Békés, 1885 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1885-03-08 / 10. szám

a különben is csak még részben elintézett ügyet nyilvánosságra hozatal által még jobban elmérge- siteni. Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a kínos szenzácziót keltett botrányt nem a ga­bonacsarnok tagjai idézték elő. Hymen. Mező-berényi jeles ev. rét. tanító Szentandrási Elek, folyó hó 2-án váltott jegyet Mezőhegyesen, Nagy Teréz kisaszony- nyal, Nagy Károly mező-berényi ev. ref. segéd lelkész szép és művelt lelkű nővérével. — Sze­rencsét és boldogságot kívánunk ez igazi szere­lem kötötte frigyhez 1 Békésen nagy előkészületek folynak a márczius 15-ik méltó és hazafias megünneplésé­hez. Aláirási iveket bocsátottak ki a polgári kör és az ipartestület és az érdeklődés igen nagy; Mindkét helyen társas közvacsorával, zene- és tánczczal készülnek az ttnuepély megtartásá­hoz. Utóbbi helyen valószinüleg a dalárda is résztvesz s lelkesítő hazafias dalaival szándéko­zik az estély fényét emelni. Békésen Gusztrinyi Sándor, hazánk­ban előnyösen ismert női ruhaszabási rajztanár városunkban időzik s előadásait pár nap óta a leguagyobb elismerések között folytatja. Ajánljuk ezen korszerű oktatástan igénybe vételét a leány gyermekes szülők figyelmébe. Lakása id. Kere- peczki Mihály építész ur házában, a malomvégi tizedben. Békésen márczius 14-én a „Korona“ ven­déglő termében két zenevirtuóz, Liedl és Hegyi urak, hegedű- és zongoraművészek tánczmulat- sá;gal egybekötött hangversenyt rendeznek. Illetve a művészek iránti tiszteletből a fiatalság I Re­mélhetni hogy egy, minden tekintetben sikerült estélynek nézünk elébe. Legalább a felsőbb kö­rök mozgalmaiból ítélve, az érdeklődés máris szépen nyilvánul és sokat ígérőnek mutatkozik. Békésen az izr. hitközség fényesen meg­ünnepelte egyik tanítója, S é í e r Lipótnak 25 éves tanítói működésének évfordulati napját már­czius 2-án. Ugyanis a „Korona“ vendéglő termé­ben a jelölt napon mintegy 160 tagból álló kö­zönség gyűlt egybe a társadalom minden osztá­lyából s esti 7 órakor megkezdődött a jubiláns ünnepély. Először íb a hitközség elöljáró üdvö­zölte az ünnepeltet, őt követték a tanitványok több rendű szónokai, kik között előadási képes­ség, hanghordozás és érzelemtolmácsolási ügyes­ségével S v a r c z Berta, Svarcz Mór kereskedő ur kedves leánykája fényesen kimagaslott. Ezután az ízléssel feldíszített és ép oly megfelelő csín­nal felteritett asztalok mellett foglalt helyet a tár­saság s a csabai Purcsi Náczi népzenész lelke­sítő hangjai mellett kezdetét vette a társas va­csora. Étkezés közben a pályatársak és volt nö­vendékek távirati üdvözletei olvastattak fel, me­lyek majd mindannyian az esti órákban érkeztek számszerint 25-en. Az üdvözlő iratoknál nem hi­ányoztak a szellemi szikrák kitörései sem. A leg­komolyabb s a nevelő férfiasságra teljesen reá- valló szakember nyilatkozata Német Lajos megyei tanitóegyesületi elnök űré nyerte meg a legkiválóbb figyelmet. Pohárköszöntésekben sem volt hiány. A kedélyhangulat fokozatosan emel kedett s a vacsorát nyomban követő tánczmulat- ság által tető fokra hágván, csak a reggeli szür­kület bírta eloszlásra a szép társaságot. Más nap az ünnepély emlékének megörökítése végett az iskola növendékek részére rendeztetett, ártatlan tánczmulatság, az iskolai helyiségben, a hol a növendékek igen kedélyesen mulattak s az emlék megörökitési törekvés valóban czélját érte. Békéseu múlt hó 26-án esti fél 10 órakor tűz ütött ki Grünvald Kálmán kereskedő házá­nál. A pusztító elem oly gyorsan végezte iszonyú munkáját, hogy rövid félóra alatt egy húsz öles épület tetőzete teljesen leégett. Szerencse, hogy a legnagyobb szélcsend uralkodott, mert a külön­ben is rendetlen sűrűségben fekvő hajlékokban rendkívüli kárt okozhatott volna. A leégett ház azonban biztosítva volt. A szarvasi járásban f. hó 2-ától bezáró­lag f. hó 5-éig megejtett ujonczozás alkalmával besoroztatott összesen 145 ember, ezek közül 99 a közös hadsereghez, 29 a honvédséghez, s 17 a pótartalékba. — A járásra kivetett ujoncz jutalék teljesen fedezve van. Borzasztó halál. Szarvasi illetőségű Bobus Samu egy gyomai gőzmalomban, mint gépész alkalmazva lévén, vigyázatlanságból a lent kerék­hez annyira közeledett, hogy az elkapta, s a szó­szoros értelmében darabokra tördelte testét. A szarvasi országos vásár a lehető leg­rosszabb volt. — Egyedül a szarvas marba iránt mutatkozott némi vételkedv. Szarvason általános a panasz a legújabban kivetett ármentesitési adó miatt, a mely annyira szaporította a már külömben is nagyon magas földadót, hogy csaknem elviselbetlenné teszi a földes gazdák helyzetét — úgy mond — termé­sük ®/3-dát adóba fizetik. Szarvason egy földmives ember azon meniába szenved, hogy ő próféta. — Meg-meg áll az utczán s kezével különféle mozdulatokat tesz, majd a vele szemközt jövőket megszóllitja s titokzatosan fülükbe súgja : hogy ő próféta, — egyébként nem bánt senkit. Szarvason az ujonczozás alkalmával az öcsödi és szarvasi legények összekaptak s csak a közbejött rendőri segélynek köszönhető, hogy a verekedésnek' emberhalál következményei nem lettek. Egy jó háziszer. Mindenkor inkább jö­vünk azon meggyőződésre, hogy még azon családoknál is, kik azon helyzetben vannak, hogy háziorvost tartsanak, egy jó háziszernek használata nem felesleges. — A mily bizonyos, hogy előforduló kisebb betegségnél a házi orvos nem mindig van kéznél, ép oly bizonyos az is, hogy egy készletben levő háziszer azonnal alkal­mazásba vétetik. — Ha ezen szer jó, az esetben rendesen azonnali segély mellett komolyabb be­tegségnek eleje vétetik. — Minden esetben jó és alkalmasnak kell a szernek lenni és e körülmény az, hogy a tisztelt olvasót egy valóban jó és rég­óta hasznos háziszerre figyelmeztessük. Éppen most, midőn a meghűlésnek van mindenki kitéve, leend ezen szer minden családnak hasznos és szükséges, mert meggyőződés szerint nincs ily szenvedésekre hasznosabb szer, mint a Horgony Pain-Expelier. Ezen szer világhírre tett szert és sok ezer családban tizenhat év óta mint háziszer használtatik. — A Pain-Expeller a legtöbb gyógy­szertárban 70 krért kapható, azonban ajánlatos utánzatok végett csak a valódi horgony jegygyei ellátott készítményt elfogadni. Apróságok. A greenwisch Observatorium órája január 1-én amaz idöszámitási rendszer szerint rendez­tetett be, mely Angliában „amerikai rendszer“ el­nevezés alatt ismeretes, t. i. 1 - tői 24-ig menő óraszámlálási rendszer szerint, mely éjfélkor kez­dődvén, a következő éjféllel záródik. Az Observa­torium e czélból uj számlapot készíttetett a meg­felelő számozással, melyen az óramutató napjá­ban csak egyszer jár körül s igy első kezdette meg azt jelezni, a mi esetleg világidövé válhat. A villamos hajóvilágitással tett kísérletek, melyek egy ideig Portsmouthban a Kolonns angol pánczélos toronyhajón folytak, kitűnő eredmény­nyel értek véget. A villamosság nemcsak fényes, de olcsóságra is felülmúlta az eddigi olajlámpá­kat. Brusb-féle izzólámpákat alkalmaztak a kí­sérleteknél s az angol hajóknál kilátásba van helyezve a villamos világítás életbeléptetése, az említett lámpákkal. A földrengések, melyek nemrég oly bor­zasztó pusztítást vittek végbe Spanyolországban is, a szakemberek megfigyelései szerint a földré­teg helyváltozásából látszanak eredni, mi ha az egyensúly egyszer meg van bontva, hosszabb vagy rövidebb ideig tarthat. Így a lissaboni földrengés 1755-ben két hónapig, a kalabriai 1783-ban csak­nem az r'gész éven át tartott s bizonyos időkö­zökben tiz éven át folyvást érezhető volt, végül a mainzi 1869-től egész 1873-ig eltartott. A me­teorológiai tüneteket és az ehez kísérő körülmé­nyeket tanulmányozván, nyomára jöttek egyes tör­vényeknek, melyek szerint ezek a tünetek lefoly­nak. így számos esetben előre megtudják mon­dani a tengeri vihart és megjelölni az irányt, melyet az követni fog. A földrengésnél még nem értek el ily eredményt, bár vannak bizonyos elő­jelek, melyek tudományosan konstatálhatók, igy mikrofon segélyével észlelhető földalatti moraj, a föld kérgének külön e czélra szolgáló műszer­rel észlelt apró mozgásai stb. Olaszországban már több megfigyelő állomást rendeztek be erre a czélra s mindegyiket ellátták a szükséges sis- mografikus készülékekkel. Ilyenek segélyével jó­solta meg pl. Palmieri tanár több nappal előbb a Vezúv 1872-iki kitörését. — A Rocca di Pá­pán felállított mikrosismikus készülékekkel, melye­ket a római mikrofonokkal hoztak összeköttetésbe, szintén több nappal a katasztrófa előtt jelezték 1883-iki ischiai földrengést megelőzött nagymérvű földalatti tevékenységet. Irodalom és művészet. Előfizetési felhívás Kenézy Csatár „K ö 1- temények“ czimü kötetére. Kenézy Csatár neve nem ösmcretlen az irodalom kedvelő közön­ség előtt. Első irodalmi termékei a Szokoly Vik­tor által szerkesztett „Hazánk és Kűlfóld“-b(n láttak napvilágot. Azóta, bár nem gyakran, talál­kozhattunk névével hangulatos versek alatt, elő­kelő lapok („Magyarország és Nagyvilág“, „Fövá-1 rosi Lapok“, „Ország-Világ“, „Vasárnapi Újság“ „Budapesti Bazár“, „Képes Családi Lapok“ stb.) hasábjain. Az irodalom eme szerény munkásával szemben csak kötelességet vélek teljesíteni, mi­dőn művei kiadására vállalkozom. Felkérem te­hát a tisztelt közönséget, különösen a magyar szépirodalom barátait, a költészet kedvelőket, olvasó- és társas köröket, kaszinókat, hogy Ke­nézy könyvére előfizetni, őt ez által pártfogásába venni, jóindulatával megajándékozni szíveskedjék. Előfizetési ára : egy fűzött példánynak 1 frt, egy díszpéldánynak 2 frt. Bolti ára magasabb leend. A nyolcz—tiz Ívre terjedő kötet 1885. évi márczius hóban jelenik meg, ízléses papiron, dí­szes kiállításban; mire nézve nyomda-intézetem jóhirneve elég kezességet nyújt. Az slőfizetési pénzek 1885. márczius bó 15-éig alóhrott ki­adóhoz, vagy közvetlenül a szerzőhöz (Szeg- zárdra) küldendők, hogy a nyomatandó példá­nyok száma iránt tájékozva legyen. Gyűjtőknek tiz előfizető után egy példány adatik. — Szó- kesfejérvár. 1885. február hóban. Tiszteletté Szám rajé r Imre. A „Képes Családi“ lap 23. számának tar­talma : A női nevelés. (Elbeszélés folytatása.) Majthényi Flórától. — A Hugo Viktor-albumból. (Emléksorok.) Dalmady Győzőtől, Ábrányi Emil­től, Reviczky Gyulától, Balázs Sándortól, Benicz- kyné Bajza Lenkétől, Hevesi Józseftől, Divéki Gyulától. — Hű szeretők. (Novellette.) Csáktor­nyái Lajostól. — Követ választás. (Elbeszélés vége.) Berényi Lászlótól. — Újabb íróink. (Vázlatos jellemrajzok : X. Bartók Lajos, XI. — Jakab Ödön, XII. Vargha Gyula, XIU. Gáspár Imre.) —1 Goethéből. (Költemények.) Csukáséi Józseftől. — Tisztitó tűz. (Regény folytatása.) Szentiványi Emiltől. — A két fogoly. (Elbeszélés.) HeyBe Pál után dr. Boros Gábortól. — Élet halál. (Heti tárcza.) Bolygótól. — Képmagyarázatok. — Min­denféle. Képeink: Találkozás. — A spalatói kikötő — Shakspere a békebiró előtt. Melléklet: Az „Apa és fiú“ czimü eredeti regény 145—160 oldala. A borítékon: Heti naptár. — Sakk-talány. — Betü-talányok. — Kettős koczka-rejvény. — Számfeladvány. — Talányok megfejtése. — Meg­fejtők névsora. — Jutalmak. — A szerkesztő postája. — Hirdetések. Előfizethetni : Méhner Vilmosnál, Budapest IV. kér. papnövelde utcza 8. sz. Egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed­évre 1 frt 50 kr. A „Magyar Háziasszony.“ Az e czim alatt Budapesten megjelenő háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilap, mely a magyar gazdasz- szonyok országos egyletének hivatalos közlönye, előfizetési ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, ne­gyedévre 1 frt 50 kr. Előfizethetni legczélszerűb ben póstautalvány által a „Magyar Háziasszony“ kiadó-hivatalához Budapesten, váczi körút 20. — Mutatványszámok ingyen küldetnek mindazok­nak, kik a kiadóhivatalhoz ezekért — leg- czélszerübben levelező lappal — fordulnak. A legujabbi szám következő válatozatos tartalommal íjelent meg : Pályázati hirdetés. — Kik a gyer­mekek legnagyobb ellenségei ? Somogyi Edéné- től. — Egy anya közlései. Dr. Vaskovics János­áétól. — Háztartási teendők márczius hóban. — Gyászrovat. — Konyhászat. — Heti étlap. Ho­gyan főzzünk, süssünk. — Kérdés olvasónőink­hez. — Kiállítás. — Házi orvos. — Házi sze­rek. — Ruházat. — 5—7 tagból álló család ház­tartási kiadásai. — Párisi divatlevél. Mademoi­selle Guillomettetöl. — Irodalom és művészet. — Szinház és zene. Különfélék. — Hymen. — Fő­városi bevásárlási források. — Heti j naptár. — Szerkesztői üzenetek. — Kiadóhivatal postája. — Hirdetések. — „Munka után“ melléklet tar­talma : Farsang után. Rudnai Sprenger Bélától, — Bécsi élet. Darvas Aladártól, — Eliza je­gyese. Polgár Vilmától. — Kérdések és felele­tek. — Gondolatok. — Apróságok. — Talányok. — Megfejtések, — Regénycsarnok. — Vész és viharban. Angol regény. Az „Ország-Világ“ a külföldi képes la­pokkal is bátran összemérhető képes hetilap 9-ik száma rendkívül érdekes tartalommal és szép képekkel jelent meg. Hugo Viktortól Teleki Sándor ezredes ir szellemes csevegést, Huszár Imre pedig a nagy költőnél tett látogatását irja le. Dalmady Győző költeményben üdvözli a nagy költőt 84-ik születés napja alkalmából, továbbá Hugónak egy gyönyörű versét Benedek Elek for­dításában olvashatjuk. A többi közlemények a következők: „A falu urai,“ regény Tolnai La­jostól, „Az ördög utóda.“ Balogh Páltól. „Far­sangi tapasztalatok.“ Almavivától. „A nők vilá­gából“; Flórától.“ „A művész-világból“, életkép Sámi Lászlóné forgitásában. Kisebb közlemények: „A trónörökös-pár útja“ 8 képpel. „Török János“, a budapesti uj főkapitány, arczképpel, ezenkívül négy gyönyörű illnsztráczió mutatvány-kép Bartók Lajos „Kárpáti emlékek“ czimü könyvéből, egy bájos genre-kép Leray jeles franczia festőtől. A rendes rovatok gazdagsága is meglepő. Csak czi- meiket soroljuk fel: Tudomány és irodalom, szín­ház és művészei, újdonságok, nők világa, könyv- piacz, vidéki élet, sport, hymen, gyászrovat, rejt­vények. — Az „Ország-Világ“ előfizetési ára ja­nuár—deczemberre 10 frt, január—júniusra 5 frt, január—márcziusra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi és nyomdai ’’észvénytár- sasághoz küldendők, gránátos-ntcza 6. szám. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dobay János. Meghívás. A békésmegyei takarékpénztári-egye­sület 1885. évi márczius hó 17-én dél­előtti 10 órakor Gyulán, saját helyiségé­ben tartandja rendes évi közgyűlését, melyre a t. részvényeseket ezennel tisz­telettel meghívom. A közgyűlés tárgyai: 1. Igazgatósági jelentés. 2. Felügyelő bizottsági jelentés. 3. A tiszta jövedelem iránti intézkedés. 4. Öt igazgatósági tag választása. 5. Az alapszabályok 15. §-án alapuló netaláni indítványok. Kelt Gyulán, 1885. évi márcJus 1-én. Gróf Wenckheim Frigyes, 41 1—3 elnök. Alulírott Gyuláról el­költözve, összes bútorai­mat és házi czikkeimet, egy uj Wertheim féle szekrénynyel együtt, sza­bad kézből mától fogva eladóvá teszem. Kiss Ármin, 46 1—1 oki. ügyvéd. A kaszárnya-utczában, Baráth szitás­féle házban 2 szoba, konyha, kamara, fa­szin és padlás, Szt.-György naptól kiadó. Értekezhetni a 376-ik házszám alatt a ház- tulajdouossal, 47 i _i Id. Tóth Lajossal. HI RDETÉSEK. »Bár elöilálet és gyanúsítások hátráltatják! — de a valóban jó végre’ mégis utat tör. Hogy ez tény, bizonyítja a mind­inkább növekedő kereslet a valódi Pain-Expeller után. E régbevált báziszer a legtöbb családnál mint hatékony bedorzsölési szer csúz, kosz- vény, tagszak gatás stb. ellen folyton kéznél tartatik és mindenki által, aki már használta, há­lából másoknak is ajánltatik. Aki ennek valóságáról önmagán tett használat ntán meg akar győződni, az csakis „Richter-féle horgony Pain- Expellert“ kérjen és hamisítványt meg ne vegyen. 40 és 70 kros árban a legtöbb gyógyszertárban készletben van. Richter F. Ad. és társa, Eécs. — „arany oroszlán“ gyógy- 4 5—7 Kapható Török József gyógyszertárában Buda­pest, Király-utcza, 12. sz. Főraktár Prágában az „a szer'árban, Niklasplatz 7. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ nos -pb nyrotD no fi. 2.80 "IJIK fi. 1.10 43 f JPV) 1-3 37. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ 838—1885. P. Hirdetmény. A b.-gyulai kir. tszék közhírré teszi, hogy az 1881. LII. t. czikkben em­lített érdekeltségnek kisajátítási ügyében a kártalanítási el|árás megkezdésére Bé­kés község házába tárgyalási határnapul 1885. évi május hó 4-ik napjának délelőt­ti 9 óráját kitűzte ; arra tehát azon tulajdonosokat, kikkel az árra nézve az egyes- ség létre nem jött s a telekkönyvi érdekelteket ez utón is azzal idézi, hogy ® radásuk a kártalanítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gátolja : a távol­levők és ismeretlen tartózkodásnak számára gondnokul Konkoly Jen6 békési ügy­védet hivatalból kinevezvén. Kelt B.-Gyulán 1885. február 10 én A b.-gyulai kir. törvényszék. ISTovák, LIpóczy 9 elnök. 41 1-3 W“'

Next

/
Oldalképek
Tartalom