Békés, 1873. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1873-04-13 / 15. szám

nia. Ezen esetben a segéddel két téren ta­lálkozunk : a műhelyben és a korcsmában. Dolgozik addig, mig egy kis elkölteni va­lóra szert nem tett; mulat addig, a mig a pénzhiány munkára nem kényszeríti. Eb­ből aztán a megszokás természete szerint az lesz, hogy vágyának törekvésének czél- jává nem a reá nézve kényszert! munka, hanem a rajongó mámorosság válik. Hogy az ilyen segéd szellemi képződését sem a műhely, sem a korcsma elő nem mozditja, azt talán felesleges bizonyítgatni; de azt már nem árt megjegyezni, hogy az ilyen segédnél az önképzés is merőben lehetet­len, mert nincs alapja, a melyre építhetne, mert nincs kedve az önkény tes munkához, mert nincs pénze az önképzés eszközeire, lévéu összes keresménye a mulatságia is kevés. Afféle intézményeink pedig, a me­lyek az érettebb ifjúság, nevezetesen az iparos segédek művelésére szolgálhatnának, szégyenünkre és kárunkra nincsenek. Több, kevesebb ezen sivár életből, és — lesz a segédből önálló iparos. Egyszersmind alávetette magát a társadalom Ítéletének. Mivelhogy a jelen a múltból születik, mivelhogy az elvetett zab helyett búzát nem arathatni, a közönség csakhamar meg­veszi saját pénzén a következő Ítéletet, rósz anyagú, ügyetlen, elkésett és mégis drága munka, tehát — megbizhatlanság. Mihelyt a közönség ezen Ítélete ki van mondva, ki van mondva, még pedig tény­leg, az ilyen iparos szegénysége, tekintély- telensége s társadalmi könnyűsége is. A közönség elégedetlenségét okvetlenül követnie kell az iparos elégedetlenségének. Mivel pedig a sorsával elégedetlen em­ber bajainak forrását önmagában keresni, a hol van, nem szokta, keresi másban, ren­desen az intézményekben, a hol nincs. Ta­lán itt a kulcsa a nálunk is észlelhető azon jelenségnek, hogy a legszenvedélyesebb po­litikai elem az iparosság, mind a mellett is, hogy a társadalom nyugalmát éppen az ipar érdeke sürgeti legjobban. Lesz-e így társadalmi súlya az iparos osztálynak ? — A békésmegyei rnuzeum alapjára a Haan Antal-féle régiség gyűjtemény megvételére kővet­kező adakozások folytak be : a) Békésen a 22-ik száma ivén: Bleaer Bernét 50 kr, Gscheider 20 özv. Zilahyné 20 kr, Benczúr Sámuel 20 kr, B. Szabó Sándor 10 kr, Geller Ignácz 10 kr, Bá- nyay János 10 kr, Batizi Ferencz 20 kr, Nagy Erzsébet 5 kr, Horvát Istvánné 10 kr, Blau Li- pót 10 kr, Ladányi Lajos 10 kr. Greif Móricz 40 kr, «Borbé Andrásné 10 kr, B. Szabó István 20 Fábján János 10 kr, Török Gábor 50 kr, M. N. a magyarok előtt még kedveltebb legyen — Lász­ló nevet vön fel, cseh neve helyett. László, — ki azonban egész rövid uralkodása alatt csak Venczel néven emlittetik a történelem­ben — kezdetben megfelelt a nemzet várakozásá­nak, de később dobzódó élete és nemzetellenes tet­tei pártját is mindinkább elidegenité tőle, — úgy hogy csakhamar megunt, és gyülölté lön. Ezt megtudva atyja, — de meg azért is, hogy fiát Károly pártjától is félté, és a pápával sem akart makacs ujj-húzásba jönni, — egy sereggel az országba jött, az útjába eső városokat, de kü­lönösen Esztergomot fóldulta és kirabolta s a ko­ronát és királyi jelvényeket fiával együtt Prágába vivé. Azonban sokkal erősebb volt még Venczel tá­vozta után a pápai befolyástól idegendő párt, sem­hogy Károly az uralmat elfoglalhatta volna; mert Venczel után Ottó bajor herczeget, VI. Béla Er­zsébet leányának fiát — hívták meg a trónra. Ez, miután Venczeltöl a királyi ékszereket ál- utakon, ál-ruhában elhozá Székesfehérvárott a vesz­prémi püspök által megkoronáztatott; — és hogy magát a trónon méginkább biztosítsa. Apor Lász­ló erdélyi vajdához ment, kinek leányát nőül kér­te ; remélvén, hogy e hatalmas főúrban, és e ro­koni összeköttetés által még számos föurakbanügyé- nek megingatlan támaszit nyerendi. Azonban csalatkozék. Apor inkább Albert császárhoz szított, de titkos tervei oda czéloztak: miként ülhetne őmaga a meg­ürült trónra... és Ottót, midőn ez hozzá látoga­tásra ment —• elfogató, és a királyi jelvényeket, — 20 kr. Berkovits J. 30 kr, Braun Mór 40 kr, összeg 4 frt 15 kr. Viskolczy Móricz 50 kr, Közső János 10 kr, Goldstein Adolf 30 kr, Kis Péter 10 kr, Biró Sándor 10 kr, Komáromi István 10 kr, Hídvégi Sándor 20 kr, Zsiga Mihály 20 kr, Püspök An­drás 20 kr, Biró István 3 kr, G. Varga Gábor 5 kr. Hídvégi Mihály 10 kr, Pataki 10 kr, Tar- kovics Mihály 10 kr, Solymosi Gábor 10 kr, Mucsi István 10 kr, Csávás Péter 10 kr, Kósa András 15 kr, Egyvalaki 10 kr, Konsiczky 30 Bleuer Hermin 20 kr, Csávás Kristina 10 kr, Putics Erzse 10 kr, Szilágyi Mihály 30 kr, Kon Móricz 30 kr, Pocsai Sándor 10 kr, Szabó Lajos 20 kr, Körösi Gergelyné 15 kr, Egyvalaki 10 kr, Szilágyi József 20 kr, N. N. 50 kr, a 21-ik szá­mú ivén összeg 5 frt 28 kr. Grosz Ignácz 50 k[, Durkó János 30 kr, Egy­valaki 50 kr, más valaki 10 kr, Kerepeczki Mi­hály 10 kr, N. N. 20 kr, Dapsy Géza 50 kr, Juhász János 30 kr, Toronyai Janos 20 kr, Ele­kes Mihály né 20 kr, ,dr. Hajnal István 1 frt, Szkenk 1 frt, Hajnal Ábel 1 frt, N. N. 20 kr. Wieland János 1 frt, Koszta Sándor 5G kr, özv. Kozicsné 50 kr. Tóth E. 50 kr, N. N. 10 kr, Lavatka József 1 frt, Egyvalaki 20 kr, Kny An­tal 1 frt, összeg 10 frt 50 kr; A 23-ik számú ivén: Féhn Rezső 1 frt özv. Végh Mihályné 30 kr, Hermann Weisz 20 kr, N. N. 20 kr, Schwartz Emanuel 20 kr, Egyvalaki 30 kr, más valaki 30 kr, Popovics Flórián 20 kr, Durkó Mátyás 10 kr, Durkó Istvánné 15kr, Dur­kó Gergely 15 kr. Durkő István 40 kr, Durkó Péter 15 kr, Durkd Péter 15 kr, Durkó Ferencz 10 kr, Csapó István 20 kr, Balog András 10, Ba­log István 10 kr, Csapó Sámuel 20 kr, Bek Ádám 20 kr, Bondár István 5 kr, Szűcs Lajos 10 kr, Durkó Ferencz 10 kr, Durkó Sándor 20 kr, Dur­kó Istvánné 14 kr, Durkó Mihály 20 kr, Durkó Mátyás 10 kr, Mitykó Mátyás 10 kr, Mucsi Pál- né 20 kr, Gyaraki Mihály 10 kr, K. Pap Gergely 10 kr, Gurtsó András 10 kr, K. Szabó Gergely 10 kr, Almási Mihály 10 kr, Szabó Mihály 10 kr. Majlát János 20 kr, Malzs Péter 20 kr, Deutsch Mihály 30 kr, Stark Farkas 30 kr, Kulcsár Já­nos IC kr, Kocsor László 10 kr, Kocsor Gergely 10 kr, Durkó Gábor 10, Fischer Miksa 10, Ko­csor István 10 kr, Tóth Károly 10 kr, K. Szűcs Mihály 10 kr, Thurzó István 1 frt D. Bondár Gergely 20 kr, Stark Fáni özv. 10 kr, Vas Ist­ván 4 kr, Gottfried Mór 10 kr, Vári Sándorné 30 kr, Csarnai Ferencz 5 kr, Szabó Ferencz 10 kr, Illés István 10 kr, Sajti István 25 kr. összeg 10 frt 38 kr. 24- ik ivén: Békés városa 5 frt, Asztalos István 1 frt 79 kr, összeg 6 frt 79 kr. 25- ik ivén : Debreczeni Károly 1 frt, Pálus Fe­rencz 1 ft, Szalontai Mihály 50 kr, N. N. 30 kr, Belenta József 20 kr, Papp Gyula 30 kr, ifj. Jan­melyeket mindig magával hordozott, hatalmába ejté. A nemzeti párt ekkor, — sőt jóval előbb, még Venczel uralkodása alatt végsőre határozta el ma­gát, hogy t. i. az atyja halála után, mostoha any­jával Ágnessel; — édes anyja Fenella, kujaviai herczegnő volt — az országból kibujdosott Erzsé­betet, III. Endre árván maradt leányát hívják meg a trónra. E pártnak vezére, az ország leghatalmasabb fp- ura trencsényi Csák Máté volt, — ki Endrének ha­lála után, Komáromtól a Szepességig királyi ha­talmat bitorló kény-úr volt, ki Károlylyal daczol- ni akarván, fejedelmi udvart vitt, hadsereget, ná­dort és kincstárnokot tartott, saját nevére pénzt veretett, a nyitrai püspök és esztergomi érsek jó­szágait pusztítva — Visegrádtól a Kárpátokig kor­látlan hatalmat gyakorolt. Csák Máté tervének szövetségesei valának az ország legtekintélyesebb egyházi és világi főárai, milyenek valának: János-Umér kalocsai érsek, a bosnai, Csanádi, egri, erdélyi, nagyváradi, szepesi, váczi és veszprémi püspökök; a világiak közül: a Németujvári grófok István és Henrik; Domo­kos főtárnok mester, Korapolti Péter, a vitéz hat Omode testvér, kiknek atyja Karolynak volt ná­dora ; Csáknak nádora, a később szerencsétlen sors­ra jutott Zách Feliczián ; szóval Csák Máté párt­ja hatalmas és tekintélyes volt, és Károlynak sok meleg napot, sok kemény csatát kelle tőlök kiól- lani, mig végre a 6ors is, ezen urak nagyrészével pártjához szegődött. (Folytatjuk.) tyik Mihály 60 kr, Jantyik Mihály 30 kr, Túri András 40 kr, összeg 4 frt 80. 26-ik iyeg: M.-Berényben : Blahó József 30 kr, Kopányi József 50 kr, összeg 80 kr. M.-Berényben 27-ik ivén: Haty Károly ivén : Haty Károly 2 frt, Kapitány Dániel 50 kr. Zsigmond György 1 frt, Zopf Mihályné 50 kr, Haty Béla 20 kr, Haty Károly 30 kr, Haty Kálmán 20 kr, Haty Ilka 20 kr, Háti Mari 20 kr, Haty Sándor 20 kr, Zsigmond Györgyné 1 ft, M-Berény köz­sége 5 frt, Molnár András 30 kr., Csók István 20 kr, Berg Adám 10 kr, Tóth János 10 kr, Alt Mátyás 20 kr, összeg 12 ft 10 kr. Ugyanott Horvát János 28-ik ivén: Megele Bertalan 2 frt, Bonyhay B. 1 frt, Környei Lajos 1 frt, özv. Wieland Józsefné 1 frt, Petz Gyula 50 kr, Jeszenszki Károly 50 kr, Szlujka János 20, Kemény Pál 20 kr, Broxit Gusztáv 10 kr,- Tury Dániel 50 kr, Hofier Károly 50 kr, Krausz Zsig. 2 frt, Baranyi Mihály 30 kr, Wolf Pál 30 kr, Stern Adolf 40 kr, Majerik Dániel 40 kr, Fritz János 20 kr, Urszinyi László 1 frt, Heinrich Adolf 30 kr, Marmorstein Móricz 20 kr, Plattner Leo­pold 20 kr, dr Lux Jakab 1 frt, Stern Sámuel 50 kr, Stern Simon 30 kr, Kurländer Antal 30 kr, Buday József 50 kr, Nánássy Szabó K.-La- dányból 50 kr. Schwartz Farkas M.-Berény 1 frt. Piltz András 20 kr, Horváth János 50 kr., összeg 17 frt 60 kr. 29-ik ivén : Ií.-Ladányból: Fábián 20 kr, Ko­vács László biró 20 kr, Kovács Sándor szabó 10 kr, Puskás Sándor 10 kr, Szakái Viktor 10 kr, Lippe 10 kr, Lengyel Viktor 10 kr, Csernota Pál 10 kr, Varga Antal 10 kr, Tóth István 10 kr, Hajdú János 10 kr, ifj. Tóth Mihály 10 kr, Puskás Pál 10 kr, Szakái Ferenczné 20 kr, Had­házi Istvánné 20 kr, Szabó János 50 kr, jegyző- ség 20 kr, összeg 2 frt 60 kr, összesen 75 forinttal. Főösszeg 243 frt 50 kr. Kbzíi-a~BókésmegyeI~takarékpénztári tisztség. Javaslat a fegyelmi eljárás szabályozása tárgyában. Reök Istvántól. I. A fegyelmi bizottság. 1. Kiküldetése után Iegfelebb 8 nap alatt meg­alakul, munkálkodását azonnal megkezdi, és befe- jeztéig szakadatlanul folytatja. 2. A vádlottat arra nézve is megkérdezi, hogy a védelemmel kit biz meg, s az eredményt jelen­tésébe szintén befoglalja: 3. A vizsgálat eredményét az alispánnak hala­dék nélkül, s Iegfellebb 3 nap alatt beterjeszti. 4. A netán elrendelt pótvizsgálatot azonképen teljesíti; 5. Tárgyaláskor a közgyűlésen a bizottság el­nöke jelenlenni tartozik; akadályoztatása esetére a bizottság helyettesről is gondoskodik. II. Az alispán. 1. Ha szükségét látja, pótvizsgálatot rendel. 2. Az iratokat, ha bűnesetet fenforogni nem lát, az ügyészhez azonnal átteszi. 3. Ha a vádlott védőt nem nevezett, védőről gondoskodik. 4. Az iratokat téritvény mellett a védővel is közli. 5. Az ügyésznek és védőnek az iratok áttekin­tése végett az eset sürgősségéhez képest, Iegfellebb 8—8 napi határidőt tűz. 6. Szükség esetében rendkivüli közgyűlés össze­hívását eszközli. III. Az ügyész. 1. Véleményt szerkeszt, s azt a visszaterjesztett iratokhoz csatolja. 2. Tárgyaláskor az alább körülirt módon eljár. 3. Tiszti kereset esetében a keresetlevelet a me­gye határozata értelmében szerkeszti, s 8 nap alatt a kir. törvényszéknél benyújtja. 4. A királyi törvényszék Ítéleteit, ha az a me­gye határozatával nem öszhangzó, fellebbezi. IV. A vádlott. A tárgyaláskor jelen lenni tartozik. V. A védő. 1. Az iratokat az alispánnak idejében visszaadja. 2. Tárgyaláskor az alább megirt módon eljár. Vagy: VI. A közgyűlési tárgyalás módja. 1. A fegyelmi tárgyalás minden egyéb tárgyat megelőz, és bevégeztéig szakadatlanul folytattatik. 2. A közgyűlés esküdtszéket alakit, melynek megállapodásai teszik a megye határozatát. 3. Az esküdtszék alakítása részletesen jegyző­könyvbe igtattatik, úgyszintén a tárgyalás minden részlete. 4. Az esküdtszék a következő módon alakittatik: a) a közgyűlésen jelenlevő bizottmányi tagok ne­vei följegyeztetnek, és pedig külön a viriliseké, külön a választottaké; — a névsorba a fegyelmi bizott­ság tagjai, az ügyész és védő nevei fel nem vé­tetnek ; b) a két névsor nevenként szeletekre osztatik, és a virilisek nevei, úgy a választottaké külön edénybe dobatnak ; 0) mindegyik névsorból 18—18 név kihuzatik; d) ha valamelyik osztályból a 18 név ki nem kerülne, a hiány a másik osztályból pótoltatik ; e) az összeállított két névsor felolvastatik; f) előbb a védő, aztán az ügyész, mindegyik osztályból 6—6, tehát összesen 24 nevet visszavet­hetnek ; g) az e joggal nem élő helyett a visszavetés kisorsolás utján eszközöltetik; h) a megmaradt 12 név felolvastatik, és az il­letők képezik az esküdtszéket, melynek elnöke a gyűlés elnöke. 1) az esküdtek fogadalmat tesznek, és az elnök­től jobbra, balra helyet foglalnak; k) a fogadalom szavai ezek : „Én .... fogadom, hogy a fenforgó ügyben lelkiismeretesen, meggyő­ződésem szerint járok el.“ l) a többi bizottmányi tagok tárgyalás folytán a hallgatóság szerepét játszák, és teljes csendet tar­tanak. 5. A jegyző a fegyelmi bizottság jelentését az összes csatolmányokkal felolvassa. 6. Előadás folytán úgy az ügyész, mint a védő, a bizottság elnökéhez felvilágositás végett kérdé­seket intézhetnek, és kérdések intézhetők a vád­lotthoz is. 7. Előadás után az ügyész a tényállás alapján véleményét szóval előterjeszti, ha az esetben bűn­tényt Iát fenforogni, ezt kiemeli, egyébiránt pedig az iránt nyilatkozik, hogy a tiszti kereset megin- ditandó-e, vagy nem, s ha igen, a büntetés minő mérvét véli szorgalmazandónak. 8. Az ügyész után a védő szintén élőszóval, el­lenbeszédet tart. 9. Következik az ügyész válasza, végre a védő viszonválasza, melyei a szóváltás véget ér. 10. Az elnök az előadást és szóváltást összege­zi, és az esküdtekhez a következő kérdéseket in­tézi : nem forog-e fen bűneset ? a tiszti kereset meginditandó-e vagy nem ? a tiszti kereset hivatalvesztés, pénzbüntetés, vagy megdorgálás végett inditandő-e ? 11. Erre az esküdtek visszavonulnak, és ha bűnesetet látnak fenforogni, előlépnek, és meg­állapodásukat kijelentik; ellenkező esetben azon további kérdésre nézve állapodnak meg, ha vájjon van-e a tiszti kereset, nek helye vagy nincs, ha annak helyét nem lát­ják, előlépnek, és ezt kijelentik; ha a tiszti keresetnek helyét látják, egyszersmind a büntetés mérve iránt is megállapodnak, s meg­állapodván, előlépnek, s úgy azt, ha a tiszti kere­set megindításának helyét látják, mint a tiszti ke­reset mérvét kijelentik. 12. Ha az esküdtek bűnesetet látnak fenforogni, vagy a tiszti keresetnek helyét nem látják, ezen esetek bármelyikében, a további kérdések önkényt elesnek. 13. Bűntény, vagy hivatalvesztési kereset esete­iben a vádlott okvetlenül felfüggesztendő. 14. Az elnök az esküdtszék kijelentését a me­gye határozatakép kimondja, az ügyészt a teen­dők teljesítésére utasítja, és azzal az eljárást be­fejezettnek nyilvánítja. Vagy: VI. A közgyűlés tárgyalási módja. 1. A fegyelmi tárgyalás minden egyéb tárgyat megelőz, és bevégeztéig szakadatlanul folytattatik. 2. A tárgyalás kezdetén a jelenlévők feljegyez- tétnek, s a szavazásban csak a feljegyzettek ve­hetnek részt. A fegyelmi bizottság tagjai, az ügyész, a védő és vádlott nem szavaznak. 3. A bizottsági tagok, az ügyész és védő — az előadókoz, a fegyelmi bizottság képviselőjéhez, úgy a vádlotthoz is, felvilágositás végett kérdéseket in­tézhetnek. 4. A netán felmerülő pótvizsgálat kérdése a fel­szólalók többsége szerint döntetik el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom