Békés, 1888 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1888-03-11 / 11. szám

A megyei úthálózat. Mező-Beróny és Vésztő községek elöljárói kérvényt intéztek a vármegyéhez, melyben a mezö-berény-vésztői ed- digi községi utat a megyei úthálózatba, és a megfelelő útvonalon levő Körös hidat a megyei hidak közé felvétetni kérik, Gyula város polgármestere folyó hó 7-én utazott fel Budapestre, hogy a lapunk más helyéu olvasható képviseleti közgyűlési határozat értelmében a fogyasztási-adónak Gyula városa ré­szére 28,500 frt évi összegért leendő megváltá­sát személyesen kérelmezze a pénzügyminiszté­riumnál. A képviselőtestület f. hó 6-án Dobay Janos polgármester elnöklete alatt éléuken láto­gatott rendkívüli közgyűlést tartott, melyen tár­gyaltatott a debreczeni kir. pénzügyigazgatóság- uuk ertesite.t), mely szeriut a városi fogyasztási adónak 88160 Írtban megállapított kikiáltási ára mellett Deöroczeubeu t. hó 14. és 15-én tartandó árverésre szóló hirdetményt közhírré tétel végett azzal küldi meg, hogy szabadságában áll a város­nak a fogyasztási adókat f. hó 8-ig kikiáltási áron megváltam; ezzel kapcsolatban olvastatott a fogyasztást adó érdekeltségnek f. hó 2-án tar­tott értekezletéből kifolyó azon véleménye, mely szerint az összes fogyasztási adók megváltása fe­jében 31200 Irt megajánlása javasoltatik. Végre olvastatott a városi i'auacsuak ugyané tárgyra vonatkozó vélemenyes javaslata, melyben a Tanács kijelenti, hogy a képviselőtestület által már egy- ízüen magáeva tett nezetehez, bogy t. i a fogyasz­tási adókert semmi szír. es körülmények között nem adandó nagyobb összeg a mar szintén túl­zott 28500 Irtuai továbbra is ragaszkodik. Hosz- BZas vita iejlodott ki ez ügybeu, melyben részt vettek Fiuta lguácz, Gs. Dernkó József, Végh Jó­zsef, Bal Bebestyén es Bal József képviselők, utóbbi a szőlősgazda városi képviselők túlnyomó többségének nagy helye-lése közepette hangsú­lyozva, bogy ok a szolokra esedeaes 18000 Irt fogyasztási adón felül, melynél már 25—26 Irtot kellene egy hűld szólóért nzetui, egy krajczarral sem hajlandók nagyobb áldozatot bozui, es ha a varos mint erkölcsi testület eme nyilatkozatukkal szemben mégis belebocsátkoznék es pedig 2öö00 frtual nagyobb összeggel a fogyasztási adó bérlé­tébe, ok semhogy a nagy teher fizetésere magú kát kötelezzek, hajlandók ínkábo szőlőjüket ki­vágni, vagy a tó vényben előirt fogyasztási adót hektoliterenként fizetni. A képviselőtestület eunel- togva mint már az ugyauez érdemben januar 26 áu tartott közgyűlésen, tekintettel arra, hogy a va­ros a 28500 Irt évi megváltási összeggel a határ végső pontjáig jutott, amit a mai kezelési rend szer mellett a fogyasztási adó bérletéért úgy a város mint erkölcsi testület, valamint a lakosság is áldoznál; tekintettel még azon körülményre, hogy a fogyasztási adó megváltását legfőbbképeu a szőlőtulajdonosok kényelme és nyugalmának megszerzése teszi indokolttá, s hogy ennek elérése mellett a város a fogyasztási adó megváltása ál­tal nyereségre egyáltalában nem számíthat; te­kintve továbbá, hogy a fogyasztási adónak 28500 Írtért való megváltása is a szőlőtulajdonosok ké­nyelmi szempontjából a fennálló kapareudszer mellett a szolőiulajdonosok legnagyobb részére alig elviselhető terhet von s méltán lehet tartani attól, hogy 'a fogyasztási adóteher miatt a már eddig is jelentékeny mennyiségben megindult szőlő kiirtás oly nagy mérvekét fog nápról-napra ölteni, hogy a majd kis számbau megmaradt szőlőterü­letek tulajdonosai a fogyasztási adó megváltása folytán reájuk háruló uagy teher viselése alul a törvény által biztosított módou való felmentésüket szorgalmazván, a megváltási összeg egy r sze a méltányossággal meg nem egyező módon községi pótadóként fog az összes lakosságra kivettetm; végre pedig tekintve, bogy ba a város a fogyasz­tási adókat a törvényben előirt módon házilagosan kezelné, az a 28500 frt mellett is előre látható kárral és veszteséggel járna, anélkül, hogy a fo gyasztási adó fizetésre kötelezett lakosság óhajtott nyugalma eléretnék: mindezeknél, valamint a ja­nuári képviseleti határozatban már felsorolt egyeb iodokoknál fogva is a fogyasztási adó érdekeltség véleményének mellőzésével a Tanács javaslata fo- gadtatváo el, ebhez képest megbizatott a polgár- mester, hogy a pénzügyminisztériumnál személye­sen beadandó kérvényben kérelmezze, miszerint a fogyasztási adó méltányos, legfeljebb azon­ban 28500 frt megváltási árért a városnak adas- sék át, mi ha eredményhez nem vezetne, a f. hó 14. és 15. napjain Debreczenben tartandó árve­résen megjelenvén, a körülményekhez képest a város és a lakosság érdekeioek szem elölt tartása mellett járjon el, illetőleg 28500 Irt erejéig tegyen a fogyasztási adó bérletére nézve megfelelő aján­latot. A polgármester megbizatott még, hogy a városi adóhivatal munkakörét tüzetes vizsgálat tárgyává tévén, az adóvégrehaj­tások vezetésének mikénti ellátására nézve tegyen a képviselőtestülethez kimerítő jelentést, feljogo- sittatván, hogy a fennforgó ügyben — hozandó érdemleges határozatig — legjobb belátása sze­rint saját hatáskörében intézkedjék. Ezzel a köz­gyűlés egy órai tanácskozás után szétoszlott. Békésen az ujouczállitást folyó hó 1-én kezdették meg és 7-éu fejezték be. Az eredmény — noha fölülmúlja a múlt évit — ezúttal sem mondható kielégítőnek, amennyiben a járás had­jutalékát nem tudja fedezni. Ki volt ugyanis vetve ujjouczjutalékul 97, a póttartalékhoz 26, a honvédség legkisebb kiegészítési szükséglete 27 egyén. Ezzel szemben besoroztak a hadsereghez 90 hadkötelest, a póttartalékba nem jutott senki ; a honvédség szükséglete fedezve lön. Felülvizsgálatra utaltatott 56 hadköteles, fel­tűnően sokan — 115-en — nem állottak elő a sorozáshoz és ezek túlnyomó része igazolatlan nul. — E hét folyamán Gyomán, Szarvason és Szeghalmon működik a sorozó-bizottság. Nulla dies sine linea. A belügyminiszter e héten Mészáros Zsigmond csornai okleveles gyógyszerész kérvényét küldte le érdemleges in­tézkedés végett a megye közönségéhez, Oros­házán harmadik személyes jogú gyógyszer tár felállítása iránt. Szerkeszti) változás. K 1 á r Béla nép­tanító az „Orosházi Újság“ szerkesztésétől visz- szalépvéu, nevezett lap szerkesztését t. hó 1 -tőt kezdve a kiadó-tulajdouos, Veres Lajos vette át. Beréuyi Zsigmond. Alig nébáuy esztendeje, e név a különféle hazafias és jótékouyczélu mű­it ed velői előadásokról szóló tudósításokban mint dicsőség, taps, virágkoszoruk kitüntetett osztály­részese volt lapunkban s a megyei sajtóban kö­zölve ; s ha a sors csak egy vagy két évtizeddel ajándékozza meg viselőjét, akkor e nevet gyász­keretben hozzák a fővárosi lapok, s a színművé­szet komoly Musája híveinek egész tábora kiséri vigasztalan bánattal halhatatlanságba azt a fiatal embert, akinek tragikus halála, enyészete fölött ma csak megtört agg szülék, büszkeségüktől meg­fosztott testvérek, szerető rokonok, egykori pálya­társak és jó barátok ootják szivük mélyéből fa­kadó keserű könyeiket. Nem a megsemmisülés, oem a halál ténye az, ami ravatalánál fájdalom­mal tölti el sziveinket 1 akik közelebbről ösmer- tük, tudjuk, hogy a halál csak egyszerű epilógja egy évekkel ezelőtt bekövetkezett katasztrófának, mely a dicsőség és hírnév ösvéuyén megindult ra­gyogó tehetséget erőszakkal elsodorta fényes pá­lyaútjáról. Berényi Zsigmond élettörténetének voltaképen ott a vege, ott a tragikuma, ahol és amikor önmaga is átlátta, hogy ott kell hagynia a világot jelentő deszkákat, mely deszkák külö­nösen neki voltak egész világa; le kell lépnie a színpadról, melyhez eletvágya, tehetsége egyaránt kötötte, és pedig nem azért, hogy ezáltal életét megmentse — fájdalom nem ezért, hisz életét épen akkor mentette volna meg, ha betegsége csirájakor szakit a művészi pályával — hanem ott kellett bagynia azért, mert érezte, hogy kifej­lődött súlyos tüdőbaja leküzdhetlen akadályává válik művészi érvényesülésének. Berényi Zsiginond- ban megvoltak mindama kellékek, melyek a szí­nészt elsőrangú müvészszé avatják. Bzép megje­lenés, nemes arczél, csodálatosan gyönyörű kifejő- zésü szemek, elégikus előadásával szívig megható érczteljes orgánum, mely különösen paratlau ha­tásúvá tette szavallatát; e téren bevégzett művé­szek és művésznőkkel is diadalmasan állta ki a versenyt és legszebb sikereit, de tegyük hozzá, bogy talán élte tragikumát is e páratlanul szép szavalóképességének tulajdoníthatta. Bzini sokol­dalúsága, melyet a kouservatórium deszkáin kívül megyéjében rendezett jótékouy és hazaüas czélu, nevezetesen hogy többet ne említsünk: a török sebesültek, szegedi árvízkárosultak, Halmi Ferencz árvái felsegélyezése, tanítói nyugdíj-alap, mező- berényi kisdedévé stb. javára többnyire általa rendezett és a kitűzött czélokra száz meg száza­kat jövedelmezett műkedvelői előadásokon egy­másai ellentétes szerepekben produkált, bámulatra keltette legjobb barátait is ; Fry Falja megkaczag- tatta, Gyura Bandija megdöboentette és Knabe Farkasa szivig meghatotta az alakításaitól elbűvölt közönséget. Egyenlően fényes jövő kiuálkozott számára a komikus, jellem es drámái apa szerep körben. A szioi tanodába már miut joghallgató lépett volt be és pedig Faulay s Bercsényi bizta­tására, akik uagy reményeket tűztek jóvőjéhez. Három éven át volt a szinilanoda egyik legte­hetségesebb növendéke és amidőn Feleki akkor szervezett társulatánál képességeinek meglelő ér­vényesülési talált volna, tért hirtelen tüdöbajbat esett, mely a színpadtól örökre száműzte. Ez a katasztrófa lön élete tragikuma. Élettörténete itt lóu befejezve, ami azután következik, az már csak teugésnek nevezhető. De mily óriási erő lakozott az életczelját mar közel a pályalöuél elve >zlelt fiatal emberben, hogy éveken at tartó súlyos testi fájdalmak közepette megtudta szokni auia goudolatot, hogy amit evtizedeu át épitelt, az csak elérhetieu ábránd, csak múlandó kártya­vár volt; mily roppaut erős volt övéihez való. szerető ragaszkodása, hogy akkor, arnidóu unt sem várt, mit sem remélt az élettől, újra felvette a jogtudományoknak évekkel előbb elvetett fona­lát csak azért, hogy titkolja, leplezze ama betöli- hetleu űrt, ama vigasztalan kétségbeesest, a me­lyet a színi pályától való kényszerű megválása Keblében hagyott. Semmi sem nyújthat szomorúbb bizonyítékot művészi alakítási képességéről, mint betegsége évei, melyek alatt oly ügyesen el tudta titkolni szerettei s jóbarátai előtt, hogy ő neki teher az élet, hogy ő azzal mar leszámolt. Egye­düli bánata, amit közelgő pb isi icai megsemmisü­lése tu.iatában érzett, az volt, hogy tudta s érezte, mily nagy fájdalmat, mily sötét gyászt borit ha­lála szüleire, testvéreire, barátaira, akikeu a fiúi, testvéri s rokoui szív szeretetévei csüggótt utolsó órájáig. Es igaza volt; el voltunk készülve halá­lára, tudtuk, hogy az nem sokáig várat magára, éreztük, hogy ez megváltója lesz testi s lelki fájdalmainak, de a bekövetkezett halál, az enyé­szet ténye mégis meghatott, nagyon megreoditett bennünket és megrendítette miuden barátját és ösmerősét, a hová a lolyó hó 5-én reggel be­következett halál hire csak eljutott. — A közrész­vét imposAiiean nyilvánult Mező-Beréuyben a f. bó 6-áu délután volt temetésen. Ravatalát elárasz­tották a családtagok és ösmerősök szebbnél-szebb virágkoszorui, az oly hőn szeretett virágok közül az utolsók, melyek elkísérik öt az örök életbe; n m.-beréuyi értelmiség a rendkívüli hideg daczára teljes számban képviselve volt a vég tisztességen, és dr. Eo sen leld orosházi rabbi emelkedett szellemű gyászbeszéde mindenkit könyekig meg­hatott. Az egyházi szertartás végeztével a boldo­gultunk a múltban együtt működött műkedvelő barátai vitték a koporsót az örök nyugalom he­lyéig, átadva a drága hamvakat az auyaföldnek, hol megszűnik a testi s lelki fájdalom, ahol örök nyugalom, örök béke houol. Ez a nyugalom ho- noljob a korán elköltözött fényes tehetségű ifjú porain is; béke hamvaira, örök áldás emlékére! Beréuyi Zsigmondi haláláról kiadott csa­ládi gyászjelentés következő: Füchse] Adolf és neje szül. Feuer Katalin a maguk valamint gyer­mekeik : Berta, Samu, Ármin, Gyula és Frigyes uevében fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a szeretett, teledhellen jó fiú és testvér Füchsel |Herényi) Zsigmond végzett jogász, és az országos szülészeti tanoda volt növendékének M.-Berény- ben, folyó hó 5-ón reggeli 6 órakor hosszú, sor­vasztó betegség után, élte 27-ik évében bekö­vetkezett gyászos elhunytét. — A boldogult földi maradványai folyó hó 6-áa d. u. 3 órakor' fognak a mező-beréuyi izr. sirkertben az örök nyugalom­nak átadatni. — Legyen könnyű hamvain a haut! Áldás emlékére 1 A közigazgatási bizottság márczius havi rondes ülését folyó hó í2-én tartja. Békésvánnegye közigazgatási bizott­sága fegyelmi választmánya folyó hó 9-én a vármegye főispánjának elnöklete alatt megtartott ülésén — Dobay János Gyula város polgár­mesterének állásáról lett lemondása tárgyában — tekintettel arra, hogy Békésvármegye tói vény­hatósága Dobay János polgármester ellen a fe­gyelmi eljárást lemondása előtt elrendelte; tekin­tettel arra, hogy Dobay Jáoos polgármester el­len külöuben is vagyoni felelősség kérdésének megállapítása forog fenő, — a vármegyo alis­pánjának ez ügyben hozott — a lemondást el­fogadó határozatának hatályon kivül helyezése mellett,— Dobay János polgármestert lemondása daczára hivatalos teendöiuek ellátására mind­addig kötelezi, — illetőleg lemondását mindaddig tüggőben tartani határozta, — mig a vármegye törvényhatósága által Dobay János polgármester ellen elrendelt fegyelmi eljárás jogérvéuyes hatá­rozattal be nem fejeztetik. Ugyanez alkalomból a vármegye alispánjának, a polgármesteri állás helyettesítés utján való betöltése iránt hozott ha­tározatát szintén hatályon kivül helyezte: mert valamely állás helyettesítés utján való betöltésé­nek szüksége — illetve lehetősége csak az eset­ben áll be, ha a szabályszerű tisztujjitást meg­előzőleg valamely állás időközben végleg meg­ürült, avagy ha a fegyelmi vizsgálat során, vala­melyik tisztviselő állásától felfüggesztetik. Csaba városa képviselő testületé folyó hó 5-én tartott közgyűlésében a negyedik gyógy­szertár felállítását véleményezte, mely véleményét azon kérelemmel terjeszti a vármegyéhez, hogy a gyógytárjog K r i s t ó ff y Dezsőnek adas­sák meg. Szeghalmon hajtóvadászatot kell tartani a fúr kasokra, annyira elszaporodtak a határban ; természetesen nagy károkat okozva a marhaállo­mányban. A „Békés“ múlt számával együtt kihor­dott „Ne tovább N r. 2.“ czimü röpirattal szemben kénytelenek vagyunk konstatálni, bogy mi e röpirattal semminemű összeköttetésben nem vagyunk, s hogy az a szerkesztőségnek tudta s beleegyezése nélkül hordatott ki a „Békés“-sei. Szent-Andráson takarékpénztár felállítá­sán huzgólkoduak, Ezer darab 20 — 20 forintos részvényt bocsátanak ki, az aláírások igen szé­pen folynak, és eddigelé a feléuél több részvény alá van írva. — A takarékpénztár az alapsza­bályok megerősítése után nyomban megkezdi működését. (Egy önsegélyen alapuló hitelszövet­kezet talán jobban megfelelne a szent-andrási igényeknek, mint egy, tagadhatlauul nagy keze­lési költséget igénylő takarékpénztár,) Nyilatkozat. Tudomásomra jutott, hogy G o n d ö c s Benedek apát, lelkész ur rólam többek előtt azt állította, mintha én ő neki azt mondottam volna, hogy — „ne hallgasson ezekre az ostoba parasztokra“, — ezzel szemben mo­rális kötelességemuek tartom kijeleuteui, bogy egy szó sem valós nézetem szerint van­nak ugyan az urak között is és a parasz­tok között is ostobák, a kikre nem jó hallgatni, de | nekem tulajdonított kitételt uiár csak azért sem mondhattam az apát uruak, mert részemről azt tartanám a legnagyobb szerencsének a köz ügyekre, ha ö hallgatna a parasztokra, (mert akkor otthoo ülne tapasztalataival) s azt tarta­nám a legnagyobb szerencsétlenségnek, ha a pa­rasztok hallgatnának ő reá- — Budapest, 1888. inárcz. 7. 1 o d o | y Zoltán sk., a „Békés* szer­kesztője. A járványok króuikájából. Gyulán a himlő — noha elöbbeni akut jellege némileg enyhülő félben — még miudegyre követeli az áldozatokat. Pénteken a református fiiskolábau- megszüutették a tanítást, (a polgári iskolábau azouban megkezdették)- — A himlő kisebb- uagyobb mértékben a megye mindöu községében grassál. — Sámsonban a hét folyamán fellépett a kanyaró, amiért az összes iskolákat bezáratták. Békésen f. hó 3-án a Szabó Albert la­kásán reudezett piknik kedélyesen reggeli 6 óráig tartott. Szabóné urhölgy — miut háziasszony — figyelmével miudeokit lekötelezett. Jelen voltak : Kovács Lászlóné, Batizi Ferenczné, Dr. Frey Li- pótné, Simonyi Sámuelnó, Dapsy Gózáné, Kovács Gyulánó (Tarcsa), Tóth Ferenczné, Váry Sándor- né, Hajdú Lajosné, Tasay Sándorné, Schaffer Li- pótné stb, továbbá: Hajnal Nina és Rózácska, Bányai Ida, Szegedy Ilonka és Vilma, Frey Le- ontiu, Batizi Ilka, Kovács Eszti és Ágnes, Hajdú Ilonka, Simooyi Viola, Tas9y Róza, Hanczár nő­vérek. Vátnszedési jog. A közmunka- és köz­lekedésügyi miniszter a sz. andrási hidon a vámszedést további egy évre engedélyezte. Piknik. Mint a rendezőség fáradozásából sejthető volt, az izr. ifjúság által folyó hó 3-án a „Komló“ helyiségeiben rendezett piknik kitü­nően sikerült. A folytonos és mérsékelten jókedv kezdetétől egészen a reggeli órákig tartott, s a jelenvoltak közül bizonyára nem lesz olyau, ki ue emlékezne kellemesen vissza a mulatságra. — Szituéra alatt a közönség az étterembe vonult, hol a gazdagou és ízletes ételekkel megrakott asz­talokat vették körül s csakhamar mcgiudult a (elköszöntök sora is. Első sorban Chrieztó Miklós emelt poharat a három gazdaszonyra (Lederer’ Lajosné, Reisner Mauóné és Roseufeld Márkáé. úrnők) Kálmán Ödön az összes hölgyeket éltette, mig Dr. Berényi Armin a tánezosnöket köszön--, tötte lel. Vacsora után a táoczkedvelök ismét a" tánczterembe vonultak s tánczoltak kivilágos ki- • viradtig. Jelenvoltak: Dr. Bárdos Arthurné, Bak Gusztáváé, Bak Lajosné, Cziuczár Adolfué, Özv. Czinc/ár Áronnó, Czinczár Józsefné, Deutsch Ja- kabué, Deutsch Móráé, Freund Zsigmoodné, Grimm A. Józsefné, Goldmann Mórné, Hoffmann Sándorné.- (Varsám!), Kálmán Ödönné, Kálmán Julia, Lederer Lajo9Dé, Multas Adolfué, Meczner Emáuuelné, Reisner Józsefné, Raisner Mauóné, Roseufeld Márkáé, Reisner Sándorné, Reisner Janka, Reisner Edéné (Körös-Ladány), Reisner Zsigáié, Rosenz- weig Hermannó, Szmotán Fülöpué, Steinfeld Ig- nácznó, Steinfeld Gyuláné úrnők és Freund Jenny, Kóhu Róza, Meczner Malvin, Reisner nővérek, és Szmetán nőv. kisasszonyok. — A négyeseket J 28 pár tánczolta. A nagy-oláh-városi olvasó-kör ma este, könyvtára javára fordítandó tiszta jövedelemmel tánczvigalmat rendez a Koronában. Belépti dij személyenként 50 kr., kezdete 7 órakor. A békési kaszinó vasárnapi thea estélye - nem mondható oly sikerültnek mint elődei. Biz­tosra vesszük azonban, hogy a kaszinó derék el- nöke találni fog valami uj módot újra vonzóvá tenni ez estéket. A programúiból talán ki marad­hatna a mi első zenekarunk. E. A gazdasági egylet titkári állására Z 1 i n s z k y István volt kondorosi urodalmi gazdatiszt, és nem mint — lapunk múlt heti számában tévesen közölve lett: Zsilinszky Endre . — lett megválasztva. A kisujszállás-dévaványa-gyomai viczi- nális vasút kiépítésére és engedélyezésére vonat­kozó fölhatalmazást f. hó 5-én tartott ülésében adta meg a képviselőház a közmunka- s közle-- kedésügyi miniszternek. Pl vasút' — mint a terv keletkezésekor lapunkban bővebben ösmertettük — a magyar államvasutak szoluok-uagyváradi vonalán Kis-Ujszállás állomásból indul ki és Jász-Nngy-Kun-Szolnok- és Békés megyék térülő én Ecseg, Déva-Ványa és Nagy-Állás köz­ségek érintésével Gyoma állomásba szakad be. A vonal hossza 45 kilométer, a tényleges tőke, mely a vasutba befektetni szándékoltatik 1.205.000 frtban lett a minisztérium által meg­állapítva. Ez összeg a viczinális vasutakról szóló törvény értelmében részben törzsrészvé­nyekkel, részben 72% árfolyammal számított el­sőbbségi 5%-ot kamatozó részvények által kí­vántatik fedeztetni. Biztosítékul a vállalkozók 60.000 frt letételére köteleztettek, a mi meg is törtéut. Az üzlet a magyar királyi államvasutak által fog kezeltetni. Lapunk mai számában közölt „Fairbanks“ hirdetésre felhívjuk olvasóink figyelmét. Irodalom. Ezerszeres kamattal fizeti vissza a cse­kély elefizetési dijat a „Magyar Háziasszony“ czimü háztartási hetilap kitűnő s szakavatott tanácsai által, melyek a háztartás és gazdálkodás minden ágát felölelik. E lap azonkívül kellemes élvezetet is nyújt „Muuka után“ czimü szépirodalmi mel­lékletében és külön regényoiellékletében, melyek egy év alatt egész kis könyvtárra való mulattató és élvezetes olvasmányt tartalmaznak, a legjobb Íróktól közöltéinek regények, elbeszélések, versek stb. A „Magyar Háziasszony“ előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadó hivatal (Budapesten, nagy-korona utcza 20. 6z.) melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál routatváuy szá­mokkal. Hirdetés. 18S8. Árlejtési hirdetmény. Békés vármegye alispánja részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a gyomai főszolgabírói lak munkáinak biztosítása iránt f. évi már. czius hó 25>én délelőtti 10 órakor a vár­megyei székház kistermében tyánlati versenytár­gyalás tartatik. Ezen kőműves, ács, asztalos, bádogos és festő munkából álló építkezés költsége 8528 frt 56 krral irányoztatok elő. Felhivalnak vállalkozni kívánók, hogy kellően bélyegzett és „Ajánlat a gyomai főszolgabírói lakra“ felirattal ellátott írásbeli zárt ajánlataikat, melyek­hez a számított összegnek 5%-a az az 430 frt, mint biztosíték csatolandó, a f. évi márczius hó 25-ik d. e. 10 óráig alólirt alispánnál nyújtsák be. A terv, előmérték, költségvetés, az árlejtési és építési feltételek a Békés vármegyei m. kir. építészeti hivatal helyiségében minden hétköznap délelőtt 9—12 és délután 3—5 óráig betekinthetők. B.-Gynlán, 1888. márczius hó 7-én Jancsovies Pál, 52. 1—1 Békésvármegye alispánja. ____________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom