Békés, 1875. (4. évfolyam, 3-52. szám)

1875-10-24 / 43. szám

telte a házat s a mindenkit meglepi! csinos kis ká­polnát. Ezt szent mise követte, melyet Nogáll János nagyváradi apát-kanonok ur végzett, — ki mint a nagyváradi püspök képviselője volt jelen az ün­nepélyen. Mise végén Nogáll János kanonok ur fentkölt szellemű szent boszédet mondott, molyben kiemelte az ősi groß család vallásos buzgóságát és minden időbeni jótékonyságát s a nagyváradi püs­pök nevében köszöneté nyilvánítását fejezte ki gróf Wonckheim Frigyesnó sz. Wenckhcim Krisztina grófnőnek ezen az emberiség javára s az árvák ápolása és ellátására nagylelkűen és bőkezűen ala­pított árvaházért. Az irgalmas nénékct pedig — kikre az árvák neveltetése és gondozása bizva van, — az anyák szeretetébe és szívességébe aján­lotta. Az irgalmas Síének bevezettetvén, mindenki érezte: mily fontos hivatás vár rájuk, mily fontos küldetéssel lépték át e ház küszöbét. Végül Berta István 6 éves árva üdvözölte a nemesszivü grófnét, mint az árvák legjobb anyját. S valóban a jólel- kü grófné, — kinek egész életében az legnagyobb öröme, ha valakivol jót tehet — ezen árvaház alapítása által örökké tartó emléket szerzett ma­gának. Az ünnepélyt Kígyóson diszebéd fejezte be, hol nem hiányzottak a jó kivánatok a grófi csa­ládra, mi pedig azon jó emlékkel távoztunk el Kígyósról, vajha az Isten sok ily főúri csalá­dot adna magyar hazánknak, kik a nemes grófné nagylelkű példáját követnék. L ......I. Ií.­Csaba, okt. 20. 1875. T. szerkesztő ur! Miként becsos lapja közelebbi számában je­leztetek f. hó 16-ika tűzetett ki azon ovatió nap­jául, melynek czélja a főt. dr. Szeberényi Gusztáv superintendens ur hazafias magatartásának mélta­tása volt. A tervezett ünnepély rendezésével meg­bízott férfiak — Kemény Mihály, Reök István, Omaszta Szilárd, Félix Ákos és Vidovszky János — minden szükséges intézkedéseket megtettek, midőn egy váratlan esemény egészen más kime­netelt adott az ünnepélynek, mint azt a programra megállapító. — Ugyanis az ünnepély emelkedett kedlü tárgya érdemeinek borostyán koszorújához egy zöldelö levelet tűzött azon határozott nyilat­kozata folytán, melyben az ovatióról lemondva ki­jelenté, hogy intézkedései által, — melyek a haza­fiak jóváhagyásával találkoztak — csak kötelességét téljisité. Mindazonáltal daczára e kijelentésnek, és daczára a kedvezőtlen időnek, a jelölt nap délu­tánján számosán gáültek össze a városházához a további teendők megvitatása végett. Végre egyező akarattal abban állapodtak meg, hogy egy emlék­iratban adassák kifejezés a közönség által oly mé­lyen érzett buzgó tiszteletnek. Ezen emlékirat szö­vegezésével és átnyujtásával Félix Ákos, Urszinyi Andor és Réthy Pál urak bízattak meg. Az átnyújtott emlékirat kővetkező : „Fötisztelendőségcdnek a magyar nyelv érde­kében tett kezdeménye, egyháznagyi kőrútjában tanúsított hazafias magatartása,' valamint a sajtó­ban és a közvélemény előtt, úgy Csabán és vidé­kén is örömteljes viszhangra talált. S mozgalom indult meg a helybeli értelmesbek körében amaz emelkedett tények méltatásának illő kifejezése iránt. Ezen mozgalom az ovatiónak magaslatára emelkedék, ha főtisztelendőséged, bizonynyal nem annyira szenvedő egészsége miatt, mint inkább a nemest jellemző szerénységtől vezettetve a hazafias menetet útjában meg nem állitá vala. A fájó meglepetés benyomását tette önnek a tisztelgést elháritó levele mindazokra, a kik fen- költ tette után nemesre buzdúlva azt voltak főtisz- telendöségednek megviendök, — mivel a polgári erénynek adózni minden jó polgárnak első köte­lessége : a hazafias nagyrabecsülés kifejezését. Mindazonáltal főtisztelendőséged határbzott kívánsága előtt megkellett hajolniok. Ámde tőlük azon megtisztelő megbízást nyer­tük : adnánk nevökben Írásosan legalább kifejezést amaz emelkedett érzelemnek, melyet önnek kitü­nően hazafias s bizonynyal termékeny kezdeménye s példája által keltett mindannyiokban; azon re­ménynek, hogy főtisztelendőséged magas állása terjedt körében úgy, mint különösen e város ke­belében ezentúl is raegteend minden lehetőt, mit a haza a prot. egyháznak összhangzó érdeke kíván; végre azon buzgó kívánságuknak, hogy főtiszte- lendöségedet Isten a haza, az egyház és e város javára erőben egészségben Bokáig éltesse. Sietünk, szintén megbízatásunk szerint tudo­mására hozni, hogy az imint kifejezett érzelmek, remény és óhajtásnak Orosháza egyháza is sür­göny utján szintén meleg kifejezést adott. Végül midőn mi alólirottak, megbízóink ér­zelmeiben különben is osztályosak, nagyrabecsü­lésünket különösen is kifejeznök hazafiui tisztelet­ei vagyunk sat. Békés-Csabán október 16. 1875. 8.— Gyoma október 20. 1875. Nyilatkozat. Azon hajtó-vadászat alkalmá­ból, melyet a „Békés“ tani tó-szerkesztője Elek La jós, érdekközösségben collegáival, s egyéb célból is személyem ollen megindított: megyénk két tekin télyes irodalmi férfiétól érkezett hozzám nyilatko zaf, mely nyilatkozatokból ogy-egy kis kivonatot már csak azért is közzé teszek, hogy észrevett sék a támadók, mikép a kuliszák titkai közé nen csak én, de mások is belátnak. — Az egyik azt mondja többek között: „Nem tetszik, sőt roszul ízlik az atyafiakna ha valaki túlkapásaikat lelkesen korlátozni báto kodik ; de annál jobban tetszik ez minden olló lattanul s hc-iyeseu ítélni tudó jóravaló embernek s ezek közt nekem is, ki hasonlóul semmit nem jtószeA tapsok és dicséretekért, hanem a lelkiismer téri egyedül. Jézusi szelídséget emleget Elek uram csupa collégiállitásból ! sőt elhazudja az igazság« is az értesülés pontjában, holott Jézus — a i mesterünk azon szent haragjáról szólhatott voln helyesebben, melytől indíttatva, korbáccsal űz ki az ur pitvarából az oda nem illő viseletűébe Régi dolog az, hogy az ebek megugatják a hol (lat, de azt nem képesek ám gátolni, hogy az ut- ján tovább haladjon. Ily esetekre irta Csokonay vitézünk ez ugyan nem szép, de nagyon igaz versét „Már akárki mit beszéljen, Úgy van most is mint régen ; Sokszor ejt rúgást a szamár, Becsületes személyen.8 A másik megbotránkozását kifejező férfiú pe dig következőkép szól: „.......Dr. K. —— nagyon sürgeté,-hogy csak Elek Lajos legyen a szerkesztő mint a ki mindig szolgálatkész ember. íme a teg­napi lap kitüntetre, bogy szolgálatkész csakugyan A közleményből látom a macska körmeit. De ez téged ne alteráljon ; legméltóbb felelet az ily eljá­rásra : a megvetés.“ Midőn ezen jelentőségteljes nyilatkozatoké egész tárgyilagos hűséggel közlöttem : a Kovács Varga-Elek-féle négy lében újból és újból felmele■ gitett rágalmakkal szembe, sem időt, sem papirost, sem tintát nem pazarlók többet. Garzó Gyula, ref. lelkész. Közöltük ezen nyilatkozatot, és most nyu godtan kérdjük a nagyérdemű olvasó közönségtől az ebben foglalt nemtelen gyanúsítás és aljas go rombaság olvasása után nem méltán ismételhetjük e harmadszor is, bogy a gyűlölet sehogy sem illik krisztusi szelídséghez, melylyel minden lelkésznek, bírnia kell. Az „egyik tekintélyes irodalmi férfiú“-nak „sőt elhazudja az igazságot is az értesülés ponjlá ban8 állítására megjegyzem, hogy ha bármikor megméltóztatik alázni magát szerény lakásomig tárgyilagos bizonyítékkal szolgálandok kijelenté sem igazsága mellett a nélkül, hogy őt ’-„rágalma- ző“-nak nevezném. „A másik megbotránkozását kifejező férfiú véleményét egész az utolsó szóig osztom. Igenis — a mint a hivatok lap is kitüntette — én szol­gálatkész vagyok ott, hol az igazság — lelkiisme­retem meggyőződése szerint — azt követeli ! No mar a tanács utolsó szava uem egészen conveniál a történtekhez, egyébiránt az ellen sincs semmi kifogásom, mert hiszen ki ne tudná, hogy vannak egyének, kiknek megvetése a jók előtt ajánlat ? ! . Végül rövideden fölemlítem, hogy tiszteletes Garzó Gyula lelkipásztor ur nagyon kevésre be csüli a nagyérdemű olvasó közönség belátását, ha azon boldog hitben van, hogy múltkori levele és mostani nyilatkozata részére vívja ki az igazságot. A tiszteletes lelkipásztor ur egy szelíd közlemény megjelenése alkalmából fegyvert ragad s tárgyila gos czáiolat helyett megtámadja Kovács László és Varga György urakat, kik ama közleményről mi sem tudtak ; midőn ezen urak önigazolásuk mel­lett a dolog miben létét részletesen megismerteti! az olvasó közönséggel: akkor meg éktelen dühé­ben „két tekintélyes irodalmi8 szövetségesével e lapok szerkesztőjére tör. Szerencse, hogy az idő. papiros és tinta pazarlást megelégelte, mert külön­ben még tán e lapok betűszedőit is megtámadta volna bősz hevében 1 ? ..! Szerintem ezen eljárás magában hordja bírálatát, s egyedül azt bizonyítja, hogy az őrjöngésben is van rendszer. Szerk. Rékés, okt. 21. 1875. T. szerkesztő url Kérem legyen szives alábbi soraimnak becses apjában helyet adni. A békési r. 1. a „Békés“ 42-ik, f. hó 17-én megjelent számában a r. gymn. iskolai évet meg­nyitó ünnepély alkalmával, hivatalukba űnnepó- yesen beállított ifjú tiszítnrsaimhoz intézett szava­imat jónak létta — nem tudom öntudatosan-e, vagy öntudatlanul — elferdíteni, oly szavakat adván számba, melyeket én nem mondtam, józan észszel nem is mondhattam, — a miket pedig mondtam, azokat bölcsen eihallgatváu. Jelesül igy zárja be . I. szavaimról való tudósítását: „hogy a nevezette­ket, mint állandóan a nevelés terén munkálkodni törekvő kartársakat az elfoglalt] helyzet kielégít­vén, nem törekszenek kedvezőbb alkalmezást keres­ni, s ennek következtében nem leend kitéve in­tézetünk azon kellemetlen helyzetnek, hogy újabb 8 ujabb egyének különböző modorai felősmerése s eítanulása képezze növendékeink alaptudományát.8 Én pedig szóltam eképen: „Vajha az évek hosszú során kérésziül állandó hivatalnokai lenné­nek önök intézetünknek!... Vajha a majdnem minden évben mostanában megtörtént változás, a íaníigy terén talán egészen nem is jártas egyének kísér lette teleinek színhelyéül ne tenné tovább inté­zetünket ! — Vajha kellő anyagi és szellemi pár­tolás mellett ne kellene a tanároknak minduntalan változni; hanem lennének azok intézetünkhöz hozzá nőve, melyért éiniök kell, s honnan csak a balál hivő szózatára távoznak el8 .. sat. Ennyit az igazság érdekében. Teljes tisztelettel Bihari istván. — A békésmegyeí agarász-egylet dijagarászatdt f. évi november Ló 6,-án Ge­rendáson tartja meg. Indulás reggeli 9 óra­kor az Inkev'-féle csárdából. Futhat báli .utal a jegyzőnél a versenynap reggeli órájáig bejelentett agár. Tét egyleti tag írt, nem egyleti tag 5 frt. B.-Csaba október 18. 1875. Fejér Béla, e. jegyző. msagok. © Törökbecsei rám. hath, lelkész fötiszteléncl Szón tk! árai Jpnő űrrégész egy létünk tisztelet'-éli 'agj az 1871—72- és 73-iki „törvénelmi adattárt8 ezek kapcsában 5 ftot küldött a békésmegyei ré­gész- és mivelődéstörténeimi társulat részére. Mi dón eme becses adományozást szerencsém van t. közönség elölt fölemlíteni: egyszersmind kedvei kötelességemre k »ismerem egyletünk nevében nemes keblű adományozónak hálás köszönetét mondani. Id. Mogyoróssy János múzeumi tárlat igazgató. © Gyulán T. özv. Veszprémi Mihályné asz szonyság, boidogult férje könyvtárából 9 müvet, | összesen 20 darab — az u. n. rektori könyv tár részére ajándékozott. Eme becses ajándékér egyházunk és iskolánk nevében fogadja a t. adó ruánvozónS meleg köszönetünket. Rácz J. rektor I fyt ilán az újvárosi olvasókör választroá bya múlt vasárnap ülést tartott, melyen határo zatoa ment, hogy a hátralékosok tagdíjainak nap alatt leendő léfizetésére oly hozzáadással szó Iktatnak föl, hogy sikertelenség esetén törvényes utón kénysaepiítesoek tartozásait: kiegyenlítésére Egyszeresein»! — t. könyv-ar ;av4ra_=. két tánc* vigalom tartása is euogai.atott. © Gyulán a ref. egyház tani'ói a napokban értekezletet tartottak, melyen az iskolák egyöntetű leghelyesebb irányban vezetése felett beszélgettek © Inierpellatió tek. Sebők Sándor békési postamester úrhoz. Miután tudomásunk szerint magyar korona tartományaiban működő postahi vatalok ez idő szerint általánosan portómentesen expediálják a tanintézetek igazgatóságai által ársintézetek igazgatóságaihoz s a tanhatóságok bármelyikéhez indított hivatalos leveleket és kül deményeket; miután továbbá Sebök Sándor békési postamester úr a hivatala által expediáit — fen­tebb körülirott — hivatalos leveleket néha portó mentesen, máskor pedig a portódij lefizetése mel­lett szolgáltatja át a czimzett tanintézeti igazgató ágnak, kérdem: a közgyakorlattal szemközt mivel igazolja eljárását ? Sz. © B b.-gyulai polgári kör ma egy hete tartá isztujitó közgyűlését. A lelépett tisztikar részén a közgyűlés elismerést szavazott, s annak tagjait kevés kivétellel ismételve megválasztó. A tagok számának a letűnt egyleti évben történt szaporo­dása (mintegy 30) örvendetes tudoinású! vétetett. kör bútorainak javitása, ipar és gazdászati szak ápolt járatása s a költségvetés elóleges pitása kimondatott. © B.-Gyulán f. bó 17-én szép példányát látbatá az utczán hullámzó vasárnapi közönség a yors és erélyes igazságszolgáltatásnak Ugyanis egy neki tüzesedott paraszt asszony egy nyujtóía közvetítésével vett magának olégtéieit — min szavaiból kivehetők — női jogainak bitorlóján. A végrehajtást szenvedő fél csak akkor szabadult az erélyes mondatokkal kisért sűrű ütlegeléstől, midőn az utczahosszant tartó büntető eljárásba belefáradt bosszuló kar ! Szives tudomásul! — Ajánlom közreműkö­désemet mindenféle köz- és magánkönyvtárak ki gészitésére. — Könyvtári s irodalmi ügyekben kérdezésekre szívesen válaszolok s egyes kívánt müvet is megküldök. — Eladó könyvek, könyvtá- ak jegyzékét „Könyvtári közlemények“ czimii fü- szetekben közlöm. — Budapest, (ujvilág-utcza 6 szám.) Bernjén József. megálla Pályázati hirdetmény. A b -gyulai kir. törvényszéknél évi 500 frt etóssel és 100 frt lakbérrel egybekapcsolt irnoki llomás üresedésbe jővén, ezen állomásnak betol- Be tekintetéből a nagyméltóságu magyar királyi gazságügvminiszter urnák folyó évi »1035. ein. sz. tt kelt magas rendelete folytán pályázatot hir­detek, és felhívom mindazokat, kik a fentirt állo­mást elnyerni óhajtják, hogy okmányokkal és kü­lönösen életkorukat is igazoló anyakönyvi kivo­nattal felszerelt kérvényüket és pedig a közhiva­talban levők hivatali főnökeik utján eme hirdet­ménynek a budapesti közlönyben lett utolsó beig- tatásatol számítva 4 hét alatt hozzám nyújtsák be. B.-Gyulán 1875/ október 21. Novák Kamill, elnök. — Jegyzéke a b.-gyulai kir. törvényszéknél 1875. október hó 25. s következő napjain előadandó bűn-a pol­gári űgveknek. Előadó Nogáll. Október 25. 2422 if. Ra- dicz Péter és neje gyilkossági kísérlet. 2386. Váradi Ist­ván és nejs ío.vajság. 2460. Skolmiczki Mihály erőszakos nemi közösülési kísérlet. 2461. Zelena Ferencz erőszakos nemi közösülési kísérlete. 2462. Verasztó István veszélyes fenyegetés. Október 26. 2563. Kis Erzsébet tolvajság. 1745. özv. Mészáros József Imréné és 2 társa birói zártörés. 1798. Facsinai Soma és társa tiltott kártyajáték. Előadó Teleszky, 8820. if. Pardi Sándor felperesnek Pardi István és özv, Pardi Sándorné elleni örökségi osztályrész kiadása s jár. iránti pere. 8821. özv. Zsenios Dánieíno felperesnek Zsenms Sámuel elleni örökségi osztályrész s özvegyi jog megitélete iránti pere. 8910. Kocsis Dániel és Kis János felperesnek Klein Adolf alperes elleni 7122 frt 87*/ kr. s járulékai iránti pere. 9262. özv. Kis Gergelynő felperesnek özv. Kis Józsefnő alperes elleni özvegyi tartás dij megál­lapítása s jár. iránti pere. 9400. Vrbovszkí Mihály felpe­resnek Filó Mária, Anna és András alperesek elleni újí­tott pere. 9529. Róth György felperesnek Hoffmann Mar­git alperes elleni váló pere. 9451 L. Kovács Borbála és érdektársai felpereseknek L. Kovács Mátyás alperes elleni tulajdoni és örökségi osztályrész s jár. iránti pere. 9559. Vas Julianna felperesnek Máté Mihály alperes elleni váló pere. Előadó Dobosfíy. 9168. Lőwy csődtömegnek özv. Pa­taki Istvánná irányábani adóssági pere. 9691. Lakatos Edé­nek Paulovits Ida elleni kártérítési pere. 8741. Kliment Gyulánénak Csausz[István és társai elleni rendes pere. 8819. Czeglédi Lajos mint Szeghalom községe birájának Kárász Imre és társai elleni úrbéri pere. 9909. Nádra Mojsza és érdektársai felpereseknek Kovács Mátyás és Hola András alperes elleni ujjitott pere. Gazdászat ipar és kereskedelem. ^’ig-yeiian.eztetés. A ma megnyílt gyümölcs-kiállítás alkalmából tisztelettel felhívjuk Gyula város nagyérdemű kö­zönségét, miszerint a kiállítást becses részvétükkel pártolni s minél tömegesebben látogatni szíves­kedjenek. Különösen figyelmeztetjük pedig a tisztelt közönséget arra: miszerint a látogatás alkalmával ne tesintsék csupán a gyümölcs külalakját, hanem tekintsék meg a gyümölcs nevét s osztályzatát is, melylyel a bíráló bizottság által elláttatott — hogy úgy a külsőleg szép alakkal biró gyümölcsről tudhassák, érdemes-e az kerti termelésre vagy sem. ^e§jegyezzük itt, hogy az I. osztályt nyert gyümölcs finom zamatú asztali csemegének hasz­náltaik — a II. osztályú nem oly finom ízű nS.yan, de piaczra alkalmas alsóbb rendű gyü­mölcs — III. osztályú pedig nyersen nem élvez­hető, hanem konyhán aszalva vagy főve 1 egyébb házi haszonra fordittatik. Hogy tehát a gyümölcs-kiállításnak a nagy közönségre nézve kivánt baszna legyen, különö­sen ajáoljuk, hogy a nagyérdemű közönség ne annyira a külszín, mint inkább az osztályzat |a bí­ráló-: ajánlata szerint tanulmányozza a gyümölcs­fajokat, — I az igy megválasztott fajok tulajdo­nosainak nevét feljegyezvén szerezzen magának azok­tól ótó galyakat szemző ágakat és nemes csemeté­ket. Czak ezen az utón leend a gyümölcs-kiállí­tásnak nemzetgazdászati üdvös eredménye, máskép csak a kellemes szórakozások közé sorozandó, melynek semmi fontosabb nemzetgazdászati jelen- "iég nem tulajdonítható. A kiállításból befolyó tiszta jövedelem a pol­gári iskola javára fog fordittatni. Kelt B.-Gyulán, 1875. október 24. Göndöcs Benedek, apát-lelkész. Hetivásári tudósítás. Gyula. A f. hó 22-iki hetivásár a népesebbek közé tartozik. Tengeri, zöldség és fára nézve a kínálat nagy volt. Sertés, ló és szarvasmarha vá­sár gyérnek mondható. — Az árak következők vol­tak: tiszta búza köble 8—9 ft; kétszeres 6—7 ; szemes kukoricza 2 ft 80; árpa 2 ft 50; zab 3; csöves kukoricza vékája 35; Káposzta száza 5—6 ft; krumpli vékája 60 kr; sárgarépa v. 60 kr; köles-kása köble 8 ft; lencse itezéje 9 kr: paszuly tezéjo 5 kr; veres-hagyma 100 koszorú 5 ft; fok- agyma 5 ft; tört paprika iezéje 30 kr ; tojás larabja 2 kr; Kövér lúd párja 4—5 ft 50; sovány ud 2 ft 80—3 ft; Egy éves jó magló süldő párja 28 ft; 2 éves magló disznó párja 50 ft; Kövér- lisznó átlagosan fontja 30 kr; Egy kocsi gyer- yánfa 5—6 ft; szilfa 4—5; tölgyfa 3—4; faszén sákja 30—40 kr; ó-szalonna mázsája 40 ft; uj- szalonuáé 35—36 ft. Felelős szerkesztő: Elek Lajos. ®ssssssse®sssssssassssss» I % m Hirdetmény. Alulírottnak van szerencséje a n. é. kö­zönség tudomására hozni, miszerint POPO- VICS EMÍLIÁN házában felállított eczet-gyá- rában a legjobb minőségű eczetek a követ­kező árakban kaphatók. 1- ső számú legjobb minőségű 13 fokú boreczet 1 akó 4 frt 50 kr, 1 iteze 8 kr. 2- ik számú 8 fokú 1 akó 2 frt 1 it­eze 4 kr. 3- ik számú 6 fokú 1 akó 1 frt 70 kr. Szives pártfogást kér. Keszlcr Márton I—3 (132) eczet-gyár tulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom