Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-02-28 / 9. szám

A vármegyei építkezési bizottság javaslatát, a vármegyei épületek 1897. évi tatarozása ügyeben 4960 frt 76 kr költséggel elfogadták és a határozat végrehajtásával az alispánt bízták meg. Gyula város adósságainak convertálási ügyében a város képviselőtestületének határozatát,^ mely szerint több nemű adósságainak convertálására 300 ezer forint kölcsönt szándékszik felvenni, az osztrák magyar bankból 50 évi törlesztésre, — jóváhagyta a közgyűlés és pedig azon kikötéssel, hogy a város tartozások kifizetése után említett felvenni szándé­kolt 300 ezer forintól még fent maradó 109,247 forintot — a békésmegyei és az I. Gyula városi takarékpénztáraknál gyümölcsöztessen 7 évig a mi kor is ezen összeg a kamatot kamataival együtt felszaporodik annyira, — hogy az ez alkalommal nem convertálható 160 ezer forintnyi magyar jel­zálog-hitelbanki kölcsön tartozás egyszerre lefizet­hető legyen, kikötvén még azt is, hogy a zálogle­velek legalább is 87 forintjával váltandók be, és hogy a takarékpénztárakba elhelyezett maradvány és azok után esedékes kamatokhoz nyúlni, azt meg csonkítani a vármegye jóváhagyása nélkül szabad. Gróf Wenckheim Antal örökösei által i a millennium emlékére — Vésztő község szegényei javára tett 200 forintos alapítvány oklevelét jóvá- hagyván, megerősítés vegett a belügyminiszterhez felterjesztették. Csaba község képviselőtestületének a helypénz- szedés bérbeadása ügyében bízott határozata ellen Deutsch Dániel által beadott felebbezést elutasí­tották. Tömösközi József — fegyelmi utón — elmoz­dított volt k.-ladányi községi jegyző javadalmazó sának meghatározása ügyében hozott, — s nevezett által meg felebbezett K.-Ladány községi képviselő- testületi határozatot a vármegye jóváhagyta, a mennyiben nevezett felebbező — mivel sem bizo­nyította azt, hogy ő, az őt megillető ingatlanságot, ottani jegyzői alkalmazásban soha sem élvezte és használta. Sámson községének — ház helyek eladása ügyében hozott határozatát jóváhagyta. Puszta-Földvár községet az eb adókból befolyt összegek hova fordítása tárgyában újabb határozat hozata'ra utasítottak. Csorvás községének az ág. ev. egyház által — a község tulajdonába visszabocsátott telek elfoga­dása ügyében hozott határozatát — jóváhagyólag tudomásul vették. Sámson községének — a millennium emlékére — az ottani szegények megvendégelési költségei­nek megszavazott 20 forint kiadása, — s ugyan­csak e községnek, az ottani községi orvosnak, — a halottkém kitanitásért megszavazott 20 frt kiadása ügyében hozott határozatai jóváhagyattak. P.-Földvár község és Bolla J. között megkö­tött és bemutatott adásvételi szerződés jóváha gyatott. A Gyula város tulajdonát képező „Nap“ — korcsmának — a gjulai róm. katb. hitközség ré­szére 2000 forintért oly módon szándékolt eladását, hogy a befolyó 2000 forint — a többi hitfelekeze- tek egyházainak, — aránylagosan szétosztassák, a bizottság nem hagyta jóvá, mert azon ingatlan a városnak regále vagyonát képezi, mely ha eladatnék is, ára a regále pénztárban lenne elhelyezendő, igy tehát sem a 4000 frt értékű ingatlant 2000 írtért eladni, sem a befolyó összeget más czélokra for­dítani nem szabad. Bánfalva községet kérelmének figyelmen kívül hagyásával utasították egy adó ellenőri állás szer­vezésére, — mig ugyancsak ezen ügyben Duch István folebbezését elutasították. Szt.-András községet az iránti kérelmével, — hogy ismét önállóan kezelhesse árvapénztárát, — a közigazgatási bizöttsághoz utasították. Öcsöd község szervezeti szabályrendelete, — Gyulavári és Kélegyháza községek közös legelő használatára vonatkozó szabályrendeletei, Szt.-András község 1896. évi pótköltség előirányzata, Tót Komlóé község 1896. évi tulkiadása, Sámson község 1895. évi tulkiadása, K.-Tarcsa község 1896. évi tulkia­csodálkozhatunk azon, ha e vallásos cselekmé­nyeknek megfelelő helyet kerestek és válasz­tottak. Olyan helyet t. i., amely már a termé­szettől is valami magasztosnak, felsőbb rendel­tetéssel bírónak, megálldottnak, szentnek lát­szott kijelölve. Tanúskodnak erről hegyek, dom­bok, mezők, kősziklák stb. nevei. Ilyen minden profán tekintetekből ment helyet, mely a föld, levegő és viz — mint Istentől az emberek szá­mára rendelt jótékony és azért tisztelt elemek — áldásaiban részesült, a Körözsök kanyarula­taiban, szigeteiben nemcsak egyet találhattak. Ha meggondoljuk továbbá, hogy őseink társadalmi érintkezése a vallás parancsolta ál­dozatokban, torokban, politikai összetarjozandó- ságuk pedig a szerben, t. i. a tanácsban, eskü­ben, Ítéletben valósult: akkor megerősíthetjük a bizonyosság színével ama föltevésünket, hogy a letelepülés után — az országos jellegű szerek és áldozatok mintájára, hol a törzsfők gyűltek össze — egyes vidéken a családfők gyűlése in tézta a szereket és áldozatokat; valószínű az is hogy egy-egy vidék lakossága ugyanazon he­lyen tartotta gyűléseit, és hogy ez a hely az összegyűjtő gyula telepén, vagy attól legalább is nem messzire volt. Négy helynév kardoskodik amellett, hogy az Alföld nagy vidékének családfői — és termé­szetesen családjaik is — itt gyülekeztek össze. Ez a négy helynév; a Gyula, Szerhet, Karkó és Szeregyháza. Egyik a másikat magyarázza. Gyula az összegyülekezés, valamint az összegyűjtő gyula lakó helye. Karkó az állam nevében Ítélő biró lakó helye. Szerhet a tanácskozásnak, mint actusnak, cselek vésnek helye. Szeregyháza a ta­nácskozás eredményének vallásos szertartás ál­tal is megpecsételő helye, Hogy külön helye legyen az összegyüleke- zésnek, külön a tanácskozásnak és még e fölött külön az áldozatok megtartásának ? Nagy fenék ez egy kis t^knő számára, gondolja valaki mai nap. Domonkos János. (Vége köv.) jdása jóváhagyatlak; Szarvas és P.-Földvár közsé­gek képviselő testületéinek az 1896 évi eb adó hova fordítása ügyében hozott határozatok, s Körös- Ladány község gyámpénztári tartalék alapjából történt kiutalványozás szintén jóváhagyattak. • Tót Komlóé község 1897. évi költség előirány­zata — hiány pótlás végett visszaadatott. Még nehány kisebb ügy után a tárgysorozat befejeztetvén, elnöklő alispán a gyűlést berekesz­tette. Hírek. A róm. kath. hitközség újonnan választott egy­ház tanácsa f. hó 21-én tartotta igazoló és alakuló gyűlését. Az egyháztanács világi elnökévé Hoffmann Alajos éljenzések között Terényi Lajost ajánlotta, minekutána azonban a kegyur család képviselője gróf Wenckheim Géza önkormányzati szabályokban neki biztosított jogot, mely által az egyháztanács világi elnökségének tiszte az övé, magának tartotta fönn, az egyháztanács ezen okból'világi elnökölném választott. Alelnök újból Szénásy József lett, aki ezen állásában a hitközségnek annyi sok és nagy szolgála­tokat tett, hogy a hitközség háláját kiérdemelte Ügyésznek ismét Dr. Follmann János, jegyzőnek Domonkos János, könyvvezető-ellenőrnek Székelyt Lajos, pénztárosnak ifj. Moldovány István, gond­noknak Krizsán András választattak meg. A gond­noki tisztség jutott csupán uj egyénnek. A többiek ugyanis ezelőtt hasonló hivatalokat töltöttek be. Az iskolaszék tagjai a tisztviselőkön kívül; Szénásy József, Dr. Márky János, Démusz József, Sál József, N. Szabados József, Lendvay Mátyás, Schröder Kornél, Schmidt József, Kukla Ferencz, Gácsi István, Cs. Demkó József, Stefánovits Péter, Hoffmann Alajos, Sál Sebestyén, Ad. Schriffert József, Szikes András, Metz Antal, K. SchrifFert József. A gazda­sági szakosztály tagjai ugyancsak a tisztviselőkön kívül: Szénásy József elnök, Dr. Márky János, Démusz József, Sál József, N. Szabados József, Sál István, Lendvay Mátyás, Cs. Demkó József, Dutkay Béla, Schmidt József, ifj. Góg Mihály, Szilágyi István, Schröder Kornél, K. Scbr'ffert József, Sál Sebestény, Illich Reinhard, Ad. Schriffert József, Szikes András, Geszner József. A számvizs gáló bizottság elnöke: Schmidt József; tagok : Sál József és Lendvay Mátyás ; jegyző : Domonkos János. 48-a8 honvédek nyugdíjazása A nagy idők élő tanúi ma már agg és legnagyobb részben tehe­tetlen emberek, kik reá vannak utalva azon kis segélyte is, mit a honvéd segélyző-alap részükre nyújtani képes. Ma, annyi idők múltával, termé­szetesen nehéz a nyugdíjazáshoz szükséges előfel­tételek beigazolása, azért csak kevesen és sok aka­dály után juthatnak a jól megérdemelt segélyhez. A héten sok, egykor vitéz honvédnek s közöttük különösen sok gyulai lakosnak hozott örömhirt a posta, amennyiben az országos bizottság segélyt utalványozott a következőknek, és pedig mint volt honvéd közvitézek évi 36 forintban részesülnek Szigeti Péter, Burgyán János, Kopasz András, Mátyás Mihály, Domokos Mihály, Steigerwald Fe- renoz, Zsóri István, Czoldán Mihály, Szelezsán György, Pomutz Lázár, Domokos János, Krész János, Perei István, Oláh Tódor. Nagy P. János, Juhász Pál és Krupicska József gyulai lakosok, Kórodi András, Losonczi János, Izbéki Imre, Olasz Jakab, Tóth Sándor és Ungi András öcsödi lakosok, — évi 15 frtban özv. Polyov Pálné volt közvitéz özvegye, végül mint volt őrmesterek évi 72 frtban Szilágyi Ferencz és Uferbach József gyulai lakosok. Áthelyezés. A pénzügyminiszter a múlt hóban elhalt Balog József helyére Csala Kálmán dévai pénzügyőri főbiztost helyezte át Gyulára. BÓCZ Géza városunkból márczius hó elsején távozó kir. Ítélőtáblái biró tiszteletére nagyszámú jóbarátai és ismerősei búcsú bankettet rendeztek tegnap a gyulai kaszinó helyiségében, melyen Gyula város férfi intelligencziája szép számban vett részt. Az újvárosi olvasókör, mely Gyulán levő nópköreink között tudvalevőleg nemcsak a legré gebbi, hanem a legkonszolidáltabb társadalmi tes­tület is, folyó hó 20-ikán Rács János elnöklete alatt tartott választmányi ülésében elvileg elhatá­rozta, hogy saját háztelkén a kör igényeinek meg­felelő tágas táncztermet és megfelelő mellékhelyi­ségeket ópit. A terv és előmunkálatok elkészítte­tésére Dömény Lajos, a körnek volt ügybuzgó el­nöke keretett fel. — Mihelyt a terv és költségvetés elkészül, az építkezés fölött érdemlegesen rendkí­vüli közgyűlés fog határozni. Az arad-békési telefon összeköttetés létesítése ügyében nehéz akadály merült fel. Dr. Fábry Sándor alispán ugyanis azon nézetből kiindulva, hogy Békés- vármegyének Arad várossal való könnyű érintkezése első sorban Arad város forgalmának növelését és kereskedőinek anyagi gyarapodását eredményezi, megkereste az aradi kereskedelmi- és iparkamarát, hogy hasson oda, hogy Arad város az összekapcso­lás költségeihez méltányos összeggel hozzájáruljon ás hogy az aradi kareskedok körében minél több előfizetőt gyűjtve, a terv megvalósítását ezzel is megkönnyit8e. A kamara válaszában kijelenti, hogy a megkeresésnek nem tehet eleget, mert az össze­kapcsolás nem képezi Arad város, illetőleg az aradi kereskedők oly nagy érdekét és oly égető szükség letét, hogy annak létesítése végett a város, mint ilyen, vagy a kereskedelmi érdekeltség megterhel­hető lenne. „A kamara — úgy szól a válasz — mikor a mozgalmat megindította, a békésmegyei kereskedelem java érdekében vélt eljárni, mert tudatában van annak, hogy az összekapcsolás nem Arad vár°s. de Békésvármegye forgalmának fellen­dítésére szolgál.“ Mindenesetre különösnek találjuk, hogy épen az összekapcsolás eszméjét kezdetben leg­inkább pártoló kereskedelmi- és iparkamara, mely épen úgy szaktestülete Békésvármegyének, mint Arad városnak is, ily rideg álláspontra helyezkedik és a közös jó létesítése helyett felcsap Arad város védőjének, megtagadva még a tárgyalások közvetí­tését is. Különös pedig ez akkor, midőn vita tár­gyát nem is képezheti, hogy egy arad-békésmegyei telefon szolgálhat a békésmegyei kereskedők és közönség kéuyelmére a közvetlenebb és gyorsabb érintkezésre, de anyagi előnyöket első sorban és csaknem kizárólag az aradi kereskedők részére biz­tosit, kikkel egy egész vármegye fogyasztó közön­sége jut közvetlen összeköttetésbe, mely össze­köttetést szükségleteinek aradi kereskedőktől való beszerzésére bizonyosan fel is használ. Farsang. Vizkereszttől húshagyó keddig tart a fiatal szivek kedvencz korszaka a farsang, s most, midőn az idei gazdag farsang végnapjaihoz értünk, illő dolog, hogy mi is búcsút mondjunk Carneval herczeg tűnő uralmának. Szép voltál oh idei farsang, szép és veszedelmes! Amennyire szi­veinket betöltötted, annyira ürítetted ki zsebein­ket, s ha e szerint helyes arány jött létre, az csak a te bölcs belátásodnak tudható be dicső Carneval herczeg! Csak az az egy baj van a dologban, hogy mig szerelemmel saturált sziveinkből hamar elpá­rolog az érzelmek tengere, addig zsebeink soká, igen soká viselik a te nyomaidat, ami rád nézve szép farsang annyiból üdvös, hogy emléked soká, soká élni fog. egészen a legutolsó részlettörleszté­sig! Különben hogy tárgyilagosan fejezzük ki ma gunkat, az idei farsang márczius 2-án elmúlik s 3 án már a templomi hamvazás figyelmeztet ben nünket, hogy „porból lettünk és porrá leszünk!“ s a testi élvezetek mellett ne feledkezzünk meg a szellemi, erkölcsi táplálékról is. Megtérő bűaös ként vezekeljük át a böjt első napjait s kellemet­len hangulatban gondolunk vissza majd a farsang szép napjaira. A bakfis álmok kinyitják szép vi­rágaikat a tavaszi verőfény ibolyáival együtt s sok. . . sok szerelmes ember szivében fog még soká élni az idei szép farsang emléke. Szándékunkban nem lóvén azonban böjti predikácziókat tartani, megjegyezzük még, hogy a farsang három napját igen érdekessé teszi a tűzoltóság, mely testület évente szokásos módon, az idén is elbucsuztatja a szép farsangot. Ugyanekkor alkalmi vicclap is je lenik meg Csipi-Csóka czimmel. A gyulai asszonyok által rendezendő piknik most már teljesen a megvalósulás stádiumába jutott, s a kiválóan szép és sikerültnek Ígérkező mulatságra e hét elején mór szétküldetnek a meg­hívók. A gyulai polgári körnek folyó évi február hó 20-án tartott bálján felülfizettek: Gubica Károly, Maniette Emil, Messinger Ignácz, Moldovány Gábor, Á. Schriffert József, Szalády Antal 2—2 frtot; Csizmazia Kálmán, Gerlein Reinhart, Kohn Dávid, Mayer István, N. N., Sál Gyula 1—1 frtot; Zil- bauer Ferencz 50 krt. A t. felülfizetőknek szives köszönetét nyilvánítja a rendezőség. Az izraelita nőegylet által rendezett piknik alkalmából adakoztak még Léderer Ede (Budapest) 10 frt, özv. Steinfeld Ignáczné, Deutsch Józsefné és Weisz Salamonná 2—2 frtot; a mulatság tiszta jövedelme tehát 181 írtra emelkedett. Császármetszés. A vidéken ritka orvosi műtét színhelye volt folyó hó 16-ikán a békésmegyei köz­kórház. V. P. gyulai fogházőr neje, egy ötvenkét éves asszony hasüregét nyitotta meg és egy vég­zetessé válható hasdaganatot (petefészek tömlőt) távolított el belőle dr. Berkes Sándor kórházi igaz­gató orvos. Az operácziónálközremüködtek dr. Zöldy János, dr. Szretkovics György és dr. Bárdos Arthur, valamint a kórház orvosi személyzete. Az életve­szélyes ritka műtét szerencsésen sikerült és a halál küszöbén állott sokat szenvedett szegény asszony túl van minden veszélyen, úgy hogy pár nap múlva teljesen meggyógyulva jöhet ki a kórházból. Házasság. Berthóty István vármegyénk ifjú aljegyzője, lapunk munkatása folyó hó 23-án dél­előtt vezette oltárhoz Nagyváradon Thurzó Ilonát, özv. Thurzó Cyrusné bájos és kedves leányát a váradolaszii plébánia templomban. — Násznagyok Thurzó Alajos és Thurzó Adorján pestmegyei föld- birtokosok, továbbá Hegedűs Mihály m.-herényi ügyvéd és Tikos Sándor postatiszt voltak, mig az esketési szertartást Dénes János olaszii plébános teljesítette. Az ifjú boldog pár az nap este haza utazott Gyulára. A szerelemkötötte szent frigyhez őszinte szerencsekivánatunkat.fűzzük. Esküvő. Dr. Ooáry Pál köröstarcsai községi orvos kedden délután esküdött örök hűséget szép menyasszonyának Szabó Ilonkának, Szabó János k.-tarc8ai lelkész, a vármegye közéletének általáno san tisztelt alakja, békés-bánáti ev. ref. esperes bájos leányának. A díszes esküvőn vármegyénk intelligencziájából sokan vettek részt s mintegy 100 vendég volt jelen az esküvőn s az azt követő pazar nászlakomán. Vőfélyek és nyoszolyólányok voltak: Szabó írónké (Debreczen), dr. Némethy József, Imre Lujza, Varga Béla, Szabó Margit, Imre Sándor, Imre Jolánka, Szabó László, Szentandrásy Berta, Szakáll Antal, Tóth Juliska Szabó Béla A délutáni polgári kötés után azonnal a k.-tárcsái ev. ref. templomba vonultak, hol Szabó János espe­res, örömapa eskette össze az iiju párt, tartalmas, szép és megható beszédet intézvén hozzájuk. Az esküvőt követő nászlakomát a „Nagy vendéglő" termeiben tartották, hol az egybegyült vendégség köréből sok szép tószt hangzott el, melyek közül Szabó Kálmán debreczeni kereskedő az örömszülő­ket, Dr. Némethy József kir. alügyész a vőfélyek és nyoszolyó-lányok nevében az uj párt, Szabó János örömapa édesanyját özv. Szabó Lajosnét, mint 60 élő unoka uagyanyját, Szabó Kálmán K.-Tarcsa népét, dr. Némethy József pedig Szabó Jánost éltették. A boldog ifjú párnak szívből kívá­nunk hosszantartó, zavartalan boldogságot! Eljegyzés. Weiszbrunn Ignácz, gyulai előnyö­sen ismert fuvarozási üzlettulajdonos a héten vál tott jegyet Schlesinger Adolf szilágysomlyói keres­kedő kedves és szép leányával Rózával, Nagy- Szalontán. Szívből gratulálunk! Tolvajtörténet. (Színhely, egy újonnan beren­dezett, uj házasokat váró lakás. Személyek 1,) Julis szobalány. 2, Háziasszony. Történik este 8 órakor.) Julis, (egyedül) Vájjon milyen lesz az uj tekintetes asszony! Ni itt azarczképe! Szép, szép! Csak okos ember volt a tekintetes ur, hogy elvette! áthivom Borosát a szomszédból, megmutatom neki a tekintetes asszony „staférungját.“ (El. Gyertyát égve hagyja.) Háziasszony. (Csoszogva jön) ki az ördög lehet ebbe a szobába. (Benyit) Jesszusom ! Gyertya égve, siffonok tárva nyitva, Julis nincs 1 Itt raboltam. (Sikoltva rogyik az ottománra.) Julis. (lélekszakadva jön; az ajtón kívül) Jesszusom ! It' valaki sikoltott. Nem merek bemenni. Bizonyosan rablók. Szaladok rendőrökért! (El.) 2 ik jelenet. (Az ajtón kívül egy férfi hang). Bizonyos benne, hogy a szobák üresek, bútorok hiányzanak ? Julis hangja (sikoltozva). Igen, igen! (Benyitnak!)^ Rendőr. (Meg­látva a szobában a háziasszonyt). Állj! ki vagy! Háziasszony. Ne bolondozzon az ur! Rendőr. On a rabló! Julis. Dehogy „löndér ur“, ez|a háziasszony 1 Julis. Hát maga volt itt P Háziasszony. Ili z akkor nincs baj! Rendőr, (fejvakarva) Ezek becsaptak. Ez lett volna az elBÖ fogásom ! (Busan el.) (Füg­göny). Pletyka : X.-éknél, az uj házasoknál az éj­szaka mindent kiraboltak ! Halálozás. Széles körökben kelt részvétet Kneifel Mátyás szabóiparos, a városi képviselő tes­tület választott tagjának folyó hó 24-ikén történt elhalálozása. A boldogult jóravaló, munkás iparos csak 49 éves volt, és halála rendkívül lesújtó öz­vegyére | gyermekeire, noha ránézve hosszantartó súlyos betegsége folytán valóságos megváltás volt. Temetése pénteken délután volt igen nagy részvét mellett. Nyugodjék békében. A8bóth Kálmán meghalt. Battonyáról gyász­lapot veszünk, hogy Asbóth Kálmán e hó 23-ikán hosszas, súlyos szenvedés után meghalt. A boldo­gult két évtizeddel ezelőtt ügyvéd, majd később közel 10 éven át községi biró s árvaszéki ülnök volt Gyulán, mig súlyos betegsége miatt kénytelen volt állásától megválni. Ekkor rokonaihoz költözött Battonyára, hol újólag ügyvédi irodát nyitott, de betegsége az ügyködésben ott is akadályozta, úgy hogy halála valóságos jótétemény volt a mindössze 46 éves rokonszenves derék férfiúra nézve. A ha­lálesetről kiadott családi gyászjelentés a következő: Özv. Asbóth Albertné a maga, úgy gyermekei : Asbóth Hermin férj. Mogyoróssy Elekné, Asbóth Gusztáv, Dr. Asbóth Albert, Asbóth Andor, menye: Zenicsek Anna, veje : Mogyoróssy Elek, nemkü­lönben számos rokon és jóbarátai nevében is fáj­dalomtelt szívvel tudatja forrón szeretett fia, test­vér, sógor, unokatestvér és rokon Asbóth Kálmán, köz- és váltó ügyvédnek, folyó évi február hó 23-án délelőtt 11 órakor, élte 46-ik évében történt gyá­szos elhunytát. Földi maradványai folyó hó 25 én délután 3 órakor Battonyán az ág. hitv. evang. egyház szertartása szerint a családi sírboltba örök nyugalomra tétettek. Béke poraira ! A csabai kereskedők márczius 6-ikán rende­zendő tánczmulatságát különösen érdekessé teszi az, hogy ez alkalomra a szegedi honvéd zenekar fog lejönni játszani. A mulatság iránt ez okból is nagy érdeklődés mutatkozik, s a mulatságra szóló meg­hívók a hét elején következő szöveggel bocsájtat- tak szét : a b. csabai kereskedők a „b.-Csabai keres- kedő-ifjak egyesületé“-nek könyvtára javára Csabán márczius hó 6 án a városi vigadó összes termeiben tánczvigalmat rendeznek. Kezdete 9 órakor. Bc- lépti-dij: személyjegy 2 frt, családjegy 5 forint. Felülfizetéseket, a rendezőség köszönettel fogad és hirlapilag nyugtázni fog. A zenét a m. kir. szegedi 5rik honvéd gyalogozred és Purcsi Jancsi csabai első zenekara fogják szolgáltatni. Yarságh Béla, bálbizottsági elnök. Décsey József, Fuchs Gyula, Lepage Lajos, Rosenthal Adolf, bálbizottsági alel- nökök. Beliczey Géza rendező biz. elnök. Piknik Mező-Berényben. Fényesen sikerült pik­niket rendezett az országos vöröskereszt egyesület mezó-berényi fiókja e hó 17-én. Nemcsak a herényi tánczolni szerető lányok s ifjak voltak, de a vidék­ről is számosán jelentek meg s rakták a tánezot virágos jókedvvel kivilágos kivirradtig. A négyese­ket 24 pár tánczolta. Ott voltak. Asszonyok: Bert­hóty Gusztávnó, Buday Józsefné, Dax Józsefné, özv. Hathy Károlyné, Hegedűs Mihályné, Hercz- berger Dánielné, Herczberger Józsefné, Hoffer Adolfné, Illgner Frigyesné (Kondoros), dr. Jeszenszky Károlyné, Kemény Pálné, Kollár Jánosné, Koren Pálné (Csaba), Linder Károlyné (Csaba), Szirotka Elekné. Leányok : Ambrus Zsófi (Szeghalom), Bert­hóty nővérek, Buday Róza, Hathy Etelka, Kemény nővérek, Koren Jolán (Csaba),.Kollár Klárika. Mocz- kovesák Gizá (Csaba), Linder Adél (Bánhegyes), Linder Margit (Csaba), Szigethy Matild (Kondoros), Lux Yilma (Gyoma) és Petrus Etelka. Kaszinó bál Endrődön. Az endrődi központi kaszinó f. hó 17-én a „Korona“ vendéglő nagy­termében zártkörű tánczestélyt rendezett, mely minden tekintetben jól sikerült. A siker a rendező­bizottság fáradhatlan érdemének tulajdonítható. A szépen és ízlésesen díszített tánezteremben mind­végig pazar kedv uralkodott s a mulatság reggel 6 órával ért véget s ki-ki boldog emlékkel s meg­elégedetten távozott. Az első négyest 24 pár tán­czolta. Jelen voltak asszonyok : Andrássy Jánosné (líékés), Faludy Istvánná, Jantyik Mihályné (Gyoma), Korcsok Jánosné, Kalmár Bálintné, Kalmár Vin- ezéné, Moldvay Lajosné, Pollák Ignáczné, Szebeny Lászlóné, Ujházy Mikíósné, Vancsak Mátyásnó, Velásics Györgyné. Leányok: Andrássy Gizella és Ilona (Békés), Bohus Ilona, Lipovniczky Jolán (Heves), Pető Ida (Heves), Ujházy Margit, Vencsák Róza. Agyonütötte a fal. Teles Mihály csorvási lakos házának kerítés falát aláásta. Szomszédai figyelmez­tették, hogy a fal nincs alátámasztva és baj történ­het, de Teles nem hajtott a szóra, folytatta a mun­kát. A fal egyszerre csak bedőlt, maga alá temetve Telest, ki félórai szenvedés után meghalt. Szabad-Szent-Tornyán felyó hó 20-án törvény- bírót és két esküdtet választottak. Törvénybiró lett Misinszky György, esküdtek Fazekas István és Szo- kolai Dávid. A bizalmi férfiak a jegyzőkönyv alá­írását megtagadták, mert a választás eredményével nem voltak megelégedve. Veszett macska. Szent-Andráson Bencsik György macskája megveszett éB a tulajdonost, valamint an­nak 3 éves kis leányát megharapta. A macskát agyonütötték. A sérülteket Budapestre szállították a dr. Hőgyes-féle klinikára. A békési polgári kör folyó hó 20-án tartotta meg a városi bérház nagytermében zártkörű bálját, mely minden tekintetben kitünően sikerült s egyike volt az idén jól sikerült békési báláknak. A jelen­levő szép és csinos tánezosnőknek s a nagyszámú fiatalságnak egész reggelig tartott a fékezhetlen jó kedve. Az első négyest 36, a másodikat 28 pár tán­czolta ; — a szupé csárdás ®/4 óráig tartott. Jelen­voltak. Asszonyok : Andrássy Jánosné, Baky Istvánná, Biel Jánosné, Grósz Károlyné, Jákay Károlyné, Kohn Mórné, Konsiczki Jánosné, Lampl Bernátné, Löwy Sándorné, Mezey Lajosné, Morvái Mihályné, Pásztor Imréné, özv. Rózsa Károlyné, Sál Józsefné, Sebők Sándorné, Sebő Jánosné, Terney Ferencznő, Valkó Sámuelnó (Csaba), Varga Ferencznó, id. Vigh Ferenczné, Vinkler Istvánná, Zupka Grbánné stb. Leányok: Andrássy Iluska, Baky Vilma, Bottka Ottilia, Durkó Esztike, Hajdú Mariska, Kohn Linka és Rózsi, Konsiczki Izabella, Lampl Jenny és Sarolta, Mezey Rózsika és Laura, Morvái Erzsiké, Pásztor Tinka, Rózsa Piroska, Sárossy Gizella,

Next

/
Oldalképek
Tartalom