Békés, 1894 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-07 / 1. szám

'‘Gróf Wenckheim Krisztina 1872-ik évben P férjhez menvén, gyámi és nevelői teendői meg­szűntek s így egészen egyházi és népnevelési te­endőinek szent ilhette magát hívei között; mit oly lelkiismeretesen teljesített, hogy kigyósi hí­veinek szeretetét annyira biita, miszerint távozása alkalmával gyulai plébánosnak, 1873-ik évben, könyek között búcsúzlak el tőle; és ha néha- néha, rendesen a búcsúra, Kígyósra jött, serege- sen tódultak szívből fakadt üdvözletére. Gyulára 1873-ik evben választatván meg plé­bánossá, kégyurasági ajánlat folytán egyhangúlag a hívek által, plébániáját 1873-ik évi augusztus 15-én foglalá el; a hívek szívből fakadt örven-. dező bevonulást rendeztek tiszteletére s nagy számú közönség kíséretében vonult a templomba imáját működésére segélyt kéröleg emelni az ég Uráli oz% 1873-ik évi augusztus i5-étől egész 1894. év január 4 éig működött Gyulán hivei között, min szerető1 Teíkipásztcr, híveinek valódi atyja; a V bármi viszontagságaikban, bajaikban hozzá--for dúltak, sohasem vonta meg tőlük tanácsát, se gitő kezét. Mint a rom. kath. jiiveknek vallási és ne velési feje, éleszté a vallásosságot és nevelés ügyet, az iskolák szaporodtak, a tanítók.helyzeti javult, úgy hogy ma a katholikusok nevelés- i]gyt úgy a fiú, mint a leánygyermekeknél a kor szín- vonalán áll. Lelkesen karolta fel a gyulavidéki tanitóU sorsát is, buzditólag hatott önalkotta tevékeny' régükre; mint az egylet elnöke, évenkint a szűnj idők vége felé megtartván gyűlésüket, az 6 ven dégszerető házában találták mindenkor barát összejöveteleiket. A vallási müizlés tekintetében szorgalmasai működött; a templomok diszitése, temetők renj dezése, híveinek vallás-erkölcsi oktatása minden­kor szivén fekvő kötelessége volt; szegények elhagyottak segélyezése, szorultak sorsáni enyj hitést élete feladatának tekintett; és őszintém mondhatjuk, hogy a ki utánna jön, e téren nelie z in megoldható feladatba ütközik. Mint a város polgára, annak minden kultu rális mozgalmaiban nemcsak tevékeny részt vett hanem több esetien kezdeményezett is; — ésj kezdemény ezései maiadandólag fogják eit lékét az utódok szivébe vésni. Gyula városa ujabbkori fejlődésének kezdetei azon évre esik, melyben közöttünk lelkipásztoril állását ejfoglalta. A múltak ismerethiányból eredő mulasztásainak pótlásait ez évnek kellett meg­kezdeni; a rendezett tanácsnak ez évben történt megalakulása reményeket költött a város jövő fejlődéséhez és é reményeket teljesíteni kellett ipáidén polgárnak, ki a szervezés ez eszméinek barátja volt. A haladás felé 'törekvésnek a város közügyéiben mindenkor barátja, szószólója volt. Az akkor létesült községi polgári iskolát feleke­zeti jelleg nélkülisége mellett is melegen pártolta; — az utak, utczák rendezését, városi" világítást, rendszeresített tüzultászatot nemcsak pártolta, de anyagi erejéhez mérten elő is mozdította. A város vagyenosodása mellett a polgárok kényelmét és szórakozását is szem előtt tartván, maradandó emlékeiül a kis-péli jegelő megvételének és a népkert és az abban levő díszes pavilion létesü- iéséiiek tettei az ő emlékéhez lesznek mind-inkor fűződve : ezek hirdetni fogják azt, hogy Gőndöcsi Benedek szívóssága emelte azokat a jelen nemze­déknek és az utódoknak, a kik ezen kezdemé­nyezett és végrehajtott alkotásait hálásabban fogják fogadni, mint a jelen nemzedék egyrésze. Maradandó emlékül kell betudnunk alkotá sainál a városi regáje-váltság keresztülvitelének előmozdítását, a melyhez oly sok szép, de mj kétes remény fűződött; ha 6 évvel előbb történik meg, ma Gyula városának ezrekre rugó jövedelme van kulturczélokra. Nem roszakarat, de bizalmat­lanság és értetlenség szavazta le akkor; később a viszonyok mást határoztak s az ö akaratán kí­vül kell megnyugodnunk a megtörténtben. És ezekben csak egy részét soroljuk fel húsz évet meghaladott körünkbeni működésében; a többit avatottabb toll van hivatva megírni; mi a veszteség fájdalmának érzete alatt állva csak azon kérdést vetjük fel, hogy mindazokért a mi­ket tett, volt-e elismerés, volt-e hála? Volt, — és nem is volt. — Volt, — mert városunk közönsége két ízben is megtisztelte a legreegtisztelöbb állással: az országgyűlési kép­viselőséggel ; ezt megtette a múltban másokkal is; harmadszori felléptéről szólni nem tartjuk il­javának előmozdításán. Ezen időre esik befejezést nyert terve, a róm. kath. hitközség bérházának felépítése is, melyet a jelenlegi egyháztanácscsal karöltve hajtott végre és a mely nevének és ál­dásos működésének emlékét az utókornak a róm. kaih. hivek körében mindenkor hirdetni fogja. Ezen utólsó működéséről tanút tevő emlék­irat már sajtó alatt van; utolsó kéziratát várat­lan és hirtelen halála előtt két órával küldé a nyomdába s így utolsó nagyra törekvő alkotásá- nák müvét már nem fogja olvasni, de a gyulai róm. kath. hivek, ha kezükben lesz, örökségül adják át utódaiknak, hogy néha-néha kezükbe véve, buzduljanak az egyszerű pap tettein, a ki az emberiség, városa és híveinek útmutatója és a jövőre irányadója volt. A mit elmondtunk, az egy két évtizedre szóló áldásosán működött életpályának befejezett története. — — Saját szavait idézzük az el­hunytnak, midőn rövid czikkünket befejezzük: ,Szegény'fiú voltam, de az Isten földi javakkal megáldott; e javakat igyekeztem embertársaim­mal megosztani és azokból nékiek is juttatni; szerencsés voltam az életben, mert a mit mond am, vagy kívántam, legtöbbször váratlanul is beteljesült; éltem hátra levő napjaiban azt óhaj- onám elérni még, hogy mint Pusztaszer apátja a nemzet fennállásának ezredéves ünnepé!)én Is­tenemhez a hálafohászt a szent miseáldozatban n bocsássam fel az éghez Pusztaszeren, — és hogy Gellérthegyen a magyar Panthecnt felépitv ássam ; akkor azután bocsássa el az Ur az 6 sze­gény gyarló szolgáját“.*) Dobay János. Eltemették, a mi gyarló volt: — örökké 1 a magasztos, — a jó szív a nemes lélek miéke. S mily különös az életfolyása. Ez a nemes lélek, ez az áldozatkész szív z a hatalmas közjóra törekvő erő, nem érhe­tett el azon térre, mely után vágyott, melyen jósága, áldozatkészsége, még nagyobb kiterjedésű evékenységet koresett. De ha nem nyert is kellő méltánylást a szívjóság, lélek nemesség erénye az egyházi pá-l yán, ha a közjó előmozdításában fáradhatlan gyenessége leszorította is hivatása körében ad lőhaladásás útjáról: fölemelték őt a szegényei 2- szor'. Tegyünk legmélyebb fájdalmunk zésének tanúságául a hitközség nevében rav koszorút. 3- szor. Kérjük fel Dobay János urat, sunkat, ki az elhunyttal évek hosszú során tó tül mintegy összeforrva közös eszmékért, közöl dekekért együtt küzdött, együtt munkálkodott, ho, 9 Írj a fölött emlékbcszédet tartson. S mivel Dóba ur nincs közöttünk, dr. Follmann János, Sál Sebes tény és Cs. Demkó József urakból álló küldöttséget nevezzen ki, őt felkeresni s az emlékbeszéd tartá­sára fölkérni. 4- szer. A holnap délelőtt 10 órakor megtar­tandó temetésre testületileg megjelenői kérem az egyháztanácsot. A hitközség ezen indítványokat egyhangúlag elfogadta. rvák, özvegyek, a szenvedő szűkölködők, fele­melték szíveikbe-s ott helyezték ol nevét az omló özet oltárára, s midőn már csak a kötelesség ős meri s tartja fenn azok neveit, kiknek szűk ebiűségé rögöt vetett előhaladása elé: a ke- yolct, a szenvedők ol nem enyésző halája én utalja Göndöcs Benedek áldott emlékét s máiba foglalja nevét. §1 ßy, *) Sajti! szavai Dobay Jánoshoz 1887. febr. 2-án ßnda pesten. A gyulai róni. kath. hitközség. domosnak. Megtörtént dolgok felett ne a jelen Ítélkezzék: hagyjunk munkát a jövőnek is. Mint e város országgyűlési képviselője meg­állta helyét az országházban és megállta helyét G^ula városa közönsége körében. Ott a háznak] szorgalmas látogatója, minden fontosabb kérdés­ben választóinak adott programmjához hű Szava­zója volt. Itt minden embernek, ki hozzá fordult és városának is többször igénybe vett lelkiisme­retes, szorgalmas, munkás közbenjárója, közvetí­tője volt. A siker biztosítása mindenki vágyának kívánságának — hatáskörén kívül esett. Országgyűlési képviselői működésének be­fejezte után öt év óta körünkben hivatásának élt • izgő-mozgó természete folyton tevékenységre ser- entette és a szenvedett méltatlanságok után fe- fitt és tovább működött a város és hitközsége, A gyulai róm. kalb, hitközség egyház- inácsa pénteken délután 4 órakor az elhunyt] főpap emlékének köteles tisztelete és hálája ci óvása indokából összegyűlvén, e gyűlést ''erényi Lajos a tauács világi elnöke, a kö-l etkező beszéddel nyitotta meg: Mélyen tisztelt Egyháztanács ! A mellettem álló szék üres volta kényszerit gy szomorú kötelességre, melyet az önök megbí­zásából elfoglalt világi elnöki tisztem ró ram. Göndöcs Benedek egyházi elnökünk váratlanul jobb létre szenderült. Megszűnt dobogni az a szív, mely az emberi szeretet legmesszebbre menő áldásai^^Ubivatva szórté hinteni. A jók és igazak hazájába költözött egy lélek, ki a haza érdekét szolgálva, hitközsége javára, vá­rosunk jobblétének emelésére munkálkodóit. Nem kísértem meg érdemeit elősorolni, akár­merre lord ülünk, dicsérik munkásságának látható jelei. Ez általunk szeretett városban nem volt intéz­mény, melynek ő tagja ne lett volna, de volt szá­mos egyesület, volt számos társulat, mely őt elnö­kül tisztelte, és nem volt ezek között egy som, me­lyet a virágzás fokára omolni nem törekedett volna, molytői anyagi s erkölcsi támogatását megvonta olna. Fejlődő üdülő helyünk, a velünk szemben álló nagy épület dicséri tevékeny munkásságát. Tevékenysége általánosan tudva van, mely annyira fokozódott, bogy nyugalmat is jóformán a dologban keresett. Ha annyi köny bull a koporsójára, mint a mennyit ő szárított föl résztvevő szivével, segítségre kjnyujtott kezeivel, elmondhatjuk, hogy úgy meg­siratva még nem volt senki. A mi veszteségünk a legnagyobb, kikkel hí­veinek, nyájának boldogsága előmozdítása végett egy szív, egy lélek óhajtott lenni mindenkor any- nyira, hogy emlékét magunktól.elodázni lehetetlen, szivünkbe vésve kell azt maguukkal hordani. Ezen emlék, melyet ő magáról nekünk hagyott megköveteli tőlünk, hogy irányában a tisztelet és bála adóját lerójuk. Ezek után indítványozom hogy: l-ször. Az elhunyt főpap emlékét gyűlésünk jegyzőkönyvében örökítsük meg s juttassuk a gyá­szoló osalád minden egyes tagjának-J- Göndöcs Benedek. A városnak, megyénk nek nagy halottja van. Megszűnt verni az a nemes szív, mely egy hosszú emberéleten ét raind g a mások javáért oly önzetlenül dobogott, ki élő megtestesülése volt a szén lírás ama szavainak „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.“ Mint jó katonát, őt is kötelességteljesitése közben erte utol a halál, mely szívszélhüdés folytán állott ugyan be, de a tényleges betegség a láborbáncz volt, ami inár 4 év előtti meghűlés miatt minden télen ki­sebb mérvben kiújult. Mintegy hat hét előtt Ki gyósról későn este kocsizván haza, lába meghűlt, a régi seb előtört, azóta estenkint kisebb láza volt, ami időközönkint megszűnt, de mely mellett jó étvágya és munkakedve a régi maradt, féléjeken át dolgozott, rendezett s bámulatos előérzettel ipar­kodott befejezni és rendbenhagyni minden alapot, alapítványt, pénztárt, mely kezelése alá tartozott, és sikerült is neki elérnie és megnyugodnia, hogy ép halála előtti napon az utolsó pénztárt és a mult vi számadást is pontosan rendbeszedve, lezárhatta. Halála csütörtök délelőtt pontban 3/412 órakor állott be. Előtte való estén igen izgatott volt; a járás és ülés egy idő óta igen terhére esett, de erős ener­giája daczolt a testtel: egész éjjel kisebb lázban volt és semmit nem aludt, reggel kiszállt az ágy­ból, felöltözött, reggelizett, dolgozott, de mindun tálán elszenderedett, majd ismét ágyba kívánkozott, folyton fázásról panaszkodott: délelőtti 10 órától fogva mindig mélyebben elaludt, fázott, fel-fel riadt, eközben balkarját minduntalan emelgette Keveset, de helyesen, összefüggéssel beszelt, hű ápolóit széli tgattá, közben felült és levelet is irt. — Tizenegy óra tájon hirtelen jelentkeztek a katasz- troplia előjelei, szótalanság, elcsüggedés; a test szokatlan hideg lett, a mosolygó nagy kék szemek elhomályosodtak, egészen elcsendesedett. Ekkor Bazár segédlelkész feladta az utolsó kenet szent­ségét; utána nyugodtan feküdt mintegy félóráig, minlatt folyton ápolták, dörzsölték, de egyre hide­gebb lett s 5 pereznyi csendes vívódás után örökre elaludt. Azt lehet mondani, hogy igazán csak el­aludt minden látszólagos szenvedés nélkül, egy arczizma sem változott el. Váratlan elhunytáról „a békésgyulai esperesi kerület papsága“. — a „békésvármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulat“ — és a terjedelmes ro kunság adtak ki gyászlapokat. A hült tetemek meg aznap este beszenteltettek cs koporsóba helyeztettek, éjfélkor pedig a koporsó lezáratott és díszes ravatalra helyeztetett a Sál Jó­zsef temetkezési intézete által diszitett parochiális teremben, hol egész éjjel virrasztóitok örök álma felett. — Pénteken délutáni vonattal érkezett gróf Wenckheim Frigyesné, és remek koszornt helyezeti egykori nevelő gyámjának koporsójára, s az előtte levő imazsámolyon hosszabb ideig zokogva imádko­zott. Magjelent gróf Wenckheim Géza és neje, és gróf“íamássy Dénes és neje is, ravatalára hdfye zett koszorúkkal, utolsó búcsút mondani annak, ki egész életében az ő körüknek oly gyakori viditó látoga­tója volt. Pénteken egész nap a hivek bucsujárásként lódultak ravatalához kifejezni a fájdalom érzetét az iránt, ki népének valódi gyámja, atyja volt. A kopor­sót és a terem falait díszesebbnél díszesebb koszorúk boriták. A temetés szombat délelőtt 10 órára lévén kitűzve, jóval azelőtt a templomtér már szorongásig megtelt a város minden rendű és rangú közönségé vei, felekezeti különbség nélkül. — A temetési szer­tartást Széchényi Jenő nagyváradi kanonok infulával, és mint diakónusok Széchényi Lajos ujkigyósi és Grócz Béla endrődi plébánosok végezték, a dalárda közreműködése mellett, melynek szivinditó dallamai, mélyen bevésődtek a je'onvolt nagyszámú gyászoló közönség szivébe. — Az impozáns temetési gyászmenel csak lassan volt képes megindulni, cs csak lassan is ha­ladott a széles aradi utón több mint egy kilométer hosszban; eleje a temetőnél, vége még a város végén volt, a gyászkocsit két külön gyászkocsi követte a koszorúk halmazával, melyet az elhunyt tisztelői rava talára helyeztek ; a térés temető nagy részben megtelt, úgy,hogy a lelkészek és koporsó csak lassan jöhettek a sir helyére, a Wenckheim grófi családtól az elhuny­nak még életében átadott kriptához. — A szokásos vallásos beszentelés és az ur ima befejezése után a dalárda zenditette rá bncsúzó dallamát, melynek vé­geztével Dobay János a gyulai róm kath. hitközség tanácsa nevében a következő szavakkal vett búcsút a felejthetetlen lelkész és az egyháztanács elnöke hült poraitól: „ Dicsöült halott! Hőn szeretett már csak volt lelki atyánk ! Koporsódnál állok végutadon, mely az enyé­Bl kil dei^ fiSkfj ólaiul a halul nemcsaR mozdítása tevékenységi kezdeménye» nőt mi többig alig leszünk isJI Alkotásaid egylet árván marad nyomodba lépni ? tanáéit szivvel kérdezik : ki fog a |j^^Tnrrn, nemes szivével vezérünk volt? szívós akaratod tanú- jele a népkert, kérdi; fogok-e odafejlődni, abová te akartál emelni ? csak néhány hét előtt megkez­dett Erkel-szobor gyűjtésed oly férfiút keres, ki an­nak létesítését akarat erejével a megoldáshoz ve­zesse. Egyletek, körök, társadalmi mozgalmak nél­külözik részvétedet, tanácsodat, segélyedot, intel­medet. Egyházad népének jövő teherkönnyitése utolsó monumentális gondolatod és tetted által vájjon fog-e haladni az általad kijelölt utón? mind oly kérdések, melyek elé aggódó, borús gondolattal tekintünk. Te voltál az útjelző, mi voltunk, vagyunk és maradunk azok, kiknek jövő haladásában a te álta­lad jelzett út a valóban iránytadó lehet. Gyermeki szeretettel ób legfájdalomsujtóbb 8zivérz*-ttel válunk el tőled. Porhüvelyed az enyé­szeté, de emléked sziveinkben örök, követendő példa leend az mindenkor neküok, mint kell élni, hatni és működni. Ami benned múlandó volt, azt látni nem fogjuk, a sir örök éje takarja azt el tőlüukj de örök szel­lemed, mely szent hitünk szerint nem hal meg, ál- dölag fog virrasztani az idők végeiglen fölöttünk. Menj az enyészet utján az örök boldogságba, a hova mi is egykor követni fogunk.. Jév/IA-sAstlftítTS köszöntésünket: — A viszontlátásra! — Hisz meg­halunk mi is! — de feltámadunk! Amen. JO „Feledhe­Horváth „Szeretett Göndöcs Benedek ravatalának koszorúi: 1. Gróf Wenckheim Frigyesnétől. Pom­pás élővirág koszorú, fehér nehéz selyem szalagon e felirat: »Feledhetlen gyámjának, Krisztina«. 2. Élő virág koszorú, fehér szalag: »Szeretett barátunknak, Gróf Wenckheim Frigyes, Rika, Kriszta, Józsi, László, Pál, Maiiska és Ilona“. 3. Élő virág, fehér szalag: „Gróf Almássy Dénes és neje“. 4. Élő virág, fekete óriási szalag: „Gr. Wenckheim Jenni, Gr. Wenckheim Géza, Háladatos emlékéül“. 5. Élő virág, fehér szalag: „Gr. Cziráky Luizett és Constance. A család részéről: 6. Fekete szalag, élő virág: „ ,\ Bencze bácsinak a Gerlóczy-család.“ 7. Fehér szalag, élő virág: „A jólelku Bencze bácsinak a Göndöcs-család.“ 8. Fekete szalag, élő virág: tetlen, szeretett jó nagybátyjának, Józsefnó, szül. Göndöcs Mária“. 9. Fekete szalag, élő virág: nagybátyjuknak, Dobosiék. 10. Fekete szalag, babér koszorú: „Rázel család a jó Bencze bácsinak“. 11. Fekete szalag, élő virág: „Fuchs- család, a felejthetetlen rokonnak“. 12. Liia szala keresztapám és Hahóthy Irén“. 13. Babér koszorú ibolyával, fekete szalag: „Szeretett egyházi elnökének a gyu­lai róm. kath. hitközség“. 14. „A gyulai^ honvéd tisztikar, mély tisztelete jeléül“. Fekete szalag, havasi rózsa koszorú. 15. „A békésmegyei régész-egylet, áldo­zatkész elnökének“, kék szalag. 16. „A békésmegyei takarékpénztár egye­sület, felügyelő-bizottsági elnökének“. Élő virág, fehér szalag. 17. „Érdemes elnökének az ipartanodái bizottság“. 18. „Az élő rózsafüzér társulat“. 19. „Feledhetlen pásztorának a magyar földész társulat“. Rózsaszín szala» 20. „Feledhetlen elnökének, a kath. kör*, Lila szalag. s> babér koszorú: „Kedves szeretett nagybátyámnak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom