Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-02-14 / 7. szám

azokat, a kik először vesznek benne részt, a szó szoros értelmében meglepi g frapirozza. Az ügy- buzgó rendezőség a tánczvigalom előkészítésében derekaB munkát végzett és a mulatságnak egyik legnagyobb dicsérete, hogy — noha a terem zsú­folásig megtelt közönséggel — a négyesekből nem maradt ki egyetlen lány sem, a tour-tánczokban sem volt hire-hamva sem a petrezselyemárulásnak. Az első négyest különben két négyszögü kotonban nem kevesebb mint 122 pár tánczolta s a báli közön­ség a nem ugyan tulcsapongó, de fesztelen mulat­ságban a reggeli órákig kitartott. A tánczban rószt- vettek. Asszonyok : Sál Józsefné, Szénásy Janosné, ifi. Dému8z Józsefné, Demusz Jánosné, Gróh Mi- hályné, Danszkay Károlyné, Lindenberger Alajosné, Bauer Istvánná, Danka Jánosné, Fried Hermanne, Zuzmann Jánosné, Gróh Józsefné, Sommer Jánosné, Vlagyovits Jánosné, Roth Józsefné, Schmidt Antalné, Herodek Istvánná, Zombory Gusztávné, Kelemen Bólánó, Kurta Andrásnó, Cservenka Antalné, Tóth Ödönné, Palotás Józsefné, Implom Jánosné, Képiró Lajosné, Kohlmann Jánoené, Gubicza Károlyné, Leányok: Gémes Anna, Pettner Fánika, Implom nővérek, Magyar nővérek, Kocsis Erzsiké, Gáspár nővérek, Papp nővérek, Erdélyi Vilma (Gyoma), Dávid nővérek, Reinitzer Mariska, Eizele Teréz, Sif­lis nővérek, Barát Mariska, Góg Erzsiké, Rirkmayer Matild, Dunay Milike, Merza Teréz, Merksz Mariska, Behán Mariska (Ő-Kigyós), Kolozsi Etelka, Tangl Mariska (Piski), Karácsony nővérek, Jámbor Mariska, Popovics Száveta, Répáéi nővérek, Démusz An­tonia, Bauer Yeronka, Dániel Anna, Fröhner Szidónia, Klinkovits Klára, Junászka Francziska, Domokos nővérek, Beleznay Mariska,^ Sál Róza, Abaházi Ágnes, Mayer Anna, Kis nővérek, Pás- kuj nővérek. Ludvig Linka, Molnár Sarolta (8i- mánd), Ungár Erzsiké, Krisán Mariska, Némedi Emma, Buntyán Irma, Weisz Mariska, Feldmann Sarolta, Illich Mariska, Páskuj Irma, Szabó Mariska, Merksz Irma, Bosaczky Anna, Kiska Emilia, Bakó Mariska, Sartenreiter Agnes, Kátay Róza, Kallós Juliska, Petik Fánika, Schmidt Mariska, Fikker Mariska, Koricsáner Riza, Pécsi Mariska, Havasi Teréz, Borbély Juliska, Bekker Mariska, Dávid nővérek, Szatrán nővérek, Verner Erzsiké, Szilágyi Katicza. Nyilvános számadás a gyulai iparos ifjúság egyletének február 6-iki farsangi tánczvigalmáról. Bevétel 295 frt 10 kr, kiadás 118 frt 43 kr, tiszta jövedelem 176 frt 67 kr. Felülfizettek: Huszka József 10 frt, Herodek István 3 frt, Dobay János, Gubicza Károly, Albu Ferencz, Messinger Ignácz 2-2 frt, Kővári Ferencz, Szikes György, Havasi German, Wolf Izidor, Szatrán Sándor, Nádházi Gyula, Kóhn Dávid, Tóth Sándor, Puskás János, Schmidt Antal, Manheimer Arnold 1 1 frt, Kreitler József, ifj. Démusz József, Kátay Ferencz, Soltész Béla, Kis Mihály, Yiszt József, Gróh Mihály, Bauer István, Kis Mihály, Kis József, Kurta András, Szőke Ferencz, Junászka Ferencz, Páskuj János, Zuzmann János, Neuhauser Sándor, Eizele János, Bakó István, Ritter János, Merksz Ferencz, Kátay Lajos, Sartenreiter István, Werner József, Mayer István, Szénásy János, Másik Gyula, Berbekutz György, Kelemen Béla, Licska Lajos, Bleyer Aladár, Hoffmann Alajos, Somogyi Lajos 50-50 kr, Linden- berger Ferencz 30, Szommer János 30, Ugray Lajos 20, Gáspár János 20 kr. Mely szives felülfizeté- sekért fogadják hálás köszönetünket. A gyulai ipa­ros ifjúsági egylet nevében: Démusz József és Múlt Rezső pénztárnokok. A gyulai izraelita nőegylet is actióba lép az idei farsangon és Carneval herczeg hódolatába sze­gődvén, sikerültnek Ígérkező thea-estólyt rendez e hó 16-án, melyre igen sokan készülnek, s melyről a következő meghívók mentek szét: Meghívó. Gyulán, február hó 16-án a „Komló“ Bzálloda éttermében a „gyulai izr. nőegylet“ javára rende­zendő thea-estélyre t. czimet és becses családját tisztelettel meghívja a rendezőség. — Belépti- dij : személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt. Kezdete 8 órakor. Felülfizotesek köszönettel fogadtatnak. A gyulai bőranyag beszerzési szövetkezet f. hó 7-én tartotta meg az évi rendes közgyűlését. Az előterjesztett 1896. évi zármérleg, melynek tiszta vagyona 29143 frt 5 kr. cselekvő vagyonnal szemben 29028 frt 44 kr. szenvedő vagyonnal 114 frt 61 kr. A zárszámadás elfogadtatott, igy az 1896. évről a kezelő személyzetnek a felmentvény megadatott. A 114 frt 61 kr. tiszta nyereség az alapszabályok 35. §-a szerinti felosztása, a köz­gyűlés egyhangú határozata folytán a részvény­osztalékra eső 60 százalék az 1897. évi jövede­lemhez csatoltatni határoztatott. — A szövetkezet örvendetes fejlődésnek indult az utóbbi években, s ezt nagyban elő fogja segíteni a kereskedelmi minisztérium ama gondoskodása, hogy a szövetke­zetnek az eddig bírt 5000 frt olcsó kamatos állam kölcsönéből még fenn álló 4000 frtnak kamatait elengedte, s a szövetkezetét a pénzügyminisztéri­ummal egyetórtőleg jövedelmi adó mentesnek nyil­vánította, sőt 2 évre visszamenőleg fizetett adóját is visszautalványozta, ezáltal iparkodván a bőr­ipar szakmában munkálkodó kis iparosoknak olcso beszerzési forrás mellett könnyebb megélhetési módot biztosítani. Az első gyulai fiú- és leány kiházasitó és temetkező társulat február 7-én a népkerti pavil- lonban sikerült farsangi tánczvigalmat tartott. — Felülfizettek: Sál Sebestyén 1, Krémer József 1, Rusznyák Mátyás 1 frt, Szikes Márton 50, Gerlein Reinhardt 50. Szikes György 50, Havasi Hermann 50, N. N- 50, Vaverka Mihály 50, Monori György 50 kr., Tóth Mátyásné 20, Krasznai György 10 kr. A felülfizetőknek ez utón is a legmelegebb kö­szönetét nyilvánítja a rendező bizottság. Az idő. A gyertyaszentelői medve úgy látszik az idén csalódott, ami, tekintetbe véve azt, hogy a medve sem csalhatatlan, nem is csodá­latos. A gyertyaszentelői verőfóny, bárha nem is sütött ki s a medve kibújt a barlangjából, a tél mindannak daczára több kevesebb megszakítással egyre tart s úgy látszik, most akarja kiadni mér­gét az elmulasztott téli hónapok helyett, noha erősen meggyűlik a baja a déli verőfénynyel, mely­nek van ereje már ahhoz, hogy a korcsolya­pályát „kásás“-sá tegye, a havat pedig leolvassza a háztetőkről. A jéghordás nagy erővel kezdetét vette b a jégvermek igyekeznek a rövid szezon alatt magukba venni a nyári szükségletet, a fagy­lalt és „melegen“ ajánlott jéghideg sörök számára. A polgári kör bálja, mely most szombaton lesz megtartva, uj érdekes vonzerővel gyarapodott, a mennyiben a fiatalság elhatározta, hogy kotilliont rendez. — A bálra szóló meghívók az elmúlt hét elején szétmentek s a kik arra nem kaptak volna, de igényt tartanak, Hoffmann Ferenczhez szives kedjenek fordulni. A bál iránt nagy érdeklődés mutatkozik úgy az intelligenczia, mint a polgár­ság körében. Gazdag koldus. Ezt a paradoxon nevet visel hette jogosan Bálint Mária, akinek, noha koldulás­ból élt, volt egy pár száz forintocska megtakarított pénzecskéje. Hogy ez a tény nyilvánosságra jutott, az abból az esetből származott, hogy a »koldus« 170 frtot adott kölcsön Homa Julis gyulai leány­nak, ki ez összeget nem akarta előadni, azt állít­ván, hogy nem igaz, hogy ő kölcsön kért volna. A koldus a rendőrséghez fordult, hol a lányt val- latóra fogták, mire az előadta az eltagadott 170 frtot. A gazdag koldus most vigan gyarapíthatja tőkéjét az ez után is folytatandó koldulásokkal. A törvény bolondja. J. J. gyulai csizmadiá­nak valami pere volt a járásbíróságnál. A pör ki­menetele annyira aggasztotta őt, hogy megvett egy Perrendtartást és ez bemagolta a czimlapjától kezdve a tartalomjegyzékig. A szerencsétlen csizmadiának e törvénytudomány lett a megölő betűje, mert ennek következtében e héten agylágyulást kapott és végkép elhomályosult az elméje, ijesztően de­monstrálván ama közmondást, hogy „ne tovább a kaptánál.“ A különben jóravaló, derék iparos sze­rencsétlensége városszerte nagy részvétet keltett. Halálozás. Kosztra Lajos, Tót-Komlós község első jegyzője — mint részvéttel értesülünk — folyó hó 8-án hosszas, súlyos betegség után meghalt. A boldogult mindössze 44 éves voit és korai halála, — mely első sorban özvegyét és két kiskorú gyér mekét sújtja—közrészvétet kelt a községben, mely­nek elöljárósága külön gyászjelentést is adott a le­sújtó halálesetről. A család gyászjelentése pedig a kö­vetkező : Özv. Kosztra Lajosné szül. Danczkay Gizella, úgy saját, valamint kiskorú gyermekei: Lajoska, Olguska és az alólirottak nevében megtört szivvel jelenti hőn szeretett férjének, illetve legjobb apá­nak és rokonnak Kosztra Lajos úrnak, Tót-Komlós község első jegyzőjének, folyó évi február hó 8-án este ’/«9 órakor, életének 44-ik, boldog házasságá­nak 8-ik évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát.' A boldogultnak hült tetemei folyó hó 10-én d. e. 9 órakor az ág. ev. egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétettek. Béke hamvaira! Kosztra Ilona férj. Lengyel Gyuláné, nő­vére. Id. Danczkay Antal, apósa. Ozv. Danczkay Péterné nagyanyja. Lengyel Gyula, Országh Géza, Povázsay Gábor, ifj. Danczkay Antal, Danczkay Béla, sógorai. Danczkay Jolán férjezett Országh Gézáné, Danczkay Irén férjezett Povázsay Gáborné sógor­női. Lengyel Jenőke, Lengyel Ilonka, Országh Jolánka, Országh Margitka, unokaöcscse és húgai. Dr. Patek Jakab, volt gyomai és vasúti nyu­galmazott orvos múlt vasárnap elhunyt. A község legőszintébb részvéte kisérte sírjába a közkedvelt- ségü veterán orvost. Kőrösy János halála. Körös-Ladány református híveinek 51 éven keresztül volt lelkipásztora, az a közszeretetben álló veterán lelkész, ki hosszas és kinos szenvedés után múlt szombaton végelgyen­gülés következtében jobblétre szenderült. A mun­kás és kitűnő lelkipásztor halálát úgy a község, mint az egész vármegye őszinte részvéte kisérte sírjába s az agg lelkészben egyik typikus, kedves és a felekezeti türelmet hirdető derék papját vesz­tette el a békés-bánáti ev. ref. egyház kerület. Temetése impozáns részvéttel folyt le. A templom­ban felállították a ravatalt s itt Szabó János espe­res mondott mindenkit megható, szép bucsuzót, a ritka jellemnek magasztalására s a sikerdus élet­nek kegyeletes méltatására. — A simái Miklovicz József, a megboldogult életelveit híven követő de­rék h. lelkész mondott szép imát, mely alatt egy szem sem maradt szárazon. Ravatalánál neje, gyám­leánya, Körösi Pál s neje állottak. A ref. egyház külön gyászjelentést adott ki, maga temettette el s koszorút tett ravatalára. A temetésen megjelen­tek testületileg : a községi elöljáróság, a ref. és kath. egyhíz, a tüzoltótestület, tanítói kar, Kun Béla vésztői, Nagy Lajos békési, Józsa Károly gyulai lelkészek, mint egyházaik küldöttei. Öngyilkosság. Békésen Bereczky Mihály 65 éves földmives e hó 1-én felakasztotta magát. Tet­tének oka életuntság. Tűz volt Békésen a múlt hót végén ; Kádár József békési csizmadia háza ismeretlen ok követ­keztében kigyulván, leégett. A kár 530 frt. Érde­kes a dologban, hogy ugyané ház közel tiz óv óta harmadszor égett le. A „koncz.“ Két gyereklány a békési állomás­nál egy 14 frttal telt bugyellárist talált a napok­ban. Gyerekészsze! nagyon megörültek a leletnek és előre is eltervezték, hogy hova fogják fordítani a hét-hét forint jutalékot. Örömüket azonban csak­hamar megzavarta egy czigányasszony, ki az egész esetnek szemtanúja volt és ez okból részt követelt a talált pénzből. A lányok nem akartak adni s eu ebből származó nézeteltérések veszekedéssé fajul­ván, a rendőrségnek kellett közbelépnie a nagy lármára. így lett „fucscs“ a gyereklányok szép reményének, mert a rendőrség elkobozván a pénzt, bevitte az elöljárósághoz, hol másnap igazolt tulajdonosa,. Ambrus János csabai lakos is jelent kezett és átvette elveszett erszényét. A békési rendőrök öröme. A vármegye rend­őrei közül aligha találhatnánk most büszkébb és boldogabb rendőröket a békésieknél, kik bizonyára végtelen szánalommal tekintenek le a többi község „libapásztoraira“, mig ők valóságos pesti „kon stáblor“-nek tartják magukat. A békési városi tanács e héten szerelte fel a békési rendőröket uj, a pesti államrendőrsógéhez hasonló egyenruházat- tal s a békési rendőrök most kétszeres „szuszszal“ vágják ki a brusztot posátálláson s természetes, hogy a hölgyek előtt is feljebb szökött az András- bácsik ázsiója. Az orosházi országgyűlési képviselőválasztás­ból kifolyólag — mint annak idején mgirtuk — a kisebbségben maradt Veres-párt nehány hive bűn­vádi feljelentést tőn majdnem az összes orosházi Zay-pártiak ellen, azzal vádolván őket, hogy vesz­tegettek, vagy megvesztegettették magukat a válasz­tás alkalmával. A feljelentés alapján Balogh Samu gyulai kir. törvényszéki vizsgálóbíró s Liszy Viktor k’r‘ ügyész napokon át vizsgálatot tartottak Oros­házán, mely vizsgálatnak eredménye lön, hogy a kir. törvényszék január 27-én tartott ülésében a panaszolt cselekmény beigazolhatására vonatkozó jogszerű bizonyíték hiányában a további eljárást megszüntette, ügy hírlik, hogy a hamis váddal ! !.eto!í orosháziak meghurczoltatásukért rágalmazási bünpört indítanak a feljelentők ellen. Az orosházi kaszinó f. hó 20-án tánczestólyt rendez a vörös-kereszt egylet alapja javára. . Elgázolás. Molnár Ferencz sámsoni uradalmi kocsis Tót Komlóson keresztül hajtva, özvegy Vajda Györgyné 74 éiea öreg asszonyt elgázolta, a ki ennek következtében mégis halt. A bíróság a vizs­gálatot már megindította. Dutyiban a masiniszta. Érdekes eset történt Orosházán folyó hó 1 én hétfőn 4—5 óra között. A szarvasi vasúti vonat gépésze két rendőrrel czi- vakodott a Kolofon-féle vendéglő előtt. Ugyanakkor a vonathoz ment Szalay József szolgabiró, a kinek a rendőrök panaszkodtak, hogy az az egyén -sérte­geti őket. Szalai — nem tudván, hogy az a vonat vezető gépész — azt mondta a rendőröknek, hogy zárják el s azok el is zárták s igy a szarvasi vonat csak két órai késéssel indult el, de akkor is egy Csabáról táviratilag kért géppel. Szarvas városa képviselőtestülete a tervezett iparárucsarnok telkéül 200 Q öl földet adományo­zott azon feltétellel, hogy az iparárucsarnok egész ben államköltségen építtessék föl; azon esetben pedig, ha az áruraktár megszűnnék, az épület a várost illesse. A Deák Ferencz utczának az ev. ref. temető főbejáratáig leendő kikövezését kérik a vár­megyétől, az aszfaltjárdát pedig a város főbb ut- czáira kiterjesztik. Eljegyzés. Szilágyi János gyulai fiatal kovács iparos eljegyezte Balog Sándor szeghalmi iparos kedves leányát Rózát. Az orosházi kereskedő ifjak egylete 1897. év február hó 27-én az „Alföld“ szálloda újonnan dí­szített nagytermében, saját könyvtára javára táncz- estélyt rendez, melyet megelőzőleg Krémer Jenő, a szegedi városi színház kedvelt komikusa közremű­ködésével a „Cox és Box“ czimü egy felvonásos bohózat adatik elő. Az estélyre belépő dij -sze mélyenként 1 frt 50 kr. A b.-csabai iparos ifjak „Művelődési egylete“ Csabán, 1897. évi február hó 20-án a vigadó termében, saját könyvtára javára zártkörű táncz­vigalmat rendez. Belépti dij: személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt. A köröstarcsai iparos ifjúság február 7 én egy létesítendő iparos kör alapja javára igen si­került tánczmulatságot rendezett. Ä mulatságnak, — mely kizárólag a fiatalság érdeme — a reggel vetett véget Jeleuvoltak: Biró Györgyné (Gyula), Benkő Györgyné, Fodor Simonné (Budapest), Gyaraki Jánosné, Holler Ignáczné, Iiőgye Sándorné, Jenei Mihályué, Juhász Jánosné, Kulcsár Ferenczné, Kovács Imréné, Kulcsár Károlyné, Kelemen Lászlóné, Lózsa Albertné, Miskolczi Adolfné, Mező Józsefné, Mégyesi Istvánná (Vésztő), Puskás Jánosné, özv Scbvarcz Sámuelné, Stark Izidorné, Szombati Sándorné, Szőllősi Gáborné, Weiszbrunn Hermanné, Wietorisz Sámuelné, Varga Imréné, özv. Zöld Józsefné stb. Breier Karolin (Szeghalom), Dús Mariska, Gyaraki Juliska, Hőgye Ilona, Hajdú Zsuzsika, Juhász Etelka, Kovács Mariska (Vésztő), Kulcsár Giziké, Lózsa Ilona és írónké, Matlák Etelka (Vésztő), Pardi Juliska, Piltz Katinka, Sohvarcz Irma és Fánika, Sohvarcz Regina (K -Ladány), Szentandrási Berta, Szombati Piroska, Szőllősi Róza, Tóth Juliska, Tóth Mariska, Weiszbrunn Hermina, Weiszbrunn Mariska, Zöld Mariska és Teréz stb. Felülfizettek: Petneházy Ferencz, Szakái Antal 1—1 frt, özvegy Sohvarcz Sámuelné, özv. Zöld Józsefné 70—70 kr. Nagy Sándor 60 kr, Holler Ignácz, Kulcsár Fereuoz, Wietorisz Sámuel, Weiszbrunn Zsigmond, Kovács Imre 50—50 kr, Győri Károly, Leitmann János (Csaba), Petermann József. Karaguly Balázs, Tóth Károly, Cs. Nagy Lajos 40—40 kr, Gyaraki Antal, Piltz Endre, Kelemen László, Megvesi Istvánná (Vésztő) 20—20 kr, Hőgye Sándoron 10 kr. A csabai gazdabál. A csabai farsangnak évei) óta egyik legjobb sikerű mulatsága szokott lenni a gazdabál, melyen a csabai parasztarisztokráczia teljes számban képviselve szokott lenni, s jellemző vonása a fesztelen jókedv és a nagy látogatottság Ez idén is nagy sikerű volt a farsang eme elma- radhatlan mulatsága, mit legjobban bizonyít az a szép anyagi siker is, mely 300 frtot juttatott tiszta haszonként a gazdakör pénztárába. A mulatságon igen sok szép leány és menyecske vett részt s az a legvirágosabb hangulatban tartott a reggeli órákig. A békési ipartestület e hó elsején választotta meg jegyzőjének Uferbach Béla vizszab. társulati nyilvántartót a három jelölt közül majdnem egy­hangúlag. Telepítések. Értesülésünk szerint Bródy Adolf helybeli ügyvéd — ki már több nagyobb szabású telepítést bonyolított le — legújabban befejezi a sillingiai, lugozói s járkosi nagy birtoktest colo- nalizálását. Nevezett-ügyvéd jelenleg a kujedi Korek- féle, az Okolicsány Menyhért tulajdonát képező nyíregyházai, az özv. Fráter Sándorné kutáji birto­kának hasonló telepítését vette czélba, a melyekre már résztvevők, tekintve a jutányos vételi föltéte­leket s a pénzpiacz kedvező helyzetét, számosán jelentkeztek. A vételhez hozzájárulni kívánók jövő hó 15-éig jelentkezhetnek nevezett irodájában. 52 1—1 Törvényszéki csarnok. Csalárd bukás bűntettével vádolva állt Gál Soma szarvasi tímár iparos f. hó 4-én a kir. tör­vényszék előtt. Azonban az, hogy vagyonát elrej‘ tette volna, s néhány vele szoros üzleti összeköt­tetésben állott hitelezőjét kielégítve, vagyonát többi hitelezője elől elvonta volna, bebizonyítható nem volt. Ellenben boigazolást nyert, hogy vádlott a tőzsdén játszott, ezégét, bár erre üzlete terjedel­ménél fogva kötelezve volt, nem jegyeztette be, kereskedelmi könyveket nem vezetett, mérleget nem készített, s mindezek fejében még fizetéskép­telenségét tudva, maga ellen csődöt nem kért, miért is a kir. törvényszék a btkv. 416. §. 1., 2., 3., 4. pontja alá eső vétkes bukás vétségében mon­dotta ki bűnösnek, s ezért 200 frt pénzbüntetésre ítélte. Gondatlanság által okozott emberöléssel volt vádolva Vári Lászlóné a miatt, hogy Mihály nevű 6 éves fiacskáját 1896. julius 2-án estefelé kien­gedte a tanyájuktól nem messze fekvő legelőre, hol egy legelésző ló, melyet a fiúcska játék közben megközelített, úgy hasba rúgta, hogy a gyerek szörnyet halt. A szegény asszonyt, kit különben legjobban megtört a szerencsétlenség, a törvényszék nem találta bűnösnek, mert azt, hogy egy 6 éves gyerek kiszaladt a háztól minteey 100 lépésre fekvő legelőre, hol a békén legelésző egy néhány lovon kívül semmi sem volt, az anya gondatlanságául rónni nem lehetett. A távbeszélő ellenségei. Szula Mihály és Bajki Sándor orosházai lakosoknak nagyon bosszantotta szemét a p.-földvári utón levő telefonvezeték. Sok­szor elgondolták magukban, hogy kár a sok finom drótért, hogy ott fityeg hiába a levegőben s addig- addig gondolkoztak ezen, mig végre elhatározták, hogy szereznek maguknak belőle Úgy is tettek, amint gondolták, s egy sötét februári éjjel eitünt két két telefon közötti távolságnak megfelelő drót. A telefonos kisasszonyok szomorúan konstatálták másnap reggel, hogy kis masinájuk felmondta a szolgálatot, azonban a jómadarak sem sokáig ör­vendhettek szerzeményüknek. A csendőrség rájuk akadt s a drótokat, — melyeknek ezután az lett volna hivatásuk, hogy a szőllőlugas rájuk kapasz­kodjék, — elvették tőlük. Február hó 8-án álltak e miatt a törvény előtt. S miután vádlottak azon állításának ellenkezője, hogy a lopás elkövetésekor a telefonvezeték drótja az oszlopokról leszakítva, a földön hevert, bebizonyítható nem volt, — lopás vétségében mondotta ki őket bűnösnek, s nyolcz- nyolcz napi fogházra Ítélte. Vétkes bukás vétségével vádolva állt február 8-án Schreiber Vilmos a törvényszék előtt. Neve­zett vádlott atyjának kondorosi bérletét vezette, azon gazdálkodott, mig aztán 18M/9S-ik években elkezdett a tőzsdén játszani a Gyenes és Balogh budapesti ezég közvetítésével, s mint rendesen tör­ténni szokott, veszített. Nevezett ezég, — miután Schreiber differencziáját kiegyenlíteni nem tudta — előbb a tőzsdebiróságnál beperelte, majd a gyulai kir. törvényszéknél csődöt kért ellene. — Vádlott atyja időközben kiegyezett hitelezőivel s a csőd ellene megszüntettetett. A kir. törvényszék, _ tek intettel arra, hogy vádlott közvetítők kecsegte- tése folytán, mint tapasztalatlan egyén, a kezdet­ben mutatkozott 9000 frtnyi nyeremény által elva- kitva — tett nagyobb koczkázattal járó kötéseket, s hogy más hitelezői a tőzsdei játékból kifolyólag hitelezőivé vált egyéneken kívül nem voltak, — 50 frt pénzbüntetésre Ítélte. Szomorú dinnyeszüret. Tóth Sándorné körös- larcsai lakosnak tavaly nagyon sok dinnyéje ter­mett. Elhivogatta tehát gyakran három kis unoká­ját magához dinnyét enni. így többek közt augusztus 29-én is nála voltak a gyermekek s midőn jóllaktak dinnyével, a két nagyobbik lányka elment a kert aljába karót vágni, a kis 2 éves Lidia pedig a ház előtt tovább játszadozott. Az öreg asszony dolga után látott § a közben többször kinézett a gyer­mekhez, hogy mit csinál.' A gyermek azonban egy őrizetlen pillanatban a kerítés mellett levő dézsád hoz ment s abból egy cserépdarabbal kezdte az alig 2 ujjnyi vizet kimeregetni. Amint igy játszott, beleszédült a dézsába, s mikorra nagyanyja újra kiment, már bele volt halva. A megtartott tárgya­láson beigazolást nyert, hogy az öreg asszonyt gon­datlanság nem terhelheti, annál is inkább, mert a dézsában oly osekély viz volt, hogy nem is gon­dolhatott arra, hogy a gyermek abba belehalhat, miért is a törvényszék Tóth Sándornét a gondat­lanság által okozott emberölés vétségének vádja alól felmentette. Kukla Ferencz a közkórházban. A két év előtt nagy port felvert gyilkosság, rablás és gyújtogatás tettesét ifj. Kukla Ferenczet a törvényszék foghá­zából átszállították a vármegyei közkórház elmebe­teg osztályára. A kúria ugyanis a tábla vád alá helyező határozatával szemben jóváhagyta a gyulai törvényszék határozatát, mely vádlott ellen az eljá­rását megszüntette, miután úgy a törvényszéki orvo­sok, mint az országos igazságügyi orvosi tanács is fj. Kukla Ferenczet elmebetegnek nyilvánították. 2Zözgr&zd.&ságr. Gazdasági felolvasások. Örvendeses esemény­ként konstatálható, hogy a földmivelési miniszter által kezdeményezett népszerű felolvasások eszköz­lése a földművelő nép előtt nem vált halvaszületett eszmévé. A földművelő nép vonzódik a művelődés felé s nagy örömmel látogatja és hallgatja a tanul­ságos felolvasásokat. Megyénkben a héten Békés, Mezöberény és Csaba községekben volt ilyen fel­olvasás. Békésen a múlt vasárnap Kállay Ödön, a csabai földműves iskola igazgatója és Werner László olvastak fel, előbbi a trágyakezelésről s a gazdasági mellékterményekről, utóbbi i mezőrendor- ségi törvényről. Mezöberényben ismét Kállay és Werner tartottak felolvasásokat szerdán, mig Csabán pénteken a gazdakörben dr. Zsilinszky Endre és Kállay Ödön olvastak föl, mindhárom községben a földművelő nép kiváló érdeklődése mellett. HIRDETÉSEK. A „Korona“-utczában a 181. számú zsindelyfedelü lakház — mely 3 szoba, 1 előszoba és több mellék- helyiségekből áll — előnyös fel­tételek mellett szabad kézből el­adó. Bővebb felvilágosítás a kiadó hivatalban nyerhető. 223-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom