Békés, 1899 (31. évfolyam, 3-53. szám)

1899-11-05 / 45. szám

Melléklet a „Békés" 1899.45-ik számáhoa. tekezlet tarthntásáért, dr. Lukács György pedig Finóczy Ernő min. tanácsosnak, különösen pedig a Schlauch Lörincz bibornok nevében jelenlevő Fetzer Antal kanonoknak, s a gróf Wenckheim család képviseletében jelenlévő Spett Vinczónek Gyulaváros polgármesterének és az értekezlet ösz- szes tagjainak. A Békésvármegyei Fehér-kereszt Egylet menhelyének megnyitása. Egyszerű, kicsiny megbivó jelezte a Fehér- Kereszt-Egyesület tagjainak, hogy az egyesület által megvásárolt házban, szintén az egyesület költ­ségére berendezett menhely, készen várja október 30-án délelőtt az ünnepélyes megnyitást, hogy szük­séget szenvedő anyáknak és gyermekeiknek, talált gyermekeknek állandó otthonul szolgáljon. A meghívó igénytelensége daozára oly díszes és szép számú közönség jelent meg a menhely megnyitásán, a milyet verbuválás nélkül városunk­ban máskor nem könnyű összehozni. De hát ez nem is csoda, mert alig van társadalmi mozgalom, mely a humanismus nemessége tekintetében a Fehér- Kereszt-Egylet czéljával, ténykedésével vetekedhet­nék. Ha azután mindezek mellett tekintetbe vesz- szük, hogy Gyula városa az első, mely az ország székvárosa után ilyen menhelyet létesít, akkor nem fog csodálkozni senki, ha röviden a jelenlevők névsorából annyit említünk fel, bogy gróf Almásy\ Dénesnó és vendégo gróf Károlyi Gyulánó, továbbá dr. Lukács György főispán és dr. Fábry Sándor alispánnal élén Gyula városának főleg törzsökös lakosságának nő és férfi elit közönsége volt jelen, kiknek részletes (elsorolását meg sem kísértjük a jelenlevők nagy számánál fogva. Az Országos Fehér-Kereszt-Egyesület Tabódy Pál cs. és kir. kamarás elnök és dr. Szalárdy Mór igazgató-főorvos személyében szintén képviseltette magát a meg­nyitáson. A mint az Országos Fehér-Kereszt-Egyesület küldöttei és a vármegyénk egyesületének elnökei élükön gróf Almásynéval megjelentek, dr. Kun Pál a menhely igazgatója következőleg üdvözölte őket: „Üdvözlöm az Országos Fehér-Kereszt Egye­sület érdemekben gazdag kiküldöttjeit, üdvöz­löm Méltóságtokat a Békésvármegyei Fehér- Kereszt Egyesület élón, midőn menhelyünk ün­nepélyes megnyitásán megjelenni szívesek voltak. Embertársaink érdekében jótékonyságot gyako­rolni az emberi érzés egyik legnemesebb vonása. Gyámolitani a gyermekével és gyermekéért anyagi gondokkal küzdő nőt, növelni benne az anyai érzést és szeretetet; gondoskodni azon kicsiny, ártatlan lényről, kinek egyedüli vétke, hogy szegény szülők gyermeke, — mindezen feladatok betöltése oly magasztos érzelmek for­rása, melyek kell, hogy felekezeti külömbség nélkül mindannyiunk keblét rezgésbe hozzák, mert ezen magasztos érzések nyomán a hit virágai fakadnak. A jótékonyságnak Önökben rejlő gazdag forrása, czéljaink magasztossága megerősítenek bennünket azon hitben és tudat­ban, hogy ezen most megnyitó menhelyünk, hazánk és a humanismus dicsőségére élni és virágozni fog. Felkérem Méltóságtokat menho- lyünk megnyitására." Ezen rövid üdvözlés után dr. Lukács György főispán üdvözölte Tabódy cs. és kir. kamarást és még csak szalma nyugvó helyre s szegényes szűk viszonyok között, hol minden falat kenyér­rel, minden ital tejjel gazdálkodni kell, — de később talán lesznek még többen is jó emberek, a kik részt vesznek ebben a samaritánusi mun­kában, melyben 19. évszáz előtt maga a nyava­lyatöréseket s lelkiszegényeket meggyógyító s vigasztaló Krisztus járt fönséges példával előt­tünk s akkor talán még kedvesebb, még gyó- gyitóbb lesz az elmebetegek gyulai otthona. Jól esik ide Írnunk, hogy e nagy szama- ritánusi munkának eredménye az országnak a Lipót-mezöi tébolyda után legnagyobb elme- gyógyintézete, a mely megfelelővezetés s az eddig voltnál nem kisebb buzgóság mellett igazi minta-tébolydává válhatik. — Az államsegély megadását dr. Lukács György főispán buzgól- kodása folytán Perczel Dezső volt m. kir. belügy­miniszternek köszönhetjük; igen sokat fáradott, sokat aggódott és segített a vármegye alispánja dr. Fábry Sándor; — az ö érdeme első sorban az is, hogy a közönség szive is megmozdult, s a kegyes özv. Álmásy Kálmánná grófnőtől kezdve, ki 10 hold legjobb minőségű földet ajéndékozott a kórháznak az egyszerű városi polgárig, ki 10 kötet könyvet adott az elmebetegek szórakoz­tatására, sokan siettek segíteni a szegény meg­bomlott agyú embereken. — Hisszük, hogy ezek s Gyula városának fényes 10,000 frtos adomá­nyát még mások is követni fogják s az első bizalmatlanság eltűntével a vármegye is segíteni fogja ezt az uj alkotást, mely hosszú időkre egyik legnagyobb büszkesége lesz s meg vagyok győződve róla, hogy a résztvevőket is boldogí­tani fogja az a tudat, hogy nagyon jót csele­kedtek. Dp. Pándy Kálmán. Szalárdy igazgató-főorvost, kik az elhagyott gyer­mekek gondozása ügyének úgy szólván életüket szentelik, s kik jelenleg is az Országos Lelenczház- Egyesület képviseletében jelentek meg körünkben. Meggyőző szavakkal, szónoki hévvel sorolja fel gyermekhalálozásunk szomorú statisztikai adatait hazánkban, melyek jelentékeny része a gondozás hiányának rovására esik. Rámutat államférfiul böl­csességgel azon hazafias érdekekre és módokra, melyek utján a statisztikai adatok javítását elérni lehetséges, hangsúlyozza ezen kérdések sürgős meg­oldásának fontos voltát hazánk jövője és fejlődése érdekében. Ily tudatában feladatainak örömmel nyitja meg a menhelyet, s midőn oly minden szép és jóért lelkesedő és áldozó elnöknővel, mint gróf Almásy Dénesné osztja meg az elnöki teendőket, kinek eddigi lelkesedése és áldozatkészsége hozta létre azt is, hogy menhelyet állíthatunk, semmi gondot nem okoz neki az, hogy a menhely be fogja tölteni feladatait, sőt a haza és humanitási} terén jelentékeny sikereket fog felmutatni. Felemlíti ezután, hogy gróf Teleky Géza, az Országos Febér- Keroszt-Egyesület védnöke, ünnepélyünkről való elmaradását a következő lelkes táviratban men­tette ki: „Feleségem beteg, nem hagyhatom most el, igy sajuos nem lehetek jelen gyűlésünkön, mely nekem öröm-ünnep lett volna, fogadjátok tehát sziveSen igy hálás köszönetemet ti, kik a nemes czélért fáradoztok." Ezután Tabódy cs. és kir. kamarás fejezte ki a központ köszönetét a Békésvármegyei Fehér- Kereszt-Egyletnek, hogy a menhely megnyithatását fáradozásuk és áldozatkészségükkel lehetővé tették, kiváló sikernek tekinti ezen menhely megnyitását, mint az országban a legelsőt, mely magasztos czél- jaiknak diadalra jutását jelenti. A siker érdemének nagy részét az elnöknő ób elnök minden szép iránti lelkesedésének és áldozatkészségének tudja be. Ezután bejárták a menhelyet, mely áll a fel­vételi irodából, 3 szobából a csecsemők, gyermekek és anyák befogadására, melyek mindenikében kívá­natos tiszta felvetett ágyak jelentették a készséget otthonul szolgálandó a szegény nők és gyermekek számára. Van ezeken kívül fürdő-szoba, konyha, éléskamra, raktár és mosó-konyha helyiség, min- denike csínnal és a czélnak megfelelőn berendezve, ennek érdeme dr. Berkes Sándor főorvos gondosko­dásának tudható be, ki azt igazi szakavatottsággal eszközölte. A jelen volt díszes közönség élénken érdek­lődött minden iránt, az érdeklődésből kijutott a már anyjukkal gondozásba felvett két csecsemőre és egy 3 éves gyermekre, kinek anyja a kórházban fekszik. Alig van intézmény, mely a humanismust gyakorlatiasabban és nemesebb irányban teljesítené, s azért üdvözöljük, éljen és virákozzon megyénk és városunk díszére és javára. Szabályrendelet. Ai 1899. évi XV. t.-cz. 7. és 8. §-a alapján a képviselő vá­lasztási fuvarok tárgyában. Elfogadott a törvényhatóság bi­zottság október 16-án tartott közgyűlésében. 1. §. Fuvarozási dij csupán az orosházi és gyomai választó kerületekhez tartozó községekre nézve állapittatik meg és pedig a földutakra ápri­lis 1-től október 1-ig terjedő nyári és október 1-től márczius végéig terjedő téli időszakra, a műutakra minden időszakban egyenlően a fuvardíj kocsinként és egy kocsira 3 embert számítva. I. Gyomai választókerület. 2. §. A gyomai választókerülethez tartozó Fü­zes-Gyarmat, Körös Ladány, Mező-Beróny, Szegha­lom, Vésztő községek választói a választási szék­helyre vasúton mehetvén, fuvardíj megállapításának szüksége fenn nein forog. 3. §. A Doboz községi választók fuvart a csa­bai állomásig vehetnek igénybe, mely 15 kilómétej hosszú műútra a fuvardíj oda és vissza 6 koroná­ban állapittatik meg. 4 §. A Körös-Tárcsa községi választók fuvart a Mező Berónyi vasúti állomásig vehetnek igénybe, mely 10 kilométer hosszú műútra a fuvardij oda és vissza 4 koronában állapittatik meg. 5. §. Kondoros község választói a választási székhelyig áehetuek igénybe fuvart, mely 20.5 kilo­méter hosszú földúton a fuvardij oda-vissza nyári évszakban 8 koronában, téli évszakban 10 koroná­ban állapittatik meg. 6. §. Endrőd község választói a választási szék­helyig vehetnek igénybe fuvart s ezen 4'8 kilome­ter hosszú műútra a fuvardij oda és vissza 1 korona 60 fillérben állapittatik meg. II. Orosházi választókerület, 7. §. Bánlalva község választói a választási székhelyig vehetnek igénybe fuvart, mely 16-7 kiló­méter hosszú földutra a fuvardij oda és vissza nyári évszakban 6 korona 40 fillérben, téli évszakban 8 koronában állapittatik meg. 8. §. Csorvás község választói a választási székhelyig vehetnek igénybe fuvart, mely 15’2 kiló­méter földúton a fuvardij oda és vissza nyári év­szakban 6 koronában, téli évszakban 8 koronában állapittatik meg. 9. §. Gyula-Vári község választói a csabai állo­másig vehetnek igénybe fuvart, mely 23 kilóméter műútra oda es vissza a fuvardij 9 korona 20 fillér­ben állapittatik meg; amennyiben a fuvar csak a gyulai vasúti állomásig vételik igénybe, ezen 7 kiló­méter műútra a fuvardij oda és vissza 2 korona 80 fillérben állapittatik meg. 10. §. Kétegyháza község választói a válasz­tási székhelyre vasúton menvén, fuvardij megállapí­tása nem szükséges. 11. §. Nagy-Szénás község választói a válasz­tási székhelyig vehetvén igóuybe fuvart, ezen 14 kilométer földúton oda és vissza a fuvar nyári év­szakban 5 korona 60 fillérben, téli évszakban 7 ko­rona 60 fillérben állapittatik meg. 12. § Öcsöd község választói a szarvasi vasút állomásig vehetvén -igénybe a fuvart, ezen 16 kilo­méter műtőn oda és vissza a fuvardij 6 korona 40 fillérben állapittatik meg. 13. §. Puszta-Földvár község választói a szék- helyig jogosultak fuvart igénybe venni b ezen 12 6 kilométer földutra a fuvardij odá és vissza téli év szakban 6 korona 80 fillérben, nyári évszakban 4 korona 80 fillérben állapittatik meg. 14. §. Puszta-Szent-Tornya község választói a székhelyig vehetnek igénybe fuvart, s ezen 5'3 kilo­méter földutra a fuvardij oda és vissza nyári idő­szakban 2 koronában, téli időszakban 3 koronában állapittatik meg. 15. §. Sámson község választói a székhelyig vehetnek igénybe fuvart, s ezeu 17 kilóméter föld­úton oda és vissza a fuvardij nyári évszakban 6 korona 80 fillérben, téli évszakban 8 korona 80 fillérben állapittatik meg., 16. §. Sz.-Szt-Tornya választói a székhelyig vehetnek igénybe fuvart s ezen 6'3 kilométer föld­utra fuvardij oda és vissza nyári évszakban 2 ko­rona 40 fillérben, téli évszakban 3 korona 40 fillérben állapittatik meg. 17. §. Szt-András község választói a szarvasi vasúti állomásig vehetnek igénybe fuvart s ezen 6 kilométer műútra a fuvardij oda és vissza 2 korona 40 fillérben állapittatik meg. 18. §. Tót-Komlós község választói a szék­helyig vehetnek igénybe fuvart s ezen 17-2 kilo­méter földúton a fuvardij oda és vissza nyári év­szakban 6 korona 80 fillérben, téli évszakban 8 korona 80 fillérben állapittatik meg. 19. §. Uj-Kigyós község választói a székhelyig vehetnek igénybe fuvart s ezen 29-4 kilométer föld­úton a fuvar oda és vissza nyári évszakban 9 korona 60 fillérben, téli évszakban 11 korona 60 fillérben állapittatik meg. Az elmegyógyintézet megnyitása. Alig két éve, hogy vármegyénk tevékeny al­ispánja előállott nagyszabású emberbaráti tervével, hogy építsen Békésvármegye közkórházával kapcso­latosan egy 200—250 elmebeteg befogadására al­kalmas elmegyógyintézetet és a két év elég volt, hogy az eszme megteremtője tervének propagandát csináljon, az állam hozzájárulását és támogátását kieszközölje, hogy számítás, tervezés, építés és fel­szerelés, minden végrehajtassék. Ma már készen áll az intézet, daczára a közbejött nehézségeknek és a viszonyok követelte tervmódosításoknak, készen áll pedig akként, hogy már születésével 300 beteg be­fogadására képessé fejlődött és hogy létesítése maga után vonta a kórház többi osztályainak 100,000 frtba kerülő kibővítését is. Az építési főmunkálatok augusztus hó végével befejeztettek, az ősznek igen szorgos feladatai a a gőzfűtés, vízvezeték, villanyvilágítás bevezetése és a berendezési tárgyak beszerzése voltak, úgy hogy november 1-én megnyitásra készen állott az intézet. Városunk lakossága nagy érdeklődéssel kí­sérte az építkezés ügyét, mióta pedig készen áll az épület, tömegesen keresi fel és járja be a gyógy­intézet helyiségeit, mégis érdekesnek tartjuk annak rövid leírását közölni. A régi közkórház megnagyobbított telkén fek­szik az E alakú két emeletes, középső részében három emeletes főépület, mely földszintjén és két emeletén körülbelül egyforma beosztású. Az épület közepén elhelyezett főlépcsőzetről mindenütt jobbra is, balra is széles világos folyosók vezetnek szét az épületbe, melyek a betegek társalgó helyéül is szolgálnak. Középen vannak az orvosi várakozó, rendelő szobák, laboratóriumok, jobbra a férfi, balra a női betegek elkülönített osztályai: ebédlő és beteg-szobákkal, a két szárnyban a külön szo­bák, osztály-raktárak, kézi konyhák, fürdő-szobák, valamint az izgult betegek czellái vannak 'elhe­lyezve. Külön a román stilü apáczalakban vannak az ápolói teendőket teljesítő irgalmas nővérek lakó­szobái, valamint a nagy konyhahelyiség, a melyben az egész kórház betegei számára főznek. Az intézet gőzfűtésre van berendezve, a melynek fütőkazánjai a főbejárat mellett vannak elhelyezve, a vízvezeté­ket a telepen furott artézi kút látja el vízzel, a villanyvilágítás ideiglenes telepe ugyanott van elhe­lyezve. November hó 1-én az építkezést vezető-bizott­ság a helyszínén tartott ülésében konstatálta, hogy az építkezés és berendezés munkálatai annyira előrehaladtak, hogy az intézet akadálytalanul bené­pesíthető, miért is az épületet átadta a közkórházi bizottságnak, mely annak megnyitását holnapra, november hó 6-ára tűzte ki. A vármegye alispánja a megnyitásról jelen­tést tett a belügyministernek, a ki összesen 260 elmebeteget utalt az uj elmegyógyintézetbe és pedig az irgalmasok feloszló elmebetegosztályának ; összes betegei számra 160-an, valamint a lipótmezei té­bolyda 100 betege fognak Gyulára átküldetni, a többi helyét pedig intézeti ápolásra szoruló várme­gyebeli elmebajosokkal töltik be. Az intézetnek valamint az egész kórháznak veze­tése dr. Berkes Sándor igazgató avatott kezébe van letéve, az elmegyógyintézeti osztály élén dr. Pándi Kálmán osztályorvos áll, kit teendőiben 2 segéd­orvos támogat, a gazdasági kezelés Salczer Nándor gondnok, Szabó László ellenőr, Bartos Gusztáv élel­mezési tiszt kezébe van letéve, az élelmezést az irgalmas nővérek, az ápolást ugyanott világi ápolók közreműködésével teljesítik. Mikor az emberbaráti czélokat szolgáló, de városunk fejlődésére és gazdasági életére fontos nagy intézet megnyitásának küszöbén állunk, meg­emlékeznünk kötelesség azokról, kiknek érdeme maga a létesítés. Ezek között első helyen áll dr. Lukács György főispán, valamint vármegyénk al­ispánja, dr. Fábry Sándor, kiknek filantróp érzel­meivel, melyek bennük az eszmét megteremtet­ték és megérlelték, csak fáradhatlan munkaszerete­tük és ügybuzgóságuk ér fel, a melyek a ne­mes gondolat megvalósítását ily rövid idő alatt lehetővé tették. Buzgó munkatársai, szakavatott tanácsadói voltak dr. Zoldy János, dr. Berkes Sán­dor és dr. Pándi Kálmán, valamint a kir. állam- épitészeti hivatal személyzete is híven kitartott velük a munkában] és az a bizottság, melyet a bizottság az építés vezetésére és ellenőrzésére ki­küldött. Szolgáljon a holnap megnyíló intézet az em­berszeretet terjesztésére és a befogadott lelki bete­gek gyógyulására, az alapitó Bókésvármegyónek, valamint a létesités körül fáradozóknak dicsőségére 1 Hírek. Bartha Miklós és a gimnázium. Dr. Lukács György főispán a hétfői gimnáziumi értekezletre tudvalevőleg Gyulavárosa országgyűlési képviselőjét is meghívta, aki júniusban a Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter előtt a gimnázium ér­dekében tisztelgő gyulai küldöttségnek szónoka volt. Bartha hétfőn délelőtt a főispánhoz intézett következő táviratban mentette ki az értekezletről való kényszerű elmaradását: „Légy kegyes értekez­lettel közölni, hogy utolsó pillanatig reméltem fatá­lis gyomorbajom daczára Gyulára mehetni, azonban tegnap délután és este olyan rohamokkal támadt rám betegségem, hogy nagy koczkázat nélkül ma sem indulhattam el. Szíveskedjél értekezlet véle­ményét velem közölni és megállapítani további el­járásomat, a gimnázium ügyét első rangú köteles­ségeim közé sorozom. Bartha Miklós." A képviselő úr ugyanily értelmű levelet küldött lapunk szer­kesztőjének, tőle is tüzetes értesítést kérve a gim­náziumi ügyről, melynek érdekében minden tőle telhetőt el akar követni. Erre újabb actiónk meg­indításakor erősen számítottunk is és őszinte rész­vétünket nyilvánítva a sajnos ok fölött, mely Bartha Miklóst az értekezletről való elmaradásra kenysze- rité, a gimnázium iránti szives érdeklődését és meg­ígért közreműködését köszönettel honoráljuk. A csaba-bókési müüt, melyet a vármegye költ­ségére az állami transversális út kiágazó szakasza­ként épített ki az állam, elkészült és felülvizsgála­tát október 25-én és 26-án tartotta meg a dr. Fábry Sándor alispán vezetése alatt eljárt küldöttség. A bizottság az építkezést teljesen rendben találta, azouban szükségesnek mondotta, hogy az út egy jó eső után mégegyszer meghengereltessék. Ennek megtörténte után, valószínűleg még e hónap köze­péig meg fog történni az út forgalomba bocsátása. Dr. Fábry Sándor alispán, mint a bizottság elnöke abból az alkalomból, hogy az állami transversális müút utolsó szakasza is felülvizsgáltatott, üdvözlő sürgönyt küldött Lukács Béla volt kereskedelem­ügyi ministernek, a kinek kezdeményezésére épült ki a nagy alföldnek ezen fontos közlekedési vonala. Az 1900. évi általános adóösszeirás, a pénz­ügyigazgatóság rendelete folytán megyeszerte fo­lyamatban van. Gyulán a házankénti összeírást ez évben is Kóhn Dávid nyilvántartó teljesiti. A közigazgatási bizottság november havi rendes ülését e hónap 13-án fogja megtartani. A minister elismerése. A szegedi orsz. gazda­sági kiállítás sikerének előmozdítását Darányi Ignácz földmivelésügyi minister a következő levélben kö­szönte meg a békésmegyei gazdasági egyesületnek : A szegedi folyó évi Szeptember havában tartott I-ső mezőgazdasági országos kiállítás fényes sikerében kiváló része volt annak, hogy a t. Egyesület is, egész lelkesedéssel karolva fel a kiállítás ügyét, rendezését teljes buzgalommal elősegíteni igye­kezett. Jólehet az Egyesület az elért sikerben keres és találja fel buzgó működésének legszebb jutalmát, még is, mint hazánk földmivelési ügyeink vezetője, inditattva érzem magam, hogy a t. Egyesülettnek első mezőgazdasági országos kiállításunk sikerének biztosítása érdekében kifejtett hazafias tevékenysé­géért és szives közreműködéséért őszinte köszöne­tét és elismerésemet nyilvánítsam. Kelt Budapesten, 1899. október hó 25-én Darányi s. k. A novemberi előléptetések a honvédségnél az idén meglehetős szűk adagban történtek. Évről- évre oszágszerte ismétlődik a jogos panasz, hogy a honvédség e specificus magyar katonaság mostoha gyermeke az államnak és a közöshadseregből át­lépő tisztek előnyben részesülnek és háttérbe szo­rítják a magyarul képzett, magyarul érző honvéd- tiszteket, kik a tömeges hadseregből való átlépések folytán valósággal preteráltatnak és később jutnak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom