Békés, 1892 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1892-01-10 / 3. szám

ezre 1 kipatítantották és nyílt kérdésé tették azonJ az áltklunk s a viszonyok ismerői által a Ut^gen túllőtt körülményt, hogy az alföld , °^pe kínosan, nehezen, egyoldalúan s arány­® lg rövicf idő alatt kénytelen megkeresni M kenyjerét. Bebizonyult, hogy sok mín­m®a]kntéle mellékkörülményen s a most már i0 jlyértelínűleg elitéit külső izgatáson kívül mozgalmak főoka a munka, — a keseset- volti , ° f Soe^uy. -L­z„yl Lakosságunk, különösen köznépünk, akájondhatni kizárólag mezőgazdasági mun- a j Iával, tehát jórészt csak nyáron keresi ]£t jiieg egész évi szükségletét, a többi évsza­kotokban, főleg télen pedig a csekély házi vjtt eendőkön kívül semmittevéssel, henyélés­ig el tölti nem egyszer nélkülözve, talán oplalva a drága időt; nélkülözi a váltó­ul atos, alkalmas, könyű keresetmódot, mely ll'W-UI_y főkereset mellett évnegyedekig százezrek helyi tál folytatható lenne, ahogi Mielőtt a meglevő bajok orvoslásainak l0nn Békésmegyére vonatkoz-ólag szó­H l véleményünk szerint előadnék, a fent tartja ülés)» mellékkörülményektől eltekintve, házai v41i$uk meS mindenekelőtt lakosságunk képviselő kozását, kenyérkeresetét. Sajnos, hogy lasztja mi©tefcberi >gen kevés adat áll rendelke- nöki s jegyifi i de ami megvan, sanyarú helyse­Gyulaváro is eléS£é előtt tartja megyénk területe 3558 □ kilomó- határnapot. Ap lakossága 257,888 lelek a vi- mány tagjait bf lakosság tehát 72 4. 1881-ben hogy legczélszi Magyarorszag viszonylagos la- . „ ° .hon volt 48-96. a Tisza bal­1 partján 40-96, a Duna-Tisza közé 64-56, jyőrmegyéó 74-3. Ennélfogva népességünk ilég sűrű, amennyiben az átlagon magasan elül vagyunk, sőt a sűrűbb népességű vár- negyék közé tartozunk. Tekintve, hogy a mi összes kultúránk 20—150 éves, ez igen szép eredmény, unit bizonyosan áldott talajú földünknek ;ulaj doni thatunk. Igaz, hogy a viszonylagos lakosság Bel­giumban 187, Németalföldön 125, Német- írszágban 84, Ausztriában 74; de ezek íozzánk képest iparilag és kereskedelmileg ejlett^ősáliamok. Viszont Románia viszony- agos népessége 41, Szerbiáé 35, Görög- írszágé 31, Oroszországé 14. Békés vármegye összes lakosságának 19-5%-ka férfi, 50’5%-ka nő, vagyis 100 ?érfi után esik 101 nő. Magyarországban át- ag jut 100 férfi után 103-9, Erdélyben 100-5 Ausztriában 104-7, Európában 102-5 nő. Magyarországban az összes lakosság 13-9%-ka foglalkozik, keres és pedig a Foglalkozás a következőképen oszlik meg mezőgazdaság 26-72 °/„. bányászat 0-18 „ ipar” 5-24 „ kereskedelem 1-19 » szellemi szolgálat 0-83 1 testi _______| 9-74 I_______ össz esen 43 90 °/„-li. Ily arányban foglalkozik Békésvárme gyében 113,212 egyén és pedig iparra 13,416, kereskedelemmel 3,096. Ezzel szem ben az aradi kereskedelmi és iparkamari adatai szerint volt 1890-ben Békésvárme gyében 4,403 iparos, 1.141 kereskedő, ami az összes lakossághoz viszonyítva 17, ille­tőleg 0‘44%-kot tesz ki. Figyelembe véve azonban, hogy ezen számok valószínűleg csupán az önálló egyéneket, a vállalkozó­kat foglalják magukban s hozzáadva még a segéderők országos átlagát, nevezetesen minden iparos és kereskedő után 1‘2-et: Békésvármegye iparral és kereskedelemmel bglalkozó lakosainak számát azt hiszem igen megközelítjük. Eszerint iparral foglalkozik a várme­gyében 9687, kereskedelemmel 2510 egyén, vagyis százalékokban az összes lakossághoz képest iparral 3"74°/©, kereskedelemmel )-97%. Visszamenve az elfoglalva levő né­pességre és az ismeretlen foglalkozásra nézve, az országos átlagot véve — a 43-9% iból foglalkozók Békésvármegyében; 3-74»/u, 0-97 | 0-83 I testi „ ___ Összesen 15-28°/0, mezőgaz dasággal tehát 28-62°/0. Vagyis az egész országban és Békés vármegyében 100 elfoglalva levő egyén közül a kereset viszonyát a következő táblázat mutatja: Magyarország: békésvármegye Mezőgazdaság 640 652 Ipar 9-6 8-5 Kereskedelem 22 2 1 Szellemi szolgálat 1"2 iparral kereskedelemmel szellemi szóig. Testi és egyéb 23-0 230 Ha pedig feltesszük, ami valószínű hogy nálunk a testi szolgálat s egyébbe foglalkozók fele szintén mezőgazdasági munkát végez, akkor Békésvármegyében keresettel biró 100 egyén közül 76-7 me zőgazdaságot űz, s csak 23-3 foglalkozik többi összes keresetekkel. Hasonlót mutatnak az allami adok is. Mig ugyanis Békésvármegye földadója volt 1890-ben mintegy 1.250,000 frt, addig a kereskedők és iparosok összes állami adója 102,000 frtot tett ki, vagyis e két adót éve alapúi, azok viszonya 96 :4. A kereset oroszlánrészét tehát — bár­mily hézagosak is az adatok — kétségte­len, hogy a mezőgazdaság és a szolgálat .dja. Ha végigtekintünk a foglalkozásokon, azt látjuk, hogy azok közül különösen ket­tőt lehetne emelni: a kereskedelmet és az ipart. (Folyt, köv.) A csorvási tótajkú predikácziók. Megengedi tek. szerkesztő úr, hogy az it­teni evang. egyház kebelében szokássá vált- egy olyan sajátságos és nem menthető eseményről ér­tesítsem, mely ha még Túrócz vármegyében adja magát elő is, minden igaz magyar honpolgár ér­ésében a legnagyobb megbotránkozást kell, hogy keltse. Az eset röviden a következő: Csorvás községben az orosházi tiszta magyar egyházból át­telepedett evang. vallásé hívek, a Szarvasról és Csabáról ide telepedett jóravaló s magyar érzelmű s magyarul kivétel nélkül beszélni ~ ben mintegy 10 tót származású családdal közö­sen szövetkezve mintegy 18 évvel ezelőtt közös értekezletre gyűltek, melyen elhatározták, hogy Csorváson egy evang, fiók egyházat alapitanak ; tekintve azonban Szarvas és Csaba szomszédsá­gát, már ezen alakuló gyűlésen hangsúlyozták, s az ellen kifogáB nem tétetett, hogy tisztán ma­gyar fiók egyházat kívánnak alapítani. A felvetett kérdés keresztül vitelével még most is élő 2 orosházi és 1 szarvasi egyháztag lett megbízva, kik Orosházára bemenve, boldogult emlékű Győry Vilmos lelkész közvetítésével Csorváson a ma­berek, és semmivel sem többek, mint akár Gyu­lán. Igaz, hogy nekünk egyetemünk is van, és ezt, _ nem dicsekvésképen szólok, — kevés magyar város mondhatja el magáról, de egye­temünk hire, reputatiója annyira nem hozza ki sodrából a kolozsvári t. ez. publikumot, hogy az ősi tradicziókhoz híven példás türelemmel el tudja nézni, miként folydogál ki a kapuk alatt, a város legbensőbb részeiben is a szap­pan és mosadék lé mindenféle speciese, el­kezdve a fehéren, mint alapszínen, folytatva a világos és sötétkéken, s végezve a gyanús sárga, vagy a már többé meg nem határozható szinjátékú folyadékon l És e jelenséggel szemben hasztalan dí­szeleg teljes pompájában az alsó és felső szén- utcza sarkán az a szép épület, mely, mint az orvosi egyetem kiegészítő része, ezt a büszke felírást viseli kapuján: „Egészségtani intézet.“ Egész cinizmussal szeme közé nevet a szap­panlé, fennen hirdetve diadalát az orvosi tu­domány modern vívmányai felett. Lássa szerkesztő úr, nem kell az ember­nek a maga lakhelyét mindjárt, mihelyt valami nem tetszik benne, olyan nagyon dehonestálni. Gyula csak Gyula, de Kolozsvár végtére is Kolozsvár volna; s ha Gyulának keményen fel­róttuk a tisztátalan utczákat és azt a fatális szappanlevet, — bizony valljuk be mind a ketten: nem voltunk egészen méltányosak. Hanem azért, ilyetén fogyatkozásaitól (mert van még több is) eltekintve, Kolozsvár mégis csak Kolozsvár. Egy hatalmasan izmosodó, a magyar­ság egész anyagi és szellemi erejével Kelet féle imponálni hivatott város, élénk fántáziájú, distinguált érzékű társadalommal, amely a mai napság oly igen elkoptatott „intelligens“ jel­zője a szó nemesebb értelmében W bízvást az életrevalóság és finomult élet minden alap kelléke is. A „cliquek“, fájdalom, itt sem vesztek ki teljesen, de nekem úgy tetszik mégis sze- lidebbek valamivel, mint ott Nagy-Magyor- szágon. Születési arisztokrácziánk erős, aránylag erősebb mint Budapesten, s talán nincs is a hazában város, ahol egy csomóban annyi ha- misittatlan kék vér lenne együtt, mint a mi fa­laink között. De nagyon csalódnék, a ki azt hinné, hogy ez a körülmény a társadalmi élet külső arczulatján valami nagyon meglátszanék. Ellenkezőleg, alig vesszük észre, hogy az er­délyi arisztokráczia székhelyén vagyunk, s ha a mágnás fogatok bakjain ülő cilinderes, libe- riás kocsisok és inasok, no meg a hintó ajtó­kon díszelgő családi czimerek 7 vagy 9 szarvú koronái nem emlékeztetnének, hát akár eszünk­be sem jutna a születés előnyei, hátrányai fe­lett való csendes tépelődés. Szellemi, vagy ha úgy tetszik: e'szarisz- tokrácziánk, — értve ez alatt kivált az egye­temi tanárokat, semmiben sem marad mögötte a kék vérnek, sőt amennyire lehet, igyekszik azon túltenni. Az egyetem tudós tanárai, tár­sakul szegődvén hozzájok a nem régiben ide- telepitett kir. Ítélőtábla bírái, képezik a tár­sadalom elitejét, s csaknem mindnyájan arezu- kön hordják sáját fontosságuk eleven érzésé­nek, iá a közönségesebb lelkek iránt táplált sajnálkozó lenézésnek rosszul maszkirozott ki- nyomatátA Hát bizony kérem, nem is olyan kismiskaság egyetemi tanárnak, vagy kir. táb­lai bírónak lenni. Ez utóbbinak ugyan a de- centralizatio folytan kissé csökkent az érteke, hanem az egyetemi tanárság \ álunk mindez- ideig olran hauptreffer számba?„megy ; mert akárh“■ ^Vszópitsük a dolgai—‘Vtiei a fióka, és sok >4. Nem>-- ' \ha na vjra reám, s igy tudni fogja,- hogy én soha sem voltam valami nagy barátja semmiféle fajtaju arisztókrácziának. De ha már lenni kell ilyen­nek is, az észarisztokráczia tálán még legtür- hetőbb valamennyi között. Hanem azt sehogy, sem tudom felfogni, miért kell egy-egy kivá­lóbb tudósnak, ha egyszer egyetemi tanárrá lesz (mert nem minden kiváló tudós egyetemi tanár, és nem minden egyetemi tanár kiváló tudós), egyúttal a szerénységről is lemondani ? Vagy ez már vele jár, mint virslivel a torma? Lehet, de nekem a valódi tudományról sajátos nézeteim vannak, s nem vagyok képes magam­mal elhitetni, hogy a kevély, valódi tudós, s a valódi tudós, kevély tudjon lenni. No, pe'nzarisztokrácziánk, — az véknyan van. Nem régiben halt meg egyik legtekinté­lyesebb tagja, s most utólag kisült, hogy nem csak a hó szokott elolvadni, de a kikiáltott gazdaság is igen sokszor nem egyéb, mint szí­nes buborék az adósság rejtelmes tengerén. Tudja Isten, mintha szükebben volna erre felé a pénzl Erősen Kelet felé vagyunk, s a »Ke­let* összes népeiről sok szépet tud a história, de azt, hogy financziáik valaha rendben let­tek volna, nem olvastam sehol. Pedig, tessék elhinni, élelmes, ezereszü nép ez az erdélyi népség. Mindenbe belefog, g’schäftel jobban mint egy zsidó, de azért mégis szűkén pénzel. És ez állapoton nem képes javítani még az sem, hogy a Otordai piczuláka neve alatt is­mert hamis io és 20 krajezárosok, feltűnő szám­mal próbálják a forgalmat élénkíteni, a boltos legények és szatócsok nem kis bosszúságára. Az ariszi:okrácziáról ezzel beszámoltunk volna. Az az van még egy kis hija. — Van itt t. i*úÓSZelásztokrácziának egy egészen sajátos fj» alkalm.^ j^ely sem születés, sem ész^J sem va,’

Next

/
Oldalképek
Tartalom