Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

Gyula város tanácsát Dutkay Béla polgármester ezután az alispán elé vezette őt, mint egy nagy csa-ád fejét üdvözölve, ki a család tagjait a községeket egyaránt részesíti gondoskodásában, minek tanujele a múlt évben Gyulán felépült elmegyógyintézet is, amiért Gyula város háláját tolmácsolja és a leg­jobbakat kívánja az újévre. Az alispán az üdvöz letre reflektálva, tényleg legszebb feladatának ismeri, hogy a vármegye minden községének előhaladását segítse, ezért gondoskodik mindenkor, hogy a köz­ségek viszonyaihoz mérten gazdasági, humanitárius és más közintézmények, ipartelepek, közlekedési vonalak stb. létesüljenek. Örömmel tölti el, hogy Gyulán a nagyszabású gyógyintézet létesítése sike­rült, végül köszönetét mond a jókivánatokért és viszonozza azokat. A vármegye főispánjánál tisztelgett még a ku­pén zügy igazgat óság Csák György kir. tanácsos veze­tése alatt, továbbá egyéb állami hivatalok küldött­ségek is. A kir. törvényszék bírái Novak Kamill kúriai biró kir. törvényszéki elnöknél, a pénzügyigazgató- Csák György kir. pénzügyigazgatónál és egyéb ha­tóságok hivatali főnökeiknél szokásosan tisztelegtek és melegen kívántak boldog uj esztendőt. ránduláson, a lehetőségig figyelembe fog vétetni. Első feltétele azonban ennek, hogy a résztvevők mennél nagyobb számban jelentkezzenek. A bizottság ezután részletesen megállapította a mozgalom érdekében kifejtendő akcziója módozatait. A kirándulásban résztvenni szándékozók a bizottság bármely tagjánál jelentkezhetnek. Dr. Fábry Sándor alispán indítványára a bi­zottság Lukács főispánnak ezen kulturális ügy érde­kében kifejtett buzgó fáradozásaiért köszönetével adózott. Magyarok társas kirándulása a párisi világ­kiállításra. Francziaország maga köré gyűjtve a világ összes müveit nemzeteit, a XIX. század utolsó évét világ­kiállítással ünnepli meg. A párisi kiállításon megelevenedik az a világ­szerte végzett nagy munka, melylyel a haladásra lázasan törekvő emberiség szelleme és keze az anyagon eddig produkálni képes volt. A magyar közönségre is rendkívül érdekes és tanulságos volna tehát, ha a századvégi czivilizáozió élőképét mennél nagyobb számban tekintené meg Üzleti érdekektől távol álló országos nevű egyének dolgoznak azon, bogy ezt lehetővé tegyék A párisi kirándulások érdekében országszerte megindított mozgalmat Lukács György főispán vár­megyénkre is kiterjeszteni s eredményre vezetn' kívánja. E czélból Békósvármegyében egy rendező bizottságot szervezett, mely e hó 2-án tartotta alakuló gyűlését. E gyűlésen a főispán elnöklete alatt reszt­vettek: Fábry Sándor, Szekér András, Dr. Wieland Sándor, Czinczár Adolf, Fábry Károly, Rosenthal Ignácz, Dr. Szalay József, Horváth János, Lavatka Gyula, Dr. Krcsmarik János, Kovács Lajos. ' Lukács főispán ismertetvén a bizottság fel­adatát, a párisi kirándulás ügyét a megjelentek meleg érdeklődésébe ajánlotta s a rendező bizottságot ama tagokkal kik az értekezletre meghivattak meg. alakultnak jelentette ki. A bizottság alelnöke Dr. Fábry Sándor alispán- jegyzője Szekér András főispáni titkár lett. A felolvasott prospektus szerint azoknak, kik a f. óv február hó végéig jelentkeznek részvételi dija 270 frt. Ezen túl 280 frt. Ki ki megválaszthatja ki rándulásának idejét és útitársaságát. A kirándulás külön gyorsvonatokon történik, a mely Münchenben a végből, hogy a kirándulók ezt az érdekes művész várost megtekinthessék, 2 napra megpihen. Párisban a 8 napi fett tartózkodás alatt az utas mugyar kiszól gálást és a legnagyobb kényelmet élvezi. A kirán dulókat tapasztalt vezetők kalauzolják. A részvétel díjban — leszámítva az ajándéktárgyakat — ben- foglaltatnak az összes utazási költségek, valamint a kiállítás, színházak és szórakozó helyek belépő dijai is. A kirándulási jegy másra átruházható. Dr. Krcsmárik János bár melegen üdvözli a a főispán akczióját, a kirándulás sikerének legnagyobb biztosítékát abban találja, ha Békésvármegye közön sége egy önálló kirándulást szervez. Pro és kontra többek szólották a tárgyhoz azonban Lukács főispán utalva azokra a rendkívül nehézségekre, melyek egy ily önálló kirándulás szer vezését már csak az idő rövidségére is tekintettel úgyszólván lehetetlenné teszik, felkérte a bizottságot, hogy az ügy sikerét a mozgalom jelenlegi keretében igyekezzék elősegíteni. Azon óhaj egyébként, hogy a békésmegyei közönség lehetőleg együttesen vehessen részt a ki­T a n ii g y. A közs. óvodai felügyelő bizottság deczember ó 31 én tartotta rendes ülését. Jantsovits Emil elnök egyeletes szavakban emlékezik meg Sál József tag haláláról, kiben a bizottság egyik ügybuzgó tagját s rdemes tisztviselőjét veszítette cl. Indítványára a gyűlés elhunyt hűséges gondnokának érdemeit jegyző­könyvileg megörökíti s fáradhatatlan munkálkodásáért egyzőkönyvi köszönetét szavaz, mely határozatról a megboldogult családját kivonatban értesíti. Ezután a gondnoki teendők végzésével a bizottság Kovalszky lózsef tagot bízta meg. Abafi János igazgató jelentése több folyó ügy elintézése után az ülés véget ért A polg. közs. iskolaszék deczember hó 31-én urtotta rendes ülését. Jantsovits Emil elnök fájda lommal emlékezett meg a nagy veszteségről, mely iskolaszéke Sál József halálával érte. Az érte kéziét kimondja, hogy az elhunyt tag emlékét a jegyzőkönyvben megörökíti. Abafi János igazgató jelentése helyeslőleg tudomásul vétetik. A szám zsgáló bizottság jelentése jóváhagyatik. Abafi János igazgató jelenti, hogy a közig bizottság Neudenbach Sándor választását megerősítette. Ezenkívül több folyó ügy tárgyalása után az ülés véget ért. Hírek. lálni. És nem lehetelen, hogy Nebukodnézár király, a ki megcsömörölve a földi jóktól, meg­kívánta a ló-sóskát, tökéletesen olyan lélek volt, mint a Szeczesszió finde-siéele Paul Gos- tard-ja. De a kényelem is nagy dolog, s a feltalá­lókat, a nagy kutatókat stb. nem lehet e szá­zad történetéből kihagyni. Azért a második kép talán Edison laboratóriumában fog játszani. A harmadik kép . . . azt már a nevető böl­csészekre kell biznunk, hogy kitalálják mi le­hetne a harmadik képben. Harmadik képre már egyhamar nincs anyag. A többi megtörténhe­tett volna két-három századdal előbb is. A fölvilágosodás századának szerette ne- vezgetni magát a szegény megboldogult. Kik világosodtak fel? A királyok? A népek? Az utolsó lap is véres háborúkkal záródik, mint az utolsó előtti. A szolgaság is meg van, csak­hogy most más formája van: gazdasági. Az em­beri állat nem leit se jobb, se inteligensebb, Csak egyben világosodtunk fel. Bizonyosságot szereztünk róla, hogy a tudomány az emberi lelket nem elégítheti ki; s most keressük a visszatérést a valláshoz. Majd visszafelé fogunk tévelyegni ... És ha hirtelenében egy harma­dik vívmányt kell keresnünk, aligha találunk egyebet, mint ezt: Rájöttünk, hogy az emberi, nyomorúságon igenis lehet segíteni és pedig békés utón. Ho­gyan ? Még nem tudjuk. Ebből a titkos tudo­mányból, a tudományok tudományából, még csak egy szót betűztünk ki, ezt a szót: fejlődés Valami dereng kelet felöl, ennyi az egész. De I sociológia még sem született meg ; vagy ha megszületett, bizonyára csecsemő. Az már kimaradt ebből a revue-ből. A mennyi elég volna egy jól szerkesztett révue-nek mind a három felvonására: annyit tizenkilenczcdik beriségnek. század már nem adott az em Olvasóinknak örömmel adjuk tudtára, ogy tárczarovatunkat, melyre eddig is nagy gondot fordítottunk, a mai naptól kezdve sikerült a legélénkebbé és legváltozatosabbá tennünk. Nem kiméivé a szükséges áldozatot, összeköttetésbe léptünk ugyanis legkedveltebb tárczairóinkkal olykóp, hogy azok felváltva apunknak minden vasárnapra egy még sehol |meg nem jelent, eredeti tárczát írnak és [olvasóközönségünk kedveit Íróit, kiknek munkáit eddig csupán a külömböző fővárosi lapokban szétszórtan olvashatta, ezentúl a „Békésiben hétről-hétre együtt találja. E nagy jelentőségű újítással, egyrészt olvasóinknak óhajtunk kedves meglepetést szerezni, más­részt üdvös hatású kapcsot akarunk létesíteni a vidék olvasóközönsége és az irodalmi központ között. Az irók, kikkel eddig meg­egyezni sikerült: Ambrus Zoltán, Bársony István, Benedek Elek, Rákosi Viktor, (Sipulusz), Szomaházy István, Murai Károly, Kóbor Tamás, Jakab Ödön, Szabóné-Nogáll Janka, Pap Dániel, Tábori Róbert, Hevesi József, Zilahi Kis Béla, (Junius), Krúdy Gyula, gróf Vay Sándor, (d' Artagnan, Celestin, Floridor). Midőn ezen meglepetésünkre olvasóink szives figyelmét felhívjuk és reméljük, hogy ezzel ismét közelebb füztük őket lapunkhoz, e helyen is jelezzük, hogy mai tárczánkat Ambrus Zoltán irta, egyike a legjobb mübirálóknak, a ki mélységével és nagy tudásával, színes és élénk tollával a legkiválóbb magyar tárczairók között foglal helyet. Tárczairóink díszes sorába őt is örömmel üdvözöljük. Vizkereszt. Az egyház e szent ünnepével kez­dődik meg a hivatalos farsang, a húshagyóig tartó vidám mulatságok ideje. Az idén azonban nem runk hangulatos farsangi birecskét. Gyulán az idén nem lesz farsang, csak a naptárban. Egyetlen elite bál sem lesz a nincs is kilátásban, ami a nyomasztó üzleti és s az általánosan pangó élet kö -etkezmónye képen egész természetes. A gör. kath. egyházaknak most van karácsonyuk, s ilyenkor szokott rendesen lágy idő kemény téllé változni. Ez idén azonban továbbra is locs-pocs, eső sár keserítik az embert. A gyulai rom. kath. hitközség egyháztanácsa anuárjl-én tartott közgyűlésén első sorban Sál Józsefről, mint a tanács és iskolaszék buzgó tagjáról emlékezett meg s elhunyta feletti részvétét jegyző­könyvbe igtatva, azt özvegyének megküldeni határozta. Az 1900. évre szerkesztett költségelőirányzat elfo­gadtatott | az egyházi adó a múlt évihez hasonló kulcs szerint fog kivettetni. A postaigazgatóság, lletve a m. k. kereskedelmi minisztériummal a szer­ződés a postahivatali helyiségekre nézve újból meg­kötni határoztatott 10 évre, azzal, hogy a posta- hivatalhoz a jelenlegi főnöki lakás hozzácsatoltatik, | főnöki lakás pedig a jelenlegi Gubicza-féle bolt és akhelyiségbe tétetik át és mindezen átalakítások költségeit a hitközség viseli. Az egyháztanács három évi megbízatása lejárván, az uj választás határidejéül február 8 dika tűzetett ki. A választási bizottság a következő. Belváros: elnök Szénásy József, tagok: Lendvay Mátyás, Sál István. Józsefváros: elnök Dr. Follmann János, tagok : Ad. Schriffert József és K SchriflertJózsef. Nagymagyarváros:elnök Sohröder Kornél, tagok: Kukla Ferencz és Stefanovics Péter. Betegápolás! pótadó. Többen kérdést intézted a vármegye alispánjához, hogy mi az oka annak, mi­szerint az 1899. évben kétféle betegápolási adó volt kivetve: országos és megyei. Az alispán általános tájékoztatásul közli, hogy az 1898-ik évi XXL t.-cz által 1899. évi január hó 1 jével a vagyontalanok betegápolása állami feladattá tétetvén, e törvény értelmében 3°/0 állatni betegápolási adó vettetett ki egyszersmind azonban megengedtetett, hogy a vár­ápolási adót is vethessenek ki. Békésvármegye beteg­ápolási alapjának a tárgyalás alatt álló illetőségi kérdések stb. folytán tényleg tetemesebb függő adóssága lévén, a törvényhatósági bizottság 1898. évi őszi közgyűlésen ezek feaezésérel,/s0/0 pótadót vetett ki az 1899-ik évre, s igy állott elő a múlt évben eljesen jogosan és törvényesen a kettős betegápolási adó. S ezen betegápolási adókból abszolúte semmi összeg sem fordittatott a kórházi építkezésekre, melyeknek összes költségei kölcsönökből fedeztettek ezen kölcsönök az ápolási dijakból törlesztetnek. Az allspáni hivatal ügyforgalma az 1899. évben az iktatókönyvek igazolása szerint a következő volt Beiktattatott az általános iktatóba 28656 (1898-ban 28572), a közigazgatási bizottsági iktatóba 2105 (1958), a kihágási ügyek iktatójába 561 (650); közigazg. bírósági panaszok iktatójába 12 (7), központi választmányi iktatóba 83 (70). Összesen tehát 31417 ügydarab, a mi az 1898. évi 31257 ügy­darabbal szemben 169 drb többletet mutat. Ezeken kívül az egyes bizottságok a következő működést tüntetik fel: a törvényhatósági bizottság 4 rendes és 2 rendkívüli közgyűlésben 881 határozatot hozott miután ugyanazon ügyeket a szakosztályok és az állandó választmány is letárgyalták; a földmives isk bizottság 5 ülésben 27 határozatot; a közkórházi bizottság 9 ülésben 15 határozatot; a közkórházi építkezési bizottság 24 ülésben 171 határozatot; tiszti nyugdíj intézeti igazgató-választmány 28 ülésbeo 41 határozatot; a község jegyzői nyugdij-bizottság ülésben 34 határozatát; a közművelődési, bizottság 4 ülésben 10 határozatot; a központi választmány 4 ülésben lő határozatot; az igazoló választmány 8 ülésben 15 határozatot; az állandó bíráló választ­mány 1 ülésben 3 határozatot és a közegészségügyi bizottság 2 ülésben 11 határozatot hoztak. Lemondás. Ritsek János gyulai anyakönyvve­zető helyettes, a hivatal tényleges vezetője, benyúj­totta ezen állásáról való lemondását Dutkay Béla polgármesterhez. Lemondásának oka, hogy az újon­nan alakult gyulavidéki takarékpénztár jobban javadalmazott pénztárnoki állására választatott meg, e mellett pedig anyakönyvvezetöi hivatalának kellő kép megfelelni nem tud. Ritsek Jánosnak, ki az állami anyakönyvvezetés behozatala óta töltötte el ezen állást, az uj rendszernek akadálytalan életbe­léptetése körül igaz érdemei vannak és ezert vala­mint a hivatalnak mintaszerű vezetéséért a pontos és képzett hivatalnok távozását igazi veszteségnek tartjuk a közérdekre. Adózók figyelmébe. A telekkönyviig betáblá­zott kamatos adóaág tudvalevőleg mérsékli az állami adót, illetőleg annak egyik ágát az úgynevezett ál­talános jövedelmi pótadót. Minden korona kamat után 10 fillér engedtetik el belőlo. Példával élve: 1000 korona 6 °/o-ra betáblázott tőkeadósság után 6 korona, 8 % ra betáblázott tőke adóság után 8 korona, 10,000 korona 6 %-ra betáblázott tőke adó­ság utáu 60 korona, 8 %-ra betáblázott tőke adóság után pedig 80 korona engedtetik el az általános jövedelmi pótadóból. De hogy az adósok ily kedvez­ményben részesüljenek, szükséges, hogy e czélból vallomási iveket adjanak be tartozásaikról és pedig évröl-éore, miután az adóságok nem hivatalból, ha­nem bevallási ívből állapíttatnak meg. A vallomási ivek január hó végéig nyújtandók be a községi elöl­járóságoknál, Gyulán pedig a városi adóhivatalnál. A gyulai iparos ifjúság önképző egylete, újév napján tartott választmányi ülésében farsangi táncz- vigalmát február hó 3-ikára t>s ki." A meghívók e hét folyamán fognak szé*' -«uftui. A gyulai róm. kath. főgimnáziumra a gyüjés a karácsonyi és újévi ünnepek alatt szünetelt ugyan, de azért a lapunkban legutóbb kimutatott 23055 frt összeg a következő jegyzésekkel gyarapodott: Dr. Dunay Alajos szentandrási lelkész 200 frt, Haviái Lajos kir. főmérnök 100 frt; összesen 23355 frt. Eljegyzések. Schmidt Gyula vaskereskedő tekin télyes polgártársunk szép és müveit leányát Mariskát eljegyezte Szilvásy Károly főhadnagy, a szegedi honvédkerületbeli hadbiztos. —Néhai jóemlékü Rácz János volt gyulai ev. ref. rektor kedves és szép leányát Erzsikét eljegyezte Duzs Gergely kovaszinczi kereskedő. Őszintén gratulálunk! utczák villamvilágitása. A magyar vasúti for­galmi részvénytársaság a városi tanácshoz intézett beadványában engedélyt kér arra nézve, hogy a jelenlegi villamvezeték irányában legalább 25 drb utczai lámpást helyezhessenek el, hogy a végleges telep üzembe hozataláig a világítás erősségéről kellően tájékozva logyenek. Eme lámpák egész éjjel égnének és az egész éjjeli világításért lámpánként 5 krajezárt kér a részvénytársaság; a városi tanács a lámpák felállítására és világítására az engedélyt meg fogja adni Mezőgazdasági munkás jutalmazása. A földmi velésügyi miniszter Csomós János gyulai mezőgaz­dasági munkás részére, hosszas szorgalmas és hűséges munkálkodásának elismeréséül 50 frt készpénzt és egy díszesen kiállított berámázott emléklapot küldött eme emléklap és az 50 frt jutalom folyó hó 14-én délelőtt a városháza nagytermében Dr. Lukács György nek kedves, népes, virágos hangulatú estélyei híre­sek voltak nem is olyan régen. Árvaszéki jegyzőválasztás. Lapunk múlt heti számában közöltük, hogy dr. Mérő Samu vármegyei árvaszéki ülnök ezen állásáról lemondott s helye a februári rendes közgyűlésen fog választás utján betöltetni. Értesülésünk szerint az ülnöki állásra aspiráló Sinszky Ferencz árvaszéki jegyző megvá- . lasztatása esetére az árvaszéki jegyzői állásra Hajnal Béla közig, gyakornok, tb. szolgabiró is pályázni óhajt. A vármegye központi választmánya január hó 2-án tartott ülésében az 1899. XV. t.-cz. rendelke­zéséhez képest a vármegye alispánjának előterjesz­tése alapján megállapította a gyomai és orosházi választókerületekhez tartozó volt úrbéres községekre nézve a legbevésbbé megrótt V4 úrbéres telkek földadóját, kijelölte egyben az urbériséggel nem birt községekre nézve azon szomszédos községeket, a í melyekből a legkovésbbé megrótt V4 úrbéri telek ' földadója veendő lesz. Ezen határozatát az illető ■ községekben 8 napi közszemlére tétette ki azzal, hogy ellene 8 nap alatt a kir. kúriához lehet feleb— bezni. A földadómegállapitás a következőleg történt: 1. Kétegyháza 20 korona 40 fillér, 2. Gyulavári^ 12-90, 3. Doboz 22'50, 4. Endrőd 19-88, 5. Gyoma ' 29-06, 6 K.-Tarosa 25-30, 7. F.-Gyarmat 24.86, 8. tizeghalom 2156, K. Ladány 13-14, 10. Öcsöd' 1102, 11. Szt.-András 10"36, 12. Mezőberény 26-94,. 13. Csorvás 43-46, 14. Tótkomlós 34"44, 15. Oros-j háza 15-46 korona. Az urbériséggel nem birt Közi ségekre nézve azon községeket, melyek földadói minimum tekintetében irányadóul vétetnek, a követi kezőleg állapították meg: Kondoros, Sz.-Szt -Tornya,' P.-Szt.-Tornya, Nagy-Szénás, Bánfalva, P.-Fö!dvár és Sámson községekre Orosházát, Uj-Kigyós községre Kétegyházát és Vésztő községre K-Ladányt. A „Gyulai Kaszinó“ január hó 14-én (vasárnap), délután 5 orakor rendes közgyűlést tart a következő . tárgysorozattal: 1. Igazgatói jelentés, 2. pénztári számadás, 3. könyvtárnoki jelentés, 4. az 1900. évi költségvetés megállapítása, 5. indítványok, 6. tiszt­újítóé, 7. a hírlapok elárverelése. A „nagymagyarvárosi olvasókör“ jauuár 1-én tartotta meg évi rendes s tisztújító közgyűlését s tisztviselőkul egyhangúlag megválasztanak elnök­nek : ifj. Góg Mihály, alelnöknék Kukla István, jegyzőnek: Debreczeny Károly, pénztárnoknak ; Sia- bados József, ellenőrnek: Bakó Jakab, ügyésznek: Dr. Ladies László, könyvtárosnak: Sifiis István, választmányi tagoknak: ifj. Balog József, Csőke István, Csomós István, Demkó György, Góg György, Góg Péter, Kovács János, Kukla Ferencz, Ficzere Mihály, Menyhárt Gáspár, Ritsek János, Pécsi Ist­ván, Seres Mátyás, Schriffert Márton, Szabados József és Stefanovics Péter. Egyúttal elhatározta a közgyűlés, hogy mint eddig, úgy ezen a farsangon is fog bálát tartani. A gyulai csizmadia ipartársulat a Gyulán fel­állítandó gimnázium alap javára február 11-én ifj.: Ludvig József házánál zártkörű tánczvigalmat rendez. Szerencsés kapitány. Ha igaz az Esti Újság | csütörtöki hire, a Gyulán, hosszú időn át lakott *' és jó emléket hagyott Kepes János századosra ugyancsak rámosolygott a szerencse. Kétszázezer koronát nyert egy sorsjegyen ; noha egy kissé bajos elhinni a derék kapitány e nagy szerencséjét, mórt a szenzácziós nyereményről? Gyulán^ hova Kepes századost a legszorosabb bajtársi és baráti kötelékek fűzik, másfelől még sepamit sem tudnak e birből. mint e laphirből, ami bizony lehet tréfa is. Minden­esetre a legnagyobb örömet éreznék Gyulán min­denütt, mert a derék mélyen érző és emberszeret* kapitány nemcsak rászolgált arra, hogy boldog emi bér legyen, de jó kezekbe is jutna nála a nagy1 summa pénz, amit tréfálkozva annyiszor megjöven­döltek neki a kártyákból. Véglegesités. A vármegye főispánja Merksz Rezső csabai,helyettes járási írnokot ezen állására véglegeseu kinevezte. Névváltoztatások. A m. kir. belügyminister megengedte, hogy dr. Weisz Vilmos és kiskorú,Weisz Rezső csabai lakosok „ Vasa-ra változtassák át veze­téknevüket. öngyilkos tiszthelyettes. Alig pár hónapja jött Gyulára Finta Aladár fiatal honvéd-tiszthelyettes. Jó családból vali, ambioiosus fiatal katona volt s mindenkit megrendített a hir, hogy a fiatal had­apród szerdán télben lakásán agyonlőtte magát, eldobta magától iatal életét, melybe még alig jlígy belépett s mely nég oly sok szép örömet, előhla- dást, virágot teremhetett volna számára. Tettnek okát csak talágatják, de nem tudják bizttan. Némelyek pémzavarnak tulajdonítják, ami bizqy a tiszthelyettesi ranggal éppen arányban nem jlló csekély fizetés® utaltság mellett nem is lehetőin. Valószínűbb .zonban, hogy elmezavarban voj a szegény fiatal-iádét, hátrahagyott leveleiből légibb ez tűnik ki. A megdöbbentő gyászeset mindfütt élénk sajnálkozást keltett, noha kevesen ismjték még Gyuláö a jobb sorsra érdemes fiatal katonát. Haláláról az^ezechtisztikara adott ki gyászjelentést és ^tueken délelőtt katonai gyászpompával kisérték ki örök nyugalomra. L0CS-p0C8. Akár állandó rovatot nyithatunk ezen a télen az időjárási mizériáknak. Kellemetlen nedves, sáros, ködös napjaink vannak, a felhőkülte tájra hamar ráborul a hosszú, hosszú éjszaka, reggel alig tud kibontakozni a nap a szürkés-sárgi felhőkből. Az oláhok karácsonya, amikor többnyit-e megváltozik az enyhe tél, sem hozott fagyot az idén s igy nincs is kilátás, hogy a kellemetlen lágy időtől egyhamar szabaduljunk. Jelmez-estély. Fényesnek Ígérkező mulatságra készül az orosházi vöröskereszt-egylet, mely minden évben kiválóan sikerült és megyére szóló mulat­sággal kedveskedik a farsang kedvelőinek. Az egylet ugyanis, — melyet nagy rendező-gárda táino, gat, — jauuár hó 27-én az „Alföld“ szálloda nagy termében jelmez-estélyt rendez, mely bizonyára azé) összeggel fogja szaporítani az egyesület alaptőkéjét A gyoma—endrödi földparczellázás. Gyomai. főispán jelenlétében lesz a megjutalma'zottnak közönség részvételével átadva. Szilveszter estély. A „gyulai fiatalság“ alatt tömörült bálrendező lelkes fiatalság piiatsága kedélyesen, túlzsúfoltnak ugyan nem modható, de sok nagyobb bálnál kedvesebb, hanguitosabb kö­zönség részvétele mellett folyt a pavilloban Szil­veszter estélyén. A rendezőség fáradhatlan begalma, mely megmutatta, hogy ebben a megsavayodott szezonban is lehet produkálni valamit, csak karni kell, olyan pazar kis murit hozott össze, aiely soká emlékezetes marad a benne résztvevők cőtt, persze, mert nem is igeu lesz alkalmunk az lei farsang alatt elfeledni, ha csak a polgári kör btjja nem lesz majd folytatása ennek. — A mulatsápn észtvettek a következők. Leányok: Bauer Marit, Bekker Nelli, Borbély Juliska, Bumbera Erzsié (N.-Várad), Denhoff Jolán, Dorn Irma, Frailer E- zsike, Huszka Rózsi ka, Lendvay Margit, Mold- ványi Teréz, Remete nővérek, Reppold Anna, Ta Irma, Tóth Erzsi. Asszonyok: Denhoff Gáborné, Dorn Frigyesné (Orovicza), Frailer Istvánná, Fral-iudósitónk írja: „Újév napján délután 3 órai ler Gyuládé, Lendvay Mátyásné, Moldoványi Ist-Gyoma községházánál a helybeli és az endrődi la vánné, Papp Gynláné, Remete Józsefné, Repoldkosság egy népgyülésre jött ösBze. A népgyül Károlyné, N. Szabados Józsefné, Tar Gyuláné, lohoska Mihály járási főszolgabíró nyitotta me/ Tóth -fulcsa. A kereskedők és kereskedő ifjak egyle­tében is volt Szilveszter estély, de soha még olyan üres nem volt az egylet helyisége mint ez alkalom­megyék betegápolási alapjaik tartozásainak kiegyen-Imái, úgy hogy az estélyt, mint tánczestélyt alig- évben. még utóljára megyei beteg-Iáiig tudták megtartani, abban az egyletben, mely­rtesitette a jelenvoltakat báró Wodianer Aftf ple nagybirtok örököseinek abbeli elhatároz#^ ogy a 29000 holdnyi földbirtoknak egytagban’’ ő megvételével Gyoma és Endrőd nagyköfa annak megkínálva. Erre óriási lelkesedés

Next

/
Oldalképek
Tartalom