Békés, 1873. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1873-11-09 / 45. szám

által lehet elejét veendik a már elharapódzott visz- szaéléseknek. A személy- és vagyon biztosság oly fő kellék minden polgárra nézve, hogy ha ez nincs, akkor az élet semmi más, mint valódi gyötrelem. Községünk lakosai valóban félelemmel hajt­ják le fejeiket az éjjeli nyugodalomra, s azoi^ gon­dolat, hogy roggelre nem elkövetett tolvajlás, rab­lás, kamra, ház-kiásás által lészen nyugalmak megzavarva, oly érzést kelt fel kebleinkben, mely­re alig találok szavakat. Ne higyje a tisztelt olvasó, hogy tán Patkó, Babály, s más ily országosan ismert rabló vezé­rekhez hasonlók azok, kik igy rettentenek ben­nünket. Nem ! mert a tetteseket nem is ismerjük, több óv óta gyakoroltatnak nálunk a ház, kamra- felverések s más tolvajlások, s most az elmúlt hé­ten is több mint 6 féle tolvajlás követtetett el, s oly ügyesen űzik mesterségüket, hogy rendőri kö­zegeink egyetlen egynek sem tudtak nyomába jönni. Vakmerőségekről elég legyen mutatványul egy a múlt héten történt rablást idejegyeznem. Egy jómódú izraelitának October 28. viradóra háza padlására felmenvén, a padlást kibontva, kö­télen leereszkedtek a szobába, s több mint 200 forint értékű tárgyat a padláson vágott lyukon fel­adogatva eltávoztak. Szerencsére nem találtak rá ugyanazon szobában levő 15 darab százas bank­jegyre. Bizony bizony ilyféle és ennyi tolvajlás után nagyon óhajtandó volna, ha községi elöljáróink a községben mielőbb felelős éjjeli őröket állítanának elő, ez talán segítene a bajon, főleg ha elöljáróink — mi nagyon kívánatos volna — egy kis eré- lycsséget tüntetnének elő. Bizony* bizony attól félek, hogy ha a tolvaj­lás, rablás ily mértékben folytattatik, állandó ro­vatot kell kérnem & „Békés“-ben tekintetes szerkesz­tő úrtól a b.-sz.-andrási tolvajságok közlésére, mi minden esetre sajnos dolog lenne. A baj orvoslásán a kinek hivatása van, ide­je korán segítsen. Zih Károly. Újdonságok. — A múlt vasárnap megtartott képviseleti gyűlés csakugyan talpra állitá képviseletünket; — a városháza eléggé tágas terme megtelt majd egé­szen ; — a megye székhelyének kérdése iránt ér­dekkel viseltető közönség is szépen volt képvisel­ve. Először felolvastatott Csaba városának a me­gye községei és bizottmányi tagjaihoz menesztett körlevele, utána pedig a jogi szakosztálynak e tárgyban előterjesztett emlékirata, mely némi cse­kélyebb módosításokkal elfogadtatott, és határozat­ba ment, hogy eme munkálat kinyomatva, a köz­ségekkel és a megyei bizottmány tagjaival közöl­tessék. A munkálat e hét folytán készen leend, és szétküldésével a város polgármestere bízatott meg. — A nevelésügyi szakosztály egy léte­sítendő és már a jövő 1874 évben megnyitandó polgári iskola tervének munkálatával már készen van, és azt a jövő képviseletnek terjesztondi elé jóváhagyás végett. — A költségvetésbe e tétel már fel fog vétetni. — A gyulai polgári kör — melyre a jö­vőben reménylendö jobb napok fognak beköszön­tem, — e hó 22-én „Katalin bált“ fog rendezni. — A vendéglőkben egy kapitányi rende­let olvasható, mely a vendéglősöket utasítja, hogy vendégeiket Ízletes, jó ételekkel lássák el. Nem akarjuk itt a rendelet helyes vagy helytelen vol­tát bírálat alá venni, hanem csak egyik pontjának hiányosságára hívjuk fel a kapitányság figyelmét, moly már is némi kellemetlenségre adott alkalmat. E pont ugyanis úgy szól, hogy e rendelet a ven­déglőben nyílt helyen tétessék ki, egyik vendéglő­sünk aztán fel is akasztó legfelsőbb helyen álló képének tetejére, s ha még felebb függesztette vol­na is, szó szerint eleget tett volna a rendeletnek. Nem úgy a kapitányság, ez a 15 frt kiszabott bír­ság megfizetésében a vendéglőst elmarasztalta. Mi lett az eredmény, még nem tudjuk, de nem mu­laszthatjuk el, a kapitányság figyelmét felhívni, hogy rendeletéit oly szabatosan s magyarázatot nem tűrő alakban stilizálja, miszerint ily alkalmak­ra okot ne szolgáltasson, mely utójárais csak is a hivatal tekintélyének csökkenésével fog járni. Göndöes Benedek apát úr, mint már je­leztük, a polgári casinó elnökének lett megválaszt­va. E hó 1-én tartá a kör helyiségben beköszön­tő elnöki beszédét, mely után megerősödött ben­nünk a meggyőződés, a minek már a múltkor is kifejezést adtunk, hogy a kör a lehető legszeren­csésebben választott az apát ur személyében, s ha a jelek nem csalnak, egy kis jó akarattal polgár­ságunk részéről, e kör még ezután fogja arany­korát élni, b hivatásának megfelelni. — Gyulai aranybánya. A gyulai mészáro­soknak nem kell Kaliforniába menniük, feltalálták itthon az aranybányát — mesterségükben. Mióta a husárszabályt megszüntettük, a gazdasszony vi­lágban oly harcz, mint épen e napokban van, nem volt. Négy vagy talán öt versenyzőnek nem nagy megerőltetésbe kerül, egymás közt a hús árát meg­határozni, s épen ez az oka, hogy Gyulán a sok­kal silányabb húst drágábban vesszük, mint Bu­dapesten, hova pedig a lelkét hordják. Csaknem hallatlan, hogy Gyulán egy font hús árá 40, Bu­dapesten pedig 30—32 kr. S ez épen akkor tör­ténik, midőn a marha ára csaknem felényire le­szállóit. Jól jegyezte azt meg egy öreg ur egyik megyegyülésen, hogy a limitátiót eltörölni csak oly helyeken előnyös, hol emnerentiára lehet számíta­ni, a mire Békésraegyében nem lehet kilátásunk. — S ma már be kell látnunk, mit akkor a me- gyegyülés belátni nem akart, hogy az öreg urnák csakugyan igazsága volt. — Hymen. Féhn Rezső fiatal békési ke­reskedő a napokban vezeti oltárhoz Másik Lujza kisasszonyt, városunk egyik legszebb leányát. Ta­lálják fel e frigyben, mit kerestek — boldogságukat. Békésmegye székháza oldalában veres már ványon (az 1849-ik évi ápril 14-én a forrada­lom idejében össze dulattatott) ezen verseket lehet olvasni FELSÉGES ELSŐ FERENTZ AUSTRIÁNAK CSÁSZÁRJA ORSZÁGUNK KORONÁS KIRÁLA LUDOVIKA CSÁSZÁRI S KIRÁLYI HERTZEG ASZONÁVAL ÉPPEN ORSZÁG GYŰLÉSEKOR ERRE UTAZVÁN PÜNKÖST HAVÁNAK TIZENNEGYEDIK NAPJÁN EZEN BÉKÉS KÖRNYÉKÉ HÁZÁBAN HAT ÉS HÉT ÓRA KÖZÖTT EST TÁJBAN ÉRKEZETT ÉS AZON ÉJTSZAKA SZÁLVA VOLT DD, CCC, LLLLLLLLL, VVVVVVVVVV, IIIIIII. , AZ AZ 1807-ik ESZTENDŐBEN. — megjelent Tisza Aladár kedvelt s a hazai zenekarok által átalán játszott legújabb két csárdása : 1) „Hova csikós oly szaporán ?“, „Ki volt itt?“ „Volt nekem szeretőm“ és 2) Hogyha nekem olyen rózsám volna,“ „Ez az utsza végig sáros.“ Egynek ára 60 kr., kapható az „ApoIlo„ kiadó hivatalában Budán, iakolautcza 681. sz. a. s megrendelhető minden könyv- és zenemű-keres­kedésben, valamint (postautalványozás utján) min­den postahivatalnál. (r. ly.) Gyilkosság. B. Csabán múlt hó 31- én éjjel a tanyákon gyilkosság követtetett el. Bi­zonyos Varga Mátyás földmives, — ki tanyáján egyedül lakott, egy fia pedig egy béressel az is­tállóban hált, — reggel kegyetlenül megölve talál­tatott. Feje halántékától szétzúzva, darabokra tör­ve volt. — B’eltünt a szomszédoknak, hogy egész éjjel az igen mérges kutyáktól semmi hangot sem hallottak, s a gyanú rögtön ösmerősre irányult; majd a kis béres előadása, — ki a házbeli baltát este még kívül a színben látta, reggel pedig a holt tetem mellett, — s ki, az őt folkölteni beküldő fiú­nak a rémhirt visszajőve vitte, s ennek legkisebb megdöbbenését sem vette észre ; — majd a fiú­nak vérrel befecscBont inge, s egyéb gyanú ok, — a meggyilkolt apa vele kiinlevő harmadik fiára vétó a szörnyű gyanút, — a fiú befogatott. Hallo­más szerint még az nap „este“ tartott vallatáson a „pandúr urak“ előtt egész testében remegve be­vallotta volna borzasztó tettét. (y. y.) Van Csabán sok mindenféle kiháza- sitó, temetési stb. egylet, melyek felett a fölügye- letet a jó isten viszi. Gazdálkodnak, fizetnek úgy, akkor, a mint, s a mikor — már nagyon szorít­ják őket. — A tagok fizetnek akkor, ha valaki férjhez megy, vagy meghalt, minden egyes tag, minden egyes eset, s könyvecske után 10—20 krt, vagy a hány a fizetett fél évek száma, ezek szerint mindig félévenkint egy egy krral többet stb. kü­lönféle variatiókban. Az ilyen pénzek beszedését egyes kissé irni olvasni tudó szegényebb vagy tu- dákosabb emberekre bizzák. Ily pénzeket szedett L. P. aram is nagy tudománynyal s becsületesség­gel mindaddig, mig egy nemes polgártársunk két- gii kedni nem kezde az ö tudományában. Onnan da- je tálódott pedig ezen a csizmadia uramnak tudomá- ab nyában vald vakmerő kételkedés, mert egyszer né beszedte a sok 100 tagtól külön-kUlön a dijakat na egyszerre 2 esetre, mikor pedig a főkönyvbe be üg kelle vezetni, s már beirta, hogy: Mar ... — te jobbnak gondolta ezt kihagyni, s helyébe a másik jó esetet vezetni be, s az első esetet, mely bizonyo­san valami szerencsétlen Marikkal történt, — ki­hagyni, s az annak szerencsétlen esetére beszedett ” sok száz 10—20 krkat zsebében feledni. Innen I vakmerősködött ezután, ezen sok összeszedett könyv­vel nemeskedö polgártársunk — ki több hiányo­kat gyanított — vizsgálatot kérni a tudományos pénztárnok ur ellen. Sürgetéseire megvizsgáltat- ván a főkönyvek, s a pénztár állás „minden rend- 2 ben“ találtatott, de mely rendben a mi nemes ba- á rátunk sehogy sem nyugodván meg, sok lótás-fu* ^ tás után újabb vizsgálatot eszközölt ki, mikor is n szorosabb vizsgálat folytán kitűnt, hogy igaz ugyan, miszerint a főkönyv a pénztárral öszhangzatban r van, de nem úgy ám a tagok kis könyveivel, f mert ezek, — úgy látszik — 6 esettel többet fi- 1 zettek, mint mennyi a főkönyvbe — mely szerint * a cassa állapota is állott — bevezetve volt. És ki 1 i hinné, hogy a sok apró cseprfi 10—20 krokból csak J . 6 eset után is L. P. uramnak 568 frt felejtetett . zsebében ? (y. y.) Régi ezüst pénzt 1500 körüli idök- - bői körülbelül 300 darabot ásott ki egy M.ichlik t nevű csabai lakos egy cigánynyal a nagy rétben múlt héten, mit látva egy másik ott szántogatd Mitykó nevű földmivelő, ásó hiáuyában egy eke ösztökével indult kincskeresésre s oly szerencsésen hogy ugyan előbbi helyen első csapásra 24 darab hozatott napfényre a földből alig egy lábnyira. — Vj-Kígyósról a következő sorokat vet­tük : „Vidékünk jótevő angyala gróf Wenckheim Frigyeséé ö méltósága, a cholera járvány által szülőiktől megfosztott szegényszorsú árvák között leendő szétosztás végett 100 forintnyi ősz veget kegyesen küldeni méltóztatutt, mely nagylelkű se­gélyezésért az érdeklettek s az uj-kigyósi elöljá­róság nevében hálás köszönetét mondani kedves kötelességemnek ismerem.“ Wieland Károly jegyző. £ sAj Szarvasi újdonságok nov. 5. 1873. — Kivonat a Szarvason 1873. sept. 8-án a tartott képviseleti közgyűlés jegyzőkönyvéből. 183. sz. Város főbírája az idei cbolerajárványról követ­* kezö figyelemre méltó mozzanatokat jelentett a * képviseletnek. — A helybeli orvos urak, névsze­9 riet: Tólessy József, Fuksz Ede, Glázner Her- v man, Rohoska Sámuel és Sinkovic3 György, tel- a' jas odaadás-, mondhatni önfeláldozással működtek, 5* miért a közönség elismerését s háláját kiérdemel- *’ ték. — Végzés. — E jelentés tudomásul vétetvén az elöljáróság úgy is mint járvány-bizottságnak, I' továbbá az orvos uraknak, kifejtett buzgalmuk, s lelkiismeretes működésükért elismerés, s köszönet ,n szavaztatott. — E mellett — tekintettel arra : s* hogy az orvos urak éjjel nappal szolgálatára ál- lottak a közönségnek legnagyobb részt a szegény r‘ osztály által vétetve igénybe, mely fáradalmaikat ;z méltányolni s kellően jutalmazni képes nem volt, 10 — ennélfogva habár a község pénzügyi helyzete * ’ lehetőleg mostoha, a fent nevezett orvos uraknak ^ egyenkint 100—100 forintnyi tiszteletdij határoz­at tatott, a közpénztár terhére szabályszerű nyugta 11' mellett. Mely végzés kivonatban az orvos uraknak 'b külön-külön kézbesittetui rendeltetett. l" — Bál. Folyó hó 25 ón a m.-turi „lövölde egylet“ a csabai zenekar közreműködése mellett 'a zártkörű tánczvigalmat rendezend a „Dobogó“ 3- vendéglő nagy termében. — Városunkból sokan >n készülnek a bálban részt venni, o- — Humen. E hó 15 én fog Isten oltára előtt holtig tartó „igent“ mondani Jánovszky János épi- »- tész a bájos Rohoska Vilma kisasszonynak. — Al- s- dást és felhőtlen boldogságot kívánunk nekik, y, — Többek által felkérve, kötelességünknek t- tartjuk azon óhajnak kifejezést adni e lap terén, ki hogy elöljáróságunk tonne intézkedést az iránt, g, hogy jövőre nézve városuuk területén, csak is a •t, városi mérnök által kijelölt helyen lehessen a há­tit zak előtt fákat ültetni, — a jelenre nézve pedig ii- a városi mérnök mérje fel a leendő fasorokat, a ét most létező fasorok pedig, a melyek a kijelölt a- vonalból kiesnek vágattassanak ki mind, a nagy itt utcza és a tuzokutezán pedig lehetőleg diszfák ;• űltettessenek, ez által városunk utczáin, a most girbe-görbe faültetésnek egyszer mindenkorra ele­je fog vétetni, és utczáink e rendezés által más alakot nyerendnek — a faültetést pedig kivétel nélkül már a jövő tavaszon minden háztulajdonos­nak kötelességévé tegye elöljáróságunk. — Ezen ügyet kérjük a képviseleti gyűlés elé is terjesz­teni, és hisszük, hogy az, mint minden szépnek és jónak pártolója, ez óhajnak eleget teencL Gazdászat, ipar és kereskedelem. Figyelmeztetések. 1. Az állatorvosi tanfo­lyam bevégezte után az állami ménesintézeteknél 2 évig ösztöndíjas gyakorlatban volt 3 kiképzett állatorvos, u. m. Lehóczky, Germnrc Tivadar és Jecs Lajos a foldm. ministerinm által tiszti vagy magánállatorvosi állomás betöltésére ajánltatik, 2. Miután hizlalt sertéseinknek kivitelé húsok­nak tulzsiros volta miatt évről évre nehezebbé válik, a foldm. minisztérium a sertéstenyésztők figyelmét a mindinkább becsesebbé váló húsosb fajta sertések tenyésztésére hivja fel a névszerint megyénk te­nyésztőit és alólirott gazd. egylet által arra szólít­ja fel, tegyenek kísérletet: a) belföldi húsosb fajtáknak beltenyésztésével, pl. a vörös szalontaival; b) belföldi zsirosb fajtáknak akár belföldi, akár külföldi húsosb fajtákkal való keresztezésével, c) külföldi húsosb fajtáknak behozatalával tisztán tenyésztésre; d) etetési rendszerekkel, annak kiderítésére, mily takarmányozási mód eredményezheti a hizla­lásnál inkább a hús, mint a zsir fejlődését. A kisérlet-tevők felkéretnek, hogy az ered­ményről annak idején alólirott egyletet értesítsék. 3. Szőllötermelőink ismételve komolyan figyel­meztetnek azon veszélyes csapásra, mely a Philoxera; vastatrix nevű rovarkáknak pusztítása által szölle- inket fenyegeti. Nevezett apró rovarkák milliárd­nyi mennyiségben, hihetetlenül szaporodva, Fran- cziaország déli részén több megyének szőllőterme- Iését rövid néhány év alatt végképen tönkretették. Keletkezésük veszélye abban rejlik, hogy a gyö­keres szőllövesszökkel messziről behurczoltathat- nak, továbbá puszta szemmel nem látható apró voltuknál és azon természetüknél fogva, hogy a növénynek földalatti részét — a gyökereket — le­pik el, s csak öszszel bújnak elő szárnyas rova­rokká változva, hogy milliónyi petéiket a szom­széd területeken terjesszék, kezdetben nem is ész­lelhetők s ottlétük csak a szöllötőkék kihalása által nyilvánul. A foldm. rainisterium a veszély nagy hordereje miatt a gyökeres szöllövesszőknek kül­földről való behozatalát eltiltotta, alólirott gazd egylet pedig óva inti a gazdaközönséget távoli gyökeres szöllővesszök ültetésétől ós sürgős felhí­vást intéz ezennel minden szöllöbirtokoshoz, hogy a fenleirt betegségben gyanús jelenséget azonnal az egylet tudomására hozni és a beteg szöllö gyö­keres tövéből tudományos vizsgálat czéljából né­hány példányt egyletünknek beküldeni szíveskedjék. A békésmegyei gazd. egylet. HIRDETÉSEK. Uferbach József üvegkereskedésében Gyulán egy jó házból való fiú tanonczul felvétetik. JJV* Eladó egy hat személyre való bőr fedelű uta­zd kocsi, — bővebb felvilágosítást ad. Dutkay Béla. Lakik Gyulán özv. Királyné házában. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő Dobay János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom