Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-06-17 / 24. szám

A gyulai rendőrkapitányi teendők vezetését ideiglenesen Endrődy Géza rendőrkapitány beteg­sége folytán dr. Zöldi/ Géza ügyvéd h. rendőrkapi­tány vette át. A kórházi irodatiszti állásra a vármegye alis­pánja Hoffmaané Szabó Juliskát nevezte ki, ki ta­valy juIius óta nagy szorgalommal működik a kór­házi irodában. Újítás a postán, á gyulai kir. postahivatal főnöke Gzóbel Károly felterjesztése folytán örvende­tes ujitást hoztak be a gyulai postahivatalnál. Ezután ugyanis d u. 2 órától 9 Óráig veszik fel az ajánlott leveleket, ami a közönségre nézve rendkívül előnyös s a postafőnök figyelme, a közönség érdekeit szem előtt tartó derék hivatalfőt dicséri. Tűz a templomban. A ünnepi ájtatOBságot kínos jelenet zavarta meg a róm. kath. nagytemplomban. A körmenet befejezte után, midőn a templom újra zsúfolásig megtelt, a leglátogatottabb .Üzent Antal kép előtt az odarakott gyertyák lángjától raeggyu- ladtak a száraz koszorúk A lángok ijesztően csap­kodtak a kép felé s a kép alsó részét meg is per­zselték. Szerencsére azonban nagy baj nem történt, mert a templomot megtöltő ájtatos közönség nyu­godtan viselte magát, a tüzet pedig hamarosan el­oltották. Árlejtés a vármegyén. A régi fogházépületet tudvalevőleg hivatalok czéljaira akarja átalakít-, tatni’a vármegye és annak földszintjén a levél­tárat, emeletén pedig az árvaszéket fogja elhe­lyezni. Az átalakítási munkálatok kiadása czéljából vasárnap délelőtt tartották meg az árlejtést. Da­czára annak, hogy iparosaink folyton panaszkodnak a munkahiány miatt, a 16C00 koronán felül levő munkálatokra csupán két ajánlatot adtak be, me­lyek közül Benkö János gyulai lakosnak 4 5 °/0 ár­engedményt tevő előnyösebb ajánlatát az árlejtező bizottság el is fogadta. Az építkezési iratok jelen leg fen vannak ^belügyminiszter jóváhagyása alatt, a melynek kinyerése után nyomban meg is kezdik az építkezést. Eljegyzés. Mihálik József p. ü. ig. alkalmazott, kitől lapunkban és nehány fővárosi 3 vidéki lapban is több hangulatos költemény jelent meg, folyó hó 13-án jegyezte el Voly Ferencz volt vasúti pénztáros és neje néh. Oravecz Róza szeretetreméltó leányát Francziskát. Az endrődi telekkönyvi munkálatok befejezése. Nehány hét elteltével befejezést nyer az a nagy munka, melyet több mint egy év óta a b.-csabai kir. járásbíróság által kiküldött bizottság, az end­rődi birtok állapotok rendbehozatala czéljából nagy gonddal végez. Körülbelől 4000 telekkönyv lett átvizsgálva. Az egyes birtokosok tulajdonjoga tisz- táztatott és most már alapos a remény, hogy az a chaosz, mely az endrődi ingatlanságok telekköny­veiben uralkodott, rövidesen megszűnik. A hét vége felé az eddig kánikulai jellegű időjárás hirtelen hűvösre változott 1 a ragyogó űrnapja után szürke esőzéssel köszöntött be a péntek reggel. Egész napon át hűvös, borongós idő volt, délután három óra tájban pedig erős zivatar keletkezett rövid ideig tartó apró jégesővel. A jég nem annyira, mint inkább a rohamos eső erősen ártott a most virágzó szőlőnek. Az eső után nagy mértékben leszállót! a hőmérséklet, de az esti levegő már ismét enyhe, nyárias volt. Tegnap az egész időjárás újból megváltozott s meleg, nyárias színezetet öltött, mely — úgy látszik, — most már állandó is marad, nagy örömére a gazdálkodóknak, kik megelégelték már az esőt, félvén a gabona- rozsdától. A búza, Magyarországnak, az Alföldnek és főleg Békésvármegyének még mindig legfőbb terménye i jövedelmi forrása. Évről évre pedig junius második fele a legkritikusabb időszak a búzára, a küszöbön álló két-három héttől függ a termés és általa egy gazdasági esztendő sorsa. Evek tapasztalata bizonyltja, hogy kedvező junius vég előző rendkívüli rósz idő­járás okozta károkat is képes helyrehozni, mig egy kedvezőtlen junius vég a legszebb reményeket és várakozásokat is le tudja rontani. Hirtelen eső, s nyomban rákövetkező forróság pedig egy óra alatt tönkre teheti az egész búzatermést. Ily körülmények között és ennek tudatában nem csoda, ba a gazda­közönség ilyen tájban állandó szorongással kiséri az időjárást és annak legkisebb tünetét is. Az idén — hála legyen Istennek — aránylag kevesebb aggo­dalommal nézünk a búzatermés sorsa elé. Helyen- kint ugyan mutatkozik némi rozsda, de seholsem támadta meg a buzaszárát és így nem mondható veszélyesnek. A termés réme: a kód szerencsére szintén nem volt ez ideig, a búza szépen el virág­zott, úgy hogy a pénteki eső nem okozott semmi kárt benne. Sőt erre az esőre rendkívüli szükség volt, .tengerire, legelőkre, kaszálókra s mindennemű veteményekre. Kár, hogy kevés volt és aránylag kis területre, terjedt. Az aratás különösen őszi árpára már a hét végén megkezdődik. Halálozások- Stefánovics Péter, a nagymagyar- városi földmives gazdák egyik legjobbmódu s leg­tekintélyesebb alakja, volt városi tanácsos, a vár­megye törvényhatósági bizottságának választott tagja és a város virilis képviselője, folyó hó 14-ikén, hosszas súlyos betegség után meghalt. Temetése tegnap délután volt nagy közönség részvéte mellett, özv. Dundler Györgyné Pridrich Anna asszony, a gyulai törz8Ökös régi családok széles körökben ismert matrónája csütörtökön 78 éves korában meg­halt. Őt is tegnap temették el nagy részvéttel. Nyugodjanak békében. Szállítás a honvédeknek. A budapesti I. honvéd­kerületi parancsnokság a gyulai második honvéd­gyalogezred törzse, l-ső és 2-ik zászlóalja élelmi szükségletei 1900. évi szeptember 1-től egy évre, ajánlati tárgyalás utján julius hó 9 én délelőtt 10 órakor Gyulán a gyalogezred kezelőbizottsági iro­dájában a legolcsóbb ajánlattevőnek ki fog adatni. Az egy évi-szükséglet mintegy 366 mm. zab, 248 mm. széna, 153 mm. alomszalma, 150 mm. ágy­szalma, 540 köbméter tűzifa. A bánatpénz a szál­lítandó összmennyiség ajánlati ára értékének 5%-ja. Eljegyzések. Varjasy Árpád, kir. tanácsos, Áradmegye tanfelügyelője a napokban tartotta Csabán eljegyzését özv. Kertay Ivánná úrnővel. — Dr. Szegedy Lajos nagyváradi kir. Ítélőtáblái ta­nácsjegyző, albiró, ki sokáig a csabai kir. járásbíró­ságnál működött, eljegyezte Dusesden Középessy Ilona kisasszonyt, Középessy Sándor nagybirtokos leányát. Tüzek Csabán. Két tűz volt a napokban Csabán. A bogárházaknál kigyulladt Szelezsán János sertésólja s leégett; Erzsébethelyen pedig Stankó Pál házába a villám csapott s felgyújtotta a tetőt. A gazda a ház ajtajában ült, de szerencsére semmi baja sem esett; a szobában az órát s a falat ron­gálta meg a villám. Házasság. Komáromy Béla csabai kereskedő szép leányát: Margitot kedden vezette oltárhoz Szathmáry Endre a csabai takarékpénztár pénz- tárnoka. Életunt aggastyán. Sok éven át bajlódott az élet küzdelmeivel Hraskó János 82 éves szarvasi gazdaember, végre is rá unt ezen bajokra és e hó 6-án halásztelki tanyáján egy ócska selyemkendővel felakasztotta magát. Mire észrevették tettét, már megszűnt élni. BrutáÜ8 udvarié. Különös módon fogja fel a lovagiasságot Czupra János szarvasi asztalos legény, aki e mellett szörnyen féltékenykedő lehet, mert midőn a ligetben megtartott pünkösdi népmulatság alkalmával meglátta, hogy imádottja: Ongyaskó Ilona mással tánczol, őt vak dühében durva sza­vakkal megtámadta és a közönség szeme láttára felpofozta. A hevesvérű legény a bíróság előtt fog számot adni magnviseletééit. Házasság. Zsigmondovics Géza mezőberényi gyógyszerész múlt kedden délután lépett házasságra Hoffer O'gával, Koffer Adolf mezőberényi bérlő szép leányával. A dobozi gyógyszortár pünkösd harmadnapján nyílt meg végérvényesen és adatott át a közfor galomnak. Az uj patika eddigi jó forgalma bizo­nyítja, hogy Dobozon igen jó helyen állították fel a gyógyszertárat s a gyógyszerészt sem kell félteni az éhenhalástól. Az uj patika különben meglepő csínnal és ízléssel kiállított helyiség, Sál József munkáját dicsérő berendezése mintaszerű, prak­tikus és megnyerő s az uj gyógyszerész Holdy Kálmán vállalkozó kedvét mi sem bizonyítja job­ban mint az, hogy máris szódagyárat rendezett be a doboziak nagy örömére. Szóval, az uj dobozi patika a legjobban szuperál, közegészségügyünk ezzel is hatalmas lépést tett előre. Nagy vihar vonult át a szarvasi járáson a múlt szombaton, nagy kárt okozva gabonában, gyümölcsben egyaránt. A villám többször lecsapott. Öcsödön Tóth Lajos tanyáján felgyújtott két széna­kazlat. Szarvason pedig a Mikolay ház tűzfalát rombolta meg. Lúgot evett. Egy kilencz hónapos kis gyermek valóságos öngyilkossági szándékot mutató módon vetett véget életének. Bánfalván Rácz Perencz kis leánya, mig édesanyja el volt foglalva, a lúgos fazékból eszegetett s mire anyja a veszedelmet észrevette, a kis gyermek annyi lúgot megevett, hogy a rögtöni orvosi segély daczára sem lehetett megmenteni. Békés bajai. A hét folyamán Békés község ré­széről’ több tagú küldöttség jelent meg dr. Fábry Sándor kir. tanácsos, alispán előtt, amikor is a küldöttség szónoka dr. Igaz Pál ügyvéd az alispán támogatását kikérve átnyújtotta a község azon ké­relmét, hogy a fennálló határozatokkal szemben a községnek hosszabb időhaladék adassék a község háza felépítésére. Az alispán hosszabb válaszában foglalkozott a községet veszélyeztető anyagi bajok­kal, amelyekre való tekintettel megígérte a község kérelmének támogatását. A küldöttség tagjai hosz- szabb ideig időztek az alispánnál, a ki behatóan tanácskozott velük azon kérdések felett, amelyek megoldásával lehetséges volna a nehéz anyagi ba­jokkal küzdő község viszonyait rendezni. Békés-Csaba község képviselőtestülete pénteken délelőtt közgyűlést tartott, a melynek fontosabb tárgyai voltak a kendsrkikészitö telep létesítésének kérdése, a melyre nézve a képviselőtestőlet meg­szavazta a vállalkozó Salzmanu és társa czég által kívánt hozzájárulást, nevezetesen 30 hold földet és 1600 koronát azzal, hogy a telep 18 év múlva a község tulajdonába menjen át. A községi alkalmazot­tak nyugdíj intézetének létesítése is beható megvitatás tárgyát képezte, mely után egy bizottságot küldöt­tek ki, hogy a szervezés módozataira és n község által adandó hozzájárulás mérvére nézve javaslatot tegyen. Popp Alajos gőz- és kád fürdőjében f. hó 18-án, hétfőn kazán tisztítás miatt fürdő nem tartatik. Az oxigén viz. Csak újabb időben sikerült a berlini oxygén- gyárnak (dr. Elkán-féle) az élenyt nemcsak tisztán előállítani, hanem ügyes és olcsó kezeléssel min­denkinek hozzáférhetővé tenni. Régen tudja inár az orvosvilág, hogy a levegő élenye, az életet adó, az élettani functiókat serkentő, de csak újabb kísérle­tek, melyeket oly jeles szorzők, mint Profanter Hamburgban, Korber tanár Rostockban, Otto N. Witt tanár Berlinben, L Grotte orvos Stuttgartban slb. végezték, győzték meg a tudományos világot arról, hogy a tiszta éleDy-belélogzés mily bámulatos hatású számos oly esetben, melyekkel szemben eddig meddő küzdelemre voltak utalva. Alcohol mérgezés (heveny részegség eseteiben) néhány mélyebb oxygén-belélegzésre visszatér az öntudat, lassanként a végtagok hüdéses állapota javul, mindenesetre pedig egy kisebb ballon tar tnlma elég arra, hogy a mérgezéssel járó szív vagy agyhüdés be ne következzék és az egyén károk nélkül menekülhessen a mérgezés következmé­nyei alól. Náluuk, hisz nemcsak az utcza, hanem lakó­szobáink is telejvannak veszedelmesen erős villam- áramot tartó vezetékekkel, elég gyakoriak a villa mos8ág által sújtottak esetei. Ezen kétségbeejtő állapotban valóságos mentő angyal az oxygén-ballon, melynek beszivása csakhamar öntudatra hozza az ájultat. Jól tudjuk, hogy chloroform-altatáanál, mely pedig nem csak a nagy műtők, — hanem bármely gyakorló orvos segédeszközét képezi, mily számos szerencsétlenség fordul elő és hogy némely egyén mily kétségbeejtő lassúsággal ébred a chloroform- bódulatból. Úgy a szerencsétlenség elkerülése, mint a gyors felélesztés ezéljából ismét az oxygént kell alkalmaznunk. Az eredmény igen kielégítő, mely körülmény az oxygén ballonokat nélkülözhetetlenné teszi a nagyobb műtéteknél, melyeket chloroform- narcosisban végeznek. Mindezen tények már magukban véve is rend­kívül érdekessé teszik az élenyt, mint mentőszert, az orvosszakértők előtt, de annál meglepőbbek azon kísérletek, melyeket az oxygén belélekzéssel vé­geztek egyes idült heveny kivérzettségi esetekben. A súlyos veszteséget szenvedett betegek (sebe­sülés,- szülés, abortus után), az éleny belégzésre csakhamar visszanyerik veszőfélben lévő öntudatu­kat, szivverésök és pulsusok erősödik és igy a vesz­tett vér pótlása sokkal gyorsabban sikerül folya­dékok (isoton sóoldatok, tej) bevéteje által! Ezen eredmények késztették a „Budapesti Önkéntes Mentő- Egyesület“ is, hogy magát nagy számú oxygénbal- lonokkal szerelje fel. Idült vérszegénység esetben szintén rendkívül hasznosnak, gyógy hatásúnak látszik, főleg ott, hol nem valamely vérkészitő szerv betegsége, hanem a haemoglobin kevesbedése, vagy a vörös vérsejtek pusztulása okozza az anaemiát. Újabb időben sikerült a berlini oxygéngyár- nak, az oxygent folyadékkal absorbeáltatni. így pl. vizzel, mely élenyes-viz első sorban kitűnő üdítő­ital, rendkívül kellemes Ízzel, de azontúl a diabe- tcsben, vagy idült és heveny vesebajban, gyomor- bántalomban szenvedőknél kiváló gyógyerővel is bir, miért is úgy külföldi, mint belföldi előkelő szakemberek ajánlják és alkalmazzák. Ugyancsak rendkívül kellemes és egészséges italokat készítenek a szénsav tartalmú vizekből, ha azokat oxygénnel telitik. Meglepő és egészen uj az oxygén hatása va­lamely szeszes folyadékra, mert ezek élenynyel keverve, hogy úgy mondjuk hirtelen megérnek, azaz zamatos, nagyobb fajsúlyú folyadékokká válnak. Ezen eléggé még meg nem magyarázott ha­tása mellett azonban az orvosokra érdekesebb azon körülmény, hogy a különböző szeszes italok (tehát még a liqueurök is) élenynyel keverve elveszítik mérgező tulajdonságukat, a mennyiben az oxygén e folyadékok amyalalkoholjait és a furfurolt rend­kívül redukálja, majdnem hatástalanná teszi. Gyulai gyártelep: Nagy Jenő gyógyszer- tárában. Heti piacz. Gyulán, 1900. junius 14-én. A budapesti piaczon, a jó időjárás és ennek következtében folyton javuló termés kilátásra az árak fokozatosan sülyedtek, úgy hogy búzánál az áresés 20—25 fillért tesz klgként. Ezek hatása alatt gabona- piaczunkon különösen búzába sürgős kínálat és vétolkedv mellett eladatott 3—400 m. mázsa a múlt heti árakhoz viszonyítva 20—30 fillérrel olcsóbban. Tengeri és árpa ártartó volt, mig a zab szintén ve­szített árából. Az árakat következőkép jegyezhetjük koronában 50 klgrmonként: búza ......................6’70—6’90-ig kukoricza .... 5’50—5’60-ig takarm. árpa . . . 5'80—5’90-ig Zab ............................4*80—4’90-ig Sz ínészet. Asszony regi ment, Családi örömök, Kis szökevény, dr. Szele- burdi, Kápolnai csata, Napóleon öcsém. A szezonnak második kasszadarabja az Asszony- regiment csinált szombaton egy kis tele házat, a mi nem is csoda. Minden kellék benne van ebben a darabban ami modern publikumnak kell. Minden a szemnek és semmi a léleknek-. Az egész darab körülbelől azért íródott, hogy egy pár formás láb­ikrát, feszes, piros nadrágba lehessen bujtatni, — mert ez kell a népnek. Az asszonyregimentnek különben meg van még az az egy jő tulajdonsága, hogy Rosenzweig irta a zenéjét, aki egy pár sikerült „jux indulónak“ adott már életet. Nem tartalmas muzsika, nem valami zenei gourmandise, de legalább jóizű, mint egy ol esőbb fajta vendéglői koszt. Azonkívül egy pár sike­rült alak is van bvnne. Szerencse Bódog például akit Déry igen jól játszott meg eredeti színház- direktor karikatúra, áecessiós ripo tér benne Madolay Alexandria (Holécy) és a mindnyájunk előtt ismert terménykereskedő Mandl Manó, a kinek a kuko­ricza árakkal emelkednek a chanceai a prima­donnák előtt, 8 a kinek a börzeárak hullámzása szerint dobog a szive. Ezt az alakot nagy rutinnal játszotta meg Szalkay. A mi egyéb hiányzik a da­rabból, az mind benne van a piros-nadrágban s mikor a-snajdig nőnemű hadnagyocskák és' kadé- tocskák (az összes női személyzet huszár-ruhában) bevonul a színpadra, e mellett „kismiskává“ törpül egy Hamlet-monolog. — A darab egyébként gör­dülékeny, jól rendezett előadásban ment s az ösz- szes szereplők jó kedvvel állották meg helyüket, Szalóczy volt a legfessebb dragonyos tiszt a színen. Másnap, Vasárnap ismét az Asszonyregimenten mulatott a közönség. Hétfőn fianczia vígjáték a Családi örömök ke­rült színre kis számú közönség előtt. Természete­sen franczia darab lévén, ebből sem hiányoztak a sikamlósságok, mindazonáltal korlátoltabb mennyi­ségben. Nagy hibája a darabnak, hogy nehezen indul. Véget érni nem akaró dialogokból hámozódik ki az expoziczió, de azután rohamosan gördül az egész cselekmény, s már a második felvonásban • szipor­kázik a franczia esprit, eleven, mozgékony élet van a színpadon s csatabárdot ragad a falról a a har- cziás anyós Borsitzky, ki excel Iái ebben a darab­ban 8 pazarul mutatja be kiváló komikai tehetsé­gét. Holéczy Ilona (Äugele) egy demimonde-ot ala kit ebben a darabban, eleven rutinirt játákkal, Krémer (La Thibaudier) egy sunyi papuoshőst jó izü komi­kummal játszik, Szepessy (De Tereillac) Kalmár, Pálfy, Virág és Deéry általában jól állják meg helyü­ket, de egy-két szereplő megátalkodott szerep nem tudása, nagyban korlátozza az általános sikert. A közönség kedvencze, Szalóczy Irén jutalom­játéka iránti közöny őszintén szólva meglepett ben­nünket s azt csakis a rosszul megválasztott darab­nak tulajdonítjuk. A kis szökevény kedves opérette ugyan és zsúfolt ház tetszését nyerte meg első alka­lommal, de a rövid nyári szezon alatt újdonságra vágyik a publikum, s rövid időközben ismételt darab, pláne jutalomjáték lévén, bérletszünetben előadva, nem hoz nagy közönséget. — így a megérdemelt zsúfolt ház helyett csak közepes publikuma volt a kitűnő soubrette-nek, kit mégis szinreléptekor szűnni nem akaró zajos taps és három szép csokor foga­dott a közönség részéről. — Az elmaradt zsúfolt- ház — dicséretére legyen mondva — nem látszott meg Szalóczyn, ki a színpadon mindig olyan, ami­nőnek egy igazi operett-énekesnőnek lennie kell. Kedves, eleven, sikkes, könnyed és gracziozus, sze­repének minden legkisebb mozzanatában is s nem mondunk újságot és üres bókot, ha jövőjéhez a legszebb reményeket fűzzük. Többször megujráz- tatta vele bájosan előadott énekszámait a lelkes közönség ezúttal is, tánczai’pedig mint mindég, most is fenomenális hatást keltettek. Az egész darab előadásáról azonban nem nagy dicsérettel emlékezünk meg. Vontatott és kedély- telen volt az összjáték s a Szalkay jó szerepe \Szepessy kezében — amit neki, mint „beugró«-nak nem is róhatunk fel hibául — semmivé olvadt. A kórus is álmosan színtelenül működött közre s egy­két szereplő, Kemény, Krémer, Virág, Jászai jó akarata nem sokat lendítettek a dolgon s általános a közönség körében a vélemény, hogy az első „Kis szökevény“ hasonlíthatatlanul jobban ment. Szerdán egy újabb franczia kostümbe bujt magyar darabot, Dr. Szeleburdi-t volt alkalmunk megismerni. Tagadhatatlanul jó humor és kitűnő helyzetek vannak e vígjátékban, mégis mintha mindig eszünkbe juttatná valami a nem egészen sikerült másolatot franczia darabokról. Ahol azon­ban a franczia finom és ötletes, ott ez a magyar bohózat darabos és izetlen a hiányzik belőle az a specialis valami, amely a franczia darabokban be­véteti velünk a legvastagabb disznóságot is anél­kül, hogy csömört okozna. Ebben a darabban ko­ránt sincs annyi szemtelenség, mint igen sok fran­czia darabban, mégis hamarabb észrevesszük, mert nincs úgy feltálalva, nincs úgy fűszerezve. Ez már a tálalás művészete, a miben a franczia virtuóz, a magyar csak utánzó. Mindazonáltal igen jól mula­tott a közönség ebben a darabban. Deéry (Szele- burdi), tőle megszokott rutinnal és ízléssel töltötte be szerepét. Kalmár (Mérey), szintén igen sikerült alakítást nyújtott, jó volt Borsiczky Ilona (Adrienne), aki mindig eléri szeropeiben a kellő hatást, Holéczy Hona veszedelmes szerepében, úgy játéka, mint megjelenéséval hódított. Sikerült asszonyka volt \ Pálfy Mariska is, Krémer (Badolai), ezúttal is a társulat egyik legjobb színi erőjének bizonyult, \Szepessy (Napoleon), sikerült alak volt s általában mindannyian sikerrel működtek közre, csak Kemény nem találta bele magát szerepébe és a vígjáték finomabb színeket igénylő légkörében túlzásokra engedte ragadtatni magát. Csütörtökön, ünnep lévén, látványos történeti darabot adtak VA kápolnai csata“ czimmel. A már tárgyánál fogva is érdekes darab, a szabadságharcz hatásosabb mozzanataiból ügyesen összeállítva, lel­kesítő hatást tesz a nézőre, amit az ügyes előadás még fokozott. Kalmár Kossuth-maszkban elég sike­rült volt, noha ezt a hozzánk még oly közel álló tör­ténelmi alakot nehéz megszemélyesíteni. Szepessy (Kondrai), otthon érezte magát apaszerepében, szim­patikus, vonzó egyéniséget produkált, jó volt Krémer ■orosz tiszt) s különösen Deéry (Andor), akit min­dig örömest látunk a színpadon. A nőszerepekben Borsiczky, Jászay, Pálfi állták meg helyeiket. Pénteken este Szulamith volt hirdetve, azonban \Szalkayné közbejött betegsége miatt elmaradt, he­lyette Napoleon öcsém-et ismételték meg. Az elő­adáson egy cseppet sem látszott meg az ismétlés, sokkal vontatottabb volt az előadás meneto, mint az első ízben. Az igaz, hogy hallgatóság alig volt s legtöbben visszakérték a jegy árát s boldogan távoztak, mint a ki váratlanul jut költőpénzhez. — Jók voltak : Holéczy, Deéry. Szepessy, Kalmár .és Gyulai, eltekintve attól, hogy a súgó még őket is tulharsogta. A jövő hét lesz az idei színi szezon nagyhete. Mint már említettük is, ez a hét a Hegyesy Marié lesz, kit sikerült Szalkay direktornak három elő­adásra megnyerni. Az első „Fedora“ előadás hétfőn lesz, mely előadás iránt a Hegyesy Mari jeles ma­gyar művésznőnk iránt lelkesedő közönség részéről már is nagy érdeklődés mutatkozik s előrelátható­lag mind a három előadásra zsúfolt ház várható. A kiváló művésznő, kit a 80-as években volt alkal­munk Gyulán látni legutóbb, nemcsak országoshirü szépsége, hanem igaz művészetével is a magyar művészek legelőkelőbbjoi közé emelkedett. Finom sziliekkel dolgozó drámai szende, aki több speciális szerepében utolérhetetlen. Gyulán bizonyára ismét a legmelegebb fogadtatásra talál a művésznő. Szerepléséről külön színházi jelentést bocsá­tott közre a direktor. A Hegyesy napok eltelte után veszi ki a tár­sulat közkedvelt drámai szendéje Holéczy Ilona jutalomjátékát. Holéczy eddigi szerepléseivel hama­rosan jÓ ismerőse lett közönségünknek s a drámai társulatnak ő a fő vonzóereje. Jutalomjátéka való- szinüleg a jövő kedden lesz. Kilátás van még a Tanay pár vendégszereplé­sére is, amit bizonyára a legnagyobb örömmel vesz tudomásul közönségünk, legalább alkalma nyílik ismét rokonszenvét kimutatni kedvenozei iránt, kik azóta rohamos léptekkel haladtak fölfelé. T. Halmi Margit ma már a Nemzeti Színház. Tanay Frigyes pedig a Vígszínház tagja, s minket, a kik művészi játékukat már a tavalyi szezonból ismerjük, leg­kevésbé sem lep meg ez a gyors haladás, mert az a kiváló szinészpár tehetségével teljesen arányban álló. Most vannak igazi helyükön, ahol tehetsé­geiket fényesen ragyogtathatják. • A Tanay pár valószínűleg már a Holéczy jutalom­játékán is közreműködik’. * * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom