Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-04-04 / 14. szám

Erkölcsi bukásukat azután a nagyzolás, feszí­tés és urhatnámság gyorsan elő idézik, mert nem tudván a viszonyokhoz alkalmazkodni, abban keresik életboldogságukat, hogy az emberek többnek tartsák őket valódi társadalmi értéküknél, szivük, lelkűk el van telve olyan igényekkel, melyeket rendes utón ki nem elégíthetnek, s hajhásszák j az élvezeteket, melyeket csak erkölcsi romlásuk árán szerezhetnek meg. írvalAzatot. boldogtalanságot hozva ez által gyalázatot, boldogtalanságot családjuk és rokonságukra. Persze, semmibe se kapaszkodnak másba mint a jó szerencsébe, mely nagyon is forgando, s mindaddig kapaszkodnak hozzá, mig bírják. Úgy élnek, mint egyáltalában a játékosok. hasonlatosak a legyekhez, melyek bár vergődni látják a többit a mérges papíron, mégis rá szállnak és ott pusztul­nak el. Bájok zudul tehát a nyomorúság, melyet nem tesz elviselhetővé a lélek ereje, a szív nemessége, a kölcsönös vonzalom mélysége. S midőn az ábránd szétfoszlott, mikor mindenki előtt világossá lesz, hogy a hol oly sokat próbáltak mutatni, ott tulaj donképen nem volt semmi és csak látszatra dolgoz­tak, vájjon nem lesz-e végkép lesújtó rájuk, hogy nincs a ki részvétet érezzen irántuk, mert könyörtelen társadalom mihamar napirendre tér fej lettük és az igazságos végzet beteljesedését latja szerencsétlenségükben : — s ok késő bánkodas ko zött kénytelenek beismerni, hogy vakságukban olyan fantom után futkostak, mely őket gyalázatba tőtte. Csoda-e tehát, ha a mostani nevelés^ rendszer mellett a nőtlenség terjed, nem nagy előnyére erkölcsöknek; s ha a komoly jövőre is gondolo férfi inkább lemond a házasélet boldogságáról, hogy sem kitegye magát annak a lehetőségnek, — hogy egy fényűző, dologtalan és igényekkel telt leány vegyen feleségül, kivel élete a házi perpatvarok és egyenetlenkedések szakadatlan láncolatából állaim s nem jogosult-e azon elhatározása, hogy inkább sivár, örömtelen egyedüliségben éli le napjait, mert igy csak önmagával kell törődnie, s nein kell fölött is aggódnia ; minő jövő vár majd övéire. Hisz az élet úgyis a nehéz megpróbáltatások hosszú sora, melyből kijut férfinak, asszonynak egy­aránt, s ha ezeket a Charakter erős fegyverei nélkül kell megvívni, úgy a bukás kikerülhetetlen. A helyes gondolkodású anyáknak tehát azt kellene leányaikba belenevelni, hogy csak viszo­nyaikhoz mérten éljenek, s ne kívánjanak nagyobb szerepet játszani, mint a mennyire anyagi körülmé­nyeiknél fogva képesek ; s ne verjen tanyát szivük­ben a heves, erőszakos nagyravágyás, hanem nemes öntudattal nyugodjanak meg a sors rendelkezéseiben; — sajátítsanak el egy keveset abból, a mi megadja az egyéni értéket, melyett kivágott ruhával, kerin­gővei és múló testi szépséggel sohasem fognak elérni; — hisz a viszonyok kényszere folytán az igényekkel telt csekélyebb vagyonú lányok úgy is kénytelenek engedni álmodott szép házasságukból, mert különben nagyon sok közülök — ha csak lelki­ismeretük és akaratuk nagy erőfeszítést nem tesz, a kétes hirü nők számát fogja gyarapítani. Mig elleniben egy szerény igényekkel nevelt leány, ki takarékos, munkás és gondos, mint asz- szony — olyan lesz a háznál mint a napsugár, ha semmitsem vinne is férjének, mégis minden gya­rapszik általa; — mig egy léha, élvhajhász nő hasonlatos az elemi csapáshoz, miként az árvíz, tűzvész, felhőszakadás, mindent elpusztít, elsöpör utjából, s maga után csak romlást, kétségbeesést hagy, úgy ő is családjára nyomort, boldogtalanságot és végül gyalázatot áraszt. Saladon. zalmát megnyerni, jövőben is a régi marad. Békésvár megye s abban a megye székhelye, Gyulavárosa köz­igazgatási, társadalmi s közgazdasági érdekeit kép­viselni, tárgyilagosan, higgadtan, függetlenül, de óva­kodva mindennemű személyeskedéstől: ezt az esz­mét tűztük zászlónkra s ezen eszme szellemében fogunk ezután is működni; összeköttetéseinknél fogva ama kellemes helyzetben voltunk és vagyunk, hogy elvont elméletek fejtegetése helyett kizárólag megyei és községi érdekeink istápolásával foglalkozhatunk és eme törekvésünkben megyénk és városunk kiváló fiainak közreműködése támogatja lapunkat; n vár­megye s Gyula városa közönségétől reméljük az eddigeló is hálásan tapasztalt további szives támo­gatást. Lapunk előfizetési dija szintén a régi marad és pedig félévre 2 frt 50 kr, negyedévre 1 frt 25 kr, mely összeg vidékről „Békés kiadóhivatalának Gyű Ián" czim alatt postautalványnyal küldendő be. Előfizetési felhívás 99 Békés“ 1897. évi Il-ik negyedére. Lapunk ra. hó végén XXIX. évfolyamának első negyedét töltvén be, tisztelettel felkérjük mindazon olvasóinkat, kiknek előfizetése lejár, hogy azt mi­előbb megújítani sziveskedjenek. A lap programmja, melylyel éveken át sikerült a közönség osztatlan hi­ * S bán mindig Blankát látja. (Oh, miért nincs úgy a regényben, hogy Gontran visszatért feleségével együtt és az anya megbocsátott nekik?!) Egy év múlva a helybeli lelkész egy va­csora alkalmával beszélt egyrő-másról s többek között arról is, hogy aznap 3 csecsemőt keresz­telt, köztük Bálint Gergely tanító ur kis leányát is — Antónia névre. S mintha ágyúból lőtték volna ki e szóra a nagyságos asszonyt, oly gyorsan ugrott fel ültéből, beszaladt az imaszobába; ott térdre bo­rulva I a szentirást úgy találomra felütve, el elcsukló hangon kezdé olvasni e sorokat: „Ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ö vétkeiket- a ti mennyei Atyátok is nem bocsátja meg a ti vét, keiteket , . .“ Egy nagy köpenyt terített magára kámzsáját fejére huzva szaladt, a mint erejéből egyenesen az iskolához, hol Hírek. Kinevezés, ő Felsége a gyulai kir. törvényszék tehetséges albiróját s a helyi társasélet kedvelt tagját, dr. Debreczeny Gyulát, alügyészszé nevezte ki Sza­badkára a kir. ügyészséghez. A közigazgatási bizottság április havi rendes ülését folyó hó 12-én fogja tartani. Póttartalékosok esküje. A gyulai honvédség­hez 8 heti kiképzésre bevonult póttartalékosok ma reggel 8 órakor tesznek ünnepélyes esküt a gya korlótéren. Áthelyezés. Kirch Árpád magy. kir. honvéd százados a lugosi 8-ik honvédezredtől a gyulai 2-ik ezredhez helyeztetett át. Lemondás. Vannís Dezső kir. törvényszéki joggyakornok állásáról lemondott. Lemondás. A vármegyei közkórház fiatal se gédórvosa, Virág Endre,— a ki szorgalma és szép képzettsége által felebbvalóinak megelégedése és 1 betegek bizalma mellett két éven át működött s kórházban, — állásáról lemondott, hogy katonai kö telezettségének eleget tehessen Az alispán az állás betöltése ozéljából pályázatot hirdet. Gyula városa képviselőtestülete Dutkay Béla polgármester elnöklete alatt hétfőn és kedden teljes más fél napot igénybe vevő rendes közgyűlését tar­olta a képviselők nagy és lankadatlan érdeklő­dése mellett. A közgyűlés folyamán egyes ügyek meglehetős vihart keltettek és a tanácskozás mond­hatni lépten-nyomon kicsapott a tárgyilagosság med­réből és szenvedélyes jelenetek zajlottak le. A pol­gármester ez évben is terjedelmes jelentésben szá­molt be a város múlt évi működéséről, mely jelen­tése már hetekkel ezelőtt nyomtatásban kiosztatott , képviselők között és a közgyűlés által felolva- ottnak vétetett. — Eme jelentéshez általánosan Schröder Kornél szólott hozzá, erős kritika tárgyává téve annak úgy retrospektiv tartalmát, mint egyes részleteit, hiánynak jelezvén különösen, hogy a fogyasztási s italmérési adó mikénti kezelésére vonat kozólag mit sem tartalmaz és felszólalásában oda konkludált, hogy a közgyűlés a jelentést most ne vegye tudomásul, hanem egy rendkívüli 'közgyűlé­sen vegye tárgyalás alá s egyben utasítsa a pol- árinestert, hogy a fogyasztási s italmérési keze­lésre vonatkozó ügyiratokat is terjessze elő. Dutkay Béla polgármester Schröder Kornél felszólalásával polemizálván, még többen is ő mellette szólallak fel, Schröder Kornél indítványa mellőzésével a je­lentés úgy általánosságban mint részleteiben tudo­másul vétetett, sőt annak „fáradságot igénylő gon­dos szerkesztéséért“ a polgármesternek köszönet szavaztatott. Egyidejűleg pedig ezen jelentés során múlt év folyamán elhalt Dobay János, Hüszka János, Gombos György, ifj. üferbach János, id Mondák György, Bauer Lipót, Alb Péter és Bovdé János képviselők, úgy szintén Gróh Márton taná­csos elhalálozása fölötti részvét jegyzőkönyvileg megörökittetni határoztatott. Az év közepén a vá- osi képviselők felének megbízatása lejárván, a vá­rosi tanács megbizatott, hogy a képviselő választá­soknak kellő időben leendő megejthetése érdekében eljárjon, az igazoló választmány tagjaiul Keller Imre Jantsovits Emil már most megválasztatván. Szen­vedélyes és részben személyes élű vita keletkezett a tisztviselők inkompatibilitási ügyében, mely a vár­megye törvényhatósági bizottságának ama rendele téböl keletkezett, hogy a város ez ügyben szabály­rendeletet alkosson. Ez a vármegyei rendelet pe­dig ama, lapunkban ösmertetett inczidensből szár­mazik, amidőn a vármegye a mogyei s községi tisztviselőknek pénzintézeteknél elfoglalt igazgatói, felügyelő-bizottsági tagságvállalását ÖBSzeférhetlen nyilvánította s a miniszter eme határozatot telett le a faluba, szolga tiszteletteljesen fölvezette a bűnbánó anyát a boldogság tanyájára. Volt öröm, meglepetés, sirás, kaczagás minden, a mit egy érzelmektől túláradt szív csak skálázni tud: teljes volt a bocsánat. Midőn aztán a nagyravágyó, büszke úrnő körülnézett vejének dolgozó szobájában s meglátta a gyö­nyörű könyvtárt, zongorát, festő állványt stb,. igaz bensöséggel átölelve vejét, igy kiáltott fel: — Oh, ha ilyen képzett, müveit, igazi úri em­berek ma a tanítók: megérdemlik, hogy nemes úrnők neveljenek számukra feleséget. Aztán leányában, majd kis unokájában gyö nyörködött hosszan s egyre azt bizonyítgatta, hogy I mégis boldogabb, mint az a bizonyos marquisné. Blanka szerelemmel tekintve férjére, majd meg anyjára, csöndesen mondá: — „A szerelemnek győzni kell /“ Rézberkyné ő nagysága ma is folytatja a jótékonyságot, csak hogy szélesebb körben; mert veje ebben is megmutatta neki a helyes utat. zö8 kérvénye folytán az I., III., IV. és V-ik vadász területekre vonatkozó bérleti szerződés, a kikötött feltételek változatlan fentartása mellett, Purgly Jánosra átruháztatott. Káós Ödön telkének átíratása ügyében jogérvónyes határozat hozatalára ujabbi határidőül május hó 5-ike tűzetett ki. A város tu ajdonát képező fövenyesi legelő használata tárgyá­ban alkotott szabályrendelet változatlanul elfogad­tatott. A múlt évi zárszámadások, aszerint a mint a gazdasági szakosztály által megvizsgáltattak, észre- vóteieztettek, a tanácsi vélemény meghallgatása után változatlanul elfogadtattak. Hosszas vita volt a harmadik óvoda ügyében, melyre vonatkozólag a tanács ama javaslattal lépett fel, hogy a város egy amortizácziós nagyobb kölcsönt vegyen fel három óvoda felépítésére, mig ezzel szemben Oláh György azt az indítványt tette, hogy a város öt óvodát építsen és tartson fenn, és amennyiben ez a törvény által kötelezett 3 %-adó hozzájárulást kimerítené, a költségtöbbletet kérje a kormánytól államsegély czimén. Érdemleges határozat hozatal előtt végre s a polgármester elnöklete alatt Keller Imre, Lé- deror Lajos, Oláh György, Szabados József, Stei- gervald Ferencz, Ludvig Mihály és Hoffmann Ala­josból álló bizottság küldetett ki a legközelebbi közgyűlés elé terjesztendő javaslattételre. A beton­járda folytatólagos kiépítése tárgyában alkotott és m a vármegye által jóváhagyott szabályrendelet to- 80 vábbi intézkedés végett a tanácsnak kiadatott. Ifj. End rész András és érdektársainak a Jókai s Hid- rö utczák déli illetve keleti oldalának is betonjárdával A. való ellátás iránti kérelmének hely adatott, a vá- az rosi tanács megbizatván, hogy úgy ezen mint a sil Pacsirta, Holt-Körös, nómetvárosi temető s a várii M'i nagy utcza betonjárdával való kiépítésére szükséges to intézkedéseket tegye meg. — Az „Anfang“ épület el< bérbeadását elhatározó képviselő testületi határo- ge satot hatályon kívül helyező megyei határozat de ellen a képviselő testület felebbezni fog. Miután ho még a meghívóban jelzett egyének 3—25 írtig ter- a jedő dij fizetés mellett Gyula városában illetőséggel há ruháztattak fel, több kisebb érdekű ügy és magán- a rérvény letárgyaltatott, a január, február márczius hó- mi lapokban megtartott pénztárvizsgálatról és a február pé íavi közegészségügyi állapotról szóló jelentés is tudó őr másul vétetvén a közgyűlés kedden délben befejeztetett, tel Április. Minden hónapnak megvan a maga Mi cülön sajátsága s ezek között az április marad zö nindig legkövetkezetesebb magához. íme alig pár nö lapja, hogy áprilist Írunk s ez a bolondos, állan- lótían hónap máris karakterizálta magát. Mindjárt ilső nap esett és fújt is, menydörgött is, meg mo a olygott is az ég, s azóta több kevesebb változattal, ninden nap nyújt egy kis gondolkodásra alkalmat, |ej. lOgy vájjon felvegyük a felöltőt vagy nemP elvi- yük-e az esernyőt vagy nem? Mert „zicherre“ g_ ehető, ha el visszük az esernyőt, akkor nem lesz 201 á szükség s terhűnkre lesz, ellenben ha otthon aláljuk felejteni, bizva az áprilisi verőfényben, v£ lyan bőrig ázva érünk haza, mint az öntött ürge. lindezen kellemetlen tulajdonságai miatt az ápri- (la ist az esernyőcsinálók és kalaposokon kívül, ke* jag esen szeretik, ellentétben az áprilishoz hasonlítani zokott kaczér szép asszonyokkal, akiknek szive m£ változó miként a tenger« és szeszélyes miként az prilis, mégis szeretik őket. ||jj A polgári kör választmánya múlt szombaton lev élután 5 órakor Hoffmann Alajos igazgató elnök- Bte alatt tartott ülésében a közgyűlés megbízása .. slytán a házépítéssel foglalkozott. Két terv volt , választmány elett, az egyik Schriffert József pitész, a másik Palotás József által készített, az ... gyik mintegy 15000, a másik 8000 írttal költsé- . : ;elve. A választmány hoszzabb, beható vita után z összes felszólamlásokkal egyértelmüleg aként , , határozott, hogy mindakét, különben nagy szakér elemmel készített és csinos tervet rendkívüli köz- ;yülés elé terjesztendő ama véleménye kapcsán, logy az építkezést a kör anyagi helyzetére való ekintettel, kellő fedezet hiányában ez idő szerint g| lem javasolhatja. Nincs kétségünk, hogy az ősz- *aű zehivandó közgyűlés is ilyen értelemben fog ha- Mjj ározni s ezzel a régóta vajúdó kérdés, pár esz- endőre legalább, lekerül a napirendről. ae Az újvárosi olvasókör márczius 28-án tartotta es közgyűlését, melyen az egylet részére emelendő , ipület sorsa felett határozott. Megjelent a gyűlésen .8 tagyszámu ( 70) rendes tag, a kik is az elnöki elő- ,e[ erjesztést, — mely szerint úgy az építtető bizottság, , .. nint a választmány elfogadta az építkezést és ezt K . közgyűlésnek kivitelre ajánlotta, — egyhangúlag na nagukévá tették s annak végrehajtásával az építtető lizottságot meghatalmazta s a kör megjelent minden fel ngja közreműködését (egy pár tag kivételével) fel- mi jánlotta. így határozatba ment az építkezés meg- re nditása, hat vállalkozó felhivatott költségvetés dó készítésére, mely költségvetés ápr. 17-én d. e. 9 (G iráig beadandó lészen az újvárosi olvasókör helyi- égébe, hol a készítendő épület rajza megtekint- az tető, ápril 19-én pedig a versenyajánlati tárgyalás 21 óg megtartatni, az épület szept. 1-re teljesen elké- ”ó zitendő. Nagy Jenő gyógyszerész, olvaBÓ egyletünk régi Ta agja, olvasókörünk részére szépen bekötött 29 mű- M< rét, 33 darabban ajándékozván, fogadja e helyen s hálás köszönetünket. Az újvárosi olvasókör R< választmánya. mi Eljegyzések- Mattiasi Alajos, a gyulai törvény- Jei izéknek huzamosabb időn keresztül volt jegyzője s 821 i gyulai társaság közkedveltségben állott rokon- va ízen vés alakja, múlt vasárnap váltott jegyet Kliment 89 jábriellával, Kliment Gyula vármegyei pénztárnok “a izép és művelt leányával. — Jurenák Ilona, Jurenák Mi Nándor orosházi földbirtokos szép és kedves leányát 8a újegyezte Dáni Balázs vezérkari őrnagy Budapest u*; föl- — Kohányi Róbert, a csabai dohánybeváltó 78 Hivatal főnöke eljegyezte Thoma Henriettet, Thoma István kir. törvényszéki vizsgáló biró árva leánya, Li Feichtinger Miksa pénzügyi tanácsos nevelt leányát, m — Ifj. Karácsony Mihály gyulai törekvő fiatal gé- ü§ pész eljegyezte Szabadkán özv. Skuntyák Jánosné A: kedves leányát Mariskát. Fogadják szerencsokivá- di natunkat! m Az Ujonczállitás Békésen és Gyomán a kö- yá vetkező eredménynyel történt : Békésen összeiratott m a három korosztályban 879, besoroztatott a közös ál hadsereg és a honvédség ujonczjutalékába 292, a a póttartalékba 46, visszahelyeztetett 385, fegyver- h( képtelennek nyilváníttatott 107 hadköteles. Gyomán fe| összeiratott a három korosztályban 416, besoroz­tatott a közös hadsereg és a honvédség ujonczju- tu talékába 142, a póttartalékba 12, visszahelyeztetett m nek felebbezések következtében feloldotta. A tanács elő is terjesztett egy javaslatot, de azt a közgyűlés ez­úttal nem fogadta el, hanem javaslattételre a pol­gármester elnöklete alatt a főjegyző, főügyész, Keller Imre, Léderer Lajos, dr. Berényi Armin, Oláh György és Sál Sebestényből álló bizottságot küldött ki, hogy taxatíve állapítsák meg az össze- férhetlenségi eseteket és a legközelebbi közgyűlés elé terjeszszenek javaslatot. A városi kertészi állás rendszeresítése folytán úgy a szervezeti, valamint a pótlás végett visszaküldött közvágóhidi szabályren­delet a kívánalmakhoz képest módosíttatott. A vár­megye a aNapu korcsma épület eladására s a vé­telárnak felosztására vonatkozó képviselőtestületi határozattól a jóváhagyást megtagadván, amennyi­ben a rom. kath. egyházközség a szóban forgó épü­letet haszonbérbe venni szándékozik, a polgármes­ter megbizatott, hogy a bérleti szerződést 3 esetleg esztenoőre évi 200 frt bérfizetés mellett kösse meg. A laktanya pénztár 11124 frt 78 kr. értékű magánkötvényei a közpénztárból kivétetvén az ápol- da pénztárhoz csatoltatnak. N Szabados Autal vá­sári helypénzszedési jogbérlő, tekintettel a múlt évi Bertésvész okozta tetemes veszteségeire, nevezete­sen, mert sertés sem vásárokra, sem hetipiaczokra felhajtható nem volt es ezen körülmény egyéb vá­sári forgalmat is hátrányosan befolyásolt, az 1896- iki haszonbérből 2000 frtot elengedtetni kér. Ez a kérvény is rendkívül heves vitára adott okot, mely­nek végén névszerinti szavazás kéretett és ekkor az a praecedens nélkül álló eset fordult elő, hogy úgy a kérvény mellett, mint ellene 36—36 szavazat nyilatkozott és Dutkay Béla polgármester szavaza­tának. kellett döntenie, aki méltányossági alapra helyezkedve a városi tanács javaslata mellett döntött és igy a 2000 frt bérelengedés Szabados Antalnak megszavaztatott. Csausz Lajos és Purgly János kö­174 és fegyverképtelennek nyilváníttatott 55 had­köteles. Szarvason a sorozás most van folyamatban és Orosházán folyó hó 9-én kezdődik. Névváltoztatás. A m. kir. belügyminiszter megengedte, hogy Freund Károly békési állam- vasúti tisztviselő vezetéknevét „Fenyvesiu-ie vál­toztassa. Jutalom orvosainknak. A szemcsés köthártya- lobban szenvedő egyének kezelése körül kifejtett munkásságukért a belügyminiszter dr. Jakus Benő endrődi orvos részére 100 frt, dr. Rapcsák Emil orosházi orvos részére pedig 150 forint jutalmat utalványozott. Járványok krónikájából. Az elmúlt hétnek a fertőző betegségekről szerkesztett statisztikája a közegészségügy némi javulását tünteti fel. Az egyes fertőző betegségeknek a következő esetei fordultak elő u. m.: a vörheny Mezőberény, Vésztő, Füzes- Gyarmat, Csaba, Szeghalom, Öcsöd, K.-Larlány, Szt.-András községekben és Gyula városában; a hasi hagymás Békésen és K.-Ladányban ; a roncsoló toroklob Orosházán, Gyomán, Csorváson, Szarvason és Öcsödön ; a torokgyík Szarvason és Békésen és a kanyaró Békésen. Uj Ügyvéd Szarvason. Az aradi ügyvédi ka­mara dr. Sziváczky János szarvasi ügyvédet tagjai sorába iktatta. Távirda hivatal felállításáért folyamodott Kö­rös- Tarosa község a kereskedelemügyi miniszterhez. A községben régebben volt ugyanis táviró hivatal, azonban a miniszter azt a vármagyei telefon léte­sítése folytán beszüntette és most a táviratok Mezőberénytől K.-Tárcsáig távbeszélő segélyével továbbittatnak. A község kérelmének indokolásául előadja, hogy a fennállott távirda hivatal költsé­geit a forgalomból befolyó jövedelem mindig fe­dezte és a forgalom azóta növekedett. A község hozzájárult a telefon felállításának költségeihez és helyett, hogy abból előnye származott volna, hátrányára vált az, mert annak létesítése folytán a táviró hivatalt beszüntették. A táviratok pedig most sokkal lassabban továbbíthatók, távirat utján pénzt küldeni nem lehet, sőt a távirda titok sem őrizhető meg, mert a sürgönyök tartalmát annak telefonba mondása alkalmával úgy Tárcsán, mint Mezőberényben hallja a postán dolgait Végző kö­zönség. Hiszszük, hogy a miniszter eleget tesz a növekvő forgalmú község kívánságának. Vésztő kérelme. A Sárrét népes községének Vésztőnek képviselőtestülete azon kérelmet intézte a vármegye törvényhatósági bizottságához, hogy a község önálló megyebizottsági tag választó kerü­letté alakíttassák. Mikor ugyanis a választókerüle­teket azabályrendeletileg megállapította a várme­gye, Vésztőn nem volt meg a törvényben előirt 200 választó, azért Vésztő,' Körös-Tarcsa és Doboz községekkel egy kerületbe osztatott Körös-Tarcsa választási székhelylyel. Újabban azonban Vésztő község választóinak száma állandóan jóval felül­haladja a 200 at, ezért kéri a község külön vá­lasztókerületté való alakítását. — Magunk részéről megjegyezzük, hogy a község kérelme időszerűtlen, mert a törvény értelmében a választókerületek új beosztása csak a bizottsági tagok számának új meg­állapítása alkalmával lehetséges, ezt pedig tudva­levőleg egy újabb törvény bizonytalan időre elodázta. A pozsonyi koronázási emlékmű leleplezési ünnepélyére, mely 0 Felsége a királynak sze­mélyes jelenléte mellett fog május 16-án végbe­menni, Pozsony város meghívta Bókésvárinegye közönségét is. Az emlékművet Fadrusz szobrász tudvalevőleg még a múlt évben elkészítette és annak leleplezése a millennáris évről a közbejött képviselőválasztások miatt maradt el. A nagysza­bású országos ünnepélyen vármegyénk is valószí­nűleg küldöttség által fogja magát képviseltetni. Halálozás. Aradról gyászlapot veszünk, hogy Gyulai István ottani tekintélyes könyvnyomdatu- lajdonos, az „Arad és Vidéke“ lap megalapítója s kiadótulajdonosa folyó hó 2-án 58 éves korában hosszas, súlyos betegség után meghalt. A boldogult derék ember városunk szülötte volt: Hőseké István, és szülővárosa után magyarosította vezetéknevét, melynek a közéletben való szereplésével tiszteletet és becsülést szerzett. Halálát özvegyén kívül egyet­len már férjnél levő leánya Mariska, Fixek István honvédszázados neje, kiterjedt rokonság és baráti kör fájlalja. Temetése tegnap délután volt Aradon nagy részvét mellett. Béke lengjen hamvai fölött. Csaba-Jaminában létesítendő ev. lelkészlak felépítésénél előforduló és 5319 frttal előirányzott munkának biztosítása tárgyában márczius hó 25-én versenytárgyalás volt. Ajánlatot tettek: Wagner József (Csaba) 319 frt leengedéssel, Schrififert Ferencz (Gyula) 265 frt elengedéssel, Hugyecz János, Kiszely Pál és Zainecsnyik Lajos társvállalkozók (Csaba) az előirányzott összeggel, Hrabovszky Mátyás (Csaba) 212 frt leengedéssel a költségelőirányzatból. Wagner József csabai építőmester ajánlata lett elfogadva. Esküvő. Haraszti Oszkár csabacsüdi földbérlő vasárnap vezette oltárhoz Aradon özv. Löffler Mórné m.-bánhegyesi birtokosnő kedves leányát Irént. A csabai nőegylet múlt vasárnap Beliczey Rezsőné elnöklete alatt népes gyűlést tartott, a melynek tárgya első sorban a Vidovszky János jegyző által előterjesztett évi jelentés volt, mely szerint az egyletnek 40 alapitó, 151 rendes tagja van. A lefolyt 1896. év tiszta jövedelme 2289 frt 89 kr., mely segélyezésekre és a csabai menedék­házra adatott 280 frt 57 kr. maradvány híjával. Majd az elnök indítványára 20 frt segély kiosztá­sát határozzák el az izr. szegény iskolásoknak, mely után megejtették a választást, melyen újból meg­választották az egylet eddigi tisztviselőit. A csabai patronátus ügyében dr. Schlauch Lőrincz bíboros püspök és Csaba községe között megindult a tárgyalás az éles kontroversiát keltett ügynek egyezségi utón leendő elintézése ozéljából. Az egyezség ez idő szerint még kezdetleges stá­diumban van ugyan, de azon az alapon indult meg, hogy Csaba községe bizonyos összeggel meg­váltja magát a patronátusi kötelezettség alól, ter­mészetesen nem veszi ez esetben igénybe a Felség által adományozott jogot sem, hanem azt átruházza a nagyváradi megyés püspökre, a mi önként ért- hetőleg, ő Felségének, mint legfőbb kegyurnak legmagasabb hozzájárulásával fog megtörténhetni. Kovács J. budapesti előnyösen ismert fogorvos tudatja a t. közönséggel, hogy még egy pár nappal megtoldotta itt időzését. Lakása Komló szálloda 4. ez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom