Békés, 1899 (31. évfolyam, 3-53. szám)

1899-12-31 / 53. szám

Melléklet a „Békés“ 1899.53-ik számához. ken délelőtt csendesen kiszenvedett. Temetése ma délután 3 órakor lesz, bizonyára megérdemelt nagy részvéttel. A sok megpróbáltatáson átment derék ember hamvai nyugodjanak csendesen, béke po­raira, kegyeletünk és áldásunk emlékére. A család által kiadott halotti gyászjelentés a következő : Alóli rótta k fájdalomtól megtört szívvel tudatják a felejthetetlen szerető férj, jó apa, nagyapa és ro­kon Dr. Gläser Károly puszta-földvári községi orvos, volt vármegyei tiszteletbeli főorvos s l84s/9-ki ma­gyar honvéd főorvosnak folyó évi deczember hó 29-ik napjának, délelőtt fél 10 órakor, életének 83-ik, boldog házasságának 29-ik évében történt csendes elbunytát. A boldogaltnak földi marad­ványai folyó évi deczember hó 31 én délután 3 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartásai sze­rint, a helybeli Szentháromság temetőben örök nyu­galomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat 1900-ik évi január hó 2-ik napján délelőtti 8 órakor fog az egek Urának bemutattatni. Gyulán, 1899. évi' deczember hó 29-én. Áldás és béke hamvaira! Özv. dr. Gláser Károlyné szül. Forster Hermina neje, özv. Toborfy Lajosáé szül. Gláser Karola, Hoffmann Istvánná szül. Gláser Emma, Gláser Emil, Pátrubán Kristófné szül. Blaskovits Józsa, Marosa Benőné szül. Blaskovits Ilona, Blaskovits Hermina, gyermekei. Straubert Gyula, Hoffmann István, Marcsa Benő, Pátrubán Kristóf vök, Straubert Béla, Straubert Jenő, Hoffmann Jenő, Hoffmann Zoltán, Hoffmann Tiborka, Toborfy Erzsiké unokák. Eljegyzések. Loysch Andor m kir. honvéd főhadnagy, a gyulai társaság közkedvelt tagja, karácsony első napján váltott jegyet szép meny­asszonyával, Bay Gizikével. — Králik Pál, Gyulán is általános kedveltségnek örvendő fiatal békési városi mérnök, eljegyezte Kherndl Idát, Kherndll György, Wodianer uradalmi jószágigazgató szép és müveit leányát Gyomén. — Misley Kálmán, gyulai születésű nagyváradi törvényszéki aljegyző, kará­csony napján váltott jegyet Nagyváradon Vuicsl Margittal. Eljegyzésükhöz szerencsekivánatainkat füzzük. Hivatal Vizsgálat. Dr. Lukács György főispán e hó 30-án tartotta meg a gyulai járási főszolgabírói hivatalban szokásos évi rendes vizsgálatát, mely alkalommal úgy a tapasztalt rend, mint á kifogás­talan pontos ügykezelés feletti teljes megelégedését fejezte ki Lukács Endre járási főszolgabirónak és dr. Wieland Sándor tb. főszolgabirónak. Esküvők- Tóth Ferencz alügyész városunk tár­sadalmának kedvelt alakja, lapunk törvényszéki csarnokának ügybuzgó vezetője, szerdán esküdött örök hűséget szép menyasszonyának Grabner Elvi­rának Aradon. Az esküvőn fényes násznép vett részt. Az esküvői szertartást Csák Czirják minorita rendfőnök végezte ; — koszorús leányok Grabner Vilma, Krivin Elvira, vőfélyek Fekete József és dr. Tholt István kir. törvényszéki birák, nászna­gyok Reicher Ferencz és Kohlmann Ferencz vol­tak. — Dr. Frankó László ügyvéd, a gyulavidéki takarékpénztár ifjú igazgatója tegnap délelőtt vezette oltárhoz a gör. kel. templomban bájos aráját Endrődy Ilonkát, Endrődy Géza rendőrkapitány szép és kedves leányát. Az uj pároknak hosszantartó zavartalan boldogságot kivánunk. Kinevezés. Szénássy Bélát a vármegyei szám­fejtő osztály fiatal szorgalmas gyakornokát Érsekúj­várra választották meg takarékpénztári könyvelőnek A kereskedők és kereskedő ifjak társulata ma] este a társulati helyiségben Szylveszter estélyt tart! Társulati tagok által bevezetett vendégek szívesen] láttatnak A németvárosi földész társulat január hó 7-énl este Múlt János vendéglőjében zártkörű tánczvigal mat rendez. Akik meghívót nem kaptak és azt igény­lik, kéretnek e czélból Gerlein Reinhart elnökhöz] fordulni. Kőrvadászatok. Folyó hó 29 én sikeres kör­vadászat tartatott özv. gróf Almásy Kálmánná gyula— remetei birtokán. Terítékre keiült 499 drb. nyúl és 1 drb. fogoly. Resztvettek az uradalmi tisztségen kivül Lukács Endre főszolgabiró, dr. Wieland Sándor tb. főszolgabiró, Csanádi Jenő szalontai és Werner Kálmán élesdi szolgabirák. Az eredmény dús vadászat után, melyhez hasonló sikerű e területen eddigelé soha el nem éretett, kedélyes lakoma volt Moldt József urad. erdész vendégszerető házában. — Pompás sikerű főúri vadászatot rendezett gróf Almásy Dénes folyó hó 29. és 30-án kétegyházi uradalmában. Résztvettek a házigazdán kivül báró Trauttenberg Frigyes, gróf Almásy Imre, gróf Károly Gyula, Inkey Antal, gróf Wenckheim József, Székéi Gyula, Megele Béla és Böhm Miklós. Lövetett ősz szesen 20L1 drb. nyúl, 450 drb. fáczán, 52 drb. fogoly és 2 róka. Választás. Gyula város képviselőtestülete teg­nap délelőtt Dr. Fábry Sándor alispán elnöklete alatt, választás lévén szokott nagy érdeklődés mellett tisztújító gyűlést tartott, mely tisztújító gyűlésen lett betöltve az újonnan rendszeresített ellenőri ál­lás, melyre 4 pályázati kérvény adatott be ; Alcser Antal, Bakó Jakab, Bulboka János és Kálló Jánosé. A négy pályázó közül a kandidáló bizottság Alcser Antalt és Bakó Jakabot jelölte, mivel a másik két pályázót a törvényes kellékekkel nem bitónak nyil­vánította. Leszavazott 136 képviselő és a szavazatok összeszámlálása után Alcserre jutott 68 és Bakóra 69 szavazat, minthogy 1 szavazattal több adatott be 136-nál, tehát valamely képviselő 1 szavazó lap helyett 2 szavazó lapot adott be ; elnöklő alispán a szavazás eme eredményét megsemmisítette és nyom­ban uj szavazást rendelt el; — a második szavazás alkalmával beadatott összesen 134 szavazat ; ebből erős küzdelem után Alcser Antal kapott 68-at és Bakó Jakab 66 szavazatot; ekként Alcser Antal 2 szótöbbséggel ellenőrnek megválasztatott, ki is a hivatalos esküt a közgyűlés színe előtt nyomban le­tette. Ezek után az alispán a képviselőknek boldog ^•“t kívánván — alispán éltetése mellett az ülés len^d 1 órakor befejeztetett. kép Iparos műkedvelők a színpadon. Karácsony milw^.pjájak estéjéit» tartották a gyulai iparos —-a aépkerti upviHonbaii sikerült. Színre került a „Czigány“. Szigligetinek ez örökszép darabja, melynek — művészeket is erősen próbára tevő részleteit természetesen nem uszhatták meg sikerrel a műkedvelők. B’őérdemük hogy tudták szerepeiket s szereptudással mindjárt nem oly kiáltó a műkedvelői félszegség, mert aki szerepét tudja, annak ideje marad az alakításra is gondolni. így tudva a szerepeket, többé-kevósbé sikerültet nyújtottak a derék műkedvelők. Kocsis Lajost (Gyuri), emeljük ki első sorban, ki szüle tett népszinmüalak, szerepével általános sikert ara­tott, kár, hogy szép baritonját nem tudja elég bra vourral kezelni, helyenkiut elveszti egész szépségés. Hölczer Anna volt a második jó szereplő (Rebeka), ki a nyelvelő, tűzről pattant menyecskét igen ügye­sen adta, temperamentummal és lámpaláz nélkül játszott Tökéletesen elfogadható alak volt, némi kis túlzást leszámítva Szilágyi Gyula (Zsiga) és általánosan derültséget keltett mókáival. Kocsis Juliska (Rózsi) kezeben volt a legnehezebb sze­rep, „a magyar Ofél-ia.Ennek persze, műkedvelő nem felelhet meg, de méltánylandó az az igyeke­zet, melyei szerepét felfogni és érvényre juttatni akarta, szép dalaival meg épen csinosát nyújtott. Izsó (Várszegi), jót nyújtott volna, de a maszkja sehogy sem sikerült, Tóth András (Ferke), egyébként jól játszott, de a nótánál rettentő gik- szereket vágott ki. Sikerült alak volt még Szilágyi] Szidónia (Évi), csak kissé bátrabb lett volna. Fém Jenő (Peti), Schartenreiter (Márton), Nádházy (Kurta), mind elfogadhatóan játszottak s általában az en­semble kellemes benyomást tett. Taps persze volt bőven. Előadás után sikerült reggelig tartó táncz- mulatság volt. A JÖVŐ évi színi Saison. Több nyáron át Halmayl Imre igazgató társulata tölté be a gyulai színi saisont; a napokban Halmay újólag folyamodott a városi tanácshoz, hogy adjon neki a jövő saisonra hely- hatósági engedélyt. A tanács még nem határozott a kérvény fölött és nemcsak a saját nézetünket, hanem a gyulai szinpártoló közönség óhaját is nyilvánítjuk, amidőn kérjük rá, hogy tartsa a kérvényt függőben. Nézetünket azzal indokoljuk, hogy Nagyvárad állandó színházat építvén, nyáron nem lesz színészete, mely körülmény nagy kavarodást okoz a vidéki színtár­sulatoknál, nevezetesen elsőrangú színtársulatok nyári állomás nélkül vaunak és biztosra vesszük, hogy eme elsőrangú társulatok valamelyike Gyulára reflektálni fog, mint reflektált a múltban, különösen a hetvenes és nyolczvanas években, sőt a kilenczvenes évek első felében is. Nekünk-Halmay Imrének sem mint egyénnek, sem mint igazgatónak rátermettsége ellen nincs legkisebb kifogásunk sem; becsületes­ségét, szakképzettségét pedig legnagyobb tisztelettel honoráljuk, es ha valamelyik elsőrangú városnak, például Debreczennek, Szegednek, Kassának, Temes­várnak, vagy csak Szabadkának is igazgatója volna, kiváló egyéni kvalitásai folytán bárkivel szemben [feltétlenül mellette volnánk, de nem hunyhatunk szemet sem mi, sem a városi tanács ama jogos panaszok és kifogások ellen, a melyek a színészetet nagy áldozatokkal fentartó közönség körében társu- atának gyöngesége miatt különösen és főleg a múlt saisonban hangoztattak. Ajánlatos volna, ha a városi tanács, a szinészeti szaklapban felhívást bocsátana ki a színigazgatókhoz, hogy nyári társulati névsoruk közlés inek kötelezettségével pályázzanak Gyulára s a város szinigényeinek leginkább megfelelő igazga­tónak adjon helyhatósági engedélyt. így teszi sok más város is és Így jut jobb színtársulathoz. Ha Gyulára erősebb színtársulat nem pályáznék, vagy vele egyenlő nívójú igazgatókkal szemben, ismételten kiemelt egyéni megbízhatóságára való figyelemmel szívesen előnyt adunk Halmaynak. De előbb kérjük kísérletet tenni. Az időjárásra bár banálitás minden szó, mit fecsérelnek, de a tel eddigelé valóban dúsgazdag a változatosságokban. Végig szaladt már a termo­méter egész skáláján. Volt enybe verőfényes tavasz, fagyasztó zord tél. volt hózivatar, őszi eső, lőcs pocs, negint fagyás, megint hó, megint olvadás. Valóságos izeszélyes kupié ez a tél, melynek azonban a ref 'énje mindig a locs-pocs. Most épen a refrénnél ártunk. Már épen balékezdett szokni az emberiség . téli örömökbe, mikor egy enyhe éjszakán felolvadt z egész megfagyott mindenség, megeredt az ég sato~náin is s egész napon át bús havas eső szitált szomorú utczákon. A járdákon folytonos elsiklás eszedelme fenyegeti a járókelőket. Egy rövid nap latt megváltozott az egész külvilág képe s csak a l'erenczy-ház kék zászlója maradt meg a sárba olvadó . éli világ emlékekép. < j Telefon összeköttetés Budapesttel. A kereske- ielmi miniszter most új telefon vonalat építtet 1 3udapest—Szolnok—Csaba—Arad között. Az új vonal ! éle Mező-Túrig már fel is épült; a napokban volt íz új vonal bejárása, de a közhasználatnak átadva még nincs. Az új telefonhuzal e szerint Békésvár- | megye összes községeit, amelyek tudvalevőleg az 1 egész országban elsőkül voltak egymással összekötve, kapcsolatba hozza Budapesttel és a főváros révén 1 csaknem az egész országgal. , A sertósvész kezd pusztításaival alább hagyni i és községeink egymásután szabadulnak fel a zárlat I alól. A múlt héten Gyulán kivül Csabán, valamint a betegség járványos jellege miatt szoros zárlat alatt I volt Békésen és Szent-Andráson is megszűnt a betegség. Betörés. Gazsó Pál mezőberényi lakos házéba I eddig még ismeretlen tettesek az ablak betörésed után behatoltak és a szobában levő ládafiókból 125 1 írt 80 kr készpénzt elloptak. A tettesek nyomozása ' folyamatban van. Eljegyzés, özv. Vmign.-Károlyné e*4j^T$aiiyát - Vilmát eljegyezte Balogh Győző a komád» takarék- pénztár könyvvezetője. Kápolna szentelés a kórházban. Szerdán f. hó 27-én szentelte fel Qróh Ferencz prépost-plébánoB i teljes segédlettel az újonnan épült kórházi kápolnát, I mely a gróf Wenckheim család bőkezűségét dicséri' i a gyönyörű felszerelés pedig Wenckheim Krisztina ] grófnő határtalan kegyességét és az Ur háza díszének előmozdítására irányuló buzgóságát mutatja A szén- 1 telés 9 órakor vette kezdetét. .Előbb kivül, aztán £ btdtfl szentelte fel Gróh prépost a kápolnát a meg- < telelő imák es zsolozsmák elvégzése mellett. Utána I a regi kápolnából áthozta körmenetben az Oltári- • szentséget s kezdetét vette az ünnepies mise, mely ] alatt a kedves testvérek énekeltek szép egyházi 3 ^énekeket. Misé végén a pontifikáló prépost szép és bgszédet tartott a kápolna rendeltetéséről j­_____C------k v. s befejezésül Isten áldását kérte mindazokra, akiknek e kápolna létrejöttében részük volt. A fel szeri tel ésué megjelent a vármegye képviseletében dr. Bodoky Zoltán főjegyző s dr. Berkes Sándor igazgatóval élén a kórházi orvosi kar s nagyszámú ájtatos közönség, szolgáljon e kápolna az ápoló irgalmas nővérek önfeláldozásának erősbitésére s a betegek lelki épülésére ! Tartalékosok kinevezése. A „Rendeleti Köz löny“ tegnapi száma két volt gyulai önkéntesnél hozta meg az előléptetést. Dubányi Gyula és Pcrény Jenő tartalékos houvéd-hadapródtiszthelyettesekkó lettek kinevezve. Eljegyzés. Volent Mihály dobozi uradalmi asz­talos eljegyezte Répási Ignácz kedves leányát Terézt. iótékonyczélú műkedvelői előadást rendez az orosházi kereskedő ifjak egylete Szilveszter estéjén az Alföld szálloda nagytermében, mely alkalommal a „Náni“, Follinusz ismert népszínműve kerül színre. A darabot Kis Mór rendezi, az énekszámokat pedig Müller Róbert tanította be. Személyek: Kreutzer Michl—Yaróczy Imre, Náni—Manzell Margit, Szepi— Krausz Arnold, özv. Molnárné—Valaczkai Lujza, Józsi—Triznyai Sándor, Bódi—Tóth György, Szilárd Péter—Berkovics Lajos, Róza—Schreck Irma, Lupi bácsi—Spiller Dezső, Sándor—ifj. Szilágyi József. János pinczér—Török Károly. Az előadást táncz követi. Veszett eb garázdálkodott karácsony első napján Csabán, hol Csernyik János gazdaember kutyáján tört ki a veszedelmes betegség, minek folytán a dühödt állat gazdájának két leányát a 14 éves Juditot és a 9 éves Ilonát megmarta. A kutyát csakhamar sikerült elpusztítani, a gyermekeket pedig felsaállitottálc a budapesti Högyes-féle oltó intézetbe. Halálozás. Részvéttel értesülünk azon gyász- oiirről, mely Degré Miklós békési járásbirót érte,] |kinek másfél éves egyetlen leánykája a- kis Paulai elhunyt. A kis gyermeket a Békésen veszedelmesen uralkodó vörheny vitte sírba, végtelen fájdalmat okozva a szerető szülőknek, a kik iránt általános készvét nyilvánul. Az orosházi függetlenségi és 48-as olvasókör ldeczem.be?' hó 17-iki népes közgyűlésén tartotta újra Alakulását, a midőn a kör további fentartását ki­mondván, a tisztújító közgyűlést január hó 1-ére tűzték ki. A közgyűlés egyalkalommal elhatározta, hogy a quota felemelésére irányuló törvényjavaslat ellen a képviselőházhoz feliratot intéz és annak be­nyújtására Kossuth Ferencz képviselőt kéri fel. Tűz Szeghalmon. Reck Géza nagybérlőnek a szeghalmi határban levő pusztáján kigyuladt és lej égett egy dohánypajta az összes benne raktározvj levő dobánynyal együtt. A tűzvész keletkezésénei okát, amelynek oltásánál egy ember égési seb eke szenvedett, még nem tudják. Eljegyzés. Vki-in János csabai asztalosmeste kedves leányát Erzsikét eljegyezte Biró Ferenci járásbirósági Írnok. Békés község képviselőtestülete e hó 27;ikírJ tartott közgyűlésében, az előző választás megsemiái- sitése folytán a birtoknyilvántartói állást újból; oe- töltvén, arra egyhangúlag ismét Pap Gusztávává] lasztotta meg. A két üresedésben levő esküd« állásra Merter Gábor és Rozsos György választattak meg. A községi vagyoni viszonyok rendezést ké] pezte volna a közgyűlésnek legfontosabb tájgyátj de mivel a képviselők csekélyebb számmal j)len- tok meg, az ügyet a legközelebbi közgyűlésre ha­lasztották és addig a tanulmányozással és jafüslat- tétellel egy küldöttséget bíztak meg. Lelkész jelölés. A szarvasi ág. évi egyíáznál üresedésben levő lelkészi állásra a jelölés a (apók­ban ejtetik meg; mint értesültünk az egyházfa&acs, Bakay Péter ocsovai, Cinkócky Márton albeitíi lel­készeket és Melis Jánost a szarvasi főiskola hittan­tanárát fogja jelölni. Vonatkésés. A Békés-csanádi vasúti »onalon köztudomásúlag a vonatkésések nem tartótnak a ritkaságok közzé; legutóbb is e hó 17-én az Oros­házáról Szarvasra indulásra kész vonat kazánjának a csöve megrepedt, s csak a Szarvasról kért segély mozdony megérkeztével indulhatott el a voiat, több mint két órai késés után. Képzelhetni, hogy mily kellemes meglepetés volt ez az’eset, ugy azOros- lázáról, mint a többi állomásokról a szarvasi vá- lárra utazni szándékozó közönségre nézve.) Ismételt >anaszok sürgetik ezen állapotok javítását, ne hogy isupa merő takarékossági szempontból továbbra is ily elhanyagolt állapotban legyenek a mozdonyok, logy alig pár hét alatt már ez a harmadik eset. logy kazáncső repedés miatt — volt rá eset, hogy lyilt pályán is történt cső repedés — késett a vo- at, az utazó közönség nem csekély bosszúságára Levesebb felülvizsgálat, de több s alaposabb javít­gatással, el lehetne kerülni az ily kellemetlen lelyzeteket. Kondoros jubileuma. Vármegyénk legifjabb űzsége Kondoros a jövő évben ünnepli feunállásá- isk 25-ik évfordulóját. Ezen ünnepély alkalmába , község Keviczky László lelkész indítványára meg-; estette bírójának, Dérczy Ferencznek arczképét Teres Gusztáv által. Az arczkép ünnepélyes lelep- ezése a jubileumi ünnepen történik, mert a biró izintén 25 óv óta bírája a községnek. Esküvő- Szerdán esküdött örök hűséget a ;yulai rórv. kath. főtemplomban Szaniszló Samu lékési járásbirósági hivatalnok bájos arájának, a zép Horváth Gizikének. Horváth István gyulai tör- ényszéki fogházfelügyelő kedves leányának. Gyulai élet. Kedves —re barátom! Beteg hát a "leányzó! Annak kell lennie, te I mondod, mi is látjuk, hogy ha nem is ég láz­ól tetszetős ábrázatja, de nap-nap után senyved, orvad, pusztul ez a mi gyulai életünk. Ennyi H kinek a szivét ne venné meg. Jövünk bizony íi egymásután, el-el sajnálkozunk rajta, egyikünk betegség okait véli feltalálni, a másik gyógyít éoda-balzsamot kinálgat és még mindeddig nem udjuk, ki lesz az igazi doktora, ki mara óakaratu szemlélőnek, vagy ki rontja meg m g óbban a beteget kuruzsolásával. Én is jelentkezem tehát, talán lesz va ami laszna szavamnak. Azt tartom ugyanis, gy : minden orvosságnak kell, hogy használjon vala- I mit, ha a beteg — biveszi, és iogy hiába a so l tanács, ha nincs aki megfogadja. MegPr °™? 1 hátha az én orvossá főm jobbandzlik a betegnek, j mint az eddigiek. i Éhez persfe 1 gjobb volná, ha az e őtteui járt tisztelt ko/legáu ((remélem, a bájos — egy ■ gyulai asszony elfő ad kartársának) orvosságát ‘ lesajnálhatnám, minlenféle össiekotyvasztitt mé- 3 regnek nevezhetné«, de — sajnos ninís (mó­domban a kritikusak mindéikor hálás szerep t . betölteni, mert his az ő orvbsságjuk is.jó, (hisz . fáj a mi betegünk ek az a része is, a melyjt ők 5 gyógyitgatnak hatkony szerekkel. Ke^ be en- i nek a betegnek rr nden földi jó, hogy egy ticsit ' felélénküljön, kellszabad levegő egy kis torzó Jp ’ képében, kell tiszességes házi-koszt a bizjlma- I sabb érintkezés ktetében, könnyű szórakotas a jourok tricscs-traicsában és a matinéek és fel- i olvasások által níujtott komolyabb szellemifog- ! lalkozás is. Kérdés azoipan még mindig, hogy ezek a . dolgok elegendői lesznek-e ; nem marad-e meg az ereded hiba lendőzö szerinek, na nem csat- i lakozik BozzájukJaz a megnevezhetlen valami, a mihez kévés egvsereg rendező buzgólkodása, a ' jó táncosok royásig menő igyekezete, bált'er- . mek zsífoltsága toallettek gazdag pompája, — ■ az az egy szóval ki nem fejezhető kedves vonás, mely tjián a madott mindenféle külső ragyogás nélkül is képesfnegalkotni a jó társas életet. Hát én feliszem a tudós orvosprofeszszorok pápastemét és fellő alapossággal fogva a dolog­hoz, először a jbtegség okát igyekezem megta­lálni,, talán igwneglelem az orvosságot?p'r:s. a hibát pedig jern a rósz értelemben vd,tt pletyi kálkpdásban flálom, az többé-kevésbbé min-\. deni/tt meg v.i, nem is egyesek alaptalan na,gv zolásában és (nyüzési hajlamaiban, hisz az csak muRtságos ésaz okosoknak nem kell követni, deJp?m is a., ntalembereknek az uzsonna iránti kijíönös előszretetében, mely utóvégre könnyen kfelégithető, le a mely vád ellen a magam és íplem együtj fiatalkodó kollegáim nevében is futakozni vajrok. kénytelen, sőt még matinéek, (irodalmi köri nélkül is «1 tudnánk lenni, hisz [ezek legnagwbb részben mind csak alkalmasak f a társas össjejövetelekre és leginkább a lány- / huló élet feliezsditésére fezolgálnak. A hiba/ keresésére* Tegbájosább kollegám J (férfi kollegfim remélemnem vindikálják maguk-f nak ezt a climet) által Konstatált azon tényből indulok ki,/hogy a gyuai intelligenczia legna­gyobb rész/ idegenekbe verődik itt össze és igazat adolf neki abban; hogy ez az első nehéz­ség a társadalom felélétjdtésében. Ez a nehézség azonban kizös akaratul legyőzhető, de csakis közös akarattal. Mert! lássuk csak a. mi életünk egyes meg­nyilatkozását I A-ncj, miután l%fve tartozik látogatással B-nének. (levélkét küldJC-náhez, hogy ő holnap ezt a látogatást meg izeretné tenni, ha nincs ;llen vetése, menjenek fegyütt. !C-né beleegyező L-álaszt küld, mire A-n/levélileg bejelenti kettő- ük látogatását B-néni, B-nó persze biztosítja őt válaszában a legsziísebb fogadtatásról. C-né közvetítésével aztán efetleg még D-né is csatla­kozván a látogatókhoz miután egy egész dél­utánra ígérkeztek, | qa után to perczczel meg­érkezik a három assiny a tett helyre, hol a szalonba bevezettet vél elfoglalják a háziasszony által kijelölt helyüketja melyen ülve beszélget­nek uzsonnáig, melyejözön kinálgatás és huzó- dozás után végig cser jgóznek. Ezután követke­zik, ismét az előbbi k 'osszék. Hét órától készü­lődés és tartóztatás, \ gre fél 8-kor hazavonulás. Remélem rá isnjrsz e rajzból egy gyulai zsúrra, neked is volt llégszer részed azokat egy karosszékben végigülj Hát ez kérlek, nem élet, nem dsodálom, ha asspnyaink évekig készülnek erre k kirándulásraJDe hát ez helyi szokás, törvény, melyet csakírözakarattal lehet megvál- toztafni, mert az égi is lázadó fél a megköve- zést öl. . /Vagy lássunk ej ? más példát. Ezért ugyan nel ny esztendővel vissza kell togniem a múltba, a likőr még érdemes volt és ehetett kaszinó estél;; rendezni. Két-három vál­lalkozó ifjú átesvér a vállalkozásba beugrás íebézségein, fog eg vagy két felolvasót egy estMyre, a melynek ezdete este 8 órára tűzetett ki. A vidáman vacs ráló kaszinói asztaltársa­ságnak fél tiz órakd- jelentette a hetes, hogy most járt itt H-ék cjelédje megnézni, van-e már valaki, valamint hogv — nyár lévén — Y-ék az N. ház előtt ülve vánák, hogy jöjjön még valaki, no ők legyenek az elsők. Nagy nehezein. X'z óra tájt összegyűlt a#tttárr '.■.ív’’ publikum, mert" ~ egyszer mégis.íísak el kell jutni arra az estélyre. kikből áll ez a publikum? Egy-két mama tánczolni vágyó leányaikkal és mentői kevesebb tánezos. Igaz, hogy ez elég egy bálhoz, de hol ?an ennek az estélynek a kerete, a tarokkozó, vagy kvaterkázó öreg urak, kikhez szívesen néz­nek be ifjak és leányok egy hüsitó italra, egy pár tréfás szóra, vagy esetleg vidám nótára is; ók bizony otthon nyugosznak. A néni tánezoló fiatalság pedig formálisan szökik ilyenkor Lud- vighoz, talán hogy minél messzebb legyen, pedig Ihiheti, hogy nem kényszeritenék őt ott tánezra

Next

/
Oldalképek
Tartalom