Békés, 1888 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-01 / 1. szám

Tisztelt lelkes intézői városunknak, vegyétek 1 azért a kivitel terhét vállaltokra és ne en­gedjetek addig, mig nem létesítettetek egy, 6 •'.'.lyu leánynöveldét vagy iskolát közős erővel, 's czélra, a mi városunk nőnevelélének élőbb­ére. Hudd nyerjenek a csonka elemi, több féle- Jcezetü iskolák betetőző intézményt ebben, mely működjék áldásdúsan a közhaszonra, közczélra közjóiét és közvagyonosodásra, melyre aligha van egy városnak is oly nagy szüksége, mint a mi megyei székvárosunknak. Annyi nemes erő hever itt tétlenül, csak az nincs, a ki munkába indítsa, szervezésre ké pesitse, vagy legalább ha van is, mindaddig ké- sik a buzdítással. A föld mozog alattunk, d< nem akarjuk érzeni 1 A haladás óriási, oly sok terén országunk ban a működésnek; távol van mozgás, de kö zelünkben szunnyadni látszik minden ily intéz ményre vonatkozó tetterő. Vajha a buzgóság fellobbanván, meleg lelkesedést szülne, ez pedig az intézet teljes felállítását; mert e nélkül ten- gödésszerü lótelünk, hiányos minden építkező sünk, czéltalan törekvésünk, eredménytelen pó tolgató rendszerünk. „A moly, szú, mindenbe esik, mindenütt zöldéi a penész, s a rozsda megemészti még az aczélt is. Ne felejtsük, rajtunk is rág az idő használjuk a nekünk tán rövidre mértet inkább honunk szolgálatára. Tegyen mindegyikünk mennyit tehet, honéért, földijeiért, s ki becsüle' tesebben, „ ’száutabban járandja utolsó lehelletéig a hazafiság ^Ályáját, az legyen győztes, diadal más.“ Széchenyi díte. Récz János. Hírek. Lapunk tisztelt olvasóinak boldog uj évet kívánunk. Karácsony elmúlt és az idén ugyancsak fehérnek mondható, fehérebbnek mint évek óta Vasárnap reggelre ropogósra fagyott a vastag hóréteg, mely előző napon és éjjel lohullott mindkét ünnepnapon mélyen a fagypont alatt maradt a hévmérő. Az ég állandóan borult volt csak délfelé bukkant ki egy bádgyadt napsugár hogy gyönyörködjék az utczákat ellepő tarka so kaságon. Csakhamar azonban ismét szürke lett a láthatár, s meg-megeredt a havazás is, mely csaknem egész héten át egy-egy félnapi inegsza kitással tart, úgy hogy a földeket két láb magas hó borítja. 1 Á^emplpmok "megteltek, mindkét. na ég azt is kérdezni, hogy voltaképen hány hold után van az kivetve ; és az a szegény, jóravaló ember nem vette észre, hogy hiszen meg se kér­dezte tőle Csatár, váljon mije, mennyije van, hogy azután bírálja meg, sok-e vagy kevés-e az dója. Hogy megválasztása esetében általános adó- leszállitást Ígért, ezt mint oly szelíd kortesfogást miitjük csak meg, amely eltörpül a többi Ígé­retek mellett. Ha van valami elszomorító, pedig nagyon sok van, Csatár gyulai szereplésében, semm sem olyan, mint ama tapasztalat, hogy Gyulán a köznép nagyrészének értelmisége oly alantas szín­vonalon állónak bizonyult, a mi Csatárnak, ak pedig csak is a tömeg tudatlanságára szokta ala- itani politikai 8 nem politikai szereplését, leg vérmesebb reményeit is túlszárnyalhatta. — Soha se hittük, hogy a népnevelés ennyire el van ná­lunk maradva, a Sárrét: Szegha'om, Kftrös-Ladáuy tb. földmive8 népe hasoulithatlanul többet tud és századrósznyire sem bolonditható úgy el, mint gyulai köznép túlnyomó része. — De hogy krónikási tisztünket tovább betöltsük, a 48 aa (Jantsovit8) pártnak délután 4 órakor n „Magyar Király “-ban tartott értekezletéről és ennek hatá rozatából kedden délutánra ugyancsak a „Magyar Király“ elé kitűzött általános választói gyülésrö kell még megemlékeznünk. A keddi gyűlést ősz szehivó falragaszokra volt kinyomtatva az Irány Dániel által küldött levél is, melyben Csatárról el van mondva, hogy nem negyvennyolezas, ho nem volt és nem is lebet tagja a pártkörnek, amelyben Irányi felkéri a gyulai 48-as párt tag jait, hogy ejtsék el Csatár jelöltségét és csatla kozzanak Jantsovits Emil mellé, aki Gyulán egye dűli jelöltje a 48-as és függetlenségi pártnak. — (Voltak Csatár hívei közt, akik kétségbe vonták eme levél hitelességét és táviratilag fordultak Irányihoz, persze ügyetlenül, — mert névtelenül Irányi a levél hitelességét igazoló távirati választ igy csak a 48-as párt elnökének küldhette meg A hétfői pártértekezlet és keddi általános gyülé sen Horváth Ádám kecskeméti 48-as párti országgyűlési képviselő, aki Csatárral mint ant szemita jelölttel már megküzdött volt Kecskemé­ten, és ott sikerült is őt megbuktatnia, volt az országos 48-as pártkör hivatalos kiküldöttje — Horváth Ádám igen rokonszenves külsejű, megnyerő modorú, szép szónoki képességgel meg áldott fiatal ember és teljes elismeréssel szólnánk gyulai szerepléséről, ha keddi beszédében oly túl zásokra nem ragadtatja magát, ami épen nem emelte szónoklata értékét. De kisebb nagyobb elnök elrendelte a szavazást. — A pártok bizalmi I j srfiai voltak: Jantsovics Emil pártja részérőlll [omolya István és Ludvig Ferencz, Göndöcs Be-I edek pártja részéről Pivár János és Szabados!' ózsef, Csatár parija részéről Végli József és Se­es József. Sorshúzás utján a Jantsov.cs-párll ezdte meg a szavazást, mely végtelenül !auyhán| idult meg. Az első választókerületben már ki I terült a szavazók száma, amikor Jantsovics Emi | sak 9, Göndöcs 25 és Csatár 2 szavazatot ka-l ott. | második tizedben Jantsovics 32, Csatán 1, Göndöcs Benedek 82, a harmadik tizedben| antsovics 44, Csatár 186, Göndöcs 73, a negye-1 lik tizedben Jantsovics 102, Csatár 56, Göndöc$| 12 szavazatot kapott, de megjegyezzük, hogy a] területeikből elmaradt választók szavazatai sor-| enden kívül is elfogadtattak. Félkettőkor délután i záróra ki volt tűzve; fél 3-kor a szavazati ajstrom lezáratott s ekkor kitűnt, hogy J a n t s o-l rics Emil 238, Csatár Zsiginond 387, G ö n- 1 ö c s Benedek 321 szavazatot kapott. A német- városi s nagymagyarvárosi földmivesek alig 30 szavazó kivételével Csatárra szavaztak, a reformá­tusok nagy többsége ugyan Jantsovicsra, de 70 en felül ők is Csatárra szavaztak le. Ha a reformá­tusok most is oly egyöntetűen szavaznak, mint máskor szoktak, az esetben a pótválasztás Csatái és Jantsovics közt történik. A szavazás egyébként példás rendben és csendben folyt le. Gyula városa központi választmány« deczember 29 én ülést tartott, melyen jelen voltak D o b a y Jáuos polgármester mint elnök, Ladic: György, Schmidt József, Végh József, Mondái György, Petik Ambrus, Kneifel János, Sál Józse és Keller lnne. Elnök előterjeszti, hogy miután t 28-án megejtett országgyűlési képviselő válasz tásuál ajánlatba hozott bárom jelölt közül egyi! sem nyert általános szavazati többséget, ennélfogv a választási törvény 82. §-a alapján a legtöb szavazatot nyert Csatár Zsigmond és Göndöc Benedek között ut választásnak van helye. A köz ponti választmány újabb választási napul 188Í évijannár 14-ót (szombat) tűzte ki, válass tási elnökül Nagy Károly, helyettes elnöki Schmidt József, választási jegyzőül Pope vies Jusztin, helyettes jegyzőül K ó h n Dávi választatván meg. Dobay János elnök megbizato a szokásos hirdetménynek közhírré tételével, mii a választmányi ülés feloszlott. Eljegyzés. S t e i n f e 1 d Ignácz kere kedő kedves szép leányát M a r i s k á t deczen bér 26-án jegyezte el Brüll Illés bécsi ban] jDViuuii niiruijr aszuiios iparos oemetváro polgárnak nagy kárt okozott a másfél sukkos b mely a háztetőket borítja. Háza zsindelytetöze ugyanis leroskadt szerdán este az óriási súly alal több száz forint kárt okozva a ház tulajdonosna Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy sen sem járt a padláson. A „Békés“ mai — az uj évfolyamnak első - számát lapuuk múlt évi előfizetőinek minden k telezottség nélkül megküldjük. Miután a köve kezű számot csupán addig beérkező előfizetőin« uek fogjuk expediáltatni, tisztelettel kérjük , előfizetéseknek e bét folytán való szives megu tását, nehogy a lap szétküldésénen zavarok in füljenek fél. Egyúttal kérjük lapunk baráta hogy a „Békés“ számára, mely az uj év foly mán is becsületesen és odaadással igyekezni f a maga elé tűzött feladatnak megfelelni, m< feladatát tetemesen megkönnyebbiti munkait saiuk díszes és tekintélyes tábora, mely lapui köré sorakozik, továbbá azon körülmény, hogy vármegye közérdekű hivatalos közleményei „Bekés“-ben jövőre is rendszeresen közöltél lógnak, mi által lapunk a vidéki hírlap való missióját fogja betölteni és ez által csakuem u< 1 külözhetlen orgánuma a községek elöljáróim 1 kaszinóknak, olvasóköröknek, nemkülönben 1 megyei közigazgatás iránt érdeklődő igen tiszt bizottsági tagoknak is, tehető széles körben aja lani s részünkre előfizetőket toborzani sziveska 1 jenek. A „Békés“ előfizetési dija egy ót 5 fit, félévre 2 írt 50 kr, negyedévre 1 frt kr, mely összeg vidékről a „Békés“ kiad hivatalának — Gyulán“ czirn alatt post 1 utalványon köldeudő be. — Öt egyidöben beki 1 d <tt előfizető után tiszteiéi példán nyal szolgáiul A varos a napokban küldte fel a magy ' jelzálog-hitelbanknak a regále megvételére (elvi 300,000 frt kölcsön után esedékes harmadik te le8zté8Í járluókot. Grimm A. József regál j bérlő szintén a napokban fizette be a regi pénztárba az 1888. évi első félévi bérösszegét, Az erős hófúvások miatt a budape i vonat sem csütörtökön, sem pénteken nem érk i zett meg. Szerdán a vonat az erős hózivat . miatt el sem volt indítható, és két napou át összes vonatforgalom szünetelt Szolnok és Búd l pest között. A csütörtök és pénteki lapokat ; budapesti leveleket csak tegnap délelőtt kapt ; meg. Tegnap este megint elmaradt a fővárosi pós mert a pesti vonat ismét nem érkezett meg idejéb . Csabára. Hogy az év utolsó napjaiban mily órii i zavarokat és károkat okoz a napokon át gáti WÍVTubAIl a 4.Q.OP jfo^s^?Tsí"é'n-.,ci s í Ilik hívők rvágy serege hallgatta mindbe -OJ.„ Az estéket pedig a tenger ?ok István i. g több János pévnapi ünneplése vette igénybe. Választási mozgalmak. Az újságíró krói nikási tisztéhez tartozik az eredmény jelzésén kívül, képét nyújtani az eredményt megelőző moz­galmaknak is, és noha az első választás lezajlása után a közönség érdeklődése a jövő két hét moz­galmaira van irányozva, reporteri kötelességünk előszabja a lezajlott hét eseményeit is regiszt­rálni. A szent karácsony ünnepe ez évben nem volt családi jellegű ; mindenfelé folyt a korteske­dés már az első napon is, de nyilvános küzdtérre csak másnap léptek a pártok. A „Csatár“ párt (mert ckak ennek nevezhetjük, miután az or­szágos 48-as és függetlenségi párt megtagadja a vele való solidaritást) délután 2 órakor a „Korona“ előtti templomtéren tartotta gyűlését; a választók és nem választók a németvárosról az ottan leg­utóbbi időben alakult fuvózenekar kísérete mellett 'nagy tömegben vonultak fel a főutezán, erősen éljenezve jelöltjüket. A templomtéren Csatár Zsigmond tartotta őket szóval. Sohase hittük volna, hogy a gyulai nép előtt a meghajigáltatás i és lehurrogás veszélye nélkül oly beszédet lehes­sen ol mondani, mint aminő itt hangzott el. — Mennyire meggyőződhetett Gyulán léte alatt Csatár választói értelmességének alantos színvonaláról, amidőn elmerte nekik többek közt mondani azt, hogy Irányi Dánielt, az országos 48-as pártnak köztiszteletben álló vezérét, akinek egy Csatár ueiu érdemes, hogy a saruszijját oldja meg, annak idejében az ö egyéni pártfogása és erős utánjá­rása után vették csak be a 48-as pártba. Olyan bizonyosra vette szónok, hogy az ö ii i v e i vagy nem olvasnak egyáltalában újságot, vagy ha ol­vasnak, nem értik azt meg, hogy ilyen r « ennél különb állításokat is minden veszedel/i nélkül megmert koczkáztatui. Akármelyik sárréti refor­mátus falunk népe előtt nem mondhatta volna el kigunyoltatás nélkül ezt a beszédet. Hogy Csatárral .végezzünk, megemlítjük még, hogy más­nap délelőtt a németvárosi templom előtti tér volt szónoki habárainak színhelye. Itt erősen lá- zitott az egész intelligent ellen, nagy óvatosan megjegyezte azonban, hogy ő „politikai hitvallá­sát“ egészen leplezetlenül nem mondhatja el nyill vános téren, mert azt tiltja a törvény, 'e ezekkel a tiltott részletekkel nem maradt tatán adós a körökben és egyeseknél, ahol csak ' igfordult. Pedig sok helyen megfordult; számos lyen elkérte az adókönyvecskÓketés elszörnyedve ■ . atkozott az adó roppant nagyságáról, elfelejtve zuuve, buiőctüUK uüikqí néni szabad . szó* noki hatást elérniök. H orvát h Ádám egyaránt ostorozta a szabadelvű és Csatár pártot, de az utóbbival mégis többet foglalkozott, élőszóval mondván el, — de mindig hangsúlyozva, hogy uemcsak mint magán ember, hanem mint liivata- 'os kiküldött beszél, — amit Irányi sürgönyözött és levélben megirt, hogy tudni illik Csatár Zsig­mond, bármiüt eäzküszik, bármiut erösködik, nem tagja a negyvennyolezas pártnak, és hogy oda az esetben sem fog soha bevétetni, ha képes volna a gyulaiakat elámitani s magát képviselőnek megvá­lasztatni. Reflektált még néháuy szóval Csatárnak — a 48-as párt matadorjait: Irányit, Ugront és Orbán Balázst piszkoló — nyomtatott enuntiátió- jára, amelyért kilátásba helyezte, bogy olyan utón fognak az illetők elégtételt venni, amilyen utón olyan embertől lehet, aki lovagias elégtétel adásra képtelen. Horváth előtt s őt követöleg Dutkay Béla pártelnök is beszélt, mire a szépen látoga­tott pártgyülés feloszlott. — A szabadelvű párt, G ö u'döc-s Benedek jelölése óta nem tar­tott nyilvános pártgyülést; úgy lát>zik, hogy annak tudatában, miszenut a döntő csata anélkül is csak a második ütközetben vivatik meg; a szabadelvű párt a uagyobbszabásu agitácziót a küszöbön álló két hétre halasztotta. Nem lévén politikai lap, nem áll jogunkban, politikai szem­pontból állást foglalni sem egyik se n másik je­lölt mellett vagy ellenében, de kívánjuk, hogy a szabadelvű párt erős és sikeres tevékenységet fejtsen ki, mert a dolgok mai stádiumában már nem politikai, hanem a szó szoros értelmében tisztesség kérdése, hogy ki kerüljön ki győzelmesen a választási küzdelemből. Ennek a czélnak az elérésére más városokban, igy Csongrá- don és Kecskeméten is csatlakozott politikai párt­állásra való tekintet nélkül minden ember, akinek városa tisztessége s jó hírneve szivén feküdt. A választás Az országgyűlési képviselő­választás deczember 28-ára volt kiiüzve. Virradóra oly nagy hó esett, aminő már évek óta nem volt, a havazás a választás alatt is szüntelenül tartott. Kilencz óra előtt bizony még semmi sem mutatta a városháza környékén, hogy még ma választás is lesz, a választók nagyon lassan kezdtek gyüle­kezni. A Jautsovics-pártnak volt legjobb, mert legközelebbi helye: a „Messioger kávéház“, a Göudöcs-párt a „Komlódban, a Csatár-párt pedig a „Koronádban tanyázott. Időközben a pártok elnökei (különlegesen megörökítjük, hogy a Csa tár-párt elnöke: Steigerwald János) beadták a je­lölt ajáuló iveket, mire Nagy Károly választási fejezui. Csabán a képviselőtestület deczember 27-én lytaita a tisztviselők választását. Főpénztárnok tt Petrov ics Károly segédgyám, adószedők : sendes József, Hricsovinyi János és hr in Pál, iktató Krcsmárik Károly, írno- >k; Kulpin Ede és ifj. M ic h n a i Mihály. Csabán karácsony másodnapja óta Bá- ;dy Károly színtársulata tart előadásokat. A írlfogás igen lanyhán indult meg, — a társulat jó, de Csabán csaknem oly mértékben mint fiunk tulcsigázott igényeket nem tudja kielé- iteni. A megyei hírlapok 1888-ban. Békés- irmegyóben ez év folyamán is ugyanannyi i gyauama hírlapok fognak megjelenni, melyek a mit évben, nevezetesen Gyulán a „Békés“ lelynok szerkesztője Bodoky Zoltán, továbbá a B é k é s-G yulai Hirad é“, szerkesztője /hriszto Miklós, — Csabán „B é késmegyei : özlöny*, szerkesztője dr. Zsilinszky ' Endre, Irosházan „O rosbazi Közlön y“, szer- :esztöje Magyar A. M. „Orosházi Újság“, izerkesztője az év elején visszavonuló Sass István íelyett Kiár Béla, s végre Szarvason „Szarvasi Jjság“, melynek szerkesztője Mihálfi József. Az iparhatósági megbízottak választása 1888 ik, évre ünnep másodnapján délelőtt volt a városház negytermében, melyet az iparos válasz­tók zsúfolásig megtöltöttek. A választás felkiál­tás utján következő eredményuyel történt: Báu István, Deutsch József, Huszka János, Démusz Józset, Tóth Lajos (1. csoport, ellenőrzésre). Oláh György, Uferbach József, Sál István, Fráter Ist­ván, Karácsony Antal (Il-ik csoport, iskolaláto­gatásra.) Cs. Deinkó József, Gerebenics István, Jiinás/.ka Mihály, Vertier János és Exner József. (Ill-ik csoport, műhelyvizsgálatra.) Scher Konrád, Magyar István, Kis István, id. Mogyoróssy Sándor és Kneifel Mátyás (IV. csoport, gyárvizsgálatra.) Áthelyezés. A pénzügyminisztérium ideig­lenes vezetésével megbízott miniszterelnök N i- k o 1 i t s Simon csabai és Bucsovonky Sándor nyíregyházai kir. adótiszteket kölcsönö­sen áthelyezte. Primitia. Kutschern József esztergom- megyei áldozó pap, Kutschera Jakab derék pol­gártársunk fia, az év első napján mutatja be első] szent mise áldozatát, a helybeli rém. katholikus I templomban. A kereskedelmi itjusági egylet, deczember [30-án este tartott választmányi ülésében bajlandó-> [ságát nyilvánította a most létesült kereskedelmit «csarnokkal való egyesülésre. Eme elhatározásra ama körülmény indítja, hogy Hanner Gusztáv I kávés felmondotta az egylet részéra eddigelé ren­delkezésre bocsátott helyiséget. Amint értesültünk,' r i i j t 3 í r : i í i t dozatait megállapítani. A szerb király s egy csabai iparos. Ná- í dasi Liek b.-csabai ügyes könyvkötő, ki a könyvkö­tészeti szakba vágó műtárgyak készítésével foglal­kozik', októberben egy csinos dobozt küldött a szerb királynak. A doboz belsejét a csabai népvi­seletet ábrázoló képek díszítették. A figyelemre5 melle ajándék küldésére Nádasi Eleket az a kö-t rülmóuy bátorította fel, bogy a szerb király tát-*, ralüredi tartózkodása alkalmával külÖDÖs figyel­mére méltatta a csabai bázipar termékeit, me­lyekből jelentékeny bevásárlásokat tett. A szerb király kabineti irodájának főnöke a napokban ér-' tesitette Nádisit, hogy ajándéka ellogadtatott. — Kik nem lesznek népfelkelők ? A uópfölkelői szolgálat alól való ideiglenes főimen-, tésre vonatkozólag b. Fejérváry honvédelmi mi­niszter körrendeletét boosátott ki az ország összes törvényhatóságaihoz. E körrendelet szerint a ja­vaslatok minden év január hó végéig fölterjesz- tendők a minisztériumhoz. Mellékélve vannak azon alapelvek is, a melyek szerint a fölmentést ideiglenesen engedélyezik Fölmentésre igényt“ tarthatnak, tekintet nélkül arra, vájjon a népföl­kelés 1. vagy 2. osztályába tartoznak-e, az egyes minisztériumok nélkülözhetetlen hivatalnokai, a községi és kőrorvosok közül azok, kik a 2-ik nép- . felkelési osztályba ca.r i.aak. s az I. osztályhoz tartozók közül azok, ha kivülök az illető község­ben más orvos nincs ; az egyetemek, a fő- és kö­zép iskolák, népiskolai tanári, és tanítói, a meny­nyiben a tanítás zavartalan fölytathatására elke­rülhetetlenül szükségesek és a népfelkelés 2. osz­tályába tartoznak, vagy az 1. osztályból a katonailag ki nem képzettek közé sorolnak. A vörös-kereszt egylet ápoló személyzete ; a várme­gyékben a fő- és alispánok, a főjegyző, a tőszóig, a szolgabirák: a városi törvényhatóságoknál a polgármester, a főjegyző, és rendőr kapitány, a gazdasági tanácsos s a katonai előadó; rende­zett tanácsú városoknál: a polgármester és rendőr­kapitány; községekben a biró s a községi-, ille­tőleg a körjegyző. Ezeken kívül az összes rend­őrségi személyzet, a tébolydák igazgatói, orvosai s egyéb személyzete a kórházak orvosai, osztály­vezetői, gondnokai, a gyógyszertárak főnökei; a vasutak személyzete és munkásai, a posta és tá­vírda összes alkalmazottjai, a gőzhajótársaságok, az osztrák-magyar bank hivatalnokai, az állami erdészet s a pénzügyőrség személyzete, az egye­temi koródákat vezető tanárok és tanársegé­dek ; a királyi ügyészek, a törvényszékek elnökei, a járásbirák s a nélkülözhetetlen törvényszéki. bírák s a fegyházak és börtönök felügyelő sze­mélyzete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom