosiaknak is rövid idő alatt ked- vencze ne legyen, mint a minő kedvencze most Halmi Margittal együtt a debreczeni közönségnek. Az előadás folyamán többször zajosan meg-, tapsolták, ami tisztán csak az ő személyének szólt, mert a többi szereplő kevés kivétellel oly szintlenül, nehézkesen, álmosan játszott, hogy ha Tanay nem kötötte volna le a figyelmet és az érdeklődést, a publikum vagy elaludt volna, vagy megszökött volna onnan. Csütörtökön ismét Tanay-est volt s a gyulai közönséget rég nem láttuk olyan jókedvvel kacagni, mint ez estén a Durand-Durandon. Az előadás is mintha jobban ment volna a tegnapinál, noha a szerepeket most is sokan nem tudtak. Tanay ezúttal is olyan kitünően megjátszott szerepet mutatott be, hogy a közönség nem győzött eleget kacagni és tapsolni. A siker másik fele Szalkayt Heti, aki hálás szerepében igen jó volt s kitűnő komikummal játszott. Kár, hogy a szezon alatt oly tkán láttuk őt játszani. Jók voltak Holéczy Ilona, epessy, Virág, ki — nyilt színben is tapsot kapott hálás szerepében — továbbá Deéry, akinek minden szerepe sikerül. Borsitzky is, aki soha sem czáfolt a szezon alattróla alkotott első jó véleményünknek. Pénteken zónaelőadásban a Gésák, tegnap a Csodaember, Sulamith szerzőjének legkiválóbb da- bja ment s a ma esti előadással Szalkay befejezi gyulai színi idényt s kedden már játszanak Oros­házán. — Kívánjuk, hogy a gyulainál nagyobb pár­tolást és érdeklődést találjanak az uj stáczión s a magunk részéről szívélyes istenhozzádot mondunk a Mulatnak, azon tudattal, hogy mindig a legjobb lelkiismerettel és jóakarattal igyekeztünk sikereit előmozdítani, ha bár ez igyekezet a publikum ez dei közönyén többször meghiúsult. maérzéke olyan, hogy az ő versei, noha formában nem törnek uj csapáson, üdén hangzanak, mintha újak lennének. — Méltán számíthat az érdekes 60 filléres kötet nagy elterjedésre. — Ugyancsak az Olcsó könyvtárban jelent meg Riedl Frigyes tollá­ból Péterfi Jenő (1166—1167. szám) jellerarajza.— Azok közül a könyvek közül való ez is, melyek mélyebb hatásúak. Bensőséges igaz hangja meg­indít, a tudással és szeretettel való méltatás pedig megérteti a Péterfi tragédiáját, a mely irodalmun­kat is szegényebbé tette. Ára 40 fillér. — Végre Stevenson hires beszéde 1 A franchardi kincs (1168—1169. szám), mely a franczia vidéki élet­nek humoros rajza. Angliában egyike a legnép­szerűbb novelláknak, bizonynyal nálunk is sokan fogják elolvasni. Ára 40 fillér. Az Olcsó könyv­tárnak egy-egy számának ára csak 20 fillér és minden könyvkereskedésben kapható. Déryné naplója. Két füzet jelent meg Déryné hires naplójából, Singer és Wolf-nerék kiadásában. A hires magyar művésznő lebilincselő közvetlen­séggel, himezés-hámozás nélkül írja le benne regé­nyes életét és egyúttal érdek feszitő képet ad az akkori Magyarország társaséletéről. Déryné naplója tehát nemcsak valóságos átélt regény, hanem be­cses ereklye és kortörténet is. A napló füzetekben jelenik meg, egy-egy füzet ára 50 fillér. — Meg­rendelhető minden könyvkereskedésben, valamint a kiadónál Singer es Wolfner Budapest. Költemény a szívről. Asszonynak való kedves és ábrándos gondolat az, amit Lengyel Gizellának la kiváló Írónőnek lapjában olvastunk. Az „Előkelő Világ“ szerkesztőnője pályázatot hirdet lapjában, fami nagy érdeklődésre számíthat hazai Íróink s költőink között. Különösen pedig az ifjú költői nemzedéket érdeklik az „Előkelő Világ“ sorai, mert ■nlajdonképen nekik szól az. Költemény írandó a szívről, a szeretet örök forrásáról: — igénytelen, egyszerű, szívhez szóló dal. A téma a poétái lan­tokon nagyon ismerős, — ám mégis újnak és nagy­szerűnek látjuk most, midőn csak egy dalocskára van szükség, tiz sor, húsz sor, — mindegy, csak szép legyen a költemény. Es a szerzője bárki lehet, |Az „Előkelő Világ“ szerkesztősége Budapesten van, llstván-ut 40. szám alatt. Magyar Bazár. A Wohl Janka által szerkesz­tett és az Athenaeum kiadásában havonként négy­szer megjelenő Magyar Bazár az elismert legjobb, legrégibb és legszebb divatlap. Gyönyörű szép divatképei, kézimunka rajzai, szabás mintái és rész- hetes pontos divatleirásai hétről hétre meglepetés- Izámba mennek, és különösen vonzóan és kitünően Ran megszerkesztve a gyönyörűen illusztrált szép­irodalmi rész, mely állandóan közli a hazai és világ­irodalom legkitűnőbb regényét. A Magyar Bazár Iminden hó 1., 8., 16 és 24-én jelenik meg. Elő­fizetési ára negyedévre 4 korona. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal. Czim : Magyar Bazár priadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54. Kis Lap. A Forgó bácsi Kis Lapja, ez a leg­régibb képes gyermek-újság, ma már nélkülözhet- len segédkező a gyermeknevelés körül. Sok tanul­ságos, szórakoztató olvasmányoyal, színes képpel, hétről-hétre beköszönt a családhoz gyönyörűséget szerezve szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Az előfizetési ár oly csekély, hogy mindenkinek mód­jában van ennek a kitűnő gyermek-újságnak a tartása. Előfizetési ár : egy negyedévre 2 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Czim : Kis Lap kiadó hivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54. A Irodalo m. Az e rovatban közlött müvek kaphatók D 0 B A Y ÄN0S könyvkereskedésében Gyulán, hol minden hazai és külföldi lapokra előfizetések is elfogadtatnak. Hit, hon és szerelem czim alatt egy verskötetet adott ki Mihálik József, kinek nehány csinos verse jelent meg lapunkban is. A verskötet a jövő hó égén fog megjelenni s arra előfizetéseket Dobay nos könyvkereskedése is elfogad. Ára 2 korona lesz. Olcsó könyvtár. A Gyulai Pál szerkesztésében, Franklin-Társulat kiadásában megjelenő eme vál­lalat szokott választékosságával teszi közzé legújabb füzeteit. Most kapjuk benne Faludi Ferencz verseit (1163—1165. szám), ki uj színeket, formákat és uj tárgyakat hozott a múlt század irodalmába. Hatá­rozott lyrai költő, a kinek szubjektív, tán erő.sebb érzelmeire a szerzetesi fogadalom tesz békót (Faludi jezsuita pap volt), azért az erősebb érzelmek helyébe a szemlélődés, a tréfázó lélek hangjai jutnak. For­Közgazdaság. Heti piacz. Gyulán, 1900. julius hó 13. szorgos munka idő folytán a forgalom igen gyenge. Az esős időjárás miatt e héten nyomtatni sem lehetett és uj gabona sem jött piaczra. A budapesti piaczon nyomott árak mellett a heti fór­om csekély volt, az árak 5—10 fillért veszítettek. Heti piaczunkon árpa volt keresettebb, elada- árak 50 kilogrammonként koronába. búza .... kukoricza . tott: takarm. árpa (uj). Zab ........................ 6-40—6‘ 50-ig 5-60—5 80-ig 5-------5-20-ig 4-7 0—4-80-ig y i 111 é r. 99 ARGIT“ GYÓGYFORRÁS Margitforrás-telep (Bereg-megye.) A budapesti m. kir. egyetem vegyelemzése sze­rint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonsá­gai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású a légutak s tüdő hu- rutos állapotainál, különösen szívós váladék esetén; tüdő vészeseknél, ha vérzésre való hajlandóság van is jelen, a „Margit-viz“ megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hurutos álla­potainál, főleg azon esetekben, hol a fölös mennyi­ségben képződött sav oka a rossz emésztésnek, A búgysavas sók lerakodását akadályozván, be­cses szolgálatot tesz továbbá a hólyag hurutos bánralmainál, a kö- és homokképzodés ese­teiben, miért is a budapesti és bécsi egye­tem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használ­ják, előnyt adnak a „Margit“ forrásnak a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek fölött. 90^ Mint ivóvíz kiváló óvószernek bizonyult járványos be­tegségek idején, főleg typhus ellen. Mint borviz általános kedveltségnek örvend. Főraktár: 135 3—12 édeskuty l. ásványvíz naetosMés cs. és kir. udvari szállító Budapesten. Kapható minden gyógyszertárban, fűszer- kereskedésben és vendéglőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom