Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-06-06 / 23. szám

Bókésvármegyei helyi-érdekű-vasút r.-társaság. Meghívó a Békés vármegyei h. é. vasút részvény-társaságnak folyó évi junius hó 20-án délelőtt 9 órakor Gyulán, a vármegyeház üléstermében tartandó rendes isözg'^sr'ü.lésérG­Napirend : 1. Az igazgatóság és felűgyelo-bizottság jelen­tése a lefolyt 1896. üzletévről, az 1896. évi mérleg végleges megállapítása és határozat a tiszta nyere­ség hováforditása, valamint a felmentvény meg­adása iránt. 2 Határozat a felügyelő bizottságnak egy évre való megválasztása és tiszteletdijának megallapi tása iránt. Azon t. ez. részvényesek, kik szavazati joguk­kal élni kívánnak, kötelesek az alapszabályok mében részvényeiket, a lo nem járt szelvényekkel együtt, legkésőbb f. évi junius hó |?=|g bezárólag és pedig Gyulán, Békésvármegye főpénztáránál Budapesten a | Budapesti bankegyesület részvény­társaságinál, Mlm. Frankfurtban „von Erlange». & Söhne“ bankháznál letenni. Minden tiz részvény egy szavazatra jogosít. Budapesten, 1897. május ho 29-én. 173 ! _i Az igazgatóság. I I , ,..........................Hl______H................................................. irodáinkat mint Eze nnel van szerencsénk tiszteletteljesen tudomására folyó évi május hó 6-tól kezdve DT Vili. KÉR., KÉR palotába helyeztük át. SIEMENS és. Gyártelep: Külső Váczi-ut 54. szám. Elvállalják: villámvilágitási és erőátviteli, távbeszélő (telefon), vasúti váltó-biztositó és tűzjelző K-,:,«nKOQn fi„v«lmeztetünk vízmérőket, villanyos vízállás jelzőket, mérő-eszközöket, u. m. galvanométereket stb. izzó lámpákat, szengyertyakat s . ... . Sy a városi üzletre, a hol villámvilágitási és gázzal kombinált lámpatestek, valamint minden villamos berendezésekhez szükséges választékban vannak; költségvetések és felvilágosítások díjtalanul és készséggel szolgáltatnak. hozni, miszerint üzlethelyiségünk nagyobbitása folytán, úgy EPESI-UT 21. SZÁMÚ '•B HALS KE, villámvilágitási és erőátviteli gyára. telepek berendezését. Szállítanak czikkek dós 178 1—3 2325.—1897. Hivatalos hirdetés. Gyula városában az 1897. évre előirt vár­megyei közúti adókivetési lajstrom a vármegyei számvevőség által megvizsgáltatván, az 1890. évi I. t. ez. 23. §-a 10-ik bekezdéséhez képest a vá­rosi adóhivatal helyiségében f. hó 1-től 16-ig ter­jedő 15 napra közszemlére kitéve tartatik s az bárki által is megtekinthető s netaláni észrevéte­lek legkésőbb f. hó 16-ig ugyanott nyújtandók be. A kitett határidőn túl beadott felszólamlás érdem­ben való megvizsgálása nélkül vissza fog utasit- tatui. Gyulán, 1897. junius 3. Dutkay Béla s k. 174 i_i polgármester. 23 15.—1897. Hivatalos hirdetés. Gyula városában az 1897. évre előirt föld és házbirtok után eső ált. jöv. pótadó kivetési es a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egy­letek | az ezek által fizetett jutalékok után járó Hl oszt. kereseti és az ezen adónemek után ki­vetett ált. jöv. pótadó lajstromok a kir. pénzügy­igazgatóság által számvevőileg megvizsgáltatván, az 1883. évi XLIV. t.-cz. 16-ik §-a értelmében folyó hó 7-től 15-ig a városi adóhivatal helyiségé­ben közszemlére kitéve tartatnak. Gyulán, 1897. junius hó 4-én. Dutkay Béla s. k. 175 1—1 polgármester. 2299.—1897. Hivatalos hirdetés. Gyula városában az 1897. évre előirt had- mentességi dij kivetési lajstrom és a május havi adó elő- és leírások jegyzéke, a m. kir. pénzügy igazgatóság által számvevőileg megvizsgáltatván, az 1883. évi XLIV. t.-cz. 16. §-a értelmében a városi adóhivatal helyiségében folyó hó 7-től 15-ig köz­szemlére kitéve tartatik. Gyulán, 1897. junius 4. Dutkay Béla s. k. 176 1—1 polgármester. 832. kb. — 1897. Hirdetmény. A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák 24728/1897. sz. leiratával Két- egyháza község határában a Szabó Mihály és Szabó Péter Ónucz tulajdonát képező § az aradi és Csanádi egyesült vasutak kétegyházi állomásának kibővítése czéljából szükséges ingatlanokra a törvényes ki­sajátítási eljárás elrendeltetvén, az 1881 évi XLI. t.-cz. 33. § a alapján a bizottsági eljárás határ­idejéül a f. évi junius hó 26-ának (szombat), d. e 9 Órája, helyéül Kétegybáza községházának tanács­terme oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a kisajá­títási tervezet a nevezett községházánál a f. hó 8-átÓI közszemlére lesz kitéve. A bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül senki sem fog megjelenni. Békésvármegye közigazgatási bizottsága. Gyulán, 1897. junius hó 2-án. Lukács, 1*® 1—g főispán, elnök. 1567.-1897. r Arlejtési hirdetmény. A szeghalmi községháza és kir. járásbirósági épület javítási munkálataira Szeghalmon a község­házánál foljó évi junius 13-án délelőtt 10 órakor 722 frt 46 kr. kikiáltási ár mellett nyilvános ár­lejtés fog tartatni, a részletes költség előirányzat hivatalos órák alatt az elöljáróságnál megtekint­hető, a kikiáltási ér 10% ka készpénzben bánat­pénzül leteendő, a munka sürgőssége folytán utó ajánlatok figyelembe nem vétetnek, a képviselő testület fentartotta magának a jogot, hogy az aján­latok közül szabad tetszése szerint választhasson, s esetleg a legolcsóbbat is mellőzhesse. ' Szeghalom, 1897. május hó 24-én. Kovács Gyula, jegyző. 167 2—2 Godán Ambrus, bíró. * K IC IC IC IC IC u n * n * IC IC IC IC .KOLOP“----------------------T gyógyvíz. A k olopi kénesfürdő és gyógyvíz az 1896. eziMídetfCS kiállításon el" ismerő oklevéllel tüntethetett ki. - Ugyanott az orvosi kongresszuson Ngys. Bókay Árpád egyetemi tanár ur, mint a legerősebb kénhydrogénes vizrol nagy elismeréssel szól, valamint a Szabad Lyczeumban Ngys. Hankó Vilmos tanár ur e csodás kénes hideg vizének nagy és fényes jövőt jósol. A fürdő biztosan gyógyít mindenféle heveny és idült csúzos bántalmakat, minden­nemű heveny és idült bőrbajokat, kiváló hatással van a légző és emésztő szervek hurutos bántalmainál. 1721—8 A fürdő Jász-Nagykun-Szolnok megyében Tisza*SÜIy községben fekszik, mely­ben posta- és távírda állomás van. — Prospektusok kívánatra ingyen küldetnek. A fürdö-évad kezdődik május l-én és tart szeptember végéig. A vízre vonatkozó megrendelések és további felvilágosítások Végess Sandoe-hoz földbirtokos és fürdőtulajdonos Kolop-fürdő utolsó posta Tisza-SSIy intézendők. IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC •X •X «X ■X ■X ■X •X •X * ■X ■X ■X Weisz Miksa árú háza B.-Csabán főtér. nnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ******************&:fc3fcic*±*3fc3te**3fc**3fc****i£ X- X- X- X- X- W w X* X» X* * X- X* * X* X- * Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, miszerint a bekövetkező tavaszi idény alkalmára ruha kelme, vászon és fehérnemű újdonságok, nagy vá'asztékban selyem és diszmü, úgyszintén női és gyermek con- fectió a legutolsó párisi és berlini modellek szerint megérkeztek. Áruházam a legfinomabb és legújabb divatu puhadiszek, csipkék, Szala* gokkal van felszerelve, kérném szépen eddig tanúsított szives bizalmát részemre is fentartani és nagyrabecsült rendelményével felkeresni. Kiváló tisztelettel továbbra 42 18—48 T77"cisz ILvdlilrsG. o © D © O O © © o Q © © © o © © D © O o © A gazdaközönség és a gépkereskedők figyelmébe! Gazdasági géposztályunk raktáraiban, az éppen lefolyt üzletév váratlanul gyenge forgal ma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 4, 6 és 8 HP gözcséplőkészletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Backer-rendszerü és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vetőkészülékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukoricza morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb. nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, egyes gazdasági gepek további gyártásával teljesen felhagyjuk, ezen nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák es hivatott kereskedők jelentkezni fognak. Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági gepeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyös feltételek mellett beszerezni. Minden ezen tárgyra vonatkozó kerdezosködésre, mely egyenesen hozzánk czirn- zendő, szívesen fogunk felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálni Teljes tisztelettel 68 13—18 SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. Budapest, Külső váczi-ut 20—37. ö o o o o o o o o ö Q O 8 8 O ö 8 O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOqOqqqqOq 5863. sz.—1897. Árlejtési hirdetmény. A helybeli Göndöcs-népkerti pavilion folyosó­jának bádoglemezzel való fedése elhatároztatván, eme^ munkálat biztosítása végett szóbeli árlejtésnek a varosháza tanácskozási nagy termében való meg­tartására 1897. évi junius hó 22-ón délelőtt 9 órája tűzetik ki. Bánatpénzül 50 frt teendő le az árlejtés meg­kezdésekor. Gyulán, a városi tanács 1897. junius 5-én tar­tott üléséből. Dutkay Béla, polgármester. 1—2 Szántó Henrik, városi mérnök. Hirdetmény. A gyulai 5209. sz. tjkben 6602. hrsz. oláhrét 88 hold 1222/1600 □ öl, 6699. hrsz. oláhrét 2 hold 202/1600 Q-öl, 6700. hrsz, oláhrét 1 hold 1295 O-öl szántóföld és gazdasági épületek örökáron eladásra bocsájtatnak, a szántóföldek egészben, esetleg 10 holdas részletekben is megvehetők, ajánlatok Makó város árvaszékéhez 10®/o bánatpénz beküldése mellett f. évi julius hó l-ig írásban teendők. A föltételek Gyula város közgyámhivatalá­ban, vagy alólirottnál Makón tudhatok meg. Szemes István, 169 2—3 mint Balog József gyámja. Kertmegnyltáis. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönsé­get, hogy a „Göndöcs-népkert“ kerthelyiségét ma folyó hó 6-án, azaz pünkösd első napján Bűdé Pista I. gyulai zenekara közreműködése mellett megnyitom. Délutáni ozsonnák s mindennemű jégbe hütött italok pontos kiszolgálás mellett a közönség rendel­kezésére állanak. A n. é. közönség szives pártfogását és látoga­tását kérve, biztosítom a legjutányosabb kiszolgálást. Teljes tisztelettel Huszka József, 180 1—1 vendéglős. 3802.—1897. Orosházi járás főszolgabirája. Pályázati hirdetmény. Orosháza községben lemondás folytán meg­üresedett községi első orvosi és a választás követ­keztében netán megüresedendő községi másod or­vosi állásnak választás utján leendő betöltésére határidőül 1897. évi junius hó 30-ik napjának d. e. 10 Óráját Orosháza községházához kitűzni s fel­hívom mindazokat, a kik ezen állások bármelyi­kére pályázni óhajtanak, hogy szabályszerűen fel­szerelt pályázati kérvényeiket hozzám, junius hó 27-én délután 5 óráig adják be, a később beérkező kérvényeket figyelembe nem veszem. Az első orvos fizetése 1000 frt. A másod orvos fizetése 600 frt. Látogatási dij az orvosnál 20 kr., a betegnél 40 kr., éjjel ezen dij kétszerese. Az állás julius hó l én elfoglalandó. A két orvos ügyköre szabályrendeletileg van megállapítva, a szabályrendelet azonban ez idő szerint módosítás alatt áll s igy a megválasztandó orvosok kötelesek lesznek a módosítandó szabály- rendelet értelmében ellátni teendőiket. Orosházán, 1897. május 28 án. Dr. Bodoky, 177. 2—3. főszolgabíró. Birtok bérbeadás. Biharmegyében 760 hold bír to telepitvényeseknek is 10—25 évre haszonbérbe kiadó, melyből 150—180 hold már szántó, a többi könnyen irtható. A talaj mindennemű gazdasági növény termelésre alkalmas. Közel a vasút és mezővároshoz. I drb. 10 lóerejü locomobil, I gőzmalom álvány, 2 pár 42” kővel szijhatásra, I kör­fűrész és I drb. 6 lóerejü cséplő-szekrény alig használták, vagyis majdnem újak. Értekezhetni alólirottal, Biharmegye, u. p. Magyar-Csóke, Cseszora község. 166 3—3 Herbst Gyula. KOTZÓ PÁL gépészmérnök, Budapest, Üllői-ut 18. szám alatt. JC (8 L ‘(8 IA O > c *18 * ffi a < n N O: Hh « »« r¥ ü Ajánl 2'/a, 3, 3'/2 ós 4 lóerejü szöges CSÓp- lőkészleteket, továbbá 3, 5, 6, 9, 10 és 12 lóerejü sines gözcséplökészleteket, hosszú Bzalmarázókkal, alsó szelelővel és rendkívüli nagy felületű rosták­kal, árpahéjazóval és választóhengerrel, — Fa Ó8 szénfütésü és eredeti szalmafütő gözmozgonyokat. Továbbá K. GARRETT & SONS felülmulhatlan 40 százalék tüzelőanyag megtakarító Compoud göz­mozgonyokat, legjobbnak elismert branfordi önmű­ködő amerikai kévekötő aratógépeket. — Eredeti amerikai szénagyüjtőit 1 vagy 2 ló befogására al­kalmazható combinált rúddal. Sorvető- ós szórva- vető gépeket és mindennemű egyéb kisebb gazda­sági gépeket. 160 8—6 Jutányos árak! Kedvező feltételek! G-yuláiii, 1897. a lriadótulajdonos Dobay JAuos nyomdád a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom