Békés, 1873. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1873-04-13 / 15. szám

5. Egyébként a közgyűlés fegyelmi tárgyalás alkalmával tanácskozási jogát nem gyakorolja. C. Az előadás befejeztével az Ügyész a tényál­lásra fektetett véleményét szóval is előadja, mely­re a védő szintén szóval védelmét előadja. Követ­kezik az ügyész válasza, és a védő viszonválasza, melyei a szóváltás véget ér. 7. Erre az elnök a tényállást összevonva előad­ja, és 8. az Ülést 20 perezre felfüggeszti. 9. Az ülés újra megnyittatván, az elnök titkos szavazásra e három kérdést tűzi ki: bűneset forog- e fen, vagy fegyelmi vétség, vagy egyik sem ? 10. A szavazást küldöttség intézi. 11. Ha a bűneset absolut többséget nyer, a tár­gyalás véget ér. 12. All. pont esetében, ha még meg nem tör­tént volna, vádlott hivatalától felfüggesztetik. 13. Ha a bűneset absolut többséget nem nyer, az arra esett szavazatok a fegyelmi vétségre eset­tekhez számíttatnak. 14. Ha a szavazatok többsége a tiszti keresetre esik, az elnök azon további kérdést teszi fel, váj­jon a tiszti kereset hivatalvesztés, pénzbüntetés, vagy dorgálás végett lesz-e megindítandó. 15. Ha a hivatalvesztés nyer absolut többséget, a vádlott a 12. pont szerint szintén felfüggesztendő. 16. Ha a hivatalvesztés absolut többséget nem nyer, az arra esett szavazatok a pénzbüntetésre esettekhez számíttatnak. 17. Az elnök a két szavazás eredményét hatá­rozatkép kimondja, és az alispánt, (11. p.) illető­leg az ügyészt (14. 16. p.) annak foganatosítására utasitja. _________ — Jegyzéke a b.-gyulai e. f. kir. törvény­széknél 1873. év april 16-tól bezárólag aprii 19-ig tárgyalandó fenyitö pereknek. Előadó: NogáU László tbiró. April 16. 247. IQ. Dandé István és társa tolvajság mi­atti pere. Ő26. Cséfai Flora és társai tovajság miatti pere. 528. Marozsán Miklósné és társai tolvajság mi- itti pere. 494. Schärfer Ignátz és társa csalás miatti pere. April 17. 460. Farkas János tolvajság miatti pere. 461. Ifj. Pap János és társai tolvajság miatti pere. 462. Huszárih György és társai tolvajság mi­atti pere. April 18. 463. Szabó Péter tolvajság miatti pere. 464. Ifj. Krucsio József és neje birói zártörés miatti pere. 495. Varga János és társa tolvajság miatti pere. 578. Veres István posta sikkasztás miatti pere. April 19. 496. Bránya György súlyos testi sértés miatti pere. 497. Totka István és társai tovajság miatti pere. 536. Sverle János tolvajság miatti pere. 651. Székelyhídi János tolvajság miatti pere. Újdonságok. telező iskolába járását nem csak elhatározá, de azt egész eréllyel életbe is léptette. — Pedig Csabán is csak paraszt biró van ám ! — Nem a személy rangja tölti be a helyet, melyen áll, hanem józan gondolkodás, törhetlen erély, és szilárd akarat. — A gyulai főiskolai muzeum következő tárgyakkal gyarapodott: Szabó Gábor dobozi ta­nító ur egy czirádás, kengyelbe illesztett, tenge­lyén forgó, bárom oldalú igen régi aczél pecsét­nyomót, melynek egyik oldallapján korona alatti­összetett családi betűk, másikán korona alatti tom­pa alyba végződő paizsban kettős felkunkokorodott farkú oroszlány, harmadikén pedig hasonlóul, de már háromszögű czirádával díszített paizsban az emlitett oroszlán vésetü czimerek szemlélhetek. — Oelschleger Sámuel rézöntő ur egy, a népvándor­lási korból a földben talált, és hozzá beolvasztás­ra vitt bronz sarlót, és egy római fibula bronz ka­pocs töredéket. — Dr. Kovács Károly ur egy ke­let-római, igen szép bronz érmet. — Végre Beli- czey István ur Wolfgang Tódor salzburgi érsek­nek négyszegű ezüst emlék-érmét, XIV. Lajos fran- czia király 1660-ki, Helveczia 1861 -ki egy fran­kos, s 1850 ki két darab 10 és 5 centesim, — Li- pót belga király két darab 1861. s 1862. 10 cen- tesim, — Bajorország 1868. legkisebb ezüst, to­vábbá M. Theresia 1765. nagyobb, s 1766. kisebb magyar polturáit, — Nassau 1856., Baden 1859., Poroszország 1862., III. Napoleon 1856-ki hét da­rab 5 centesim, — Lipót belga király négy darab 2 centesim, végre Victoria angol királynő 1865— 66-ki nagyobb, és 1861. kisebb réz — összesen 23 darab pénzeket — szíveskedtek adományozni. — Csabán a lovarda múlt hétfőn tartá utolsó előadását és onnan Debreczenbe távozott. — Jö­vedelmük bizonyítéka, hogy a váradi deficit fedez­tetett, Debreczenben pedig lovarda építtetett. — Homokay társulata még egy 6 elöadásos bérletet hirdetett. — Kletzer Feri gordonkaművész hazánkfia, kit hazánk a zenészét terén büszkén nevezhet fiá­nak, é3 kinek neve hárpm világrészben ismeretes, Csabán e hó 16-án adja hangversenyét csabai lel­kes zenebarátnök és zenebarátok közreműködésé­vel. — Irigyelnék csabai szomszédaink müélvét, ha azon meggyőződésben nem lennénk, hogy a művész onnan Gyulára jön — a miről biztos tu­domásunk van, — közönségünknek egy mtiélvtel- jes estét szerezni. — Színészeink a nagybét kedjén fejezőkbe a 2-ik bérletet és máig szüneteltelnek. Az ez évi színész congressusra megbízottként Hegyessit kül­dők Pestre. — Múlt szombaton „Mirabeau ifjúsága“ szép számú közönség előtt került színre és a sza­batos kerekded előadás teljesen kielégítő a közönsé­get. — Vasárnap „Czigány mint földesur“ előadásán nem lehetvén jelen, hallomás után írjuk, hogy a közönség tetszésével találkozott; — Újvárosi mint czigány tapsokat aratott, a jó „czigány“ ne kí­vánjon „Búi Ilon herczeg lenni, maradjon a comi- cum mellett. — Kedden „Soha, de soha nem me­gyek „férjhez“, élénk menetű darab, mely a közön­séget folytonos derültségben tartá. — Ma, husvót vasárnap „Paraszt mint dús.“ — Az országgyűlés által törvényerőre emel­tetett uj bélyeg illeték e hó 18-án lép életbe; e szerint ezután majd drágábban pörölhetünk. — A csabai iparosegyesület felterjesztett alapszabályai visszaérkeztek tetemesebb módosítá­sok eszközlése végett a megyéhez, hogy az ille­tő fölterjesztőknek kézbesítse. — Kétegyházán a községi orvosi állomás üresedésben van és ennek betöltése pályázat ut­ján fog eszközöltetni. — Ugyancsak Kétegyházán a napokban egy oláh iQu boszuból egy ottani lakost a korcsmában agyonütött s azután magát önkényt följelenté. — Az illető őrizet alá tétetett s ellene a vizsgálat megindittatott. — Városunk egyik közbecsülésben álló polgá­rát Popp Józsefet sújtó gyász érte, elvesztve ne­jét, szül. Kráhm Annát, élte 68. boldog házassága 50-ik évében. — Gyermekei és számos unokái vi­gaszt a gondviselés változhatlan akaratában nyer­jenek, a mely számunkra kijelöli az élet véghatá­rát. — Legyen béke hamvain. — A békési dalárda husvét hétfőn dalestóly- lyel egybekötött tánczvigalmat rendez; a vésztői dalárda zászlószentelési ünnepélyét tartja; Gyulán pedig a dalügy barátai hárman négyfelé húznak.-— Csabának monumentális városháza még be sincs fejezve, már azon töri fejét, mint kellene a főtéren levő két jegyzői viskó helyett díszes épü­letet emelni. — Közelebb pedig a gyermekek kö­Gazdászat, ipar és kereskedelem. Béesi világkiállítás. A bécsi világtárlat magyar osztályának elő­munkálatai már anynyira előre haladtak, hogy a kiállítandó tárgyak, különösen pedig az azok elhelyezésére szánt szekrények, asztalok és állvá­nyok beküldésének mi sem áll útjában. A kiállítás helyére naponként érkező tárgyak roppant mennyisége, azok gyors lerakását és az illető bizottságoknak való rögtöni átadását majd­nem lehetetlenné teszi. Igen kívánatos tehát, sőt a tisztelt kiállító urak érdekében szükséges, hogy kiállítandó tárgyaik a velük közölt szállítási kör­levél értelmében — a lehető legrövidebb idő alatt — vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez, vagy egye­nesen Bécsbe szállitassanak. Az alkalommal ismételve figyelmeztetnek a t. kiállító urak, miszerint a csomagolásnál az előirt nyomtatványukat használják, mivel a biztosság a hibásan czimzett és felszerelt tárgyakért jótállást nem vállalhat magára. Véghatáridőül a tárgyak Bécsbe küldésére ap­ril hó 20-án tűzetik ki. Bécsben 1873. april 1-én Németh s. k. kiállítási m. k. kormánybiztos. Programmja a békésmegyei gazdasági egylet által 1873. má­jus 18-án B.-Csabán rendezendő állatkiállitás és ló­versenyek. I. Állatkiállitás május 18-án d. e. a serház udvarán. Kiállittatik: szarvasmarha,*) juh és sertés, me­lyek a tulajdonos nevével és lakásával együtt Bartóky István rendező urnái (B.-Csabán) előre bejelentendök. Takarmányról a kiállító gondoskodik. Dijat csak a kiállító által nevelt állat nyerhet. A bíróságot a helyszínén, minden osztály szá­mára külön, az egyleti elnök a rendezővel egyet­értve alakítja meg, a bírálat május 18-án reggeli 8 órakor kezdődik, s befejezte előtt a kiállított állat el nem vihető, különben dijképességét veszti. A bírálatról az illető osztályok jegyzői illető Írás­beli indokolt jelentést adnak be,mely a helyszínén a díjkiosztással egy időben közbirré tétecik. Nem egyleté, tag az alábbi dijjaknak csak felét kapja. Egyleti tagul aláírhatni a rendező elnöknél és a helyszínén. Dijak: I. A szarvasmarhánál: 1) a legjelesb magyarfaju bika — 50 ezüst frt, vagy ezüst érem, második dij 25 frt. vagy bronz érem. 2) a legjelesb magyar fajú tehén, — még pe­dig: a) különös tekintettel a testalkotásra, 1-sö dij 50 ezüst frt, vagy ezüst érem, 2 ik dij 25 frt, vagy bronz érem, b) különös tekintettel a tejelő képességre,**) 1-sö dij 50 ezüst frt, vagy ezüst érem, 2-ik dij 25 frt, vagy bronz érem, 3) A legjelesb magyar fajú bika, vagy üsző borjú, 1—3 évesig 25 ezüst frt, vagy ezüst érem, 2-ik dij 15 frt, vagy bronz érem. Ezenkivül 5 bronz érem és dicsérő oklevelek, . II. A juhoknál: 1) A finom gyapjasnál a) a legjelesb kos 20 ezüst forint, vagy ezüst érem, b) a legjelesb anya 20 ezüst forint, vagy ezüst érem. 2) A fésűsnél a) a legjelesb kos 10 ezüst forint, vagy bronz érem, b) a legjelesb anya 10 ezüst forint, vagy bronz érem. Ezenkivül 2 bronz érem és dicsérő oklevelek. III. A sertéseknél: 1) A legjelesb kan 20 ezüst frt, vagy ezüst érem, 2-ik dij 10 frt, vagy bronz érem. 2) A legjelesb koca 20 ezüst frt, vagy ezüst érem, második dij 10 frt, vagy bronz érem. Ezenkivül 3 bronz érem és dicsérő oklevelek. II. Lóverseny. a szokott helyen Gyula felé, május 18-án d. u. 3 órakor kezdődik. A rendezőség áll Sztraka György elnöklete alatt Udvardy János és Karassiay Kornél urakból. Bejelentési idő az urlovarokra nézve a verseny napja déli 12 óráig a rendező elnöknél, gazdákra nézve ott és a helyszínén ugyanannál. 1-sö oszt. ülőhely ára 1 frt, 2-ik _ oszt. 50 kr., körbelépés férfiaknak jelvénnyel 1 frt. Jegyek elő­re válthatok Bartóky, Vidovszky, Gärtner és Dé- csey kereskedő uraknál, és a helyszínén a pénz­tárnál. Rendeztetik 5 futás. 1) Mezei gazdák versenye. — Futhat csat bé­késmegyei gazda saját nevelésű lova. Első dij 10 arany, második dij 5 arany. 2) Mezei gazdák másod versenye, bárki által nevelt lóval. Első dij 6 arany, második 3 arany. 3) Úri ló var-verseny. Telivérek kizáratnak. Ur- lovarok. Tét 10 frt, — teher 4 éven alól 100 font, 4 éven leiül 120 font. Első dij 25 arany és ezüst érem, második dij a tétösszeg, a meddig az első dij felét nem haladja. 4) A nyertes lovak versenye; futhat az első és második futamban nyertes 4 ló. Dij az elsőnek 5 második futamnál nem nyertes ló. Dij az elsőnek 4 arany. Ezenkivül esetleg magánfogadásra alakult pony- verseny urlovarokkal, 5 forint téttel, mely az el­ső lóé. Az igazgató választmány meghagyásából B.-Csabán mart. 30. 1873. Mokry Sámrel I __________ egyl. titkár. Va súti utczáink és a téglaipar. Evek előtt figyelmeztettük, hogy kongó azaz: műtégla-utakról gondolkozzunk. S most is azt tartjuk, hogy városainkban ez van indikálva. A kongó ut sokkal olcsóbb mint a kőut és fenntartása egy tizedrészbe kerül, tisztábban tartható és a takarítással csak a felhintett homokot veszítjük, mig a söut tisztításával a kavicsot. Ily módon a téglaipart is meghonosítjuk és azzal a íelybeni pénzforgásnak uj lendületet adunk jobb épületeket nyerünk, járdáink nem egy esztendőre fognak készülni. A téglaipar meghonosításával nyerünk ^ jó cserepet, alkalmas, csinos folyosó, gsims téglát, üres téglát, melyek az épület fel- nedvesülését gátolják. A műtégla alatt főleg anyaga elkészité- . sét értjük, slemmolását, mellyel az anyag arányos vegyitése éretik el, aztán helyes égetését s végre szükség szerinti alakját. Hazánkban is van kongó ut Torontói­ban és ha jól tudjuk a Dunán túl, a toron- y tálira az országgyűlés nevezetes összeget szavazott két év előtt, jeleül az ut czélirá- ^ nyosságának. Hallottuk ellenvettetni, hogy Hollandiá- « ban, hol a kongó utak divatoznak, kezde- f nek már czélszerűbben építeni, hogy miből, miképen, azt nem hallottuk — ez lehet, ;; de nekünk bár csak kongó utaink, s bár csak vasúti utczáinkban volnának. Csabán tavai kőut épült, ma az csaknem járhatatlau. Igaz, hogy eddigelé nem tata­roztatok, a mi megboszulandja magát, az is igaz, hogy első kísérletül valószínűleg nem is épült egészen szakszerűleg; — de mi úgy látjuk, hogy fenntartása aránytala­nul sokba fogott velna különbenis kerülni, s fog igy még inkább. Figyelmeztetjük vasutmenti városainkat, tanulmányoztassák a kongóut-épitést, nem csak könyvből, hanem a helyszínén is, s nem csak az útépítést, hanem a helyes téglagyártást is. Nálunk nincs egy-egy in- dicáltabb iparág, mint a téglaipar, termé­szetesen a legújabb tapasztalás és gyakor­lat alapján. — A-b. csabai takarék pénztár első negyed­évi forgalmi kimutatása 1873. évi január 1-töl mar- tius 3l-éig. Bevétel Alaptőke ... ... . . . . . . 40.— . Takarékbetét í '. . ; V. . 61344.30 Bankváltó............................................. 223376.— j Zálogkölcsön........................................ 22379.— Ka mat....................................................8645.22 Üz letköltség.................................. . 143.31 Ta rtalékalap ........................................ 47.— | Kölc sön számla................................... 107150.— Folyó számla........................................ 3430.— Maradvány 1872-röl . . .... . . 3664.54 Összesen 430219.37 Kiadás Bankváltó............................................ 242622.— Ta karékbetét........................................ 36791.92 Zá logkölcsön........................................ 23400.— Kama t .................................................. 4947.86 Üz letköltség........................ 1325.83 Fe lszerelés......................................... 4.50 Fólyd számla'............................. 11630.— Kö lcsön számla......................... 108028.64 Pénztári készlet 1873. martius 3l-én 1468.62 Összesen 430219.37 B-Csabán 1873. évi martius 31-én Bartel Ödön. könywerető. arany. 5) Vigasz-verseny; futhat minden, az első és *) Lókiállitás ősszel a kormány által fogván B.-Csabán ren- deztetni, az most nem tartatik. **) Ha a testalkat és tejelő képesség egy tehénben kitűnő mérvben egyesül, a kiállító pénzt és érmet kap. — A tejelésben versenyző tehenek a kiállítás napja előtti esttől fogva a rendezőség kezelése alá bocsátandók. Nyilt-tér. A tavaszi és nyári idényre legújabb áivatú hölgy- és férfi-ruha i§ mMmwm érkezve kaphatók C SALAKÚIN' divatkareskedésében Gyulán. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő: Dobay János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom