Békés, 1896 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1896-10-04 / 41. szám

Dr. Fábry Sándor, mint a szervező bizottság elnöke, üdvözölvén a megjelenteket, a szervező bi­zottság munkásságáról tett jelentést, mely szerint eddig az egyesületnek 153 tagja van és hogy az alapszabály tervezetet Bzervezö bizottság elkészi tette és minden tagnak megküldötte. Kéri a köz gyűlést, bogy korelnököt és körjegyzőt válasz- szón. Korelnökké dr. László Elek, körjegyzővé Ve mer László választatván meg, a korolnök az el nöki széket elfoglalva, köszönetét mondott a bíza lomért és az alapszabályokat kéri elsősorban letár gyalni. Az alapszabályok egész terjedelmükben ész­revétel nélkül elfogadtatván, a korelnök a várme gyei közegészségügyi egyesületet megalakultnalo mondta ki és felhívta a közgyűlést a tisztikar meg választásával. — Schröder Kornél lendületes sza­vakkal utalt azon fáradhatlan buzgalomra, melynem következtében az egylet megszületett és ezen üd­vös mozgalom megteremtőjét és vezetőjét dr. Jpabryl Sándort ajánlta az egyesület elnökéül. A jelenvoll tak egyhangú lelkesedése fogadta a javaslatot] miért is a korelnök dr. Fábry Sándort megválasz tott elnöknek jelentvén ki, őt felkérte, hogy az| egyhangú bizalomnak engedve, az elnökséget, fo gadja el. Neki egyszersmind a gyűlés vezetésén azon óhajtással engedte át, hogy az elnök minden téren tanúsított nemes buzgalma az egyletet minél több üdvös eredményhez juttassa. Dr. Fábry Sándor meleg szavakkal mondott] köszönetét a bizalomért és az ő elnöklete melletn a többi tiszti állásokat egyhangú választással köj vetkezően töltötték be: alelnök: dr. Hajnal Alber titkár: dr. Kim Pál, pénztáros: Bodoky Mihályi jegyző: Vertier László. A választmányba beválasztattak: Terényi La­jos, Novák Kamill, Gróh Ferencz, dr. Berkes Sán­dor, Oláh György, dr. Zöldy János, dr. Bartóky József, dr. Kovács Károly, dr. JEteisz Miksa, dr. Haj­nal István, Grócz Béla, dr. Dunay Alajos, Schröder Kornél, Nagy Jenő, Sztraka György, Kóhn Dávid, Jámbor Lajos,- dr. Szarnék Ignácz. Az egyesületben két szakosztály lévén alakí­tandó, azokba a tagok következőleg osztattak be : a) Orvos- természettudományi szakosztály: dr. Hajnal Albert, dr. Bcisz Miksa, Grócz Béla, dr: . Simkó József, Nagy Jenő, dr. Berkes Sándor, dr. Wallfisch Ferencz, dr. Keleti Ignácz, Yarságh Béla, dr. Szarnék Ignácz, dr. Kovács Károly, Bodoky Mi- hígy, d r. Steiner Zsigmond, dr. Frey Géza, dr. Bár­dos Arthur, dr. Hoffer Samu, dr. Ondroviozky La­jos, dr. Zöldy János, dr. Nagy Ernő, Lacsny Ist­ván, Winkler István, Debreczeny Károly, Freund| A. orvos, dr. Lamberger Manó, Jantyik István, Be nedikty Gyula, dr. Hanszelmann Elek, dr. ChrisztóJ Pál, Burger Lipót, Bielik Zoltán, dr. Bende Al­bert, Badics Elek, Sűdy István, Lőrinczy István Kulpin Dániel, Réthy Béla, dr. Révész Fülöp, dr Keller Vilmos, Gróh Ferencz, dr. Jakus Benő, dr. Glaser Károly, dr. Fuksz Ede, dr. Láng Jenő Csákly János, dr. Somogyi Sándor, Sajó György dr, Kún Pál, Kristóffy György, Leitner Zsigmond Endrődi István, dr. Simon Pál, Faragó Ödön, Ba kats Lajos, dr. László Elek, Sperlágb Ignácz, dr Strasszer Mór, Hanke József, Tatay János, dr. Nusz baum Károly. b) Közigazgatási szakosztály: dr. Fábry Bán dór, dr. Bartóky József, Garzó Gyula, Keller Imre Terényi. Lajos, Schröder Kornél, dr. Bodoky Zoli tán, Sztraka György, Hoffmann Mihály, Ambrus Sándor, Kóhn Dávid, Novák Kamill, Jámbor La jós, Romvári János, Király Dávidné, Hoffmann lm réné, Szánthó Bella, Buchwald József, Faragó Já nos, Szeberényi Lajos Zs., Beliczey István, Lindner Károly, Csabai téglagyár, Urszinyi Dezső, Léderer Rudolf, Almásy Dénes gróf, Almásy Dénesné grófnő, Rósemberg Lőrincz, Klein Mór, Cruicz Gyula, Kar- doB Adolf, Kubicza László, Lesich Kálmán, Pirity Mátyás, dr. Lengyel Sándor, Dáni József, Foltényi Imre, Valent Sándor, Achim János, Lehóczky Jó­zsef, Orosháza község, Dobai Manó, Bartók Mihály, Koválcsik Zsuzsi, Szöcs Béli, Szombathelyi Béla, Gerlei Dániel, Daubner Gyula," Bruckner Lipót, Manheimer Etelka, Wiegncr Géza, Schwarcz Sán­dor, Szikula. és Friedner, Szalay Mór, Talányi Já­nos, Künsztler Sámuel, Kohn Ignácz, Weisz Mór, Altman Ármin, Kriszaber Ignácz, Feuer Márk, Baka Gyula, Pollák Jakab, Róth József, Kohn Márton, Daubner Imre, Weiszberger Gyula, Gémes Ferencz, Klausz Lázár, Papp Károly, gr. Bolza Pál, gr. Bolza Géza, dr. Szemző Gyula, dr. Salacz Osz­kár, Derecskey Mihály, Lázár Lajos, Kiss Mór Névery József, Bakó Mátyás, Oláh György, Weisz Mór, Beke Albert, Kún Béla. Ezután megválasztotta a közgyűlés az orvos- természettudományi szakosztály elnökéül dr. Zöldy Jánost, helyettes elnökéül dr. László Eleket, | - i közigazgatási szakosztály elnökéül: dr. Bartóky Jó zsefet, helyettes elnökéül: Garzó Gyulát. A megalakulás ekként megtörténvén, Keller Imre indítványára dr. Fábry Sándor elnöknek és dr. Zöldy János szakoszt. elnöknek az egylet léte­sítése körül tanúsított buzgó és fáradságos mun­kálkodásáért egyhangú köszönetét szavaztak. Ezután dr. Fábry Sándor elnök rövideD is­mertette az új egyesület legközelebbi munkaiprog rammját, a tagokat és különösen az orvos tagokat munkálkodásra buzdítva felolvasások tartását, va lamint a ragályos betegségek s különösen a rend­kívül nagy százalékkal szereplő tuberkulózis tova­terjedésének meggátlását ajánlván figyelmükbe, az alakuló közgyűlést berekesztette. Hírek. Ó felsége a király névnapja alkalmából ma délelőtt 10 órakor hálaadó isteni tisztelet lesz a óm kath. főtemplomban, amelyen a hatóságok kép­viselői is részt fognak venni. Ő felsége a király a csabai állomáson. A Vas- tapu megnyitási ünnepélyről és Romániából haza érőleg ő felsége a király folyó hó elsején Arad 'elül jővén Csabán keresztül utazott. A felség uta­sáé hírére a csabai tágas perront, illetőleg annak belső korlátját zsúfolásig megtöltötte előkelő kö- sönség. Tallián Béla főispán, dr. Tábry Sándoi alispán, kik ez okból Csabára átmentek, mindketter iiszmagyarban, továbbá Sztraka György főszolgabíró Seiler Elek szolgabiró, Macák Ádám Csaba várói bírája s Korosy László első jegyző a korláton kivü a vágányok előtt állva várták be a meghatározót időben, reggel 9 óra 48 perczkor berobogó udvar vonatot, mely alig állt meg, a közönség rendkivü kedves meglepetésére ő felsége a király kiszáll kocsijából, mire a közönség óriási éljenzésben tört ki 0 felsége a lelkes óváczióra katonásan szalutálva ruganyos léptekkel közeledett a fennemlitett ural elé, kik közül Tallián Béla főispán előlépve, hódo lattal bemutatta magát, várva ő felsége parancsaiI A király a békésmegyei termésről kérdezősködöl és láthatólag igen jó benyomást tőn rá a főispá válasza, hogy Békésvármegyében úgy minőségei mint mennyiséget illetőleg kedvező termés var „Csak az árak alacsonyak“ mondá ő felsége, mir Tallián Béla főispán megjegyezte, hogy az utóbt napok alatt azok is javultak némileg. 0 felség engedélyével azután Tallián Béla bemutatta d Fábry Sándor alispánt, akitől a király megkérdezd hány éve szolgál mint alispán, majd mint köztiszi viselő, megkérdezte hány lakosa van a vármegye hek, konstatálta, hogy Csabán tótok laknak, é nagy megelégedéssel vette tudomásul, hogy nngj részben tudnak magyarul. O felsége kitüntette me; szóiitással Sztraka főszolgabírót, Seiler szolgabirc s Csaba városa két elöljáróját is, és a város érdé mes birája igen talpraesetten válaszolt a felségnél mire a király ismételten katonásan szalutálva vísszí tért kocsijához és felszállt a vonatra, mely < percznyi időzés után a közönség viharos éljem között Szolnok felé tovarobogott A felség, al viruló színben és igen jó kedélyhangulatban vol a vonat elindulásakor ablakban állva, katonf üdvözléssel fogadta a közönség szívből jövő hódola nyilvánitását. Az országgyűlés küszöbön álló feloszlatáf alkalmából a választási mozgalmak országszert igy Békésvármegyében is megindultak. Térén Lajos, Gyula városa országgyűlési képviselője, mii azt különben lapunk múlt heti számában mi jeleztük, ma délelőtt ’/211 órakor mond a váró háza előtt beszámoló beszédet, melyre Dutkay Bé polgármester és Popovics Jusztin főjegyző az összi választó polgárokat névre szóló nyomtatványokk és falragaszokkal meghívták. Ugyanezen alkalomb Terényi Lajost újból jelölik képviselőnek. A ke jogi ellenzék gyulai hívei különben ma délután k órakor gyűlnek össze a pavilion nagytermébe köz értekezletre. — Csabán Bánó József országgyülé képviselő szintén e napokban mond beszámoló b szedet, mely alkalommal a nemzeti párt rniudi valószínűség szerint újból jelölendi. A beszámol« 1 Apponyi Albert gróf is részt fog venni. A szaba elvű párt Csabán szintén szándékozik jelöltet ál tani, noha a jelölendőre nézve még nem állapo • lak meg. Legvalószínűbb azonban, hogy Zsilinsz I Mihály, Csaba neves szülötte, közoktatásügyi állal r titkárt fogják kandidálni. — Orosházán a szaba , elvű párt dr. Bartóky József m. főjegyzőt bőn obi I taná jelöltnek, aki — ha erre vállalkoznék — ali 1 hanem kétessé tenné Veres József megválasztás i ami ugyan ha nem is oly mértékben, mint Bartók - val, más jelölttel szemben is legalább problem , tikus. — Békésen Meskó László eddigelé eile ', jelölt nélkül áll, noha olt is van mozgalom, m< ugyancsak függetlenségi programra mellett, be I jelöltet óhajt. — Gyomán dr. Barabás Béla el] I sok jelölt nevét kolportálják, de ezek még kezd leges kombinácziók, ami azonban nem zárja 1 hogy Gyomán is heves választási küzdelem lész« a De talán egyik sem oly heves, aminő Szarvas 1 b ahol Haviár Dániellel szemben mindinkább kido I, borodik a szabadelvű párt akcziója, mely ha * amire most már nagyobb kilátás van gr. Csáky i I bint jelöltség elfogadására bírhatja — annak daczá 1 hogy Szarvasra nézve bajos dolog választás il tőleg jóslásba bocsátkozni, sikerrel is igérkez Azt is beszélik, hogy az esetben, ha gr. Csá y Albin elfogadja a jelöltséget, Haviárt a 48-as p ,n más választó kerületben fogja jelölni. Október hó 6-án az aradi tizenhárom gyá emlék ünnepén reggel 8 órakor miként az el« í években most is alkalmi ima lesz az ev. 1 is I templomban. Kinevezés. Az igazságügyminiszter Leng Károly tenkei járásbirósági dijnokot a szarvasi 1 P járásbirósághoz Írnokká nevezte ki. Tallián Béla főispán közszolgálati húszon éves jubileumáról lapunk rendkívüli kiadásában 1 zölt tudósításunkat azzal egészítjük ki, hogy hétfői megyei közgyűlést megelőzőleg reggel 8 ó «, kor ünnepi isteni tisztelet volt a róm. kath. || templomban, amikor is a misét Gtóh Ferencz p bános szolgáltatta, kiről — hogy egy nyomdai bát is rektifikáljunk — konstatáljuk, hogy szin mindig „keserű“, még ha jó dolga van is az em­bernek (az önkéntes felcseréli először a gyíklesőt, hosszú kardbojtos fringiával, majd az atillát és zubbonyt a kényelmes czivil ruhával. Büszkén csör­getik kardjukat a trotoáron, s mély leereszkedéssel fogadják mindazon katonák tisztelgését, kik őr­mesteri sarzsinál kevesebbel vannak elbocsátva. — Most voltak országszerte a tiszti vizsgálatok, közös és honvéd ezredeknél egyaránt s mint értesülünk, hét elején a gyulai önkéntesek valamennyien le­tették a tiszti vizsgálatot, megérdemelvén a hosszú kardot, szabadságot és czivil ruhát. A vizsgaleté­telhez mi is gratulálunk. Jegyzői szigorlat volt a vármegyén csütörtö­kön és pénteken. A szigorlatra négyen jelentkez­tek, kik csütörtökön dolgozták ki az írásbeli fel­adványokat. Pénteken délután volt a szóbeli vizs­gálat két bizottság előtt, melyek egyikében dr. Fábry Sándor alispán, a másikban dr. Bartóky József fő­jegyző elnökölt. A négy jelölt közül egyet vissza­vetettek. mig hármat, névszerint Papp Károlyt, Vangyel Gézát és Szabó Lajost képesítetteknek nyilvánították. Szüretelnek. Hajdanában . . . danában, mikor még nem ismerték a fogyasztási adót, filokszerát, peronosporát s más esküdt ellenségeit a borissza polgároknak az emberek, nagy vigassággal, ünne­péllyel ment végbe a szüret. A juhhusos kása mellett elfolyt egy pár akó jóféle óborocska is s estefelé a borházban jókedvű fiataloknak húzta Farao barna népe a talp alá valót. Ma már elvesz­tette poetikus voltát romantikáját a szüret s ma már nem ismerjük a múltbeli igazi szüreteket. Le­szűrjük a mustot, aztáu két ló beviszi a városba minden czeremonia nélkül. Szüretelnek most is széliében a szellőkben, de szürkén, élet, hangulat nélkül. így kopik le lassacskán minden máz, min­den szin, az élet apró mozzanatairól s ezt nevezik filozófiai nyelven haladás, fejlődésnek. Az idő kü­lönben, mely a hét elején ugyancsak borús, esős volt, megbecsülte magát a hét végén s kisütütt, az őszi nap a learatott lekaszált tarlók és leszedett szőllőkre. Csak amolyan pünkösdi királyság biz ez a verőfény I mihelyt a nap eltűnik, niegvaczog az ember foga a hűvös esti levegőn. A munka áldozata. Nagy szerencsétlenség tér­toros javítás résztvett a főispán és neje által hétfőn délután ni adott diszebéden. ° Nyugdíjba, ő felsége a király Guttmann Fe- rencz gyulai 2. honvédrgyalogezredbeli őrnagynak, g a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé- f< ínyéhez képest mint rokkantnak, minden nemű nép- P fölkelési szolgálatra alkalmatlannak nyugállományba ^ elhelyezését elrendelte. a A közigazgatási bizottság október havi rondes t ülését folyó hó 12-ikén fogja tartani, k A gyula-sarkadi út biharvármegyei vagyis a t a remetei hídtól Sarkadig vezető részének műútként folytatólagosan leendő kiépítését Biharvármegyc J ismét megtagadta, határozatát azzal indokolván, t hogy az út a vasúttal párhuzamosan futván, annak a kiépítése nem képez első rendű szükséget, másrészt, a hogy az út az úti bizottság igazgatása és gondo- f zása alatt áll s annak ily nagy összegre rugó ki- j adások fedezéséhez kellő anyagi ereje nincsen. Bi- | karvármegye úgy látszik félti Gyulával haláros és ] erősen ide gravitáló részét s azért nem szívesen t I ismeri el ezen útvonal nagy forgalmát, mely pedig s nyilvánvalóig egyike a legnagyobb forgalmú utak­nak, mivel a vasút a termesztményekn .'k a szom 1 szédos községek közötti forgalmából Bemmit le 1 ’ nem von. ] A németvárosi utcza kövezése a sugáruttól ki- 1 indulólag a Jókai Mór, Hid és Nagy-malom utczán 1 . keresztül a Bárdos hidba torkolólag nemcsak tel- , t jósén elkészült, hanem át is adatott a forgalomnak. , j Őszinte megelégedésünkre szolgál, hogy az ut ily gyorsan, alig két hó alatt készült el, még pedig a * ’ legjobb időre, amennyiben gyakori esők követkéz- ! tében a közlekedés és a termények betakarítása a s el régi rósz karban levő nagyforgalmu útszakaszon , i akadályokba ütközött volna. — Kapcsolatosan még- e említjük, hogy a vármegye a Kórház utczának ki- I kövezése érdekében indokolt sürgős [felterjesztést 1 tőn a kereskedelmi s belügyminiszterhez és igy ki- 1 !> látás van rá, hogy ez az utcza is a kisajátítás ál- j- tál bővített Magyar utczával egyidejűleg már a ta- . vasz folyamán ki fog köveztetni. s A betonjárdák javítása a vállalkozóval annak _ idejében kötött szerződésből kifolyólag a Melocco ezég kötelessége s pedig a járdák elkészültétől szá- 1 " mitott öt esztendőn belül a vállalkozó saját költ- 1 Mségén. A betonjárda, noha általánosságban igazán- meglehetünk vele elégedve, számos helyen tényleg : megromlott és igényli is a javítást, amit Meloocoék Ja múlt hét folyamán tényleg meg is kezdettek. lt Békésvármegye monográfiájának nagyérdekű . második kötete a múlt hét végén kikerült a sajtó alól és a napokban küldetik szét a monumentális II mű előfizetőinek. A monográfia eme kötetének is- t, mertetését és megérdemelt méltatását lapunk egyik « közelebbi számában tartjuk fen. :.l Alapszabály jóváhagyás. A mezöberényi izr. nőegylet alapszabályait a belügyminiszter jóvá- a hagyta. ;,I Névváltoztatás. Kiskorú Adamik János csabai li lakos vezeték nevét „Adámfi“-ra, Korcsok Fái csa­lt bai illetőségű Erzsébetvároson állomásozó m. kir. ír csendőr pedig vezeték nevét „Kovács*-ra magya 3- rositotta. a A békésmegyei gazdasági egylet igasgató vá- *8 lasztmánya, úgy is mint lótenyész-bizottmány ma al d. e. 10 órakor Csabán, a kaszinó nagytermében ól ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Az alföldi 2- 1 áj fajta lótenyésztés keresztülvitele érdekében egy ét alkalmas egyén választása, illetve felkérése. 2. A is I Tál lián-féle cselédtörvény javaslat tanulmányozása si és esetleges módosítására kiküldött bizottság mun­3- kálatainak előterjesztése. 3. Jelentés a Weiser-féle m sorvető-gép próbájáról. 4. Át- és leiratok. 5. Folyó ín ügyek. Október elseje. Kicsi korcsmákban már hetek óta Msűrűbben hangzott fel az az édes-bús magyar nóta: “[Októbernek elsején be kell rukkolni ... És ezt a ty nótát nem öreg emberek vagy fiatal leányok ének- n" I lik a söntésből, hanem aféle suhancz legények, kik *Ma katona-élet megkezdését ezzel a méla dallal ^'aposztrofálják. És hiába adja ki a napiparancs, a 8 mindenféle katonaügyi osztály, hogy a legénység §g október hó 5-ikén tartozik bevoulni, a nóta mégis y~‘csak azt mondja: októbernek elsején be kell ruk- a' kölni ... A szomorúság most még csak a korcs n' mákban tart, hanem később szűkebb körben is: a Jy szülei háznál, ezután még szűkebb körben: a sze- y1 retőnól. A jó magyar asszony úgy 29-ike körül Ék már, minduntalan odaborul az ő katonának készülő fia széles mellére és hajtogatja egyre: — Már nem ||s lesz nekem fiam, mán nem . . . Azután kirohan a H legény a szobából, a pitvarból, ki az utcza másik ,5i> végére, a hol vár reá valaki édes szerelemmel [n* forró csókkal. Csak összeölelkeznek és egy szól sem szólnak és ha a legény hallja a mellén pihenő ■ leány csendes zokogását, dehogy vigasztalja úgy ra> hogy: — Ne sírj szógám, ha el is kerülök ón innen kapok szeretőt máshol is. Szinte ő is szeretne eg] sort sírni, ha nem restelné katona létére. Mert há 1 ő már katona, a császár katonája és ha visszakérő Mf a kicsi faluba, hát három-három csillag fog fény. leni a blúza gallérján. Hogy bátorágot öntsön I >z~ a leányba, no meg magába is, hát elkezdi dalolgatn 20 csendesen: Én leszek az első század szakaszvezető e^‘ Nem a világ ez a bárom esztendő . j I Pedig bizoni sok az. No hát ideje is, hogy a békebarátok erősei hozzáfogtak a békecsináláshoz, mert azt a sok ka lr‘ tonásdiságot már soká ki nem álljuk. És mégis mikor kitelik a három esztendő és az obsitos ka tona összetűz a korcsmában egy fiatallal az ela« szava hozzá: — Félre öcsém, hisz még katom a sem voltál. Szó a mi szó, Petőfinek is volt valam ,a* igaza, mikor a katona életet gyöngyóletnek nevezte Önkéntesek vizsgája. Csak katonaviselt embe le- képes megérteni azt a boldogságot, a mi megdo hi- bogtatja az atilla alatti szíveket, mikor az egy óv tén »keserves“ szolgálat után (mert a katonaszolgála tént csütörtökön délután a\Fekete-Kör alatt lévő vasúti hidjánál. A hídnak pilléreit erősit- getik hatalmas terméskövekkel s a dolgozó mun­kások toló kocsikon hordják a hidra a nagy köve­ket, felszedett pallói közt dobálván le a mederbe a szükséges építő anyagot a kocsikról. Paulik Mi­hály csabai napszámos is ilyen kőszállitással fog­lalkozott s midőn a hídon megállva felét ledobálta a tehernek, véletlenül a kocsi teherrel megrakott részére talált állani. Ennek következtében a pálya­kocsi felbillent s a szegény munkás az üres sin- közön át a kövekkel együtt lezuhant a mély me­derbe. Óriási zúzódásokat szenvedett derekán, kar­ján és lábszárain s hordágyon hozták be a megyei közkórházba, hol moBt súlyos betegen fekszik s felgyógyulásához kevés a remény. A szabadságolt katonák búcsúja. A katona élettől szeptember végével megvált katonák, külö­nös módon búcsúztak el Csabán W. H. százados­tól. Szeptember hó 28-án éjjel, — mint Csabáról értesítenek — a százados lakásának összes ablakait beverték, utczaajtaját felgyújtották. A „népszer.“ szá­zados megindittatta a tettesek kideritésére a vizs­gálatot s a szabadságoltak ennek következtében egyenkint be vannak rendelve kihallgatásra. Czirkusz. Könyöt L. ügyesen szervezett lovar­dája csütörtökön kezdte meg működését a vásár­téren felállított fedett ponyvasátorban. Az első elő­adáson szép számú publikum jelent meg. A czir­kusz társulat meglehetős készültséggel bir, úgy a műlovaglás, mint a tornászati mutatványok terén, de különösen kitünően idomított kutyái keltettek bámulatot. Az előadások naponkint tartatnak. Halálozás. Kiterjedt, nagy rokonságot sújtott e a gyász, Werner Ferencz fiatal gyulai iparos ha­lálával. Hosszas, súlyos szenvedés után e hó 2-án délután 4 órakor szenderült jobblétre s temetése ma délután 4 órakor lesz. — Gubicza Erzsiké, Gu- bicza Károly ezukrász polgártársunk egy éves kis leánya, szülei -nagy bánatára e hó 1-én éjjel 2 óra­kor meghalt. Temetése 2 án délután nagy részvét mellett ment végbe. Az „Orosházi Újság“ Tót-Komlós százötven éves ünnepéről referálva, közleménye végén kon­statálva, hogy „az ünnepélyen jelen volt a várme­gye alispánja, főjegyzője, tiszti ügyésze stb.“ állí­tólag „úgy I jelen volt orosházi vendégek, mint maguk a t.-komlósiak is érdekesen beszéltek meg­jelenésükről, mert mig ezelőtt két évvel a várme­gyét egy árva lélek sem képviselte az orosházi 150 éves ünnepélyen, valóban érdekes théma volt I .^beszélgetésre az, hogy Komlóson a vármegye főbb tisztviselői megjelentek“. Nem tudjuk, meny­nyire képezte s mennyire nem képezte ez az „ér­dekes“ théma beszélgetés tárgyát, de az igazságnak megfelelőleg újra konstatálhatjuk, hogy Orosházán annak idejében azért nem jelent meg a vármegye, mert az ünnepélyre nem volt meghiva; ezért és semmi más okért nem, amint azt annak idejében már megírtuk, mig Tót-Komlósra elment azért, mert oda a kellő formák között meghívták és szívesen is látták. — Más baja is van az „Orosházi Ujság“- nak. A főispáni jubileumról ugyanis annyi az egész írni s mondani valója, hogy „bankettet is óhajtot­tak volna rendezni, de . . . nincs Gyulán olyan helyiség, ahol egy nagyobbszabású bankettet ren­dezhetnének, Csabára pedig ez alkalommal nein látják időszerűnek átmenni bankettezni. Mi azt

Next

/
Oldalképek
Tartalom