Békés, 1898 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1898-09-04 / 36. szám

Az egyszerű földműves vármegyénk te­rületén, önérzettel s annak tudatával van eltelve, hogy földjén független ur s egy te­kintélyes alkotó része az államfentartő erő­nek. Tudja és büszke arra, hogy saját sor­sának, boldogulásának önmaga a mestere, nem szorul senkire, nem kénytelen mások kegyéért, pártfogásáért könyörögni, megaláz­kodva szellemi és vagyoni érdekeit előmoz- dittatni. Érintkezésben bárkivel tisztesség­tudó, de nem hunyászkodó, alázatos; mert a jogegyenlőség területét 1 határait mérle­gelni jól tudja § érzi, hogy a tudás és tisz­tesség az, mi helyet biztosit bárkinek a kuny­hóktól a palotákig, sőt a trón zsámolyáig is, ha joga és igazsága bárhol is csorbát szenvedett. Érzi a törvények uralmát, mely felemeli a jogot g eltiporja a jogtalanságot. S ez az érzés, ez a tudat önálló jellemet fejlesztett benne; igazságérzetét kidomborí­totta. A nép igazságot gyakorol és követel. Igaz, hogy csak a földbirtokban találja fel a vagyont, melyért fáradni, törődni ér­demes, s ezen meggyökeresedett hite, saj­nos, sokszor elfogulttá is teszi. Ha megbe­csüli is a tudományos képzettségen nyugvó társadalmi állást s azt, ki hivatását, mint közhivatalnok becsületesen betölti: azonkí­vül nincs előtte más tekintély, mint a föld­birtok I nagyobb jelentőséggel és hatással csak az bir előtte, kinek birtoka van, s e jelentőség és hatása arányban áll és együtt növekedik a birtok nagyságával. A földbirtokon nyugvó vagyonosság kö­vetkezményeként tűnik fel vármegyénkben a földműves és a műveltebb közép osztály ve- gyülése oly módon, hogy a tehetősebbek gyermekeiket taníttatják s közpályára ké- peztetik ki s nem ritkán ott, hol középisko­lák vannak, egy-kót évi tanulás után viszik fiaikat a földmiveléshez. De jelentkezik köz-j életünkben a földbirtokláson nyugvó önér­zetnek még egy igen sajnos tulhajtása is, s ez az egyenlő értelmi fokon álló, de szegény néptől való merev elzárkózás s annak, ki­nek földbirtoka nincs, mintegy lenézése. A földmives gazda a legtöbbször oly öneltelt- séggel érintkezik a vele jóformán egy ér­telmi fokon álló munkásaival, hogy azokban átalában gyűlöletet kelt fel, ha egyeseket azon, a társadalmi és politikai életben élve­zett előnyök, melyekben a földbirtokos dús­kál arra ösztönöz is, hogy maguk is a földes gazdák közzé emelkedjenek, mi egyéb­ként általános vágy s törekvés czélpontja: a legtöbbet az izgatok befolyása mellett a tár­sadalmi törekvések szélsőségeibe sodor. Bámulatos az az erőkifejtés, mit népünk a földbirtok szerzés terén tanúsít. Erős mun­kában egyaránt küzd szegény és gazdag. — Fárad s nélkülöz, hogy egy talpalatnyi föl­det szerezzen, — hol megvethesse lábait s a tovább terjeszkedésre alapot teremtsen s kü­lönösen bámulatos azon erőkifejtés, melyet a vagyon gyarapítására használ. De a va­gyonnak tulajdonképen csak a földbirtokot tekinti, s nem a szerint mérlegeli a gazdát, hogy hány takarékpénztári részvénye, lova, ökre, juha van? hanem hány hold a földje? Építhet palotaszerü házat a község főterén egy szemérnyi kis fehér kű volt a végibe, a ki úgy vágta az üveget, mint a bicska a vajat. Aszonta a jegyző, hogy megér száz forintot. A snájder azt mondja rá: — Avvót a’. Gyémánt. A napos mindjárt emlékezik egy zsidóra, a kit az utczán látott a múlt heti vásárkor, annak az ujján is olyan gyilrü lehetett vagy hat, mert nagyon ragyogott. A snájder azt mondja rá: — Fene egye meg a zsidójátl A zsidót aztán elszidják vagy egy félóráig. A zsidókról a „zupások“-ra kerül a sor. A „zupások“ alatt értetnek mindazon katonai sze­mélyek, a kik hivatásszerüleg űzik a katonasá­got, tehát a manipulás őrmestertől felfelé a Feldzeugmeister ő excellencziájáig. — A mi kapitányunk komisz ember — mondja a suszter — egyet lódítva a kalapácson — sohse ad „rút“-ot, azt szeretné, ha a katona „hapták“-ba jönne a világra. Bezzeg ha ő se lovon ülne, hanem együtt szorulna velünk a' glédába, tudom nem kiabálna mindig, hogy „stramm“, keményebben. Könnyű neki, nehéz a szegény embernek — vélekedik a snájder. A suszter csak beszél. — Csak azt nem tudom, hogy kék elcsapni a manővert? Már megpróbáltam maródit jelen­teni, aszóntam az ezredorvos urnák, hogy na­gyon dobog a szivem, aszonta, hogy dobog ken’- nek a fejelágya. Hát oszt’ nem mertem tovább izélni, mert aszonta, hogy majd ad ü nekem „szimulálást*. Aszonta szimulálok. Pedig szimu­lál a fene, azt se tudom mi a! A napos tudni véli. — A szimulálás az, mikor valaki olyat mond magáról, a mi nem igaz. Azért, ha a I földes gazda, tekintélyét csak a földbir­toka utján nyeré. A földbirtokhoz kötött ezen előnyök eredményezik azt, hogy a mi népünk oly árakat kész adni a földért, melyek nincse­nek arányban annak jövedelmezőségével; de azért vesz, szerez, s a józan, takarékos j s nélkülözni is tudó szerző még boldogul is, még alig szabadul meg kötelezettségeitől, — melyekkel súlyosan megterhelte magát, már újra birtokszerzésről gondoskodik. S ha vágyainak, élete legfőbb czéljainak határt szab a lekötött vagy meg nem szerezhető nagybirtok, képes elhagyni szülőföldjét, ide­genbe költözik I oda viszi fáradhatlan mun­kás erejét. Egész élete terhes munka, örökös küzdelem, de szerez, vagyonosodik s folyto­nosan apasztja, fogyasztja a nagybirtokot; a közép s kisbirtokok szaporitása által teremt kedvezőbb közgazdasági helyzetet. TazaAigry­Iskolai értesítés. A gyulai iparos-tanoncz isko­lában az 1898—99. tanévre szóló beiratások f. ^évi szeptember hó 5-től 18-ig köznapokon este 5-től ^6 óráig, vasár-és ünnep napokon pedig délután 2-tól 4 óráig lesznek. A beiratás alkalmával a tanoncz- szerződés felmutatandó. Gyulán, 1898 augusztus 31-én. Az igazgatóság. „A m. kir. állami felső ipariskolában (Vili. Népszínház utcza 8. sz.) a beiratások szeptember hó első napján kezdődnek | 5-ig napjáig tartanak." A budapesti állami m. kir. felső ipariskola igazgató­sága. ad 9488./1898. Hirdetmény. O császári és apostoli királyi Felségének 50 éves emlék ünnepe alkalmából alapított „jubileumi emlék érem“ elnyerhetése czóljából azok, kik az 1859, 1860,1861., 1862., 1863., 1S64., 1865., 1866., 1867., 1868., 1869., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874. és 1875-ik évekbeu lettek a hadsereg vagy a hon- édséghez besorozva ezennel felhivatnak, miszerint olyó évi szeptember hó 15-ig végelbocsájtó levél, kilépti igazolvány vagy elbocsájtó lapjaikkal alul­írott hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt jelenjenek meg. Gyulán, 1898. augusztus 30 án. Popovics Jusztin, 252 1—2 főjegyző, k. ä. előadó. Hírek. A vármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 12-én reggel 9 órakor tartja szeptember havi ren­des ülését. A vármegye őszi közgyűlésére, mely a szerve­zési szabályrendelet értelmében október hó első fe­lében lesz megtartandó, az alispán! hivatalnál meg­kezdték az előmunkálatokat. A közgyűlés legfon­tosabb tárgyai az 1899-dik évi költségvetés és az 1899 —1900. évi közúti költségelőirányzat meg­állapításai lesznek, amely előbbivel több tisztvise­lői állás javadalmának emelése, az utóbbival pedig a jövő közút- és hidópitési programmjának meg­állapítása lesz kapcsolatos. Az állandó választmány már legközelebb megtartja első ülését, hogy a költ­ségvetésre vonatkozó javaslata a közgyűlést meg­előzőleg 15 napra közszemlére legyen kitehető. Előre is jelezhetjük, hogy a tárgysorozat igen bő anyagot fog nyújtani a törvényhatósági bizottság foglalkoztatósára. maródi viziten szimulál valaki, úgy kihúz hét nap ^ájnczelt“, mint a pinty. — Hát csak jó vóna pedig, ha ki lehetne bújni alóla. A manőver után oszt’ haza menni. Tudom Istenem nem hordom többet senki tehene fiát, csak egyszer hcsszu szabadságot jelentsek a reporton. — Hallotta ken’ — újságolja a snájder — hogy I mi kis hadnagyunk hosszú szabad­ságra mén? Mén az esze kendnek szabadságra, vagy tán el is ment — hát nem tudja ken’, hogy hadnagy ur Scheer, a katona iskolába volt, oszt’ a ki onnét kijön, annak szolgálni kell vagy nyolcz évig, nem léphet ki — szól fölénynyel a napos káplár. Hát mán káplár ur én jobban tudom, mer’ hogy a hadnagy ur is úgy akar I kilépni bogy „szimulál“, neki is dobog nagyon a szive. A suszter ravaszul mosolyog. Dobog ám azért a szép kis barnáért ott a nagy házba. Hej szíp egy fehír cseléd! Tegnap is vele sétált a hadnagy ur! — Kivel? Kivel, hát a szeretőjével. Az ides annyok meg utána, úgy gyönyörködött bennük. (Megjegyzendő, hogy a suszter előtt nem létezik más kifejezés csak „szeretődje. -„Ideál“ jt nem ismer.“ — Hát oszt azért dobog a szive? Azér ám’ mer’ ha a katonatiszt meg akar házasodni, hát harminczezer forintot kell neki le;enni, a kit úgy hínak, hogy „kóczió“. i Cz ... ez ... ez .. . sok píz! álmélkodik ía snájder. Hat oszt azir dobog a hadnagy ur szive, hogy kiszuperálják .. . Tovább is fűznék a szót, de e pillanatban Hivatalvizsgálat. Dr. Lukács György főispán a hét elején Szarvason járt, hol a főszolgabírói és községi hivatalokat vizsgálta meg. Megtekintette a legközelebb megnyitandó uj színkört is, mely csi- uosságánál és czélszerü berendezésénél fogva igen megnyerte tetszését. A vármegyei központi választmány szeptem­ber hó 2-án dr. Dodoky Zoltán vármegyei főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, melyen jelenvoltak Jant80vits Emil, Oláh György, dr. Ladies László, Jantsovits Péter, Schröder Kornél, Koller Imre és dr. Daimel Sándor, ez utóbbi úgyis mint jegyző. 1 választmány a beadott felszólalások alapján ifj. Hajdú Mihályt az orosházi névjegyzékbe felvette, ellenben Povázsay Mihály nyugalmazott jegyzőnek azon kérvényét, hogy ne adóalapon, hanem jegyzői oklevele alapján állapíttassák meg választói jogo­sultsága, nem vette figyelembe, Több kisebb pót­lás után a gyomai és orosházi kerületek 1899. évi névjegyzékét véglegesen megállapította és záradé­kolta a választmány és elrendelte, hogy hozott ha­tározatai szeptember 20-tól 30-ig közszemlére té­tessenek ki. Orvosaink gyűlése. Az országos orvosi szövet- sé^'békésmegyei osztálya a tagok nagyszámú jelen­létében tartotta meg múlt hó 30-dikán Csabán évi rendes közgyűlését. A gyűlésen, mely a tornacsar nokban folyt le, jelen voltak dr. Zöldy János elnök­lete alatt Reisz Miksa alelnők, Kun f?ál titkár, Wagner Dániel pénztáros, Hajnal István, Kovács Károly, Pándy Kálmán, Strasser Mór, Ováry Pál, Szarnék Ignácz, Bende Albert, Keleti Ignácz, Szondy Lajos, Kulpin Dániel, Bruger Lipót, Gremsperger Lajos, Eisler Vilmos, Rapcsák Emil, Steiner Zsig- mond, Jakus Benő, Weisz Lajos stb. Az alapsza­bályok kidolgozására kiküldött bizottság munkála­tát dr. Hajnal István bizottsági elnök terjesztette a közgyűlés elé és azt néhány kisebb módosítással elfogadták. Majd köszönetét szavazott a közgyűlés dr. Hajnalnak, a megszűnt békésmegyei orvosok egyesülete volt elnökének, amiért az egyesült érté­kes könyvtárát az országos szövetség békésmegyei osztályának ajándékozta és könyvtárosul dr. Pándy Kálmánt választották meg. Végül a Budapesten tartandó szövetségi kongresszuson leendő képvisel- tetésre a közgyűlés dr. Zöldy János elnököt és dr. Reisz Miksa alelnököt, valamint az önként hozzájuk csatlakozókat küldötte ki. Mezey Lajos nyugdíjazása. A jegyzői nyug dijintézet igazgató választmánya holnapi ülésében fogja érdemlegesen tárgyalni Mezey Lajos békési első jegyző nyugdíjazási kérelmét és fog intéz­kedni a nyugdíjazás elrendelése iránt. Az igy megüresedő főjegyzői állás betöltése képezi most Békés község lakosságának legnagyobb gondját, "hogy a nyugalomba vonuló érdemes főjegyző utód­jául oly egyént alkalmazzanak, kinek egyénisége a nagy gyakorlatot, sokoldalú tapasztalatokat és ele­gendő munkabírást igénylő állást kellőleg betölteni képes legyen. A nyugdíjazás elrendelése esetén az uj jegyző választása rövid idő alatt meg fog tör­ténni. A törvénykezési szünet véget ért, a gyulai kir. törvényszék szabadságon levő bírái is vissza­tértek hivatalukhoz és az elmúlt héten már meg­kezdték a bűnügyi végtárgyalásokat is, melyek lapunk törvényszéki rovata részére sok érdekes, de szo­morú újdonságot szolgáltatnak. Huszáraink a gyakorlatokon. A debreczeni 2. honvédhuszár ezred Gyulán állomásozó első osz­tálya tegnap indult el az Ermelléken lefolyó hon­védségi hadosztály gyakorlatokra. A huszárok Nagy kardesörtetés hallatszik az ajtóban. A suszter, snájder ijedten kapnak munkához. A suszter irgalmatlanul kalapál egy bőrdarabot, a snájder egymáshoz varr ja egy nadrágnak a két szárát ijedtében s eközben belép hadnagy ur Scheer. Csak mosolyog egyet zavarukon, nem szól semmit, körülnéz, kimegy. — Bizonyosan sikerült már neki valami, azért nem törődik már velünk. Tudom máskor rapportra stimmolt volna bennünket a komázá- sért. Czibil e mán! lélekzik fel a snájder. — Lám ezt meghagyják maródinak, engem nem, pedig tudom ennek sincs több baja, mint nekem? Megemlékeznek a Jóska sógor esetéről is. A Jóska sógor jelenleg vason csücsül, mert beleköpött a köpöládába. A köpöláda ugyanis nem arra való a katonáknál. A köpöláda itt szobadíszül szolgál, melyet az „orbajtosok“ tiszta poronddal teletöltenek, a porondba azután a kis dobos kötelessége körmével czirádákat rajzolni. A ki czigánydobos olyan tökélyre vitte már e művészetet, hogy a homokba rajzolt czirádákkal bizonyára elismerő oklevelet kapna valamely ornamentikái kiállításon. Hát ebbe köpött bele a Jóska. Azért csuk­ták be a Jóskát. Sajnálkoznak a Jóskán. Ezenközben azonban „Gewehrheraust“ kiál­tanak a vártán A kaszárnya visszhangos kapuja alatt pereg a kis dob. A napos káplár megigaz­gatja magát és kimegy a „gangra“ várni a századot a mint illik, a suszter, meg a snájder pedig pokoli kalapálást és zakatolást visznek véghez, mig a század berukkol s jelentik az őrmester urnák, hogy annyi a dolog, hogy jó volna talán elengedni nekik a délutáni rukkolást. —re. Gyárfás őrnagy parancsnoksága alatt Nagy-Szalon- tán és Nagyváradon keresztül szeptember 5-ón ér­keznek meg Nagy-Kágyára és a gyakorlatok be­fejezte után térnek ismét vissza Gyulára. Nyugdíjazás. A múlt napokban elhalt Osváth Andor vármegyei nyugalmazott iktató özvegye nyug­dijának megállapítása czéljából a vtn. tiszti nyugdij- intézeti igazgató választmány dr. Bodoky Zoltán vm. főjegyző elnöklete alatt augusztus hó 3l-én ülést tartott, a melyen özv. Osváth Andornó nyugdiját évi 320 frtban állapította meg. Községi választások B.-Csabán. Csaba község képviselőtestülete hétfőn délelőtt tartott közgyűlé­sében Sztraka György főszolgabiió elnöklete alatt töltötte be a megüresedett fővégrehajtói, számtiszti és adószedői állásokat. — Mindhárom állásra igen sokan, köztük a fővégrehajtói állásta harminczan pályáztak. A kandidálások után fővégrehajtóvá egyhangúlag Adorján Bélát választották meg. A számtiszti állást szavazás utján töltötték be, a melynek során Petries Zoltán 9, Farga K. János 11 és Kolpaszky Alajos 14 szavazatot kapván, ez utóbbi nyerte el az állást. A jaminai adószedői állásra egyhangúlag Reisler Károlyt választotta meg a közgyűlés. Színkör felavatás. Szarvason az „Árpád“ szál­loda telkén épült uj és diszes nyári színkört leg­közelebb ünnepi előadással avatják fel. A szinügyi bizottság a színkör megnyitásának határidejéül szeptember hó 10-ót tűzte ki, a mikorra Halmay Imre társulata Orosházáról Szarvasra megy át. Ä megnyitás alkalmával színre kerülnek: 1. Prolog, Inczédy Lászlótól. Szavalja-: Halmay Imre. 2. „Zrínyi es£tye“-nek első felvonása és 3. a „Falu rossza* egy felvonása. Az előadás utánra nagyszabású. táncz- mulatság rendezését tervezik a szarvasiak. Tanító választás. Békéseu az ev, ref. egyház presbitériumának ülésén az előléptetés folytán meg­üresedett leánytanitói állásra kilencz pályázó közül Gyöngyösi Elek sarkadi tanítót választották meg. A csabai országos tornaversenyre nagyban készülődik a csabai tornaegylet; ólén Korosy László elnökkel, Maros György titkárral és Achim Károly művezetővel. Fáradozásaiknak előreláthatólag nagy sikere lesz, a mennyiben már eddig is több vidéki sport egylet nevezett a versenyekre és a szép lát­ványossá,' iránt a vármegye minden részében nagy az érdeklődés. A versenyrendező bizottság örömmel vette tudomásul, hogy dr. Lukács György főispán és Beliczey István a diszelnökséget elfogadták. Az egylet megalakította a fogadó, elszállásoló és bál­rendező bizottságot és közbenjárására a vidékről érkező vendégeket a csabai intelligens családok fogják vendégszerető házukban elfogadni. Öngyilkossági kísérletet követett el pénteken este a honvédhuszár kaszárnyában Seres Imre öcsödi születésű 22 éves református huszár, a ki szolgá­lati fegyverével magára lőtt. A golyó a bal kar vállizületébe fúródott és igy halált nem okozott. A súlyosan sérült katonát a vármegyei közkórházba szállították, hol tegnap bal karját amputálni kel­lett es most súlyos betegen ápolják. Tettének okai felől kihallgattatváu, oly zavaros feleleteket adott, boszorkányokról, fejetlen lovakról beszélt, hogy abból következtetve, valószínűleg elmezavarból kö­vette el tettét. A gyulai őszi vásár szerdán vette kezdetét. A városunkban legnagyobb forgalmat előidéző sertés­vásár a sertésvész járvány miatt ismét be volt ugyan tiltva, de azért egyéb állatnemüekben a fel hajtás nagyságánál fogva kielégítő vásári forgalmat konstatálhatunk. Úgy a juh-, mint a szarvasmarha- és lóvásár elég sikerültnek mondható és a jobb termés okozta vételkedv kissé élénkebbé tette már- már nagyon hanyatló vásárunkat. Ma van a kira­kodó vásár, mely a múlt évihez képest előrelátha­tólag szintén élénkebb lesz. Az időjárás, — ameny- nyiben a vásárok rendes kísérője, az eső eddig el­maradt — kedvezőnek mondható, bárha a roppant nagy por és az azt felverő szél kissé kellemetlenné tette a vásárt látogatók időzését. Az állatvásárok forgalmáról lapunk közgazdasági rovatában szá­molunk be. A bíborost váró Endröd. Múlt évben várták már az endrődiek dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi bíboros püspököt e bérmálás szentségének kiosz­tására, de akkor a tudós főpap látogatása elma­radt. Mint értesülünk, a püspök még ez évben, valószínűleg szeptember hó végén, Endrédre érke­zik, hol a katholikus hívek nagy ünnepélyességgel készülnek őt fogadni. — Schlauch Endrődön Grjcz Béla esperes-plebánosnak lesz illustris vendége. Az előkészületekből Ítélve, a fogadás méltó pendantja lesz azon ünnepélyeknek, melyeket vármegyénk községei hat év előtti körútja alkalmával rendez­tek a bibornok tiszteletére. Megrágalmazott jegyző. Az ismert fővárosi szocialista lap, a „Népszava“, a mely nagy fekete betűkkel hirdeti czimlapján, hogy „Bírói áttekin­tés után jóváhagyott kiadás“, egy czikkében kímé­letlen hangon támadta meg Orosháza község első jegyzőjét, Vángyéi Szilárdot. A becsületében meg­sértett jegyző, miután közhivatali minőségében érte a támadás, a vármegye alispánjához fordult, hogy a sértő czikkért a „Népszava“ ellen a sajtópert tétesse folyamatba. Tanulók az alumneumnak. A csabai Rudolf gymnasium és polgári leányiskola növendékei sike­rült hangversenyt és műkedvelői előadást rendeztek szerdán este a gymnasium alumneumi alapjának gyarapítására. A változatos műsor zeneszámok, sza­valatok. élőkép és a „Nyelvtan“ czimü egy felvoná- sos vígjátékból volt összeállítva és a kis szereplők mindegyike rászolgált a nagyszámú közönség tetszés nyilvánítására. Az előadás, melyet tánczvigalom kö­vetett szép összeget juttatott a jótékony czélra. Mulatság a zöldben. Mező-Berény község in­telligens közönsége kedélyes nyári tánczmulatságot rögtönzött a múlt csütörtökön. A kirándulás helye Belenczéres pusztán a Köröspartja volt, hol a ki­szállított batyuk tartalmának elfogyasztása és vi­dám táncz mellett a hajnali órákig mulatott együtt a társaság. A négyeseket közel 30 pár tánczolta. Öngyilkosság. Szőllősi Sándor 65 éves békési lakos, augusztus hó 25-én éjjel 11 óra tájban sa­ját istállójában a gerendára felakasztotta magát és mire észrevették, már halott volt. Tettét valószí­nűleg életuntságból követte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom