Békés, 1883. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-07 / 1. szám

folytán már ilyenek történhetnek, akkor, midőn a hegyekben nagyobb havazás sem volt : ugyan mi fog történni egy erősebb, több hóval beköszöntő tél után a tavaszi hónapokban, midőn az áradások beteken keresztül tartanak? hisz akkor az arad- megyei köröspartszakadásoknak se vége, se hossza nem lesz; hisz akkor ki vagyunk téve. az 1876—80. évi katasztrófáknak, bogy Körösök közötti védtöltéseink két- oldalról lesznek megtámadva s százezrekre rugó összeggel károsítva, és midőn Arad- megyében árviz már rég nem lesz, mi a Köröseink közötti részen még halászba-* tunk, a helyett, vetéseinkben gyönyör­ködhetnénk, földjeinket munkálhatnék. Tudtunkkal az aradmegyei töltések a múlt év szeptember havában meg lettek vizsgálva s az ott járt küldöttség azokat oly karban levőknek találta, hogy egy hosszabb áradásnak is ellenállhat; és ez tény, mi olvastuk a jelentést, mely e küldöttség szemléjének meggy őződésszerii munkálata volt, s hogy eme jelentés való volt, arról magunknak is alkalmunk volt több helyen meggyőződést szerezni; — és mégis rövid két nap, ez alatt gyors áradás megmutatta azt, hogy a látottak és tapasz taltak nem feleltek meg a várakozásnak. Az aradmegyei köröstöltéggk laza anyaga soha sem fog biztonságot nyújtani a mi vidékünknek -GTeg akkor sem, ha eme töltések^ inég egyszer oly szélességű méretekre építtetnek ki, kivált ha figye­lembe vesszük azt, hogy az áradások be­következténél nem képesek oly felügyeleti erőt kirendelni, mely az esetleges szivár­gásokat megfigyelné sazok elfojtására gyors intézkedést tenne. N.-Pél és Székudvar, a Kis-Jenő feletti községek, a Köröstől távol oly néppel búrnak, a >nely az árvizek ká­ros következményeit^ felfogni vagy nem akarja, vagy nem képes, s igy, ha men­tésről vagy őrködésről van szó, ez iránt közönyös marad. Mi részünkről a mos­tani rövid ideig tartó, gyors áradás szaka­dásainak okát a hiányos felügyeletben vél­jük keresni; mert a mennyire ismerjük a helyzetet, az aradmegyei partokat nem tartjuk oly lazáknak, hogy az árviz 15 — 20 méter töltést egyszerre kidobjon; a szi­várgások leginkább közel egymáshoz eső féreg lyukakon kezdődnek, a viz a homo­kos töltést könnyen mossa, s igy köny- nyen történik a szakadás, míg ha kellő anyaggal ellátva gyors erő áll rendelke­zésre, vajmi kevés esetben történhetik meg a baj. És eme bajnak elejét vénni a remény mindinkább tünedezik, látjuk azt, hogy' 20 évi munkás fáradság és költség, elvisel- hetlen veszteségek a helyzeten majd mit sem változtattak, s ép azért ideje volrm gondoskodni egy oly módról, a mely, hír a szomszéd háza ég, a mienkre ne dobná az üszköt. Véleményünk szerint a bajon csakis egy, Békésmegye Aradfelőli határán, a Fekete-Köröstől a Fehér-Körösig terjedő erős és hatalmas keresetgáttal lehetne se­gíteni, ennek költségei igaz, hogy nagyok lennének; de alig hisszük, hogy az eddigi bizonytalanul kidobott költségek nyolczad- részét vegyék igénybe, s ezt ha már any- nyit költöttünk bizonytalanságra, mint bi­zonyos mentő eszközre még megkisérel- hetnők. A törvény keresztgátakat nem enged; de vájjon kivánhatja-e a törvény adózó polgáraitól azt, hogy szorgalomgyüjtötte filléreit kidobja, vagyonát, a költségek mellett, értéktelenné tegye, s magának az államnak, az adóelengedések kényszerű­sége által is kárt tegyen, biztos jövedel­mét csonkítsa. A költségekhez és kivitelhez szólja­nak a szakférfiak, a kivihetőségre nézve felhivjuk megyénk közönsége és irányadó befolyásos férfiúinak erélyét, akaratát, me­lyet súlyba vetni, vagyoni megmentésünk érdekében kötelességük, s a melyet sziláid akarat mellett kivinni részünkről lehetet­lennek nem találunk. Első a mienk, azu'án jön a szom­szédé, a szomszéd védje magát a hogy tudja, mi védekezünk, hogy a tőle eredő kártól mentve legyünk, s ezt tőlünk senki rósz néven nem veheti. __________________________ P-y* Me gyei ügyek. A megyei közigazgatási bizot ság január havi rendes üléséi f. hé 8-án tartja a megyeház kistermében. S intézkedtünk arról, hogy az ülé­sek lefolyásáról röviden kimerítő tudósításokat közöljünk. A lóállomáuy összeírása az 1873. XX. t. ez. 4. §. értelmében elrendeltetett, s ennek teljesítésével a községi elöljárók megbizattak, a járási kimutatások készítése a szolgabirák, ille­tőleg Gyula városa polgármesterének kötelessé­gévé tétetvén; — ugyancsak ez alkalommal a kocsik és szekerek is összeirandók lesznek. — A minta szerinti kimutatások f. évi febr. 10-ig ter- jesztendők be a megyei hatósághoz, onnan pedig febr. hó végéig a m. kir. honvédelmi ministerhez. A folyó évi fedeztetés! idényre a kővet­kező községek a jegyzett számban nyernek álla­mi méneket: Békés 4. Csaba 4, Csorvas 2, F.- Gyarmat 2, Gyula 3, K.-Ladány 2, Ji^íarcsa 2, M.-Berény 3, Orosháza 4,Szarvas 4, Sz.-András 2, T.-Koralós 3, Uj-Kígyós 2, Vésztő 2, Gyoma 2. — Kétggybáza községe mének hiányábán ál­lomást nem nyerhetett. Gy lllavárosa* rendkívüli képviseleti köz­gyűlése 1883. január hó 4-én. Az elmúlt év no­vember bó 8-án 64. k. gy. sz. képviseleti határo­zat folytán az ipariskola felállítására vonatkozó javaslattétellel megbízott küldöttség véleményes jelentését beterjeszti. Tekintve, hogy a küldöttségi jelentés sze­rint a felállitta tői javasolt ipariskola újabb, az 1883-ik évi költségelőirányzatban lel nem vett kiadással van kapcsolatban, tekintve, hogy erre nézve a törvény és szabályrendelet utasításához képest a tanács meghallgatva nem lett s egyál- taláuvéve az e tekintetbeni törvényes formák megtartva nincsenek; de tekintve továbbá, hogy az ipariskolák feloszlatására vonatkozó javaslat sem a miniszteri utasítás, sem pedig az ennek alapján múlt év szeptember hó 4-én 1093. kb, sz. a. kiadott közigazgatási bizottság határoza­tának megfelelő módon előterjesztve nincs, a kül­döttségi jelentés ez alkalommal való érdemleges tárgyalásának mellőzésével, a városi tanács fel- hivatik, miszerint a tervezetben levő ipariskola részletes költségvetését elkészítve, azt kitünteté­sével annak, hogy a szükséglendő összeg hon­nan és mely alapból lenne fedezhető, ide ter­jessze be. Hogy pedig az ipariskola szervezeti terve­zete az ez érdemben kiadott minisztori utasítás és közigazgatási bizottsági határozatnak megfe­lelő módon készíttessék el és terjesztessék elő, az ipartanodái bizottság ezennel a következőleg alakittatik meg : a képviselőtestület részéről: Dr. Kovács István és Göodöcs Benedek, a városi ta­nács részéről: Kövér László városi tanácsnok; a kereskedelmi és iparkamara helybeli tagjai köz- zül : Ferentzy Alajos és Dobay János; a polgári iskolaszék részéről: Ambrus Lajos; a helybeli keresztény hitfelekezetek részéről : Piánk Alajos, Rácz JáDOs és Bezsán József; a polgári iskolák tanítói részéről: az igazgató tanár; a helybeli ipar társulatok részéről: Gróh Jakab, Sál József és Papp György;— s megbizatik az eként meg­alakított ipariskolai bizottság hogy az ipariskola mikénti felállítása s annak szervezetére nézve részletes tervezetet készítvén, azt ide a városi tanács utján, terjessze be. Miről a városi tanács, továbbá a polgár- mester, s^pedig ez utóbbi az ipariskola, bizott­sági tagok értesítése és azoknak a munkálat el­készítésére való összehívása végett, a nevelésügyi szakosztály erre vonatkozó véleménye és a kül­döttség által most előterjesztett jelentés és ter­vezetek kiadása mellett végzésileg értesittetik. Újdonságok. Farsang czim alatt állandó rovatot szán­dékozván nyitni lapunk jövő számaiban, felkérjük a farsang tartama alatt bált rendező testületek és társaskörök rendezőségeit, hogy a báli meg­hívókból egy példányt közlés végett lapunk szer­kesztőségéhez beküldeni szíveskedjenek. Az uj esztendő sárosán, nedvesen, komo­ran köszöntött be. Az idő eleinte ugyan úgy tett, mintha megemberelné magát; Sylvester éj­jelén derekasan havazott, azonban rövid lett azok öröme, akik a jó kemény téli időt kedvelik, mert csakhamar esőre és ködre vált az idő s mind­azok. a kiknek ez a nap borravaló napja, sÉ*- ban, Iocs-poc8ban szaladgáltak, hogy furfangos- nál-furfangosabb jogezimoken ki — »boldog uj uj evet kívánjanak “ az emberek zsebéből egyj kis aprópénzt. Mert hát az aprópénz után, sza­lad az egész világ és különösen uj esztendő nap­ján, amikor minden embernek ajkán van a jó kívánat és minden harmadik ember a tenye­rét tartja elénk, hogy kapjon valamit a jó kí­vánatért. ügy volt ez most is; egész nap nem fáradtak ki a jót kívánó ajkak s talán tiz nap alatt sem teltek volna meg a borravalót váró tenyerek. Szerencse, hogy csak egy napig tart az efajta jó kivánatok ideje s azokat a czifra és nem czifra kártyákat, rimes verseket, melyeket drága áron e napon eladni nem lehetett, elte­szik a jövő esztendőre, addig folyton óhajtva és remélve, hogy a megkezdett év folyamában vagy egy pár rizsmával több bankót nyomasson az osztrák-magyar bank, mint előbb. Az árvizveszélylyel már lapunk múlt heti számában foglalkoztunk, jelezve a Körösök rendkívüli magas vízállását és a katastrófának eshetőségeit. A katastrófa szerencsésen elkerülte megyénket, már t. i. annyiban, hogy a gátsza­kadások — mint rendesen — ezúttal is az arad és biharmegyei területeken történtek meg. Ne­vezetesen a Fehér-Körös balpartján a kiséri pusztán egy 16 méter hosszú szakadáson kitört viz az Uriásásba és Csohosérbe szakadt, de «sze­rencsére csakhamar apadás pállott be, s igy nem sok viz folyhatott- ki a'Fehér-Körös jobbpartján a cRjatyérliatárban 3 szakadás van Összesen 180 méter hosszban, az eme szakadásokon kitört viz elborította a kis-jenő-nagy-zerindi országutat, és ugyancsak a B’ehér-Körös jobbpartján a szekudvari ordő alatti két, összesen 85 meter hosszúságú szakadás vizével egyesülve a gyulavarsándi és várii határokon keresztül a gyulai oláhrétet bon­totta el, ahol — szokás szerint — még is fenek- lett. A bánomföleeket az oláhrét vizétől az ősz­szel kitatarozott „pikósáncz" védi. A Fekete- Körös jobb partján bélzeréndi határban a so- montai erdő felett bárom szakadás van, a kiömlő ár betöltötte e vidék számos erét, de leginkább a Gyepesérbe és a hosszufoki csatornába vette lefolyását. Egyébként a vizek mindenütt habár lassú de biztos apadásban vannak, s az apadást a f. hó 5-én beállott hideg is bizonyára hatható­san fogja előmozdítani. A szakadások betömési munkálatai is mindenütt folyamatban vannak. Az alsó fehér-körösi öbölzet gyulai ér­dekeltsége — f. hó 10-én tart közgyűlést a vá­rosháza nagytermében. Eme közgyűlés elé a mérnöki lejtmérezés alapján kombinativ készült ártéri munkálat és költségkivetés fog előter­jesztetni, s tekintettel arra, bogy a képv. testület a körösszabályozási ügy pénzügyi részével többé foglalkozni nem fog, ugyancsak az érdekeltség hi­vatása leend pénztárnokot s esetleg könyvvezetőt (aki egyszersmind ügyvivő leend) választani. Vizbefult. Tokaji István nagyoláhváro- son lakó 70 éves özvegy földműves ember f. hó 4-én reggel háza udvarán levő kutjára ment vi­zet meríteni, azonban a primitiv szerkezetű kút körüli föld beszakadván, a szerencsétlen a kútba esett és oda bele is fűlt. A szerencsétlenséget ké­sőn vették észre hozzátartozói és igy már csak bulláját lehetett a kutból kihúzni. A tiszavölgyi társulat központi bizott­ságának f. hó 3-án tartott ülésében tárgyaltatott a közi. ministernek leirata, melyben a bihar-bé- kési társulat azon határozatára vonatkozólag, melylyel ezen társulat közgyűlése Tisza István­nak az öblözetek adminisztratív tekintetében le­endő egyesítése iránt beadott indítványát 757 szóval 608 ellen elfogadta, a dr. Hajnal István, Gr. Almássy Kálmán, gr. Wenckbeim Frigyes és érdektársaik által beadott felfolyamodványt vé­leményezés végett leküldi. Dr. Darányi Ignácz, mint előadó, a közgyűlés jegyzőkönyvét, mely a fenforgó kérdést mindkét oldalról megvilágítja, egész terjedelmében felolvasta; felolvasta ezután a Tiszavölgyi társulat alapszabályainak a vitás kérdések kiegyenlítésére vonatkozó 2. §. c. pout- jáWnemkülünben általánosságban vázolta azon álláspontot, melyet a társulatok egyesítése kér­désében a Tiszavölgyi közgyűlés és a közpouti bizottság elfoglalt. A tanácskozási tárgy élénk vitát keltett, a melyben resztvettek Gr. Lónyay Menyhért elnök, gr. Károlyi Sándor alelnök, gr. Andrássy Aladár, Keszlerffy János, Wahrman Mór, mindenik oly szellemben, hogy. ezen spe- czíális esetben álláspontot foglalni a központi bizottság nem lehet illetékes, miután a központi társulatnak csupán egyik öbölzet a tagja; br. WeDckheim József kiemelte, hogy a bihar-békési társulat öbölzetei a törvény által adott felhatal- mazas alapjan, de hatalomszóval s a hosszufoki öbölzet ellenére lettek egyesítve. — Már most a közgyűlés még tovább ment egy lépéssel, amidőn az öbölzetek administrativ önállóságát megszün­tette. Ez nem alapszabálymódositás, ez felforga­tása azon alapnak, melyen az egyesítés történt, erre szerinte a bihar-békési társulat közgyűlése illetékes nem lehet. Nem hiszi, hogy akár költ­ségmegtakarítás, akár az igazgatás egyszerűsítése szempontjából az öbölzetek egyesítésének előnye lehetue, s hogy ily hosszú vonalú töltéseket Nagy-Váradról, mint központról czélszertien igaz­gatni lehetséges volna. Az ilyen egyesítésnek ér­telme csak akkor lehetne, ha a czélbavett mű­szaki munkálatok mind befejezve lesznek;- ezért, a bihar békési társulat határozatát sérelmesnek tartja. Gr. Lónyay Menyhért elnök a vitát be- rekesztvén, következő határozatot mondta ki : »Tekintve, hogy a jelen esetben a bihar-békési társulat csak egy öbölzete lépett be a tiszavölgyi társulatba, két öbölzet pedig kötelékéhez nem tartozik, a vitás kérdés kiegyenlítése iránt a központi bizottságot meg nem kereste s ezen két öbölzet viszonyai a központi bizottság előtt nem ismeretesek: ennélfogva felkóretrk a nm. közle­kedési minister ur a központi bizottság köszö­netének és elismerésének kifejezése mellett, hogy figyelemmel a helybenhagyott s a küszöbön álló uj szervezésig érvényes alapszabályok 2. §-ának e) pontjában foglalt rendelkezésre a vélemény- adástól ez esetben a központi bizottságot felmenteni uiéltóztassék. Egyébiránt általánosságban a köz­ponti bizottság azon nézetét ezúttal is fentartja, bogy ott, ahol társulatok egyesítése eszközöltetik, ezen egyesítés — a financzialis különállás érin­tetlen hagyása mellett — administrativ tekintet­ben I vezetés - -egyszerűsítésének és egyöntetii- SCgeúek biztosítása czéljából minél szorosabban kell, hogy legyen ; s azon feltételeket és garan- cziákat illetőleg pedig, melyek mellett eddig külön állott társulatok egyesithetők, ragaszkodik a központi bizottság azon állásponthoz, melyet e részben az 1882. évi deczeinber 17—ki közgyűlés elfoglalt.“ Az újvárosi olvasókör tisztujitással kap­csolatos évi közgyűlését ma délután bárom órakor tartja saját helyiségében. A gyulai uö-egylet által, a megyeház termében jan. 10-én rendezendő tánczvigalomra a meghívók már szétküldettek. Belépti dij sze­mélyenként 1 frt 50 kr. Karzatjegy 1-ső sorban 2 frt (a meghívóban tévesen 1 frt áll) másod­sorban pedig 1 frt A rendezőség által felké­rettünk annak közlésére, hogy a kik meghívást igényelve, véletlenül nem kaptak volna, azt Ujfalussy Dezső egyleti jegyző urnái szívesked­jenek reklamálni. A gyulai iparos ifjúság önképző és be* tegsegélyző egylete 1883. évi januárhó 13-dikán a »Korona“ vendéglő helyiségeiben könyvtára gyarapítására fordítandó tiszta jövedelemmel zártkörű táaczvigalmat rendez. Belépti dij: sze- tnélyjégy 1 frt, családjegy 2 frt. Kezdete' este 8 órakor. A gyulai „kath. olvasókör“ a „Korona“ vendéglő termében 1883. évi január 7-én saját könyvtára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij: személyenkint 50 kr. Kezdete este 8 órakor. A békési kereskedelmi ifjúság, az Irányi alapítvány pénztára javára a „Korona“ vendéglő termében január 13-án zártkörű tánczvigalmat rendez. Szarvason az iparos ifjúság körében — önképző és betegsególyző egylet alakítása tervez­tetik. A terv kezdeményezői f, bó 13-án tánczvi­galmat adnak a létesitendő egylet javára. A szar­vasi iparos ifjúságot melegen üdvözöljük az egylet kezdeményezése terén, s kívánjuk, hogy mielőbb sikerüljö^azt létesiteniök. A „m.-herényi népnevelési-egylet" sa­ját pénztára javára a nagyvendéglő termében 1883. január hó 9-én fölolvasási estélylyel egy­bekötött zártkörű tánczvigalmat rendez. A föl- olvasási estély műsora : 1. Fölolvasás, Nagy Ká­roly úrtól. 2. Népdal egyveleg, Zimaytól, előadja a férfidalkar. 3. Fölolvasás. Nyemecz János úr­tól. 4. Szavalat. Nagy Károly úrtól. Belépti-jegy személyenkint 1 frt. Kezdete pont 8 órakor. A szüuora tartama alatt egy _— a népnevelési-egy­let szövőszékén készült értékes munka fog kisor- soltatni. Sarkadon 1883-ik évi február hó 4-én a nagyvendégfogadó termében a sarkadi „I. polgári olvasó egylet“ által, egy „Nép-könyvtár“ alapítása czéljából tartandó zártkörű polgári tánczvigalom tartatik. Kezdete 7 órakor. Egy belépti-jegy ára 50 kr. A sarkadi olvasó-egylet könyvtára ja­vára a „Döbogö“ vendéglő helyiségeiben folyó évi január 24-én tánczvigalmat rendez. Belépti jegyek — 1 személyre 1 frt, 3 személyre 2 frt — este- a pénztárnál válthatók. A szeghalmi önsegélyző-egylet a szeg- halomvidéki takarékpénztárral egyezményt kötött, melyszerint egyesülten ez utóbbinak czime, ezége és igazgatósága alatt fogja üzletét folytatni és e tekintetben az alapszabályi tervezet kölcsönö­sen meg is állapíttatott. Beküldetett. Felkérem ama urakat s höl­gyeket, kiknek b. czimére „Harcz a boldogság­ért !“ czimíi s február havában megjelenendő müvem előfizetési felhívását, illetőleg gyűjtő ivót megküldeni bátor voltam: — szíveskedjenek e gyűjtő iveket — akár aláírás van rajtok, akár nincs, f. hó '5 éig czimemre s bérmentetlenül beküldeni. Gyulán, 1883. január 4-kéú. Bródy Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom