Békés, 1883. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-07 / 1. szám

1-ső szám Gyula, 1883. január 7-én !!• évfolyam T 1 Szerkesztőség: Főtér, Prág-féle ház, Dobay János könyvárus üzlete, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Előfizetési díj: Egész évre ..........| írt — kr. Fé lévre ..............| „ 50 „ Év negyedre .. .. 1 „ 25 „ Egyes szám ára 10 kr. ks__________________Á f I P OLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Kiadó hivatal; Főtér, Prág-féle ház, Dobay János könyvárus üzlete, hova a hirdetések és nyílt­téri közlemények küldendők. Hirdetések szabott áron fogadtatnak el Gyulán a kiadó hivatalban. Nyilttár tora 10 kr. Hirdetések felvétetnek: Budapesten: Goldberger A. V. Dorottya utcza 6. sz. a.; Uaasenstein és Vogler (Jaulus Gyula) Dorottya utcza 11. sz. a.; Lang IApót Dorottya utcza 8. sz. a.; — Bécsben: Oppelik A., Schalek Henrik, Moose Rudolf és Dukes M. hirdetési irodáiban, a szokott előnyős árakon. Előfizetési felhívás a 1883. évi folyamára. Miként e lap múlt évi utolsó számá­ban jeleztem, a w13ékés“ fentartva eddigi politikai jellegét és irányát, a most folyó évben és ezentúl nem csak saját kiadá­somban, de felelős szerkesztésem alatt továbbra is meg fog jelenni, A lap további fennmaradása iránt folytatott tárgyalások elhúzódása csak ma, a folyó évi első számmal tette lehe­tővé azt: hogy lapom igen tisztelt elő­fizetőinek s elvtársaimnak az előfizetési felhivást határozottabb körvonalakban kö­zölhessem, kérve őket, hogy valamint a múltban, úgy a jövőben i$ a lap szellemi és anyagi fennmaradásához becses támo­gatásukkal, hozzájárulni szíveskedjenek. Már a múlt számban jeleztem, mi­szerint állandóan magas politikai kérdé­sekkel a lap nem fog foglalkozni, hanem igyekezni fog a megye s községeink szü- kebbkörü eseményeit tárgyalni, érdekeit képviselni és ha még is fentartottam po­litikai jellegét, ennek magyarázata az, hogy megyénkben, a hol jelenleg hét lap jelenik meg, a szellemi erők annyira szét vannak forgácsolva, s annyira elkülönített helyzetbe jutottak : miszerint elég gondot ád egy egyénnek — kivált más elfoglal- tatás mellett is — egy terjedelmesebb heti lapnak szerkesztése, tekintve különö­sen ama meddőséget, mely a mindennapi eseményekben beállha' ; de meg mint po­litikai lap — figyelembe véve az elkülö- nithetlen határvonalat, mely politikai és nem politikai lap közt lenne vonható — sokkal szabadabb, nyíltabb és őszintébb mozgást biztosit. Jóllehet egyes elvtársaim részéről biztatva vagyok közreműködésük iránt ; de tekintve azok nem egészen srobad ren­B.-gyulai emlék. (Ajánlva F. J.-éknek.) Eljöttem tőletek, nehezen jöttem el, Otthagytam szivemet minden örömével . . Csak a bubánatot, ezt a régi terhet Hoztam vissza; óh hogy visszahoznom kellett! Bár kis házikótok lombok mögé rejtve — Tudom már sok embert tévedésbe ejte: Hiván zárkózottnak lakóit világtól — Belőle boldogság sugara világol. Az a kis kertecske, a folyosó alatt, Még a paradicsom fénykorából maradt; Vagy tán a menyekből hozták az angyalok, Hogy e nagy világnak két angyalt adtatok. S hátrább az a lugas, a gyümölcsös kertben, — Hol a ringó lombok sóhaja meglebben Ha szél, fuvalmával átjárja a tájat — Oh o szív nyugalmat itt, csak itt találhat. S hogy az Úr munkája tökéletes légyen: Szentegyházat adott békés szomszédképpen, Melynek az églazurt ölelő tornyáról Alkonypirban fürdő szent kereszt világol. Hova jár a nyelvem, ugyan mit beszélek ? . . Hát a háziasszony ? ez az áldott lélek . . . Oltára a háznak, napja a családnak, Vagy hogy dicsérjem, hisz szavaim elállnak. És a házigazda: romlatlan magyar vér. Szives indulatja tisztább kéklő mennynél . . ., delke.ési idejét, könnyen oly helyzetbe juthatnék, hogy a szerkesztés gondjai ki­zárólag reám nehezednének ; — eme né­zet volt egyik főoka a lap politikai jel­lege fenlartásának • s ily ^általam nagyon is jól ismert nézetekkel szemben, lapom jövő rovatai főbb pontozatokban a követ­kező beosztással leendnek betöltve : 1. Vezérczikkül, lehetőleg megyénket, vagy községeinket általánosan érdeklő kérdésről, bírálati szempontból. 2. Megyei közügyek czime alatt igye­kezni fogok olvasóinkat megismertetni rö­viden a megyei közgyűlés, közigazgatási bizottsági ülések tárgyaival, továbbá oly felsőbb rendeletekkel, melyeket minden­kinek tudni szükségesnek tünend fel. 3. Hírek rovata közleni fogja rövidre vontán megyénk és városunkban heten­ként előforduló eseményeket. 4. Az országgyűlés rovata röviden és könnyen érthetően fogja közölni az ott történt heti működést, hogy az, ki esetleg napilapot nem olvasna, tájékozást szerezzen az országgyűlésen történtekről. 5. Hazai hírek czime alatt közérde- kűbb hazai eseményeket, — és 6. Külföld rovat alatt rövid kivonata külföldi nevezetesebb eseményeket közlünk. 7. Tanügy czime alatt igyekezni fo­gunk égész megyénk tanügyi mozgalmai­ról, időről-időre, értesítést nyújtani. 8. Irodalom, és művészet rovatunkban ismertetni fogjuk a hazai irodalom és művészet terén felmerülő érdekesb moz­zanatokat. 9. Törvényszéki csarnok czimmel kö­zöljük a b.-gyulai kir. törvényszék terü­letén előforduló érdekesb polgári és bűn­ügyeket. 10. Gazdászat, ipar, kereskedelem ro­vatunkban röviden megfogjuk ismertetni első sorban a megyénkben e téren tör­ténteket, kapcsolatosan oly hasznos tud­nivalókkal, melyek e tekintetben mindenki által figyelembe vehetve mindenkinek hasz­nára lehetnek ; — végre Karczolatok. Ha újév első napján összevissza gratulált a suszter inas, szabó inas, lámpagyujtogató és pereczes, szíjgyártó, szinlaposztó, mosóné, ta- karitóné, kéményseprő, levélhordó, „Király­beli“ néma, Lala és nóbel czigány és még hordár, — és ha e sok szívből jövő jó kíván­ságra nem jöttél ki türelmedből, bátran el lehet rólad mondani: birka türelmü ember vagy. * Én azonban kifogtam valamennyi gra- tulánson. Vagy 25 darab névjegy bori­11. közölni fogjuk a heti piaczi ára- ;, és a vásári és piaczi forgalmat. 12. Tárcza rovatunkban igyekezni fo­gunk költeményeket s lehetőleg közérdekű és rövidebb szépirodalmi czikkeket adni. A lap negyedik oldala nyitva áll magán hirdetéseknek, és nyílttéri közle­ményeknek lehető legméltányos árak fel­számítása mellett. Vezérelvem lapom hasábjain minden az egyént érdeklő meddő polémiái kerülni és ama szenvedélyes hangnak, mely külö­nösen újabb időkben a^ vidéki lapok sa­játja — helyet nem adni. A midőn tehát ily nézetektől áthatva megyénk és Gyula városa közönségének nagybecsű támogatását kérem, teljes meg­győződéssel állíthatom, miszerint részem­ről elfogok követni mindent, hogy nagy- rabecsült olvasó közönségem várakozása szerény tehetségemhez képest kielégítve legyen. Az előfizetési ár, mint a lap hom­lokán is jelezve van, marad a múlt évi, úgymint : Egész évre . . . . 5 frt — kr. Félévre ......................» frt 50 „ Ne gyedévre . . . . 1 frt J65 » mely összeg legczélszerübben vidékről postautalványon „a „Békés“ kiadóhivatalá hoz Gyulán“ czimzetten küldhető be. A lap első számát nagyobb mennyi­ségben nyomatva nem csak minden ed­digi előfizetőnek, de általam ismert több megyei egyénnek is megküldöm, mi azon­ban az előfizetésre, vagy részemről bármi igény támasztására nem kötelező. — A többi számok menten a tolakodás vélel­métől is — csak az előzetőknek küldetnek meg ; minélfogva óhajtott esetben az elő­fizetés mielébbi teljesítését kérem. Kelt Gyulán, 1883. január 5. Dobay János, a „Békés“ felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa. tékba egy-egy nyolezadrét nagyságú papi­rosra az alább következő pár szót Írtam, — s mindegyik „köszöntőnek“ mikor minden jó­kívánságból álló mondókáját elmondta — szí­vélyes köszönés mellett a markába nyomtat# egyet; vala pedig minden egyes papíron csák ennyi: „Nagyon szépen köszönöm szívből eredő jókívánságait — és legyen meggyőződve, hogy tel­jes szívemből viszonzom is azokat — de nem honorálom. * Ez nemzetgazdászati szempontból véve, roppant előnyös rendszer — azonljfn Poprádi Endre ur szerint — nem elegáns. De hát egy szegény diurnistától más nem telik — mondja: Csorna Bálint — a „czifra nyomorúság“ egyik jeles és reális alakja. * Apropos! Czifra nyomorúság. Erről jut eszembe, hogy szinaszeink vannak. Már vagy három hete küzdenek városunkban a lét és nem lét kérdése felett. Szegények 1 Megfeled­keztek arról, hogy nálunk nem úgy van, mint más városban. Itt nyáron kánikulába van a szini saison. * Az a nehány magyar ember, ki el-el látogat hozzájuk, néha a koronába, bizony ke­vés arra, hogy egy társulat existentiáját biz­tosítsa. Pedig ha már róluk beszélünk — bát­ran kimondhatjuk, hogy nemis olyan rósz tár­sulat, mint minőnek sokan gondolják. Igaz, ■hogy nem nemzeti szinházi művészek — — — de édes Istenem 1 ha azok lennének bizonyára nem jönnének — Gyulára. Gondoskodjunk első sorban önnön biztonságunkról. A múlt év utolsó napjainak gyors- áradásai mindenkit meggyőzhettek arról : hogy az óriási erőfeszitéssel és vagyont meghaladó költséggel, egyedül a jövőbe vetett reménynyel, a szorgalom és mun­kásság tudatával felépített védtöltéseink, ha azokra még egyszer annyi költség fog fórditíaíni mint jelenleg, védképességük mellett sem fogják a szorgalmat és mun­kát s az erre fordított költséget biztosí­tani ; ha továbbra is az eddigi szomszédi atyafiságos rendszert fogjuk követni. Partjaink az árvizet, az eddigi na­gyobb magasságban nemcsak megállották, de még azokon szivárgás sem mutatkozott, és mégis oláhrétünk, mint a szomszédvár­megyének vizmedenczéje tele van, s 3000 hold fold részben öszivetéssel, részben ott felhalmozott takarmánynyal viz alatt áll. Az egyesülés Aradmegyével s az arad- körösinenti érdekeltséggel felsőbb parancs következtében megtörtént, reményében an­nak, hogy ott, a hol csakis nekünk van veszteni valónk, a veszteséget enyInthet­jük, sőt lehető esetben kellő felügyelet és óvintézkedések megtétele mellett meg is szüntethetjük. — Ámde ismét csalódnunk kellett, mert mig nálunk a Körösök jófor­mán áradásban sem voltak, már Arad- megyében a székudvari erdőben, a Fehér- Körös jobb partján szakadások állottak be, melyeken a viz hozzánk folyt, hogy itt az alföld-fiumei vasut-társulat töltésébe ütközve, hónapokra elborítva tartsa a mi földeinket s a gyula-vári uradalomnak még terjedelmesebb földjeit. Ha egy-két napig tartó gyors áradás Pedig itt sok a müértő. A színészekét is szeretik. De van is reá okuk. Hisz kevés ma­gyar város dicsekedhet azzal, amivel Gyula, ó adta a magyar színművészetnek Halmit!.. Oly embert ki előtt tisztelettel emel kalapot minden müértő — és komédiás. Hanem ezt a vad hullámok által ide korbácsolt társulatot nem pártolja. Ha néha itt-ott valahol szó van róluk — szánják őket, sajnálkoznak felettük, de azért szinházba nem járnak. Bezzeg a csepü rágó Boskónál, meg a szines plakátos — Ber­ger szellemeinél — ott volt a sok müértő közönség. Bizony színész urak ! Önök zó évvel korábban jöttek hozzánk — vagy — későbben 1! * Semmi no! Ha jól fontolóra vesszük, ma­gunk is belátjuk a közönség méltányos elma­radását a színháztól. Régi darabok, (Stomfay család, Fabriczius, Anna, nem rég adattak a nemzeti színházban) nem érdemes megnézni. Csíki Gergely — mielőtt megírta — már elö- adatta Gyulán. Opere.te nincs. Ittpedig uton- utfélen zeneértő urak és hölgyekkel találkozik az ember. Még szobalányt sem fogadnak egyes házakhoz ha csak a »Furcsa háború* dallamos keringőt el nem tudja zongorázni. Hjal Gyulán uralg a — come il faute. * Csakhogy néha az ilyen come il faute-nak nagyon furcsa illata van. Olyan viszás. Meg­látszik, hogy nem annak születtünk. De meg furcsa is az, mikor valaki tehén fejés közt — jour fixekröl beszél. Zord Vltóx,

Next

/
Oldalképek
Tartalom