Békés, 1895 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1895-08-25 / 34. szám

nás 914.81. Oláh Antal Öcsöd 913.30. Dr. Hajnal István Békés 904.30. Prág Lajos Csorvás 877.75. Gróf Bolza Pál Szarvas 870.61. Farkas József Szarvas 868 26. Székács Pál P -Szt. -Tornya 866.45. Péter András Szeghalom 854 75 Mikolay István Orosháza 850.14. Dr. Papp József Szeghalom 838 45. K Schriffert József Gynla 837.26. Ra vasz István Orosháza 830.97. Künstler Sámuel Orosháza 829.41. Lehóczky József Orosháza 824 60. Omazta Gyula B.-Csaba 803 34. Tenner Lipót P.-Földvár 787 52 Gróf Bolza Géza Sznrvas 799 75. Kalocsa István Gyotna 778 56 Id. Janurik János Szarvas 770 49 Dr. Polner Aladár Budapest 749.40. Dr. Polner Ödön Budapest 748.60. Kliment János B.-Csaba 746.44. Tolnai Ferencz Szt.-András 743.35. Klein Adolf Gyoma 731.93. Hoffmann Mihály Gyula 707 96. Braun Mór Gyula 699.09. Miklya Z György B.-Csaba 687.83. Novák Kamii Gyula 672.28. Jan- tyik Mihály Békés 664.99. Horváth Károly Oros­háza 662.34. Kardos Ferencz Szeghalom 657.92. Boros János K.-Tarosa 649 21. Grócz Béla Endrőd 642.24. Lehóczky János T.-Komlós 635.17. Lauri- nycz György B. Csaba 631.36. Likerecz György B.-Csaba 611 86. Kny Antal Békés 609.66. Lőwy Samu B.-Csaba 608.84. Kitka János B.-Csaba 608.07 Urszinyi László M -Berény 606.68. Rasovszki Fülöp Békés 598.64. Sperlagh Ignácz Orosháza 598 10 Dr. Sailer Vilmos B.-Csaba 596—. Ifj. Dérczy Péter Szarvas 589.17. Basch Béni Szeghalom 588.15. Mikolay Mihály Szarvas 579.81. Prág Bonifácz Csorvás 579.57. Kovács L. Mihály B. Csaba 577.87. Tóth László K-Taicsa 574.57. Debreczeni Károly Békés 564.78. Lővinger Lipót B.-Csaba 563.01. Gerlein Reinhardt Gyula 562.71. Kalmár József Endréd 562.24. Medovarszky János B.-Csaba 561 33. Schreiber Dávid Kondoros 555.01. Reck József Csorvás 554.88. Polgár Béla F -Gyarmat Ü53.70. Janurik György Szarvas 550 53. Feuer Márk Oros­háza 549.57. Ketter Károly B. Csaba 548.43. Weisz Adolf B.-Csaba 545.42. Medovarszky Pál B -Csaba 543.65. Bulla Sándor Orosháza 541.96. Vidovszky Károly B-Csaba 539.74. Achim L. András B -Csaba 531.81. Meleg János T.-Komlós 530.20. Kis Pál Gyúró Szarvas 521.66. Dr. Dunay Alajos Szt.-András 520 18 Kitka György B.-Csaba 515.84. Réthy Sándor Szarvas 514.02. Koren Pál B.-Csaba 512 18 Kiss B. Mihály Békés 511.50 Konkoly Jenő Békés 504.46. Kovács Mátyás Csaba 500.50. Herczeg Géza Orosháza 496.34 Nagy Károly Gyula 494.96. Lengyel Antal Szolnok 494.80. Bolla István P-Földvár 490.95. Schvartz Sámuel Kondoros 490.03. Dr. Ondroviczki Lajos B.-Csaba 489.46. Felegyi János B.-Csaba 488.52 Fischer Pál Orosháza 487 62. Erkel János Gyula 486.24, Kovács Sz. Mihály B -Csaba 484.12. Vámos Sándor K.-Tarcsa 483.83. Tatár János Szeghalom 483.46. Kovács Antal Orosháza 482.52. Hoffer Adolf M.-Berény 482 23. Keller Imre Gyula 476 02. Ro- bicsek Károly Szarvas 473.83. Nagy József P.-Föld- vár 473.34. Hacker Mátyás Öcsöd 467.75. Kraszkó Mihály B,-Csaba 466 52. Klausz Lázár Endrőd 465.43. Klein Ferencz B.-Csaba 465 35. Décsei József B. Csaba 462 73. Dr. Márki János Gyula 461.38. Ifj. Patay György B-Csaba 457.10. N. Szabados Antal Gyula 453.17. Végh Gábor Gyula 452.88 Braun Ádám M.-Berény 451.79. Timár J. János Endrőd 449 48. Ifj. Hegedűs Mihály Mező-Berény 447.63. Bajcsi János Kondoros 447.09. Reisner Zsigmond Gyula 442.— Reiner Béla Kondoros 441.44. Varságh Béla B-Csaba 441 08, Sárkány György Szarvas 440.95. Gajdács János B -Csaba 439.38. Reck Géza K,-Ladány 438 60. Löwy Samu B;-Csaba 436 43. Szaszák János B.-Csaba 435.84 Kis Mihá'y M.-Berény 432.71. Léderer Lajos Gyula 426.82. Miskucza György Gyula 425.93. Pól Gábor Szarvas 424.90 Janurik Pál Szarvas 424.18- Bakos Mátyás B.-Csaba 423.70 Dr. Erkel Rezső Gyula 421.40. Lővy Jakab B. Csiba 418 69. Achim Pál B.-Csaba 417.52. Lövy Áron B.-Csaba 417.09. Kes- jár János B.-Csaba 416.09 Dáni József Csorvás 415.65. Beck Károly F.-Gyarmat 413.29. Tóth András P.-Sz.-Tornya 410.-52. Lux Gyula Mező- Berény 410.34. Bakucz Tivadar Békés 407.33. Ko­vács Sz. Ádám B.-Csaba 406.01. Fried József Montpassou marquis-ja, a ki él ite utolsó perezé- ben is még kihúzta a mancsettáját a kabátja alól és megigazgatta a parókáját. Csak azt sajnálta, hogy a rokonainak ilyen alkalmatlan időben csinálta a meglepetést. Sza­naszét fürdőztek és egyszerre csak haza kellett jönniök az öreg ravatalához, Bizony igazat gondolt abban az utolsó per- ezében, mikor az eszébe jutott, hogy ezért apre- hendálni fognak rá. Aprehendáltak isi Csak persze nem mu­tatják. Urak és hölgyek olyan komolyan állnak ott a ravatal mellett, mintha Isten tudja, mi­csoda nagy fájdalmat okozott volna nekik az öreg a halálával. Pedig hát ezek nem igen ismerik az efajta fájdalmat. Ostobaság is lenne tőlük, ha ismer­nék. Csak nem siratják meg azt, a ki után örö­kölnek ! S mig az urak elmondogatták egymásnak a ravatal mellett a fürdőző pletykákat, egyikük- másikuk valóságos gyűlölettel néz a halottra s mintha mondaná; — Te miattad szakadt meg a viszonyom a szép asszonynyal. Minden a legjobban ment s neked most kellett meghalnod. Mire vissza­megyek, bizonyára kiüt a nyeregből valaki. Te, te, vén haszontalan, nem várhattál legalább egy­két napig 1 Szende arczu szép leányok, büszke tartásu szép asszonyok úgy állanak a ravatal mellett, mintha nagy, mély gyász költözött volna a szi­vükbe, pedig hát ezek a jó hölgyek, mig letér­delnek a ravatal zsámolyára és imát morzsolnak ajkaik között — arról gondolkoznak, hogy fekete ruha meglehetős kényelmetlen igy nyáron. A gyászoló családot ellepi a részvétet ki­fejezők egész raja. — Fogadd kedvesem legőszintébb részvé­temet ! B.-Csaba 405.37. Kis György Szeghalom 405.-- Ifj. Györgyi István P. Földvár 403.74. Roisner Emá- nuel Gyula 401.41. Zahorán György B.-Csaba 401.26. llursán János B.-Csaba 4|'0.85, Liker Janos Békés 400.79 Gyulai József K-Ladány 398 53. Szeberényi Lajos Zs .B.-Csaba 398,46. Kis Mihály Gyúró Szarvas 398.30. Ifj. Patay András B Csaba 398.21. Laszik Mátyás T. Komlós 397.92. Borsóthy Géza F.-Gyar mat 397.43 Kratochvill Gyula Békés 397.06. Ifj Kohlrnann Ferencz Gyula 395.76. Szirmay L. Árpád Szarvas 395.76. Rnjki József P.-Földvár 395 66 Bohus M. András B.-Csaba 3 >556. Hartman Her man Orosháza 394.52 T. Szabó Mihály K.-Tarcsa 393.04. Valkovszki Mihály Csabacsüd 392 74. Piltz Márton M.-Berény 390.71. Endrósz András Gyula 389 71. Dr. Chriszto Pál Szeghalom 389 56 Bagi Pál Békés 386.57. Hunya Elek Endrőd '385.82 Dobay János Gyula 384.14. Dezső Antal Öcsöd 380 29. Achim F. András B.-Csaba 379.66. Beck József Békés 378.43. Sullz Imre M. Berény 376.85. Zalai György Csorvás 376.46 Hunya J. Imre End- röd 376 44. Hankó Mihály B.-Csaba 374.54. Kocziszky János B -Csaba 374.38. Lipták Y. János B.-Csaba 373 13. Kraft Viktor Csorvás 372.92. Seiler Mátyás B.-Csaba 372 73. Braun D. Adám M.-Berény 367.42. Such János B.-Csaba 367.41. Hutiray László Szent- Ardrás 366.08. Szabó Antal Orosháza 365 86 Morvay Mihály Békés 365,34 Bottyánszky András B. Csaba 36101. Kvasz János B.-Csaba 357.63. Lehóczky György T.-Komlós 355.50. Dérczy Antal Kondoros 354.69. Békésvármegye az 1895. év első felében. i. A belügyminisztérium ügykörében. 1. Ügykezelés. A vármegyei közigazgatást, továbbá a köz­ponti és járási ügykezelést a folyó év első felében is általában elég gyors és pontosnak találtuk s nem észleltünk oly akadályokat és nehézségeket, melyek különösebb intézkedéseket igényeltek volna. A vármegyei árvaszók tevékenysége az ügyek gyors feldolgozását illetőleg, kifogástalan volt, mű­ködése ellen panasz fel nem merült. A központi tisztikar tevékenységét feltüntető II. mintájú kimutatást 7. alatt csatoljuk. E kimu­tatás szerint érkezett a múlt félévben a közigazga­tási bizottsági iktatóba 1058 db, a kihágási ikta­tóba 204 db, az elnöki iktatóba 229 db, és a köz- igazgatási nagy iktatóbi 11,265 db. melyek össze­sen 192 db hiányával mind elintézést nyertek. A vármegyei tisztikarban az elmúlt félévben következő változások történtek : Horváth József tb. szolgabiró helyettes 111-ad aljegyző meghalt, Baross Dezső közigazgatási gya­kornok tbeli szolgabiró az orosházi járásból ideig­lenesen a szarvasi járásba helyeztetett át. Hajnal Béla békési közigazgatási gyakornok állásáról leköszönt. Szabó Emil végzett joghallgatót a vármegye főispánja közigazgatási gyakornoknak és tb. aljegy­zőnek nevezte ki. A törvényhatósági bizottság által szervezett tiszteletbeli járási orvosi állások is betöltettek. A vármegye főispánja által a csabai tb. járási orvosi állásra Dr. Ondroviczky Lajos, a békésire Dr. Frey Géza, a szarvasira Dr. Déry Henrik, a szeghal­mira Dr. Nuszbaum Károly, a gyomaira Dr. Eisler Vilmos, az orosházira Dr. Stéiner Zsiga és a gyu­laira Dr. Deák Zsigmond neveztetett ki. A kine vezett tiszteletbeli járási orvosok működésüket meg­kezdették. — A csapás valóban nagy! — Erőt a fájdalom elviseléséhez. Látszólag megindultan hallgatta végig eme chablonos kifejezéseit, s csak mikor magukra maradnak, akkor kezdenek el végre arról a thé- máról beszélgetni, a mely érdekli őket, arról, hogy az öreg tulajdonképen hogy is végréndel- kezett. — Még szerencse, hogy még a nyár elején megcsináltattuk vele a végrendeletet, mikor ke­rülgette a szél! — Bizony, mert most aligha lett volna rá ideje és még az az ostoba Márta is örökölt volna velünk együtt. Ámbár majd csak lemondottak volna valahogy 1 Balázs Pál főhadnagy úr is vidáman ereszt- geti a füstöt a czigarettájából. Kelemén báró, a nagybátya, észre is veszi nagy jókedvét 1 — Hej, kópé, te is örülhetsz áml Ha most csinál végrendeletet az öreg, hát alig ha nem a köteles részre szorít téged. Mert tudta ám ravasz terveidet a kis Lola körül. S elvégre nem is járta, hogy az unoka konkurrencziát csináljon a nagyapjának 1 Pláne mikor örökölni is akar után na. Pál úr mosolyogva pödörgeti kis szőke ba- 1 juszát. Hát bizony jól járt 1 Mert az öreg már csakugyan kezdett sokat sejteni a dologból 1 S kár lett volna ezért a'szamárságért elmulasztani az örökséget. No de igy pompásan ütött ki a dologi S éppen jókor, mert Deutch Salamon nem igen akarta már a váltót prolongálni. Ha­nem most, majd prolongálná a kötni való. Ez az örökség nagyot fog lendíteni a dolgán. De nagyot ám! Most végre beválthatja az ígéretét is. Mert csakugyan régóta Ígérgeti már Lolának, hogy mihelyt az öreg csataló — az ő kedves nagypapája — elköltözik az árnyék vi­A nyugdíjazott Szombathely Gyula várm. fő számvevő helyébe a vármegye főispánja, Deimel Lajos tb. főszámvevőt, alszámvevőnek Hoffmann Béla könyvvezetőt, könyvvezetőnek Buchwald Gyula békési népbanki segéd könyvelőt nevezte ki. — A Dr. Deák Zsigmond lemondásával üresedésbe jött kórházi segédorvosi állásra a vármegye főispánja Virág Endre szigorló orvost, a szarvasi járási fő­szolgabírói hivatalhoz díjtalan közigazgatási gya­kornoknak ifj. Salacz Ferencz végzett joghallgatót nevezte ki. A közigazgatási bizottság minden hóban ren­desen megtartotta ülését. Rendkivüli ülés nem volt. Az üléseken mindig a vármegye főispánja elnökölt s a tagok — kivéve néhány igazolva tá­vollevőt — rendesen megjelentek. A törvényhatósági bizottság a múlt félévben is több kiváló fontosságú határozatot hozott és egy kiváló fontosságú, előbb hozott határozata nyert megtestesülést. Ugyanis a vármegyében kiépített közhaszná­latú távbeszélő a vármegye főispánja által a fv év február havában ünnepélyesen megnyittatott és a közhasználatnak átadatott. Elfogadta a községi vagyonok jövedelmének fokozása iránti előterjesztés végett kiküldött bizott­ság jelentését és ennek alapján intézkedett. Az állami anyakönyvvezetcs életbe lépéséhez szükséges előintézkedések, — valamint az anya­könyvi kerületek beosztása és az anyakönyvvezetők kinevezése iránti javaslatok megtétettek, anya- könyvvezetőkü! a járási székhelyeken (a gyulait ki­véve) a járási szolgabirák, helyottes anyakönyvve- zctőkül pedig az ujonnau kinevezett Írnokokat boz ván javaslatba. Igen fontos és a vármegye egy részének köz- gazdasági és közlekedési viszonyait igen közelről érdeklő határozat az is, melyet a törvényhatósági bizottság akkor hozott, midőn elhatározta, hogy a Beliczey Géza és Rosenthal Ignácz csabai lakosok által tervezett doboz-csabai apáczai helyi érdekű vasút segélyezése végett 70,000 frt értékű törzs részvényt megvesz. Elhatározta a törvényhatósági bizottság azt is, kogy a vármegye területén létesítendő árvabáz ügyében tett indítvány tanulmány tárgyává teendő, mely intézkedés mintegy alapkövét képezi a terve zett azon humánus intézménynek, melyhez a vár­megye közönségének és az indítványozóknak neve örök emlék gyanánt fog fűződni. Felemlitendőnek tartjuk e helyen azt is, hogy a vármegye közművelődési bizottság működését meekezdette s a vármegye alispánjának elnöklete alatt megejtett vizsgálatok eredményéhoz képest a magyar nyelv sikeres tanításáért 4 tanítót jutalma­zott, — valamint azt is, hogy a- törvényhatósági bizottság Kossuth Lajos 1848. évi arczképének és gróf Széchenyi István arczképének a vármegyei szék­ház nagyterme részére való lefestését is elhatározta. Fel kell említenünk továbbá azt, hogy az Élővíz-csatorna folyó vízzel való ellátásának mun­kálataira a törvényhatóság 20,000 frt segélyt aján lőtt fel, — ami által hozzájárult ahhoz, hogy a vármegye három nagy községe : Gyula, Csaba és Békésnek közegészségi érdekében a földmivelési miniszter ur által is támogatott tervezet megvaló- sittassék. A vármegye főispánjának kedemenyezé- sére ugyanis a földmivelési miniszter ur az Élővíz­iágból, hát rögtön vesz neki egy új négyes fo­gatot. Most már veheti! S a kedves fiatal urak mindnyájan arra gondolnak ezekben a temetés előtti órákban, hogy az élet mennyi élvezetét megszerezhetik majd újból ennek a mozdulatlan sárga holttest­nek a révén, a szép hölgyecskéknek pedig az jut az eszökbe, hogy mennyi új ruhára fog telni az Örökségből és hogy mennyi új hódítást lehet csiná'ni a megnagyobbodott hozományokkal. S ilyenkor ők, gyöngéd, jó szívükre valló- lag, némi részvétet is kezdenek érezni a bácsi iránt, sőt meg is bocsájtják neki azt a szörnyű bűnét, hogy nem kegyeskedett vagy hamarébb, vagy később meghalni, hanem éppen ilyenkor a fürdősaison közepén 1 — Bánom is én, akár mikor, csak hogy meghalt: — mondja az. egyik szerető rokon. Hanem egyszerre csak valamelyikük egy kellemetlen thémát pendít meg: Hát ha a Mártha, az öreg egyik leánya részt követel magának. Elkergette ugyan a ház­tól, mikor azzal a rongyos hivatalnokkal viszonyt kezdett, s ki is tagadta, mikor megszökött vele, de hát elvégre, mégis csak a leánya, s talán volna is valami kis joga az örökséghez? Dr. Balázs Gábor úr, az örökösök jogi kép­viselője, a Márta nagybátyja, büszkén húz elő a zsebéből egy iratot. A Márta lemondási okle­velét, melyben két tanú előtt kijelenti, hogy az örökségnek reá eső részéből nem kér részt; még a köteles készről is lemond. — Az ostoba libácska! De hát híjába, ilyenek ezek az úgynevezett idealisták. Férjhez megy egy telekkönyvi igtatóhoz és lemond az örökségéről. Ostobaság. Duplán ostobaság. Hall­gassátok meg csak a szentimentális befejezést. — Atyám elkergetett magától s az ő aka­rata volt, hogy semmibe se legyen részem. Én engedelmeskedem az ő akaratának. csatorna folyó vízzel való ellátására tervet dolgoz­tatott ki, s e tervezet kivitelére az Élővíz-csatorna érdekeltségét kebolébe beolvasztván az alsó fehér- körösi ármentesitő társulat vállalkozott, olyképen, hogy a terv kiviteléhez a fehér-körös medrének kotrási munkálatain felül a földmivelési miniszter ur is 70,000 forinttal járul hozza. — Ezt a két­ségtelenül nagy közegészségügyi érdeket kielégítő közművet kívánta a törvényhatóság támogatni, a midőn a munkálatokra 20,000 frtot a maga részé­ről megajánlott, azon alapos reményben, hogy ez áldozat megvalósítása közegészségügyi s közgazda- sági tekintetben egyaránt meghozza gyümölcseit. Jelentenünk kell végül, hogy a múlt év ked­vezőtlen aratási eredményei miatt Ínséges helyzetbe jutott lakosság segélyezése a folyó év téli hónap­jaiban szintén hatósági gondoskodás tárgyát képezte. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur 2000 frtot küldött a várm. főispánjához az ínségesek ré­szére, 8 a vármegye közúti alapja terhére pedig 13,300 frt erejéig földútjainak feldomboritási mun­kálatai által munkát nyújtott a szűkölködő lakos­ságnak. Miután a in. kir. belügyminiszter ur segélye is munkadij alakjában juttattatok el a munkásnép kezeihez, közvetlen készpénz vagy élelemmel való segítés kivételesen csakis ott alkalmaztatott, a hol érre más mód nem volt. így a község, a törvény- hatóság s egyesek, kivált gr. Wenckheim Frigyes, gr. Károlyi Sándor, Dessewffy Sándor, br. Wodianer Albert urak jótékonysága által lehetővé vált az igazán szükölködők segélyezése s annak biztosítása, hogy a segély összeg helyesen használtassák fel. 2. Pénztári ügyek és a vármegye vagyoni állapota. Az 1886. évi XXL t.-cz. 64 §-ának g) pontja értelmében a vármegyei pénztárak, nemkülönben a vármegye kezelésére bízott jótékonyozélu alapítvá­nyok az alispán elnöklete alatt, működő küldöttség által a lefolyt félévben is havonként előzetes érte­sítés nélkül beható gondossággal megvizsgáltatván, azok kezelése a ni. kir. belügyminiszter ur által 1883. évi julius hó 14-én 37169 sz. a. kiadott sza­bályzat intézkedéseivel összhangzónak találtatott. A vármegye összes pénztárairól, valamint a kezelésere bizott jótékony czélu alapítványokról szóló 1894. évi számadások a vármegye folyó évi tavaszi rendes közgyűlésen megvizsgáltattak, úgy szintén megvizsgáltattak és jóváhagyattak a közsé­geknek 1895. évre szóló költségelőirányzatai is. Az 1894. évi zárszámadásokat, Öcsöd község kivételével, valamennyi község beterjesztette. Öcsöd községnek számadása beterjesztésére folyó évi augusztus hó 15-éig haladók adatott. A beterjesztett községi zárszámadások közül a f. év májusi rendes közgyűlésben megvizsgáltattak és jóváhagyattak: Gyula város, Kétegyháza, Oros­háza, P.-Szt-Tornya, Szabad-Szent Tornya, Csorvás, Puszta-Földvár, Nagy-Szénás, Bánfalva, Kondoros, Gyoma, Endrőd, Szeghalom és Füzes-Gyarmat köz­ségek zárszámadásai, jelenleg a számvevői tisztség vizsgálata alatt vannak és a legközelebbi közgyű­lésen tárgyaltatnak: Gy-Vári, Doboz, Békés, Mező- Berény, K.-Tarcsa, Csaba, Uj-Kigyós, Tót-Komlós, Sámson, Szarvas, Szent-András, JKörös-Ladány és Vésztő községek számadásai. (Folyt, köv.) — És mibe került ez a lemondás ? — kérdi gúnyosan az egyik rokon. — Semmibe 1 — Úgy. Hát büszke a kicsike? Külön­ben az ily filiszterek nem is tudnák hová tenni a pénzeiket. Hanem azért egy pár too forintot mégis illő volna adni nekik. Úgy odacsusztatni valahogy, tudjátok, hogy meg ne sértsük vele. Hallom úgyis, hogy nagyon szegények! És még az egyik szobában folyik a családi tanácskozás, a szalonban, a ravatal előtt ott térdel egy magas, sápadt arczu asszony, csókolja a halott hideg arczát, könnyeit meg ráhullatja a selyemteritőre. Mellette áll egy nyúlánk, barna fiú. Félig gyermek, félig ifjú. Daczos, büszke tekintettel néz a sápadt fényű gyertyalángokba, a komor gyászdiszitésekre, s mikor pillantása a halott arczára esik, idegesen, boszúsan harapja össze az ajkait. — Szegény nagyapádat meg sem siratod? — kérdé szomorúan az anya. — Miért sirassam ? A ki téged megbántott, azt én nem szerethetem. — De fiam, mégis a nagyapád voltl — Eh, a ki engem nem szeretett, sem té­gedet, az nekem senkim 1 AJszomszéd szoba ajtaja halkal megnyílik s kilép Dr. Balázs Gábor ügyvéd úr. Lassan, csen­desen oda Iopózik a fiú háta megé : — Öcsém, fogd, egy kis zsebpénz neked — s a markába nyom egy csomó bankjegyet, A fiú elvörösödik, szeme, tekintete megezi- kázik s minden szó nélkül lecsapja a pénzt a földre. Azután lehajol az anya mellé, szelíden felemeli s úgy mondja neki : — Menjünk anyám, mert még azt hiszik, hogy mi is pénzért jöttünk ide. Hiszen ravatal­hoz úgy is csak pénzért szoktak járni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom