Békés, 1899 (31. évfolyam, 3-53. szám)

1899-06-18 / 25. szám

haláleset feletti részvétének jegyzőkönyvében adjon kifejezést és arról a gyászoló családot jegyzőkönyvi kivonatilag értesítse. Jelenti továbbá társulati el­nök, hogy a pénztár 2 nappal a haláleset utján a gyászoló család megbízottja jelenlétében megvizsgál­tatván, az a bemutatott jegyzőkönyv tanúsága sze rint teljesen rendben lévőnek találtatott, s tudomás vétel végett jelenti azt is, hogy a pénztár további kezelésével — az igazgató választmány, illetve köz­gyűlés jóváhagyása reményében ideiglenesen Misley Elemér társulati nyilvántartót bízta meg. Ezután méltatásával annak, hogy az elmúlt évek hosszú során át lelkiismeretes, pontos és buzgó tisztviselője volt a társulatnak, s a társulat pénztárát, vagyonát szigorú becsületességgel és hűen kezelte — indítványozza, hogy a közgyűlés az elhunyt öz­vegye részére temetkezési költségek fejében 300 frtot szavazzon meg. A közgyűlés Wieland Károly társulati pénztár­nok elvesztése felett érzett igaz fájdalmának kife­jezést ad és őszinte részvétéről a gyászoló családot jegyzőkönyv kivonatilag értesíteni rendeli. Az igazgató választmány javaslatához képest 300 frtot szavaz meg és utalványoz ki az özvegy részére. A közgyűlés az igazgató választmány javasla tához képest az elkorhadt telefon rudaknak újakkal való kicserélését, illetve pótlását elrendeli. Miután pedig a rudak beszerzésére és fe'állitására szüksé­ges költségekről a foIvó évi költségelőirányzatban gondoskodva nem lett, a közgyűlés megengedi, hogy az élőviz-csatornán berendezendő telefonra a múlt évben engedélyezett 1800 frtnyi összeg, mely még ez ideig fel nem használtatott — ezen sürgősebben szükséges czélta fordittassék. — Az élőviz.csntornai berendezés pedig egyelőre függőben hagyandó, annál is inkább, mivel a tervezett vonalon a? élővíz csa­torna partjai sűrűén be vannak fásitva, úgy, hogy itt a telefon-vezeték felállítása ez időszerint alig volna lehetséges. Az „Erzsébet fák* elültetését tudomásul veszi; az elültetett fák mennyiségének és minőségének az ültetési helyek megnevezésével, a földmivelésügyi miniszterhez felterjesztés utján leendő bejelentését dlrendeli és gróf Almásy Déneanek a fák ajándéko­zásáért jegyzőkönyvileg köszönetét mond. A jelentés egyébként tudomásul vétetik. A számvizsgálói jelentés a társulat pénztári ál­lását — 1898. évben a következőkben tünteti fel: Bevétel volt . . . 354534 korona 52 fillér Kiadás volt . . . 119406 korona 98 fillér. Maradvány 1898 decz. 31-én 235127 korona 54 fillér. Amiből : 1. Árvédelmi tartalék alap 14400 kor. — fill’ 2. Egyéb tőke és készpénz 115927 kor. 54 fill. 3. Értékpapírok . . . 104800 kor. — fill. Vagyis, mint fent 235127 kor. — fill azaz kettőszázharminczötezeregyszázhuszonhét kor. ötvennégy fillér. Követelésül maradt kezelési költség hálralé .1 kokban 2738 korona 27 fillér, s a volt élővíz csa torna társulat tagjainál kint van évi kamat és tőke- törlesztési járulékok hátralékaiban 1437 korona 12 fillér. Előterjesztettek a társukat belvizrendezési mun­kálatára és a Békésen felállítandó szivattyútelepre vonatkozó tervek és főmérnöki előterjesztés. A közgyűlés a főmérnöki előterjesztés megvi­tatása után az igazgató választmány javaslatához képest, a belvízrendezés általános tervezetét elfo­gadja és azoknak műszaki felülbírálása végeit a föld | miveléstlgyi m. kir. minisztériumhoz való felterjesz­tését elrendeli. A tervek miniszteri jóváhagyás után, a munkálat hatósági engedélyezése végett Békésvár- megye alispánjához terjesztendők.' Elhatározza a közgyűlés, hogy elsősorban a békési szivattyútelep építtessék fel, miért is a társ. főmérnökét megbízza, hogy az ajánlattevők között leg­olcsóbbnak mutatkozó, Walser féle szivattyú és gép­gyár részvénytársasággal igyekezzék minél olcsóbb egyezségre jutni • a kötendő szerződés mintáját ké szitse el és azt gépészmérnöki szempontból való felül­vizsgálás végett terjessze fel Farkas Kálmán főmér­nökhöz és az annak véleménye alapján véglegesen megállapított, szerződést jóváhagyás végett a társu lati közgyűlésnek mutassa be. A szivattyútelep épületeire nézve megbizatik társulati főmérnök, hopy szükebb körben néhány jó- nevü vállalkozót szólítson fel ajánlattételre és a be­érkezett ajánlatokat saját véleménye kíséretében a társulati közgyűlésnek terjessze elő. A közgyűlés a Fehér és Fekete körös közötti úgynevezett deltabeli terület belvizrendezési mun­kálatát az aradmegyei társulat belvízrendezésével egyidejűleg rendeli végrehajtani, — a Kettős és Fe bér-körösön innen fekvő területeken tervezett mun­kálatokat, pedig elhalasztja mindaddig mig a szi­vattyú telep működésének eredménye meg lesz ál lapitható, mert igen valószínű, hogy itt a belvizek az Élövizcsatoruába kellően leszállított vízállás mel­lett maguktól fognak lefolyást találni a már létező síkokon és szivárgás utján is. Előterjesztetett a földmivelésügyi miniszternek az Élővizcsatorna alsó torkolati zsiliprepedésének kijavítása tárgyában kelt rendelete. A közgyűlés a zsilip gondos megvizsgálását el­rendeli és annak megejtéséye a saját kebeléből ki­küldi dr. Hajnal István, Áchim Gusztáv, Szél Ist­ván, Morvay Mihály érdekeltségi tagokat és Erkel János társ. főmérnököt, továbbá a vizsgálat meg ejtésénél rósztvenni felkéri Gallacz János kir. taná­csos, miniszteri osztálytanácsos, — Erdős Ferencz miniszteri főmérnök és Szarvassy Arzén kir. főmér­nököket Egyszersmind Erkel János társulati főmér­nököt utasítja, hogy a vizsgálat megejtésére kitű­zendő határnapról a vizsgálóbizottság tagjait érte­sítse. Társulati elnök bejelenti, miszerint az ügyrend, szolgálati, stb. szabályzatok tervezetének elkészíté­sére kiküldött bizottság működését megkezdette, azon­ban mivel a szabályzatok tervezetének elkészítése még többszöri tanácskozást tesz szükségessé, a bi­zottság a szabályzatok tervezetére vonatkozó végle­ges megállapodást csak az őszi közgyűlésnek fogja előterjeszteni. A közgyűlés az ig. választmány javaslatához képest a társulati anyaggödröknek kiméleti terekké nyilvánításához hozzájárul, azonban miután a kettős körösi anyaggödröknek a folyó medrével való össze­kötését a társulat nem ármentesitési czélból, hanem csupán a haltenyészlés érdekében hajtotta végre és ezen czélra 7554 frt 29 kr. kiadást tett, — felkérni rendeli a földmivelésügyi minister az iránt, hogy ezen a baltenyésztés érdekében tett kiadásnak a tár­sulat részére legalább részben leendő megtérítése iránt intézkedni, a vizek levezetésére szolgáló csator­nák és azok tartozékainak további fenntartására pedig az illető halászati társulatot kötelezni kegyeskedjék. Társulati elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Csausz Lajos társulati igazgató részére — gyengél­kedő egészségének helyreállithaiása czéljából — az igazgató választmány f. év junius hó 1-től hat havi szabadságidőt engedélyezett, s hogy távolléte idejé­nek tartamára az igazgatói teendők ellátásával Erjed János társulati főmérnököt bízta meg. Schriffert József és Gerlein Reinhardt érde­keltségi tagok panaszos bejesentést tesznek az élő- vizcsatornai partoknak a kis-veszei dülőbeli földtulaj donosok által való rongálása tárgyában A közgyűlés a bejelentett partrongálások hely­színi megvizsgálása végett Dutkay Béla érdekeltségi tagot és Erkel János társulati főmérnököt kiküldi oly felhívással, hogy a netalán szükséges intézke­déseket tegyék meg. T a n íi g y. Értesítés. A gyulai izr. fiú és leányiskolában a folyó óvi zárvizsgálatok következő napokon és renddel fognak megtartatni: Junius 26-án hétfőn délelőtt 8—12-ig a III. és IY-ik osztályban és 27-én kedden délelőtt 8—12-ig a I., II. osztálnban. Ezen nyilvános zárvizsgálat okra, mely napokon egy­szersmind a leánynövendékek kézimunkái kiállítva lesznek, a t. szülők és tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. Gyulán, 1899. junius hó. A gyulai izr.\ iskolaszék. Iskolai vizsgálat. A kétegyházi róm. kath. is­kolák évzáró vizsgálata f. hó 13-án tartatott meg. A vizsgálat végén gróf Almásy Ignácz és gróf Al-\ másy Kálmán féle alap kamatai osztattak ki a ki­válóbb tanulók között. Ugyanekkor osztatott id. gr. Almásy Kálmánná pénz adománya is. Az iskolai vizsgálatot juniális fejezte be, melyen az ozsonnát id. gróf Almásy Kálmánné és gróf Cziráky Almásy Erzsébet adták czigányzenével. Ügy a vizsgálatokon, mint a juniáÜBon gróf Cziráky-Almásy Erzsébet és nagyszámú nőiközönség vett részt, a jótékony ado­mányokért a kétegyházi egyháztanács ez utón is köszönetét nyilvánítja. Gyula rend, tan, város rendőrkapitányától. Hirdetmény. A házaló kereskedésnek Gynla rendezett taná­csú város területén való korlátozása tárgyában ho­zott és kereskedelemügyi m. kir minister ur ő nagy­méltóságának folyó évi 20994. számú rendeletével jóváhagyott, alábbi szabályrendeletét oly figyelmez­tetéssel teszem közhírré, hogy annak intézkedései f. óv és hó 24 én lépjenek hatályba. Gyulán, 1899. junius 16 án. Endrödy Géza, rendőrkapitány. Szabályrendelet. A házaló kereskedésnek Gyula rendezett tanácsú város területén való megtiltása tárgyában. 1. §. A házalás, mely alatt az árukkal hely- ségről-helységre és házról-házia járva, meghatáro­zott hely nélkül űzött kereskedés értetik, Gyula vá­ros területén ezennel megtiltatik. 2. §. Ezen tilalom által az 1852. évi szept. 4- én kelt házalási szabályok 17 ik § ának összes pont­jaiban, nem kölönben ezen §-t kiegészítő összes ké­sőbbi rendeletekben említett vidékek lakói részére biztosított jogok, nem érintetnek. 3. §. Nem érintetnek ezen tilalmi intézkedés által azon iparüzők sem, kik a fennálló gyakorlat szerint a házaló iparűzés folytatásában eddig kor­látozva nem voltak, mint p. o. a köszörűsök, dró­tosok, üvegesek, művirágkészitők és sonkolyosok, fa, szén árulók, rongy csont, nyersbőr és ócskavas szedők. 4. §. Ezen szabályrendeletben megszabott ti­lalom, a házalókat a városban megtartatni szokott országos vásárok látogatásában szintén nem korlá­tozza, de magától értetődik, hogy azok, kivéve a 2 és 3-ik §-ban felsoroltakat, áruikat ily alkalommal is csak a vásártéren hozhatják forgalomba. 5. § A tilalmi intézkedés alól kivett házalók és iparüzők csak az esetben űzhetik a házaló ke-, reskedést, ha házaló könyvüket a város rendőrkapi­tányánál láttamoztatják és áruik eredetét szárma­zási bizonyítvánnyal, illetőleg a vásárlásról szóló bé­lyeges árjegyzékkel igazolják. 6. §. Ezen szabályrendelet ellen vétők az idé­zett házalási szabályok 19. §-a értelmében bünteten­dők. 7. §. A befolyt pénzbüntetések helyi iparokta­tási czélokra fordítandók. 8. §. Jelen szabályrendelet végrehajtásával a városi rendőrkapirány bizatik meg. 200 1 _1 Hí rek. Miniszteri elismerés. A belügyminiszter meleg­hangú leiratban teljes elismerését és köszönetét fe­jezte ki vármegyénk alispánjának dr. Fábry Sán­dornak, azon buzgólkodása felett, hogy a közkór­ház és elmegyógyintézet építésének ügyét a nemes emberbaráti czélokra szolgáló adományok gyűjtésé­vel is eredménynyel támogatta. A miniszter eme el­ismeréséhez szivből csatlakozik Békésvármegye s Gyulavárosa köszönsége, mely napról-napra tanúja ama fáradságot s vesződést nem ismerő munkásság­nak, melyet az alispár} az elmegyógyintézet és köz- kórház építése körül kifejt. A közkórház és elmegyógyintézet építése, mi­ntán a régi kórház kibővítési munkálaiait is mun­kába adták a vállalkozóknak, a nem mindig ked­vező időjárás daczára is gyorsan hilad előre és az elmegyógyintézet főépülete már tető alatt van, teljes képet nyújtva az intézet hatalmas méreteiről. A leg­utóbbi nagy esőzések azonban nemcsak késleltették a munkálatot, hanem az idén rendkivüt magas ta­laj vízzel együttesen jelentékeny károkat is okoz nak a vármegyének. Mint értesülünk ugyanis, az el- megyógyintézet kiterjedt és különböző rendeltetésű pincehelyiségeit e hó elején elöntötte a feltörő talajvíz s közöttük az a mélyebb helyiség, mely a gőzfűtés­hez szükséges kazánok elhelyezésére volt szánva, színig megtelt vízzel. Az építést vezető bizottság f. hó 8-án tartott ülésében foglalkozott ezen akadály- lyal és a belügyminisztertől jóváhagyva leérkezett gőzfűtési tervek munkálatba adását elhalasztotta, egy szakértőkből álló küldöttséget bízván meg azzal, hogy a helyszínén folytatott tanulmányozás alapján a pin- ezéknek vizmentesitése czéljából tervet és költség­vetést dolgozzon ki, esetleg a gőzfűtés kazánjának más alkalmas helyen való elhelyezése iránt tegyen javaslatott. A küldöttség, a melyben dr. Fábry Sán­dor alispán, dr. Berkes Sándor kórházi igazgató, tb. fő­orvos, Haviár Lajos kir. főmérnök, Politzer Lajos építésvezető, Szántó Henrik mérnök, Szabados és Heh \ler vállalkozók, valamint a kereskedelemügyi minis­ter kiküldöttjeiként Korszigh Tivadar mint főmérnök, Pécsei Ede kazánvizsgáló biztos és Berthóty István, mint jegyző vettek részt, folyó hó 13-án és 14 én a helyszínén tárgyalta és tanulmányozta az ügyet abban állapodván meg, hogy a pinezéknek igen költ­séges és mégis kétes sikerű vizmentesitése helyett a gőzfűtés kazánjainak a földszinten való elhelye­zését és ehhez a tervek megfelelő .átdolgozását fogja javasolni az építkezési bizottságnak, és rögtön in­tézkedett is a módosított tervek elkészítése és a fel­merülő több kiadások megállapítása iránt. Az épí­tési bizottság a napokban ül össze, hogy az ügyben határozatot hozzon, és általában intézkedjék, hogy a talajvíz okozta kalamitások lehetőleg elhárítás- sanak. A vármegyei közkórház napi ápolási dijainak 84 krra való felemelését engedélyezte a belügymi­niszter, hogy azokból a közkórház kibővítésére for­dított összeg törlesztési részletei is kiteljenek. A fel­emelt dijnk, melyek a betegápolásról szóló uj tör­vény értelmében az országos alapot terhelik, juniüs hó 7-ik napjától számíthatók fel a közkórház részéről. A köd — gazdáinknak aratás küszöbén legna­gyobb réme — pénteken hajnalban ismétlődött és nagyon tartanak tőle, hogy újólag rendkívüli káro­kat okozott, melyek mérvét azonban ez ideig nem lehet megállapítani. Némi megnyugtatásul szolgál, hogy csütörtökön egész délelőtt esett és a köd a búzát nedvesen találta, mikor gazdáink tapasztalata szerint az kevésbbé kártékony szokott lenni, mi kü­lönben nagyon gyönge vigasztalás. Az egyedüli meg­nyugtató a hűvös, szeles idő*, mely viszont a ten­geri fejlődését akadályozza, a tengeri ugyan helyre jöhet, a búzát azonban egy hirtelen beálló forróság, amitől azonban egyelőre nem kell tartanunk, az ed­digi veszedelmek után teljesen tönkretenné. Az oros­házi járásban és helyenkint a sárréten hesseni légy pusztításáról is hallottunk — A repeze vágást már megyeszerte megkezdték, sőt legnagyobb részben be is fejezték. Az eredmény igen gyönge, minek főoka. hogy a tartós hideg esők a repezét virágjában ta­lálták ; repozéből különben évről évre kisebb terü­leteket vetnek gazdáink. Anyakönyvvezetői kinevezések. A m. kir bel­ügyminisztérium vezetésével megbízott miniszter el­nök Békésvármegyében a gyulavári kerületbe anya­könyvvezetővé Szikes György községi első jegyzőt, a kétegyházi kerületbe pedig anyakönyvvezető he­lyettessé Omazta Béla községi írnokot nevezte ki és mindkettőt a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A leghosszabb nap. A korhelyekre rossz idő jár junius hóban. Ebbe a hónapba esnek a legrövi­debb éjek és a leghosszabb napok. A -leghosszabb nap épen a mai, mikor is 4 óra 5 perczkor kél a nap és 7 óra 56 perczkor nyugszik le. Ezentúl az- tín folyton rövidül majd a nap és hosszabbodik az éjszaka. Vasutaink Az első alföldi gazdasági vasút e hó 4-én a Mátra-körösvidéki e hó li-én, a békés-csa- nádi pedig folyó hó 12-én tartották meg rendes évi közgyűléseiket. — Az alföldi gazdasági vasút köz­gyűlésén bejelentetett, hogy a M.-Kovácsháza-csabai vonal felépült s még a folyó hóban át fog adatni a forgalomnak. A vonal egyébként már eddig is hasz­náltatott házi kezelésben s e czimen már 3900 frt •tiszta bevétele is van. A fővonal hossza 48-70 kim., az ahhoz csatlakozó szárnyvonalé 14*36, az építés költsége 352,576 forint. Igazgatósági tagokul meg­választattak megyénkből: dr Fábri Sándor, Beliczay Géza és Haan Béla, felügyelő bizottsági tagul pedig dr. Bodoky Zoltán. — A Mátra-körösvidéki vasút közgyűlésén a Vésztö-Hollodi uj vonal kiépítéséről és megnyitásáról számolt be az igazgatóság, és megállapittatott a múlt év számadása, mely szerint a múlt évben a békésm. vonalakon 435,588 egyén utazott 121,736 forint menetdij- mellett, 154,142 tonna áru szállíttatott 215,606 forint bevétellel. A forgalomban az 1897-ik éveihez viszonyítottan némi csökkenés volt észlelhető, mihez képest az elsőbbségi részvények szelvényeinek beváltási jutaléka csak 2°/0- ban állapíttatott meg. A szelvények a társulat iro­dájában Budapest, fürdő-uteza 1. sz. a. váltatnak be. A békés-családi vasút közgyűlése is megállapítván a múlt évi üzleti eredményt, e részben szintén ha­nyatlást konstatált, minélfogva az elsőbbségi részvé­nyek kamatozása a tavalyi 2.75%-hoz képest csak 2’25o/o-ban határoztatok meg, Szállítási bevétel a a múlt évben : 120,800 frt, tiszta nyereség 96,791 frt. Plébáfl08Í kinevezés. Néhai Lehóczky József ha­lála által tényleg és jogilag megüresedett orosházai plébániára, melynek kegyura a Károlyi, Apponyi és Trauttmannsdorf család, kegyúri bemutatás alapján a váradi bibornok püspök Bázár Gyula nagyváradi főreáliskolai hittanárt nevezte ki. A lelkipásztorko­dáshoz oly szép teret nyújtó plébánia művelt, sze- lidlelkületü és megnyerő modorú plébánost nyert Bázár Gyulában, kinek előléptetése városunkban is örömet keltett, mert éveken át működött itt Gyu­lán, részint mint hitoktató, majd mint német káp­lán s bold. Göndöcs apát halála után félévig a plé­bánia vezetésével is meg volt bízva. Őszintén gra­tulálunk. Kitüntetett vinczeliér. Id. gróf. Almásy Kálmán- nét Tóth János 46 éve kiváló szorgalommal és hű­séggel szolgálván, a napokban kapta meg a minisz­tériumtól a szolgálati érdemkeresztet. A kitüntetést vasárnap Böhm Miklós uradalmi titkár, jelentős sza­vak kíséretében az ünnepelt mellére feltüzte, a ki megható hangulatban vette át. — Idősb gróf Al­másy Kálmánné, nemesszivü úrnő 25 terítékű ebé­det rendelt az ünnepelt jutalmazására, amelyen részt- vettek az uradalmi cselédek, kik az ünnepelttel jelen­leg együtt szolgálnak. Hűséges szolgálat nem marad­hat jutalom nélkül. Plébánosi beiktatás. Páduai szt. Antal napján, kedden tartotta beiktatását Uj-Kigyós község derék ifjú plébánosa : Párkányi Péter. — Az ünnepeltet a templomba ünnepies körmenetben vezették fel. A zsúfolásig megtelt tamptomban a beiktatást Kny An­tal békési esperes-plébános végezte, szép beszédet intézve a beiktatandó plébánoshoz. A püspöki ki­nevező és megerősítő levél felolvasása után átadta az esperes a templom kulcsait s az evangeliumos könyvet, mint a plébánosi hatalom és működés jel­vényeit. Az uj plébános ünnepies misét celebrált. A A megyebeli papság köréből jelenvoltak : Grócz Béla prépost, endrődi, Gróh Ferencz prépost, gyulai, Ne- meskey Andor csabai, Apostol Ubald' herényi, Spett Gyula gyomai, Kozma Gusztáv csorvási, Bedák Má­tyás kondorosi plébánosok. Krisztik, Molitor, Brösz- tel, Besser káplánok. Jelen volt a beiktatási ünne­pélyen gróf Wenckheim Frigyes kegyur is. — Dél­ben az uj plébános vendégszerető házánál diszebéd volt, melyen számos tósztban éltették az ünnepel­tet. Mi is szivünkből a legjobbakat kívánjuk. Ad multos annos! , . . A gyulai iparos műkedvelők vasárnap este az uj tűzoltó laktanya nagytermében rendkívüli érdek­lődés mellett minden tekintetben igen jól sikerült szép estélyt rendeztek. Az estély programmjának bevezetéséül Domonkos János tartott a közönség érdeklődését mindvégig lebilincselő népszerű felol­vasást a lélektan’ köréből, utána Exner Jánosáé Drekszler Mariska tüneményes szép hangján elő­adott magyar dalai keltettek lelkes tetszést. Weisz Márk, lapunk technikai munkatársa a „Munkácsi rab“ czimü melodrámát adta elő, ízlésre éB tehet­ségre valló szép előadásban. E melodráma zenei részét Papier Áron jeles zenei tehetségű gyulai izr. kántor szerezte. Úgy a szónoklat, mint a szép zene nagy hatást keltett. — A Kocsis Lajos és Karácsony János által előadott „Síró nevető“ duett sem té­vesztette el a hatást s élénk tetszéssel fogadtatott. Végül Gabora András „Orr“ czimü monológja oko­zott nagy derültséget. A szép estélyt sikerült rögtön­zött táncz követte, mely éjfélig tartott.— A. műked­velők jövő vasárnap, 25 éré ismét tervéznek egy ilyen estélyt, mely iránt már is nagy az érdeklődés. Szállítás a honvédségnek. A Gyulán elhelyzett honvédség részére folyó évi szeptember hó 1-től 1900 aug- hó 31-ig terjedő időtartamra szükségelt termény- és anyagjárandósági czikkek szállításának biztosítására Gyulán, julius hó 4-én zárt ajánlatok utján árlejtés tartatik. Szállítandó lesz széna, alom és ágyszalma, tűzifa. A szállítási feltételek a parancsnokságnál tud­hatok meg. Esperességi közgyűlés. Az arad-békési ág. h. ev. egyházmegye dr. Zsilinszky Endre egyházm. fel­ügyelő és Korén Pál elnöklete alatt Aradon julius hó 4-én tartja rendes közgyűlését. Julius 3-án : reg­gel 7 órakor az egyházmegyei iskolaszék tartja gyű­lését: d. e. 10 órakor esp. papi értekezlet lesz, mely­nek tárgyát az egyházak háztartási szabályrendele­tének javaslata képezendi; d. u. 3 órakor az esp. számvevőszék tartja ülését; d. u. 5 órakor az egy­házmegyei előértekezlet lesz megtartva, melyet kö­vet az esp. gyámintézet gyűlése Julius 4-én : reggel 7 órakor gyáraint'ézeti istenitisztelet, 8 órakor pedig kezdetét veszi a rendes egyházmegyei közgyűlés. E közgyűlésen iktatják ünnepélyesen hivatalába az új­onnan választott egyházmegyei felügyelőt, dr. Zsilinszky Endrét. Uj poszkiszlik. A. m. kir. posta nagy örömet csinált sok gyulai levelezőnek. Ä város több pont­ján uj levélszekrényeket állított fel, csinos nagyvá­rosi poszkiszliket, melyek úri formájukkal egeszen hozzájárulnak Gyula nagyvárosias kinézéséhez. Lelketlen gyermekek. A pedagógiának nem nagy dicsőségére szolgál az a történet mely a múlt héten esett meg Gyomán. Izsó Lajos tanuló fiú négy tár­sával csolnakázni ment a Körösre. A viz közepén kanapé pör merült föl a kormányzás kérdését ille- letőleg. Mindenik kormányozni akart s ennek az lett a vége, hogy összekaptak és a viz tetején himbá- lódzó csolnakban hatalmas verekedést szceniroztak. Ezt még érthetőnek és természetesnék találjuk, de a verekedést követő tény szomorú világot vet a fiuk lelkületére. A legyőzött Izsót ruhástól kidob­ták a csolnakból a folyó közepén a mély vizbe. Daczára annak, hogy a fiú úszni tudott, a rajta levő ruha megnehezitette az úszást s ereje elhagyta őt a parthoz közel. Már fuldokolt és majdnem el­merült, midőn Vermes Jenő technikus, ruhástól be­levetvén magát a vizbe, kiszabadította a szerencsét­len fiút a halál torkából. A fiuk példás iskolai bün­tetést kaptak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom