Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-02-07 / 6. szám

G-ik szám Gyula, 1897. február 7-én Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése, hova a lap szellemi részét illető köz­lemények intézendök. Kéziratok nem adatnak vissza. Előfizetési dij : Egész évre . 5 frt — kr. Félévre ... 2 » 50 » Évnegyedre .1 » 25 » | Egyes szám ára 10 kr. v XXIX. évfolyam. Társadalmi és közgazdászati hetilap. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő: 321 Ó H 3sT 3D .A.T7’ I . ______________ 1 Ki adó hivatal: Templomtér, Dobay Ferencz háza, és könyv­kereskedés, hova a hir­detések és nyílt téri köz­lemények küldendők. Hirdetések szabott áron fogadtatnak el Gyulán, a kiadó hivatalban. Nyílt-tér sora 10 kr. vm i' V V 1> m Agrárszoczializmus. Hót esztendő óta sokkal többet foglal­koztunk vele, sem hogy gyönyörűségünk vagy kedvünk volna ismét írni, arra pedig épen nem vállalkozhatunk, hogy újat mond­junk róla. Lapunk múlt heti számában mégis kö­zöltük Tállián Béla, vármegyénk volt főispán­jának az országgyűlésen e kérdésről mon­dott beszédét. Közöltük pedig azon okból, hogy a vármegye, közönségének alkalmat adjunk tudomást szerezni, minő impressiókat vitt el a mozgalom természetéről és minő következtetéseket von le belőlük az a férfiú, aki az agrárszoczializmus által tényleg első sorban inficziált Békésvármegye élén mint főispán, sőt egy éven túli időn mint kor­mánybiztos is állott. A beszéd elhangzása óta lezajlott a föld- mi velő szoczialisták ^kongresszusa is, amelyen Orosházáról, Csorvásról, Csabáról is vettek reszt; nemcsak, hanem mint a fővárosi 'hír­lapok közléseiből tudomást vehetünk róla, a békésmegyei küldöttek honneurjei, mond­hatni vezérszónokai voltak a kongressusnak és .igy — bármily kelletlenül térünk rá .visz- sza — mint aktuális napi kérdést hirlapirói kötelesség mulasztás nélkül nem ignorálhat- juk és nem térhetünk szó nélkül napirendre fölötte. Amit annyiszor elmondottunk, újólag hangoztatjuk, hogy az agrárszoczializmus elő­ször is nem uj dolog, mert egyidejű az agri- kulturával, másodszor nincs különleges szer ellene, harmadszor épen nem árkánuma az ujságczikk vagy dikczió sem, negyedszer és legkevésbé orvossága pedig a rendőri s meg­torló rendszabályok. Elmondjuk újólag, hogy az agrárszoczi- alismu8t, mai alakjában, nem csupán a bé­késmegyei, hanem az általános alföldi külön­leges földbirtok viszonyok teremtették meg. A telepítés, mint orvosszer, már az első kísér­letek Stádiumában ffiegbukott; igaz, hogy TÁHOZ A. _A.zí arany fésű. (Románcz.) Irta: Somló Sándor. A királynak volt egy szép leánya, Aranyfé9ü csillogott hajába’, Hegyek ormán ha pirult az alkony — Kilopódzott a királykisasszony . . . . . . Zugó patak mesBzefutó árja Holdsugárban enyelegve várja, Hívja, kéri, borulna ölére Lengő topoly sátrat von föléje • . . Le is tépi fátyla puha pelyhét, Oldja-bontja hollóhaja selymét, Aranyköntös part homokján dúl-fúl . . . — Hó kebelre fényes hullám hull . . . hull . . . Törik a hab . . . színes gyöngyre válva Szerte ömlik lengő hajzatára, Eözel-távol csillagfény kialszik . . . — Bokrok alján furulyaszó hallszik . . . . , . Királylánya könyes arczczal ébred, Apród, cseléd súgva-búgva lépked . . . „Mért e könyek aranyos leányom?“ „Elvesztettem arany fésűm kegyelmes királyom I“ „Nosza hírnök l tárogató zengjen Lovag, jobbágy szavadra figyeljen ! Öreg király tornyos, büszke vára Azé leszen, ki az arany fésűt megtaláljál“ Lovag, jobbágy nem mondatja kétszer, Patak partján kutat nappal . . . éjjel . . ! . . . Túlsó parton halászlegény látja Hogy szakgatja, tépi haját a király leánya . . . „Kikiáltom az egész világnak l Mondjátok meg az öreg királynak: Én is áldom egyszer a szerencsét — — Megleltem az arany fésűt, királylánya kincsét I . sokat, nagyon sokat segítene a földbirtok vi­szonyok fokozatos átalakítása, a parczelíázás, de ez olyan nehéz és főleg olyan kényes küldés, amelynek törvényhozási vagy kor­mány intézkedési utón való megoldásában először nem is bízunk, másodszor pedig nem is kérünk belőle. Hiú gondolat az is, hogy az agrárszo- czialismus ^fenyegető rendszabályok, a rend- örBÖgtatlamosifäsaj a sajtószabadság korláto­zása s más ily hasonló rendszabályok által eltüntethető, vagy csak korlátozható is lenne. A rendőri vagy megtorló intézkedések jók és feltétlenül szükségesek is ugyan a közrend fentartása s a tulajdonjog szentsé­gének vedelmezése czéljából, de nem képez­hetnék orvosszert a baj gyógyítására! Ami pedig a sajtószabadság korlátozását és vele rokontermószetü intézkedéseket illeti, az eddigi tapasztalás — például Ausztriában — eléggé megmutatta, hogy ezek még inkább hozzá­járulnak a szenvedélyek feltüzeléséhez. A szoczializmus terjedését és a proletá- rismus növekedését nem lehet erőszak alkal­mazásával meggátolni. E bajoknak a köz- gazdaságiak mellett .belső lelki okai is van­nak, amelyek ugyan a külvilági viszonyok­ból származnak, de azért a belső lelki élet átalakulását vonják maguk után s megzavart, elkábult, haragtól és gyűlölettől eltelt világ nézlet képződését eredményezik. Eme megzavart világ nézlet a nyers erőszak alkalmazásával nem változik át he­lyessé, hanem a Icülvilági viszonyok reájuk váló vonatkozásának kell megváltozni, hogy tiszta vi­lágnézetüket visszanyerjék. Békésvármegyében például az agrárszo- czialista zavargások óta a munkások gyülé- sezése el van tiltva. Es mint a következmé­nyek bizonyítják, a megszorító intézkedések a szoczialismust nem szanálták, csak titkon lappangóvá tették. Különben az agrárszoczializmus távolró sem halad oly veszélyes mederben, mint az Nem kell nékem a királynak vára, Vára helyett inkább kell a lánya 1 Rongy életem’ egy kicsinyke szóért: — A fésűjét od’adom egy esőkért!“ • . . Hiradótul öreg király hallja, S mint a villám felczikáz haragja! . . . „Hol a rabló?! . . hol a vérpad?l . . Hóhért 1 Százezer kint királysértő szódért I . . „Édes apám, hatalmas királyom, Haragodat szivszakadva látom 1 Szánd a bűnöst . . . arany fésűm nem rabolta, lelte, Fiatal még . . . magasba tör tántorodott lelke . . . Napsugártól a felleg is szertefutva széled, Vig dalomtól földerül még elkomorult képed, Egy kis csókot — a fésűmért — adnék a szegénynek, — A kedvemért! . . adj kegyelmet annak a legénynekI“ „Gyermeki . . . Csókot a király leánya Egy rabszolga ocsmány ajakára ?l — Vége lenne rögtön a világnak ! A csillagok mind lehullanának 1 ......... . . . Esteledik . . . fénycsillag az égen . . . Királyleány kilopódzik szépen . . Elszökött — jaj! ... a király leányai“ . . . . . . És a csillag még se’ buli utána . . . Só barátnők. Irta: Somlyai Lajos. Ott ül zongorája előtt a szép szőke fiatal asszony: Medgyesy Elvira, olyan bús-fájdalmas érzéssel játsza Beleznaynak a kedves dalát: „Két lánya volt a falunak, két virágja, Mind a kettő úgy vágyott a boldogságra, Az egyiket elkísérték esküvőre, A másikat szép csendesen kivitték a temetőbe.* Mikor az utolsó akkordot is lejátszotta, le­hanyatlottak karjai, nefelejts-kék szemeiből csak úgy peregtek a könnyek halovány arczára. Szőke fürtös fejét ráhajtotta zongorájára s felujultak szivében fájó emlékei, elmerengett el­tűnt boldogságán, az elmúlt szép napokon.... * * * ipari szoczialismus. Nincsenek ugyanis azok a fanatikus vezérférfiai, minőket az ipari szo- czialismus a külföldi mozgalmakban felmu­tathat. Az agrárszoczialista vezérféifiak nagy- képű poseurök, akiknek eszköze a rágalma­zás, szitkolózás, a tudásuk pedig vajmi ke­vés és felülétes. És ha ennek daczára az ag- rár8zoczialismus mint chaotikus eszme mégis terjed, ez annak tulajdonitható, hogy — amit annyiszor hangoztattunk és kifogásolunk — a nép magára van hagyatva, hogy az értel­miség nem fejti ki ama tudatos társadalmi tevékenységet, amely a szoczialisztikus tév- tanok elleni legfőbb fegyver. Mennél kevesebb ujságczikket, mennél kevesebb szónoklatot, de annál több társa­dalmi akcziót és az agrárszoczialismus lélektani s részben közgazdasági okai ha nem is Szűn­nek meg teljesen, de lényegesen enyhülnek. . Radikális gyógyszerekben, akár közren­dészetiek, akár közgazdaságiak legyenek azok, nem bízunk és mert nem bízunk, megvall- juk, hogy fázunk tőlük és épen nem kérünk belőlük. Hírek. Gyertyaszentelő. Őseink is sokat hallottak már róla, unokáink is sokat fognak még hallani arról a bizonyos „medvéről“, melyen, igy Gyertyaszen­telő tájékán -*- bár máskor vitézül két lábra állva rohan neki a puskacsőnek — olyan nagy gyávaság vesz erőt,, hogy „megijed a maga árnyékától is." Elmondjuk újra a Gyertyaszentelő időjósló maczkó jának ismert meséjét ? Nem, nem mondjuk, majd jövőre, meg azutan, meg azután . . . Egy szóval az idei gyertyaszentelőn nem ijedt meg a medve, nem volt napfény, nem volt árnyéka s ha a mesében hiszünk — vége a télnek. Halifax lelkes hívei és az üres jégvermek tulajdonosai bizonyára szomo­rúan horgasztják le e hírre orraikat s kétséges do­log is, hogy miképen fogunk az idei nyáron fagy- laltozni, ha csak az idei következetlen időjárás husvét táján telet nem hoz a nyakunkra, de mi azért még is nagyon örülünk, hogy a medve nem ijedt meg az árnyékától s ebből kifolyólag bátran várjuk a tavaszi szellőt, verőfényes kikeletet, ta­vaszi divatot és — a fény árnya ! . . . — a tavaszi verseket is. A nagy alföld egyik kis városának büsz' keségét képezte néhány év előtt két szép viruló leányka : a szőke Medgyesy Elvira és a barna Keretkényi Ella. Olyan volt mind a kettő, mint a feslö rózsabimbó. Elválhatlan jó barátnők voltak, nem volt titkuk egymás előtt. A kis város csendjét egy nap szokatlan dolog zavarta meg. A munkás zavargások meg­akadályozása végett bizonytalan időre egy szá­zad huszárságot. szállásoltak oda, melynek pa rancsnoka gróf Sebeséri Balázs volt, egy dél- czeg, csinos barna fiú. A kis város intelligentiája mindössze né­hány családból állott. A nagyvárosi élvezetek­hez szokott tisztek ezeknek szerény, de barát­ságos körére voltak utalva, hacsak agyon nem akarták únni magukat. A férfiak, — kaszinó nem lévén, — minden vacsora előtt a Medgyesyék patikájába gyűltek össze. Ide jártak a tisztek is és járta a hagyo­mányos tarokk. Itt találkozott csaknem mindennap Sebeséri a két fiatal lánynyal s oly jól érezte magát tár­saságukban, hogy később már nem is ment a férfiak közé. A patikusék udvarát öreg, lombos fák ár­nyékolták be. Ezek között volt egy, vadszőlövel sűrűn befutott lugas. Ez volt kedves helye a két leánynak, ha Ella meglátogatta barátnéját, ami mostanában nagyon gyakran történt. Ide jött a főhadnagy is, s itt beszélgettek, nevetgéltek, mig az esteli harangszó meg nem adta a jelt, hogy kiki hazatérjen vacsorázni. így a főhadnagy állandó udvarlója és mu- lattatója lett a két leánynak. Éles figyelme csakhamar észrevette, hogy mind a kettő ér­deklődik iránta. Észrevette, hogy a gyakori együttlét mindkettőt oda terelte, hol az érzel­mek és vágyak életre kelnek. Önmagának azon­A kvóta-kérdés Békésvármegyében. Hevesvár­megye a kvóta fölemelése ellen az országgyűléshez intézett ismeretes feliratát pártolás végett Békés­vármegye törvényhatóságához is megküldötte. A tör­vényhatósági bizottság legközelebbi — májusi — közgyűlésén fog e kérdéssel foglalkozni, ha ugyan addig a kérdés végleges megoldása által a felirati j°g gyakorlása már tárgytalanná nem válik. Távbeszélő A törvényhatósági hálózatba be­kapcsolt egyes távbeszélő előfizetők igen gyakran a kellőnél hosszabb ideig tartják a vezetéket lefog­lalva s e miatt a többi . előfizetőnek huzamosabb ideig várni kell. Egyrészt a közönség érdekeinek megóvása szempontjákól, másrészt, hogy az eset­leges panaszoknak elejét vegyem, kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 5 nagyméltóságának múlt év deczember hó 22-én 71725. szám alatt kelt magas rehdelete alapján értesítem a távbeszélő - hálózat előfizetőit, hogy mindazon esetekben, midőn két távbeszélő központhoz tartozó előfizetők, illetve nyilvános állomások beszélgetnek egymással s ehez képest a központokat összekötő vezetékeket veszik igénybe, a beszélgetés 5 (öt) percznél tovább nem tarthat. Az ugyanazon központban kapcsolt előfize­tők beszélgetési időtartama ezen intézkedés által nem érintetik. Schöpflin posta-távirda igazgató. Jóváhagyott vármegyei határozatok. A keres­kedelemügyi miniszter jóváhagyta a vármegye köz­gyűlésének azon határozatát, melyben a vármegyei távbeszélő nagy forgalmának könnyebb lebonyolítása ■czéljából Mezőberóny-Csaba-Orosháza között 1600 forint költséggel egy uj bronzhuzal kiépítését mon­dotta ki. A belügyminiszter pedig azon törvény­hatósági határozatot hagyta jóvá, melyben a Komá­romban felállítandó Klapka szoborra 100 forintot szavazott meg a várpiegyö. A nyugdijkérdés rendezése ügyében a vár­megye által az országgyűléshez intézett feliratot, melyben a törvényhatóság a közigazgatási tisztvi­selők és állami alkalmazottak nyugdíjügyét egysé­gesen akként kérte rendezni, hogy az egyik alkal­maztatásban töltött szolgálati idő a tisztviselőnek a másik alkalmaztatásba való átlépés esetén feltét­lenül beszámíttassák, a törvényhatóságok egymás­után teszik magukévá. Legújabban Sárosvármegye értesítette vármegyénket, hogy ezen feliratok hasonló szellemű felirattal támogatja. A tiszti estély. A hadsereg aranyportupés tag­jainak fiatalabb része nagy izgatottságban van már napok óta. Kedden lesz a nagy nap. Honvédzene­kar, kotillion, szép közönség, virágos hangulat, valószínűleg ezek lesznek a keddi tiszti estély ban nem vethetett szemére semmit, mintha ta­lán szándékosan akarta volna ezt előidézni. Elvira, mint elevenebb természetű,- gyak­rabban elárulta magát, s. csak a maga érzel­meivel lévén elfoglalva, nem vette észre, hogy Ella is hasonló vonzalommal viseltetik a főhad­nagy iránt. Ella azonban zárkózottabb kedélyű volt, vigyázott érzelmére. 0 észrevette szintén, hogy barátnéja szereti Sebesérit. Barátnéját végtele­nül szerette, azért nem akarta öt megszomori- tani azzal, hogy elárulja, hogy szerelmüknek közös tárgya van. A hányszor csak hárman együtt voltak, mindég erős önuralommal viselte magát, kezé­ben tartotta szivét. Pedig talán forróbban sze • rette a főhadnagyot, mint Elvira, kinek sejtelme sem volt arról az eltitkolt fájdalomról, moly ha- rátnője szivében honolt .... Ahhoz nem volt ereje, hogy elmaradjon rendes együttlétükröl, pedig kínos teher volt reá nézve álarczot viselnie az előtt, a ki öt any- nyi szeretettel halmozta el. Elvira azonban nem igy volt! Nem titkolta el vele szemben érzelmeit, bevallotta barátnőjé­nek, hogy Sebeséri nélkül élni sem tudna. ■Nem is gondolta ilyenkor, hogy mily más­képen volt elvégezve sorsuk az élet köny­vében 1 .... Elvira nem is sejtette, hogy nyilatkozatai mint tőrszúrás, úgy érintik Ella szivét, aki, nem akarván széttépni boldogságát annak a jó szív­nek, melyben ö oly hü barátnőt talált, leküz­dötte érzelmeit, magára vette az erejét túlha­ladó terhet és viselte Szenvedéseit látszólag nyu­godtan, kedélye azonban elvesztette nyugodtsá­gát, derültsége csak erőltetett volt .... A szív eltitkolt fájdalmainak rombolásai nem sokára meglátszottak Ella arczain és kül­sején. Her vadásnak indult virághoz hasonlított.

Next

/
Oldalképek
Tartalom