Békés, 1899 (31. évfolyam, 3-53. szám)

1899-01-15 / 3. szám

VII. Törvényhatósági pótadó felszólamlási bi­zottság : Keller Imre, Rezey Szilviusz, Jantsovics Emil, Csák György. VIII. A törvényhatósági, ipartanácsba beválasz-l tattak rendes tagokkul ifj. Kohlmann Ferencz, fial István, póttagokkul Dobay Perencz, Sál József. IX. A munkás ügyek 11. fokú bíróságába a megüresedett póttagsági helyre Geiszt Gyula válasz­tatott meg. X. A vármegyei közegészségügyi bizottságba be­választattak Haviár Lajos főmérnök, Bodoky Mihály gyógyszerész és N. Szabados József építész. A megalakulás után a birói funkcziót teljesítő bizottságok jelenlevő tagjai letették az előirt esküt. Az alispán időszaki jelentése, melyet dr. Bodoky Zoltán felolvasása után a bizottság tudomásul vett, a következőleg hangzik: Méltóságos főispán ur! Tekintetes közigazgatási bizottság! Múlt évi deczember hóról szóló rendszerinti jelentésemet tisztelettel a következőkben terjesz­tem elő : 1. Közbiztonság. A közbiztonság állapota a lefolyt hóban ked­vező nem volt, a személybiztonság 3 esetben lett .megtámadva; Békés-Csabán, a hol Varga Jt. Mi­hály 21 éveB béres úgy vágta a földhöz Hrabovszky András kanász fiút, hogy az a szenvedett testi sérelmek folytán meghalt. Püzes-Gyarmaton Czeg- lédi Lajos nejét gyilkolta meg, Vésztőn pedig Rosenberg Márton kereskedőt Czirják István bosz- szuból pisztolylyal meglőtte, a golyó a borda csontba megakadván, életveszélyes sebet nem ejtett, a tét tesek a bíróságnak átadattak. A vagyonbiztonság felette nagy számú lopási és betörési esetekkel lett megzavarva, nevezetesen Békés-Csabán egy betörés, négy lopás, Gyomán 3 betörés, Gyulán 1 betörés, 6 lopás, az orosházai járásban 7 lopás, a gyulai, szarvasi és békési járásban pedig több lopási esettel. Baleset történt Körös-Tárcsán, ahol Kmetykó Károly hódmezővásárhelyi lakos önkívületi állapotban letartóztattatott s a fogházban meghalt, az eset a járásbíróságnál bejelentetett. Gyulán Biró Györgyre egy szalma kazal dőlt s karját eltörte. Csiszár Borbála ér pattanás folytán beállott elvérzésben halt el. Szikes Borbála 11 éves leány az élővíz csatorna jegén menvén, a vékony jégréteg leszakadt s nevezett vízbe fulladt s végül Püzes-Gyarmaton Tóth Imre szolga legényt a lova agyonnyomta. Öngyilkosság volt Gyulán 2 esetben, Kneife) Márton több rendbeli betöréssel vádolt kőmives valószínűleg a büntetéstől való félelemből a 968 számú ház padlásán felakasztotta magát. Névery Perencz csizmadia pedig búskomorságból a kútba ugrott s bele fulladt. Orosházán szintén két esetben, ahol Veres József puszta-földvári lakos az utczán egy fára, Oskó András orosházi lakos pedig a padlás gerendára akasztotta fel magát, Körös-Tár­csán Máiét Juliánná gyufaoldattal mérgezte meg magát, Békés-Csabán Kesjár Pálné 62 éves nő kútba ugrással vetett véget életének. Tűz volt Békés-Csabán 1, Békésen 1, Mező . Berényben I, Körös-Tárcsán 1, Szent-Andráson 1, Kondoroson 1, Gyulán 2, a szeghalmi járásban 3. összesen 11 esetben. Végül itt kell felemlítenem, hogy Endrődön múlt hó 21 én 3 gyermeket mart meg veszett kutya. Körös Tarosán múlt hó 22-én egy kóbor kutya több kutyát megmart s ugyanaz nap megmarta Vanrus Bálint köröa-tarcsai lakost s a kutyán a veszettség megállapittatván nevezett s az endrődi 3 gyermek a Pasteur-intézetbe felszállittattak s az előirt óvintézkedések megtétettek. II. Állategészségügy. Békésvármegye területén múlt év deczember havában az alábbi ragadós állati botegségek me­rültek fel s Bzüntek meg. 1. Sertésvész: Sámson, Csaba (Gerendás) és Füzes Gyarmat községekben egy-egy udvarban, megszűnt: Doboz és M.-Berény községekben. 2. Takonykor és bőrféreg: Kondoros és Oros­háza községekben egy-egy udvarban; megszűnt Vésztőn és Orosházán egy-egy udvarban. nak. Dolgozni fogok, nagy leszek, megnövök még nagyobbra, hogy megérdemeljem a maga nagy szerelmét. A leány szerelmesen simult a piktorhoz. Mindketten el voltak merülve a csodás ter­mészet. bámulatában. A leányt is elragadta a művész heve. — Csak egy, egyszerű naplemente minden­napos tünemény s mennyi szépet, magasztosát lát rajta, a kit megtanítottak látni, megérezni a gondolatot. A legegyszerűbb természeti nyilvá- nulásnál is megérezni a nagy természet szive dobbanását. — Holnap lefestem ezt a hangulatot, ezt alkonyi tájat, a vörös reflexben égő jegenye sudarakkal, a violaszin égperemmel, rózsaszín bői világos szürkébe átmenő égboltozatával! Egy­szerű színekben mennyi pompa, gazdagság! Elbódulva értek haza, mámorosán, szerel­mesen. * * i — No hát megpróbálta lefesteni a tegnapi naplementet? kérdé Margit másnap a besnyei kastély terraszán. — Meg! meg, — szólt a piktor kissé ked­vetlenül, lassan megy, nem tudom megadni belé azt, ami kellene, azt ami a természet varázsát adná a képnek. Nem tudom miért?IEh nem baj boldog vagyok, szerelmes vagyok,- kell egyéb! Ördög vigye a dicsőséget. . . ! Ugy-e hölgyeim eddig érdektelen volt a mese, - szentimentális és untató ... no hát figyeljenek most ide . . . . . . Mikor a művész ezeket mondta s a szép Margitot átakarta ölelni, az szelíden lefej­tette derekáról az ölelő karokat és igv szólt: — Sándor! En szeretem magát, de nem leszek a felesége, itt a jegygyűrűje! V .! \­3. Veszettség: Szarvas, Szeut-András és Körös-Tarcaa községekben egy-egy udvarbau ; meg­szűnt Mező-Berónv és Szarvas községekben egy- egy udvarban. 4. Rühkór Békés községben egy udvarban. 5. Lépfene Csaba községben egy udvarban, megszűnt Mező-Berény és Csaba községben egy- egy udvarban. 6. Sertésorbáncz nem merült fel, de megszűnt Mező-Berény községben. 7. Ragadós száj- és körömfájás: Doboz köz­ségben égy udvarban, megszűnt: Doboz községben egy udvarban. III. Földmivelés, ipar és kereskedelem. A vetések állása kedvezőnek jeleztetik kivéve a szeghalmi járást, ahol különösen a korai veté­sekben a hosseni légy és drót féreg sok kárt tett, s a különféle férgek igen elszaporodtak. A mező gazdasági munka teljesen szünetel, helyenként trágyahordás és favágás van folyamatban, melyhez azonban a gazdasági cselédeken kívül munkaerő alig szükséges s Így a gazdasági munkások most már munkát általában nem találhatnak. A munkások magatartása nyugodt. Az ipar és kereskedelem terén említésre méltó nem történt. IV. Vegyesek. A járási főszolgabirák községeiket beutazták s a mutatkozó kezelési hiányok pótlása iránt intéz­kedtek a községi képviselő testületbe a választások mindenütt zavartalan rendben megtörténtek b a legnagyobb részben az elöljáró választások is meg­ejtettek. A megyei pénztárokat az elmúlt hóban is megvizsgáltam s azokat rendben létezőknek találtam Dr. Zöldy János tiszti főorvos jelentésében a deczember havi közegészségügyi állapotokat kedve zótlenoknek, az előző hóuaphoz viszonyítva, válto­zatlanoknak mondja. Az egyes szerveket tekintve, leginkább a légző szervek hurutos és gyuladásos megbetegedései, vnlamint a csúzos bántalmak for­dultak elő. Leggyakoribb halálokok : a tüdőgümő- kór és a tüdőgyuladás voltak. A fertőző betegségek közül előfordultak a diphtheria 7 községben 15 esettel, a kanyaró 15 községben 293 megbetege­déssel, a vörheny 14 községben 125 esettel, a hasi hagy máz 14 községben 28 esettel, valamint a bá­rányhimlő, vérbas és szamárhurut egyes megbete­gedések alakjában. Uralkodó jellegű fertőző beteg ség tehát deczemberben is a kanyaró volt és leg- lömegesebben Gyomán, Szarvason és Öcsödön mu­tatkozott, mig a vörheny tömegesen csak Csabán fordult elő. A trachomas betegek száma 167. — Gyógyszerummal beoltatotc 10 diphtberiás egyén, kik közül meghalt 1 beteg. Csák György kir. pénzügy igazgató jelenti, hogy deczember hóban a befizetési eredmény az egyenes adóknál 111 frt 14 krral kedvezőbb, a hadmentes­ségi díjban 1580 frt 44 krral kedvezőtlenebb, mint a múlt év hasonló szakában. Az állami, megyei és községi adók mikénti kezelése a még hátramaradt községekben is ellenőriztetett. Az egyenes adóknak az 1899-ik évre elrendelt összeírása akadály nélkül folyamatban van. A csabai kir. adóhivatalhoz pénz- tárnokká Szegedig "Miklós, ellenőrré Rácz Kárciy kineveztetvén, Noránt István gyulai péntáros a helyettesítésből állásába visszarendeltetett. Végül megemlékezik a jelentés arról, hogy január 1-től kezdve a köztartozásoknak végrehajtás utján való beszedess felfüggesztetett. — A jelentéshez csatolt kimutatás szerint egyenes adóknál az 1897-ik év végén hátralék volt 98,666 fit 39Va kr. Az 1898-ik évben esedékes volt 1.882,014 frt 49V* kr, az ösz- szes tartozás tehát 1.980,680 frt 89 kr. — Ebből befizettetett 1.875,789 frt 58 kr. — Maradt tehát 1899-ik évben behajtandó hátralék 104,891 frt 31 kr. Rezey Szilviusz kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a közoktatásügyi ministerium az öpsöd-veresegy- házi ref. tanyai tanító részére SOO^frt fizetéskiegé- szitést engedélyezett, a korpótlékot pedig ugyan­csak államsegély utján engedélyezte a f.-gyarmati izr., a dobozi egyik ref, az öcsödi izr., a csorvási evang., a gyulai községi tanyai, a vésztői ref. és a gyulavári ref. tanítók részére. Ezzel lehúzta formás ujjairól a jegygyűrűt, és odanyujtotta, a váratlan fordulat folytán kővé dermedt piktornak. — Megmondom miért! Két hónapja van már itt nálunk s még rajzónt sem fogott a ke­zébe. Nem tud festeni, megszűnt alkotni. Miért? Én értem. Mert tudja, hogy szeretem. A boldog szerelem nem termékeny a művészetnek. Maguk művészek addig tudnak alkotni, mig van akit hiába szeretnek, akiért hiába epednek. Ez a művész-szerelem. A vágy kielégítésével, vagy csak azon reménynyei is — eltűnik, meghal. A korlátok közé szorított ie%ó gáz lecsapódik, formáját, lényegét elveszti, lesz belőle nedves, nyirkos pára. A maguk szerelme nem tűr reális alapot, megöli a házasság. Eltűnik a szerelem legalább az a szerelem, amit én szerelemnek nevezek, az mely közelebb hozza az embert Istenhez, az alkotóhoz. Tépjük szét a bilincset, nem akarom tehetségét, jövőjét' lenyűgözni, ábrándjait megsemmisíteni. Isten vele! . . . A piktor szenvedélyesen rohant a távozó leány után és megragadta karját: — Margit! Mit tesz maga, mit akar az istenért! Összetöröm a palettámat, földhöz verem a rajztábláimat és lemondok a festészetről, dicsőségről, minderről de magáról nem. Ördög vigye a hirt, dicsőséget — a boldogság kell nekem csak, ezt pedig csak magában lelem föl. Margit szomorúan mosolygott. — Csakhogy a kit én szeretni tudok annak nagynak, hatalmasnak kell lenni. A ki engem meg akar hódítani, hódítsa meg előbb a világot. Nem édes barátom! Maga menjen vissza Mün­chenbe és kaparja a vásznat tovább, én meg hozzámegyek majd a görbelábu Toncsi bán-íff.oz, az elvesz úgy is a jámbor, ha másnak a meny­asszonya voltam is. Talán boldogtalanok bszüi/ik, A jelentéseket a bizottság tudomásul vette. Blau Izidor békési lakosnak hadmuntességi- dij kivetés elleni folebbezését elutasították. Réthy Sándor szarvasi lakosnak tőke-kamat adó ügyében beadott felebbezését kiadták intézke­dés végett a kir. pénzügyigazgatóságnak. A gyomai képviselőtestületi tag választás éléuk vitát keltett, különösen a III. kerületre vonatko­zólag. A törvény azon rendelkezése daczára ugyanis hogy a póttagokra beadott szavazatok a szavazó lapokon külön megjelölendők, a szavazólapok leg nagyobb részén ez az elkülönítés nem volt meg.— Ennek folytán a tiszti ügyész azt javasolta, hogy csak a szabályszerű szavazatlapok vétessenek figye­lembe. — Horváth Károly szabálytalannak tartja a választást és azt megsemmisítve, uj választás elren. delését kívánja. — Dr. Hajnal István és Haviár Dániel azon álláspontra helyezkednek, hogy az összes szavazatlapokon az első helyen megnevezett egyének a rendes tagságra jelölteknek tekintesse nek, a póttagság betöltésére nézve pedig csupán azon szavazatlapok vétessenek számba, a melyek a törvény azon rendelkezésének, hogy a póttagra adott szavazatok külön megjelölendők, megfelel­nek. A bizottság többsége ezen utóbbi nézetet tette magáévá és ehez képest határozott. Az öcsödi templomutcza több munkásának dí­jazása tárgyában a vármegye alispánjának határo­zata ellen Braun József vállalkozó ellen beadott felebbezést elutasították. Simkó Gyula szarvasi lakost felebbezése foly­tán a reá kivetett hitközségi adó alól felmentették. Deutschenschmidt Andrásnak — Tóth János szarvasi lakos elleni, valamint Németh Sándornak Tirár Sándor elleni mezőrendőri ügyében uj tár­gyalást rendeltek el. Rosenberg Márton vésztői lakosnak virilis joga megállapítása iránt, Pfeiffer Antal és Weisz Mórnak a köröstarcsai községi adók kivetése elleni ügyében vizsgálat*tartását rendelték el. A belügyministernek azon rendeletét, a mely­ben a dr. Valentinyi János által Mucsy Mihály mezőberényi jegyző ellen beadott panaszt harmad ízben is alkalmatlannak találta, az érdekeltekkel közölték. A b.-csabai községi tanyai iskolák és községi óvódák, az endrődi iparos tanoncziskola s a puszta- szent-tornyai községi iskolák 1897/98. évi számadá­sait a bizottság jóváhagyta. A bizottság arról győződvén meg, hogy a fo­ganatosított összeírások szerint az óvókötelesek száma 17‘2%-kal, az iskolakötelesek száma 13 4%-kal kevesebb mint a népszámlálás adatai szerint lenni kellene, a községi elöljáróságokat uj pontos össze Írásra utasi tóttá. Weiszné Kölnit Izabella tanítónő kérvénye folytán a békési izraelita htiközséget. kötelezték arra, hogy nevezettnek az esedékes ötödéves kor­pótlékot fizesse ki. Több adófelszólamlási ügy és adóleirás iránti kérvény elintézése után az ülés végett árt. Értesítés. 0 császári és apostoli királyi felsége 1898. évi november 20 án Gödöllőn kelt legfelsőbb el­határozásával 1898. évi deczember 2-ával elengedni méltóztatott. A magyar honvédség állományába tartozó mindazon egyéneknek, a kik a fegyver (szolgálati) gyakorlatra behívó parancsnak nem engedelmeskedés miatt illetőleg az ily parancsnak nem engedelmeskedés állal elkövetett szökés miatt büntetésüket töltik, kivéve ha egyszersmind más bűncselekmény miatt is büntetés alatt állanak, vagy büntető biróságilag üldöztetnek, büntetésük­nek , hátra levő részét, úgyszintén a magyar hon­védség állományába tartozó mindazon egyéneknek ; kik a fegyver (szolgálati) gyakorlatra behívó parancsnak nem engedelmeskedés miatt illetőleg az ily parancsnak aem engedelmeskedés által el­de maga müv&sz lesz és a világ ura. Adieu 1 . . . No lám ez az egy lány az, a ki igazán tudott szeretni, a ki férjhez ment azért, a kit szeretett egy máshoz. * * * Elhallgatott a mese. A lányok az orrocskái­kat fintorgatták. — Margit bolond volt, jegyezte meg az egyik. — Vagy a görbelábu báró nagyon jó parthie, mondta a másik, abban azonban mind­annyian megegyeztek, hogy ez a mese végtele­nül ostobaság volt és egyáltalában nem tűnik ki belőle Margit olyan lánynak, a ki szeretni tud. — Hát aztán mi lett később az asszony­nyal meg a festővel? kérdé kíváncsian az egyik leány. — Nagygyá lett a festő? — Nemi A festő elzüllött, szétfoszlott a tehetsége, összetörte a szerencsétlent ez a vá­ratlan csapás. — S az asszony 1 — Az asszony férjhez ment csakugyan a görbelábu báróhoz és egyesítették a két csa­lád domíniumát. S aztán . ... . Aztán? — Aztán mikor meghallotta, hogy a festő elzüllött, egy szép napon otthagyta a görbelábu bárót és az egyesitett domíniumot és elszökött a piktor padlás szobájába. Most a piktor ezé- geket fest, haviig forint jövedelme lehet neki, az asszony pedig, — a kit e lépéséért a család kitagadott — odahaza kavarja neki a rántást és foltozgatja az ura rongyos ingeit. így tesz az olyan nő, a ki nem csak beszél a szerelemről, hanem igazán szeret. — Eddig tartott a fiatal ember meséjefl'A lányok elhallgattak és gondolkozva mentek a kitálalt özsonnához. Dubányi Imre. követett szökős miatt vizsgálat alatt állanak, bün­tető biróságilag üldöztetnek vagy ezért eddig büntető bírósági vizsgálatot vagy fegyelmi fenyítést várhatnak, a mennyiben más bűncselekmény miatt sein büntetés alatt nem állanak, sem ilyen miatt büntető biróságilag nem üldöztetnek, a további bünvizsgálatot és büntetést a büntető biróságilag üldözötteknek és azoknak azonban, a kik büntető birósági üldözést vagy fegyelmi fenyítést várhatnak, csak azon feltétel alatt, hogy ezen közkegyelem közzétételétől számítandó egy éven belől az abban való részesítést kére’mezik s ha már szökevények­nek lettek nyilvánítva, de mint olyanok még nin­csenek elitélve, meglévő rendfokozatukról lemon­danak. 22 1—1 Hírek. Küldöttség a ministernól. A békésvármegyei közművelődési egyesület küldöttsége Lukács György dr. főispán elnök vezetése alatt. Oláh György egyl. alelnök, Gallacz János, dr. Ladies László, báró dr. Drechsel Gyula tagokból állólag, pénteken délelőtt tisztelgett Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz­ternél. — A küldöttség ez alkalommal nyújtotta át a ministernek a tiszteletbeli taggá történt vá­lasztásáról szóló díszes kivitelű, szép albumot. A miniszter külön kihalgatáson fogadta a küldöttsé­get, kiknek részéről dr. Lukács György főispán el­nök eszmékben gazdag szép beszéd kíséretében nyújtotta át az albumot. A miniszter látható őszinte örömmel fogadta ezt s rendkívül melegen válaszolt. Válaszában kifejtette, hogy mindig élénk figyelője volt a békésmegyei kulturális mozgalmaknak, min dig meleg érdeklődéssel viseltetett e vármegye iránt s e különös előszeretetet megyénk irányábau csak növeli a jelen kitüntetés. Egygyel több a kapocs, mely őt e megyéhez fűzi, mely őt arra készteti, hogy a megye kulturális s közgazdasági törekvéseit mindenkor legmelegebb pártolásában részesítse, a küldöttség rövid időzés után elégedetten távozott a ministertől. A gróf Almásy család gyásza. A gróf Almásy családot rövid, idő alatt most a harmadik sulyoB gyászeset érte gróf Károlyi Ferencznek Almásy Dénesné grófnő fivérének váratlan elhunytával. A szép tehetségű 23 éves ifjú gróf londoni nagykövet­ségünk attaséja volt és komolyságánál fogva köz- becsülésnek, megnyerő modoránál fogva pedig ál talános kedreltségnek örvendett. Annál váratlanab­bá jött a hir, hogy Londonban önkézével oltotta ki életét. Tettének okát gyógyithatlannak biit beteg­ségében keresik. A gyászeset hírére gróf Almásy Dénes az elhunyt atyjával gróf Károlyi Tiborral, Londonba utazott, a ma, Kaplonyban a család ősi birtokán végbe menő temetéshez, a hova a holttes­tet hazaszállították, melyre az egész gyászoló csa­lád elutazott. A többszörös gyászesettel sújtott grófi család iránt a részvét általános. Kinevezések. A január 1-én életbe lépett vár­megyei pénzkezelési szabályrendelet értelmében a vármegyei .pénztárral kapcsolatosan Szervezett szám­fejtő osztály tisztviselőit már kinevezte u vármegye főispánja. Kinevezte pedig számvizsgálóvá : Dubányi Imre számgyakornokot, számtisztté ifj. Schmidt Gyula helyettes könyvvezetőt és számgyakornokká Szénássy Béla eddigi díjtalan számgyakornokot, mindhármukat ideiglenes minőségben. Ministeri határozat pótadó ügyben. A vár­megye alispánja az októberi közgyűlés elé javaslatot tett, hogy a vármegye vessen ki l°/o-os pótadót, melynek Va-ad része az Erzsébet királyné emlékének megörökítését ezélzó kiadásokra, többi része pedig a munkássegély alapok támogatására fordittassék. A közgyűlés a javaslatot azonban oly módosítással fogadta el,, hogy a pótadó feleslegként maradó a/s-ad része később meghatározandó czélokra fog íordit- tatni. A belügyminister most leérkezett határozatá­ban csupán Vs°/o-os pótadó kivetését hagyta jóvá azon indokolással, hogy meghatározott czél nélkül pótadót kivetni nem lehet. Ülések a vármegyén. A tiszti nyugdíj­intézet igazgató választmánya január hó 6-án dr. Fábry Sándor alispán elnöklete alatt tartott ülésé­ben Nádházy Lajos és "Weisz Ármin járási írnokokat az intézet kötelékébe felverte. A vm. állandó bíráló választmány január hó 9-én tartott ülésében a Kétegyházán megtartott megyebizottsági tag válasz­tás során Popovics M. Aurél megválasztása ellen beadott felebbezést elutasította és a választást vég­leg megerősítette. Díszes esküvő volt vasárnap délelőtt 10 óra­kor a gyulai izr. templomban. Braun Mór kereskedő, megyebizottsági tag kedves szép leányát Olgát ve zette oltárhoz dr. Vámos Géza ifjú ügyvéd. Az esküvői szertartást a szolnoki rabbi teljesítette, poétikus szép beszédben kérve áldást az Űr színe előtt kö­tött szent frigyre. Az ifjú pár a déli vonattal uta­zott haza Szoluokra. Szívből kívánunk nekik za­vartalan tartós boldogságot. A gyulai izr. hitközség elöljáróságának három éves megbízása — mint azt már megírtuk — múlt év végén lejárván, a 25 tagból álló képviselőtestü­let vasárnap délután 4 órakor tartotta, meg a tiszt- ujitást. Azt megelőzőleg dr. Berényi Ármin elnök lendületes beszédben vázolta a hitközség működé­sét és rámutatott a hitközség érdekében álló jövő feladatokra. A választás titkos szavazással történt és annak eredményéül dr. Berényi Ármin újólag megválasztatott elnöknek, alelnök Reisner Emánuel, pénztárnok Sonnenfeld Miksa, gondnokok Bleyer Ig­nácz és Goldmann Sámuel lettek. A gyulai iparos ifjúság önképző egylete január hó 28-án a Göndöcs népkerti csarnokban könyvtára javára fordítandó tiszta jövedelemmel, zártkörű far­sangi tánczvigalmat rendez. Belépti dijak : Személy­jegy 1 frt. Családjegy 2 frt. — Felülfizetések — a czél iránti tekintetből — köszönettel fogadtatnak és a ., Békés“-ben nyugtáztatnak. Kezdete este 8 óra­kor. Jegyek a másra át nem ruházható meghívó felmutatása mellett — előre válthatók Dobay János könyvkereskedésében, tánczvigalom estéjén a pénz­tárnál. Eljegyzés. A városunkból nemrég eltávozott s Üt közkedveltségben álló Gaál István ráczkevei kir. aljárásbiró, tartalékos honvédhadnagy eljegyezte Darabos Jolánt, Darabos Sándor békés-szt.-andrási ev. ref. lelkész leányát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom